0

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tương tác trong quá trình điều trị bệnh nhân từ xa

84 66 0
  • Xây dựng hệ thống hỗ trợ tương tác trong quá trình điều trị bệnh nhân từ xa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 07:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA HTTTKT-TMĐT - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Xây dựng hệ thống hỗ trợ tương tác trình điều trị bệnh nhân từ xa Người hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Hội Sinh viên thực : Lê Thị Huyền Lớp : K52S1 Mã sinh viên : 16D190015 Hà nội, 2019 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC B ẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU .1 TẦM QUAN TRỌNG, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU KHÓA LUẬN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Cơ sở lý luận hệ thống thông tin .5 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Vai trò hệ thống thông tin 1.1.3 Quy trình phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 1.2 Cơ sở lý luận phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 1.2.1 Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống 1.2.2 Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống .7 1.2.3 Cơng cụ phân tích thiết kế hệ thống 1.2.4 Kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước .7 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.3.2 Tình nghiên c ứu giới CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ QUÁ TRÌNH HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TỪ XA TẠI PHỊNG KHÁM NHA KHOA NHƯ NGỌC 10 2.1 Tởng quan phòng khám nha khoa Như Ngọc 10 2.1.1 Giới thiệu chung phòng khám 10 2.1.2 Bộ máy tổ chức phòng khám 10 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chiến lược kinh doanh c phòng khám 11 Kết hoạt động kinh doanh 11 2.2 Phân tích đánh giá thực trạng trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ xa phòng khám nha khoa Như Ngọc 12 2.2.1 Đánh giá dựa tài liệu thu thập 12 2.2.2 Đánh giá dựa phiếu điều tra 15 2.3 Kết luận 19 i 2.3.1 Những thuận lợi, khó khăn việc xây dựng hệ thống 19 2.3.2 Những ưu, nhược điểm xây dựng hệ thống 19 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯƠNG TÁC TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN 21 3.1 Định hướng giải pháp, hướng giải thực trạng trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ xa phòng khám nha khoa Như Ngọc 21 3.1.1 Định hướng 21 3.1.2 Đề xuất 21 3.2 Mô tả toán 22 3.3 Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin 23 3.3.1 Lập kế hoạch dự án 23 3.3.2 Xây dựng bảng kế hoạch dự án 23 3.3.3 Đánh giá tính khả thi 24 3.3.4 Xây dựng bảng tiến độ thực 25 3.4 Phân tích thiết kế hệ thống hệ thống hỗ trợ tương tác trình ều trị bệnh nhân từ xa 25 3.4.1 Đặc tả yêu cầu: 25 3.4.2 Phân tích hệ thống 27 3.4.3 Thiết kế hệ thống: 46 3.5 Cài đặt (Implementation) 57 3.5.1 Cài đặt Modul: 57 3.5.2 Chuyển giao sở liệu 66 3.5.3 Kiếm thử hệ thống 67 3.6 Chuyển giao hệ thống cho doạnh nghiệp 69 3.7 Đánh giá thảo luận 70 CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 71 4.1 Đề xuất thực 71 4.2 Hướng triển khai 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1 Doanh thu, tỷ lệ tăng trưởng phòng khám nha khoa Như Ngọc 12 Bảng 3.1 Bảng kế hoạch dự án 23 Bảng 3.2 Bảng tiến độ thực 25 Bảng 3.3 Bảng thống kê danh sách chức nghiệp vụ 26 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Mức độ đáp ứng phần cứng phòng khám 15 Biểu đồ 2.2 Mức độ đáp ứng hệ thống mạng phòng khám 16 Biểu đồ 2.3 Mức độ xử dụng hệ điều hành phòng khám 17 Biểu đồ 2.4 Ứng dụng phần mềm sửa dụng phòng khám vấn đề hỗ trợ bệnh nhân sau khám 18 Biểu đồ 2.5 Nhu cầu ứng dụng HTTT giải vấn đề hỗ trợ bệnh nhân sau khám 18 HÌNH VẼ Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức phòng khám nha khoa Như Ngọc 11 Hình 3.1 Biểu đồ use case tổng quát 28 Hình 3.2 Biểu đồ CSD đăng nhập hệ thống 29 Hình 3.3 Biểu đồ CSD quản lý bác sĩ 31 Hình 3.4 Biểu đồ CSD quản lý bệnh nhân 34 Hình 3.5 Biểu đồ CSD hội chẩn 35 Hình 3.6 Biểu đồ CSD tư vấn từ xa 36 Hình 3.7 Biểu đồ thống kê báo cáo 37 Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự chức đăng nhập 38 Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự chức tạo tài khoản bệnh nhân 38 Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự chức chỉnh sửa thông tin bác sĩ 39 Hình 3.11 Biểu đồ tuần tự chức tìm kiếm bác sĩ 39 Hình 3.12 Biểu đồ hoạt động đăng nhập hệ thống 40 Hình 3.13 Biểu đồ hoạt động thêm bệnh nhân 40 Hình 3.14 Biểu đồ hoạt động cập nhập thông tin bệnh nhân 41 Hình 3.15 Biểu đồ hoạt động xóa bệnh nhân 42 iii Hình 3.16 Biểu đồ lớp 43 Hình 3.17 Biểu đồ trạng thái lớp bệnh nhân 44 Hình 3.18 Biểu đồ trạng thái lớp tài khoản 44 Hình 3.19 Trạng thái lớp bệnh nhân 45 Hình 3.20 Trạng thái gọi điện 45 Hình 3.21 Biểu đồ thành phần 46 Hình 3.22 Biểu đồ triển khai 46 Hình 3.23 Giao diện đăng nhập hệ thống 47 Hình 3.24 Giao diện quản lý bệnh nhân 47 Hình 3.25 Giao diện quản lý hồ sơ bệnh án 48 Hình 3.26 Giao diện hiển thị thông tin bệnh nhân 48 Hình 3.27 Giao diện thêm bệnh nhân 49 Hình 3.28 Giao diện bệnh nhân 49 Hình 3.29 Giao diện hiển thị thông tin cá nhân 50 Hình 3.30 Giao diện tư vấn từ xa 50 Hình 3.31 Giao diện giám đốc 51 Hình 3.32 Colletion BacSi 51 Hình 3.33 Colletion BenhNhan 52 Hình 3.34 Colletion BenhAn 52 Hình 3.35 Colletion TinNhan 53 Hình 3.36 Colletion XetNghiem 53 Hình 3.37 Kiến trúc hệ thống 56 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng anh Nghĩa từ CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu HTTT Hệ thống thông tin NSD Người sử dụng HT Hệ thống App Application Ứng dụng HRM Human Resource Management Quản trị nguồn nhân lực GUI Graphical User Interface Giao diện đồ họa người dùng v PHẦN MỞ ĐẦU TẦM QUAN TRỌNG, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Việc chăm sóc miệng điều mà nhiều người quan tâm để tôn lên sắc đẹp bảo vệ tránh khỏi nhiều loại vi khuẩn có hại cho sức khỏe Nhu cầu ngày tăng nên có nhiều phịng khám nha khoa mở để chăm sóc sức khỏe miệng cho người Do tính cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt Để thu hút bệnh nhân chun mơn khám bác sĩ phịng khám vấn đề dịch vụ phòng khám yếu tố quan trọng định số lượng bệnh nhân uy tín phịng khám Ln có loại bệnh từ đơn giản đến phức tạp Đối với trường hợp phức tạp phải điều trị nhiều lần khoảng thời gian dài Do việc theo dõi bệnh tình bệnh nhân cần thiết Đặc điểm phòng khám nha khoa Như Ngọc khơng có điều trị nội trú, dẫn đến bác sĩ khó theo dõi sát bệnh tình bệnh nhân Trong đó, phịng khám hướng đến nâng cao chất lượng, yêu cầu bác sĩ làm việc hành ngồi để hỗ trợ tốt cho bệnh nhân Nên tại, để hỗ trợ bệnh nhân, bác sĩ bệnh nhân thường trao đổi với qua công cụ công nghệ Messages, Zalo, điện thoại,… nhanh gây lên khơng khó khăn cho bác sĩ Nhất trường hợp bác sĩ làm việc ngồi giờ, bệnh nhân cần hỗ trợ bác sĩ khơng thể di chuyển phòng khám xem hồ sơ bệnh nhân, thời gian để bệnh nhân tường thuật lại bệnh án chưa kể trường hợp bệnh nhân tường thuật sai thiếu sót Hơn nữa, q trình hỗ trợ từ xa không lưu lại, lần hỗ trợ bệnh nhân phải tường thuật thêm lần hỗ trợ trước để bác sĩ chuẩn đoán tốt hơn, vừa làm thời gian, gây khó chịu cho bệnh nhân bác sĩ Bên cạnh trường hợp bác sĩ điều trị sai khơng có minh chứng lưu lại để bác sĩ chịu trách nhiệm trước pháp luật Vì cần hệ thống hỗ trợ tương tác điều trị bệnh từ xa để giúp cho trình trao đổi, hỗ trợ bệnh nhân diễn thuận tiện hơn, giúp bác sĩ nắm rõ tình trạng bệnh bệnh nhân Như vậy, lưu lại trình hỗ trợ điều trị bác sĩ bệnh nhân để thuận tiện cho lần khám trực tiếp hỗ trợ điều trị bệnh từ xa tiếp theo, minh chứng trước pháp luật trường hợp bác sĩ hỗ trợ không cho bệnh nhân Trên sở hồ sơ lần khám bệnh chuyển lưu trữ vào hệ thống, hệ thống cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ bác sĩ điều trị từ xa cụ thể như: bệnh tiền sử bệnh bệnh nhân; q trình khám chữa bệnh phịng khám bệnh nhân; trình hỗ trợ bệnh nhân từ xa; tình trạng bệnh nhân bệnh nhân liên lạc yêu cầu hỗ trợ; lời khuyên, lời dặn dò bác sĩ; Trên sở vai trò quan trọng việc hỗ trợ điều trị từ xa, hệ thống hỗ trợ tương tác điều trị từ xa xây dựng nhằm giúp bác sĩ đạt hiệu cao việc hỗ trợ điều trị cách kết hợp hệ thống tương tác với hệ thống giúp lưu trữ thông tin bệnh án để bác sõ thuận tiện vừa xem vừa hỗ trợ bệnh nhân Ta thấy, phần mềm tích hợp thêm hệ thống tương tác nhỏ khơng cịn q xa lạ dần trở lên phổ biến Không việc hỗ trợ điều trị từ xa thật tốt gây dựng tin tưởng bệnh nhân đem lại nhiều lợi ích cho phịng khám nha khoa Như Ngọc Điều ta rõ ta thấy đem lại lượng khách hàng lớn, đồng thời đem lại khoản doanh thu không nhỏ giúp cho phịng khám trì hoạt động ổn định số lợi ích khác Với lý trên, em định chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ tương tác trình điều trị bệnh nhân từ xa” để giúp phòng khám thực quy trình hỗ trợ điều trị từ xa nhanh chóng, xác, kịp thời hỗ trợ lưu trữ hồ sơ bệnh án, lịch sử trình khám chữa bệnh, lịch sử trình điều trị từ xa để làm sở cho lần khám MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu: Dựa sở nghiên cứu lý luận phân tích đánh giá thực trạng q trình hỗ trợ bệnh nhân sau khám phòng khám nha khoa Như Ngọc, từ rút học thực tiễn đề xuất giải pháp nhằm giải khó khăn vấn đề hỗ trợ bệnh nhân từ xa phịng khám Do mục tiêu nghiên cứu khóa luận nhằm tạo hệ thống hỗ trợ bác sĩ bệnh nhân tương tác từ xa dành riêng cho phòng khám nha khoa Như Ngọc để giải khó khăn nhắc đến mục (1) Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài có nhiệm vụ cần giải là: Hệ thống hóa CSDL, phản ánh chân thực khách quan trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ xa giúp phịng khám hiểu rõ hạn chế q trình lợi ích sử dụng hệ thống Phân tích, nghiên cứu thực trạng q trình hỗ trợ bệnh nhân từ xa điều trị để nhược điểm trình cũ, ưu điểm sử hệ thống Tìm cách khắc phục nhược điểm để xây dựng hệ thống phù hợp, sử dụng tốt ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống hỗ trợ tương tác trình điều trị bệnh nhân từ xa Phạm vi nghiên cứu: Về thời gian: Bài nghiên cứu sử dụng số liệu phòng khám nha khoa Như Ngọc năm từ 2016-2018 Về không gian: Hệ thống tương tác hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ xa phòng khám nha khoa Như Ngọc PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập liệu Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Thông qua báo cáo kinh doanh, giới thiệu phòng khám cơng trình nghiên cứu ngồi nước, thơng tin website có liên quan đến nội dung chăm sóc bệnh nhân từ xa Em nghiên cứu tài liệu để nắm trình hỗ trợ đặc điểm thực tế phịng khám Em tìm hiểu lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu bao gồm: Lý thuyết HT, HTTT, Nodejs, MonggoDB Từ em tìm cách thức, cơng nghệ để thực chức hệ thống Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Bài khóa luận sử dụng số phương pháp sau: Phương pháp quan sát: Thông qua việc quan sát thực tế phịng khám, em hiểu q trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ xa Phương pháp thu thập liệu phiếu điều tra: Thông qua việc phát phiếu điều tra kết hợp với việc quan sát giúp em hiểu rõ trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ xa Từ đó, em nghiên cứu, đánh giá tìm ưu, nhược điểm q trình Qua đề xuất giải pháp hợp lý Phương pháp vấn trực tiếp: Trong trình thực tập tổng hợp phòng khám, em tiến hành vấn trực tiếp nhân viên để thu thập thêm thông tin liên quan đến đề tài 4.2 Phương pháp xử lý liệu Sau thu thấp liệu, tiến hành tổng hợp, so sánh, phân tích đánh giá số liệu thu thập Em rút đánh giá thực trạng hỗ trợ điều trị bệnh nhân sau khám phòng khám nha khoa Như Ngọc Từ nhận thấy tính cấp thiết đề tài Đồng thời, từ kết khảo sát, quan sát phòng khám, đưa giải pháp để xây dựng hệ thống phù hợp giúp giải thực trạng phòng khám, đảm bảo đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đề đề tài Các phương pháp xử lí liệu: Phương pháp định tính: Dựa vào kết q trình quan sát vấn trực tiếp nhân viên phòng khám để tiến hành phân tích, Phương pháp định lượng: Thơng qua phiếu khảo sát báo cáo phòng khám, tập hợp lại liệu định lượng để tiến hành phân tích KẾT CẤU KHĨA LUẬN Kết cấu đề tài khóa luận em bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan sở lý luận Chương 2: Phân tích đánh giá q trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ xa phòng khám nha khoa Như Ngọc Chương 3: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tương tác trình điều trị bệnh nhân Chương 4: Kiến nghị đề xuất Ngày sinh Nghề nghiệp Địa chỉ Submit $(document).ready(function(){ $('.datepicker').datepicker(); }); File “index.hbs” Danh sách bệnh nhân Thêm mới 64 # Tên Tuổi Địa chỉ Action var sources = function () { var result = []; {{#each list}} var date = new Date("{{this.birthDate}}"); var date1 = new Date(Date.now()) var age = parseInt(date1.getFullYear()) parseInt(date.getFullYear()); result.push({name:"{{this.name}}",age:age,id:"{{this._id}}",address :"{{this.address}}"}); {{/each}} //console.log(result) return result; }(); Vì hệ thống phải quản lý nhiều thông tin đối tượng Nên cần nhiều dòng lệnh route cho đối tượng Trong xây dựng hệ thống thông tin em phân chia route theo đối tượng Mỗi đối tượng có file route riêng để việc bảo trì dễ dàng hơn.file routes dùng để định tuyến, client gửi yêu cầu lên server qua đường link định tuyến routes, server phản hồi lại tới client Sau ví dụ file “patient.js” var express = require('express'); var router = express.Router(); var patient_controller = require(' /controllers/patientController'); const auth = require(' /middlewares/auth'); router.get('/list', auth, function(req, res, next) { patient_controller.listPatients(req, res); 65 }); router.get('/create', auth, function(req, res, next){ res.render('patients/create_edit', { title: 'Create new patient', isEdit: false }); }); router.post('/store', function(req, res, next) { patient_controller.insertRecord(req, res, next); }); router.get('/delete/:id',function(req,res,next){ patient_controller.deleteRecord(req,res) }) router.get('/details/:id', function(req, res, next){ patient_controller.detailsPatient(req,res,next); }); router.get('/edit/:id', auth, function(req, res, next){ patient_controller.editPatient(req, res, next); }); router.post('/update', function(req, res, next) { patient_controller.updateRecord(req, res, next); }); router.get('/delete/:id', auth, function(req, res, next){ patient_controller.deleteRecord(req, res, next); }); router.get('/procedurerequest', auth, function(req, res, next){ patient_controller.procedureRequest(req, res, next); }); module.exports = router; Public : hệ thống sử dụng folder Public chứa file ảnh, video, để phía clinet nhìn File “www” để tạo thiết lập thông số server, Server tạo Socket, gán số hiệu cổng lắng nghe yêu cầu nối kết File “app.js” để thiết lập cho folder “public” dạng static để phía clinet truy cập đc, tạo link api truy cập tới modle tương ứng link truy cập tới api File db: Để kết nối tới CSDL Source code chi tiết xem đĩa CD đính kèm 3.5.2 Chuyển giao sở liệu Hệ sở liệu phòng khám nha khoa Như Ngọc hỗ trợ lưu trữ từ phiếu định phiếu thu chi phịng khám Trong q trình xây dựng hệ thống hỗ trợ điều trị từ xa, nhận thấy số Collection khơng cịn phù hợp hệ thống nên em tiến hành số điều chỉnh sau: 66 Đầu tiên, ta xác định Collection phù hợp sử dụng lại để bảo tồn thơng tin liệu phòng khám, Collection cần thay điều chỉnh cấu trúc, loại bỏ Collection dư thừa không phù hợp Một số Collection bị loại bỏ : Collection DichVu, Collection HoaDon, Collection ThuThuat Tiếp theo, Collection cần thay điều chỉnh cấu trúc, ta tiến hành tạo Collection có cấu trúc ổn định phù hợp so với hệ thống Cuối cùng, chuyển liệu Collection phù hợp từ hệ sở liệu phòng khám nha khoa Như Ngọc sang hệ sở liệu hệ thống 3.5.3 Kiếm thử hệ thống Kiểm thử phần mềm trình thực thi chương trình với mục đích tìm lỗi Kiểm thử phần mềm đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng xác, đầy đủ theo yêu cầu khách hàng, yêu cầu sản phẩm đề đặt Kiểm thử phần mềm cung cấp mục tiêu, nhìn độc lập phần mềm, điều cho phép việc đánh giá hiểu rõ rủi ro thực thi phần mềm Trong khóa luận này, em sử dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen để kiểm thử hệ thống Kiểm thử hộp đen phương pháp kiểm thử phần mềm thực mà cấu tạo bên phần mềm, cách mà tester kiểm tra xem hệ thống hộp đen, khơng có cách nhìn thấy bên hộp Do giới hạn thời gian khóa luận nên em trình bày kiểm thử chức chi tiết: Chức thêm bệnh nhân thực đối tượng bác sĩ STT Tên ca Dữ liệu đầu kiểm vào thử Kiểm tra giao diện thêm bệnh nhân Thao tác NSD Kết đầu Kết thực tế Đánh giá -Chọn chức quản lý bệnh nhân -Chọn thêm -Hiển thị danh sách bệnh nhân -Sau chọn thêm hiển thị trường nhập thông tin bệnh nhân -Cuối trang có nút “submit” để xác nhận thêm bệnh nhân Ca kiểm thử thành công Kiểm tra tính -Khơng điền thơng -Giữ ngun trang thêm bệnh nhân -Hiển thị danh sách bệnh nhân -Sau chọn thêm hiển thị trường nhập thông tin bệnh nhân -Cuối trang có nút “submit” để xác nhận thêm bệnh nhân -Chuyển trang danh sách bệnh 67 Ca kiểm bắt buộc thêm bénh nhân Kiểm tra định dạng số điện thoại Kiểm tra độ dài số điện thoại -Mã bệnh nhân: M01 -Họ tên: Lê Thị Huyền -User: HuyenLT -Password: 12345 -Số điện thoại: abcdef -Giới tính: Nữ -Ngày sinh: 09/12/1998 -Nghề nghiệp: Sinh viên -Địa chỉ: Thanh Thủy, Phú Thọ -Mã bệnh nhân: M02 -Họ tên: Nguyễn Thị Huyền -User: HuyenNT -Password: 12345 -Số điện thoại: 111111 -Giới tính: Nữ -Ngày sinh: 09/12/1998 -Nghề nghiệp: Sinh viên -Địa chỉ: tin -Chọn “submit” -Thêm bệnh nhân không thành công nhân -Thêm bệnh nhân không thành công thử thất bại -Chọn chức quản lý bệnh nhân -Chọn chức thêm -Điền thông tin liệu đầu vào cột bên -Chọn “submit” -Giữ nguyên trang thêm bệnh nhân -Thêm bệnh nhân không thành công -Giữ nguyên trang thêm bệnh nhân -Thêm bệnh nhân không thành công Ca kiểm thử thành công -Chọn chức quản lý bệnh nhân -Chọn chức thêm -Điền thông tin liệu đầu vào cột bên -Chọn “submit” -Giữ nguyên trang thêm bệnh nhân -Thêm bệnh nhân không thành công -Giữ nguyên trang thêm bệnh nhân -Thêm bệnh nhân không thành công Ca kiểm thử thành công 68 Kiểm tra thêm bệnh nhân thành công Thanh Thủy, Phú Thọ -Mã bệnh nhân: M303 -Họ tên: Lê Thị Hải -User: HaiLT -Password: 12345 -Số điện thoại: 0321562011 -Giới tính: Nữ -Ngày sinh: 09/12/1998 -Nghề nghiệp: Sinh viên -Địa chỉ: Thanh Thủy, Phú Thọ -Chọn chức quản lý bệnh nhân -Chọn chức thêm -Điền thông tin liệu đầu vào cột bên -Chọn “submit” -Thêm bệnh nhân thành công -Giao diện chuyển sang giao diện danh sách bệnh nhân sau thêm bệnh nhân -Thêm bệnh nhân thành công -Giao diện chuyển sang giao diện danh sách bệnh nhân sau thêm bệnh nhân Ca kiểm thử thành công 3.6 Chuyển giao hệ thống cho doạnh nghiệp Do thời gian làm khóa luận có hạn, hệ thống thơng tin xây dựng chưa đưa vào triển khai Sau kế hoạch triển khai hệ thống thông tin: Giai đoạn 1: Nâng cấp số máy tính cấu hình kém, lắp đặt hệ thống mạng cho phòng khám nha khoa Như Ngọc để việc vận hành hệ thống hiệu Giai đoạn 2: Kiểm thử hệ thống để đảm bảo chất lượng Kiểm tra hệ thống làm có đặc tả (u cầu, phân tích, thiết kế) hay khơng kiểm tra xem hệ thống có đáp ứng yêu cầu người dùng hay không Kiểm thử tiến hành nhóm nhỏ người sử dụng hướng dẫn người phát triển sử dụng liệu thực, thẩm định dùng hệ thống Giai đoạn 3: Cài đặt, kết nối, vận hành hệ thống Sử dụng phương pháp hoạt động song song hai hệ thống cũ phương pháp cho mức độ rủi ro Cơng việc cần tiến hành: - Xác định chu kỳ hoạt động song song - Xác định thủ tục so sánh - Kiểm tra để tin có so sánh 69 - Sắp xếp nhân - Thời gian hoạt động song song ngắn - Cả hai hệ thống chạy phần cứng định cách thận trọng Giai đoạn 4: Dịch chuyển sở liệu Dịch chuyển sở liệu cũ phòng khám sang hệ thống mới: - Xác định khối lượng chất lượng liệu - Làm ổn định liệu tổ chức thay đổi cho phù hợp - Tổ chức đào tạo đội ngũ thực công việc biến đổi liệu - Lập lịch thời gian trình biến đổi liệu - Bắt đầu trình biến đổi liệu đạo thống - Thực thay đổi tệp liệu - Tổ chức biến đổi tệp liệu trước, sau đến tệp - Thực bước kiểm chứng lần cuối Giai đoạn 4: Huấn luyện đào tạo người sử dụng Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống hỗ trợ tương tác trình điều trị từ xa cho nhân viên, bác sĩ trực tiếp sử dụng hệ thống nhân viên hướng dẫn bệnh nhân sử dụng hệ thống phòng khám nha khoa Như Ngọc đưa vào sử dụng Việc huấn luyện đào tạo thực theo kế hoạch sau: - Nhận biết nhu cầu - Xác định mục tiêu - Chuẩn bị chuyên đề đào tạo - Kiểm tra đánh giá kết đào tạo 3.7 Đánh giá thảo luận Ưu điểm : Hệ thống xây dựng thành công Hệ thống đáp ứng đa số yêu cầu chức phòng khám Hệ thống phần giúp cho phòng khám nha khoa Như Ngọc giải tốn khó khăn hỗ trợ bệnh nhân từ xa cách nhanh chóng, hiệu quả, tăng cao độ xác Nhược điểm: Do thời gian làm khóa luận ngắn kỹ lập trình cịn hạn chế nên giao diện chương trình cịn chưa thật thân thiện với người sử dụng Hệ thống chưa thể gọi điện từ Website xuống điện thoại Một số chức chưa hoàn thiện hoàn toàn chức đăng nhập với tư cách khác phải sửa trực tiếp source code 70 CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Đề xuất thực Phòng khám nha khoa Như Ngọc năm gần có xu hướng mở rộng, đặt thêm sở phòng khám Để nâng cao hiệu suất làm việc, rút ngắn thao tác, thời gian thực việc tư vấn chữa bệnh từ xa, phòng khám cần thay tiến hành số cơng việc như: Phịng khám cần tiến hành cài đặt hệ thống đầu tư để đào tạo cho nhân viên phòng khám bác sĩ để sử dụng cách hiệu hệ thống hỗ trợ tương tác trình điều trị bệnh nhân từ xa Ngoài tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt hệ thống phịng khám có người trực tiếp hướng dẫn nhân viên phòng khám bác sĩ sử dụng chức hệ thống 4.2 Hướng triển khai Hoàn thiện nốt chức cịn thiếu xót, chưa hồn chỉnh chưa hồn thành xong Nghiên cứu thêm số chức cho hệ thống như: quản lý việc thu tiền theo hồ sơ bệnh án bệnh nhân, tạo nhiều báo cáo theo tiêu chí khác giúp giám đốc phịng khám có nhìn đa chiều để điều phối, sử dụng nguồn lực cách hiệu quả, lâu dài phát triển 71 KẾT LUẬN Công nghệ thông tin tác động lớn giúp thay đổi lĩnh vực đời sống người cách tồn diện ngành nha khoa nói riêng Việc ứng dụng CNTT, HTTT tốt bước quan trọng giúp việc vận hành hệ thống khám chữa bệnh, công tác khám chữa bệnh quản lý bệnh nhân hoạt động phòng khám Ngồi việc ứng dụng CNTT, HTTT cịn tạo ưu cạnh tranh lớn so với đối thủ lĩnh vực Khóa luận đề hoàn thành tất mục tiêu đề đầu Qua trình làm đề tài “” thân em thấy thu kết sau: -Nắm bắt quy trình nghiệp vụ cơng việc khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân phịng khám nha khoa Như Ngọc -Nâng cao hiểu biết phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, từ áp dụng hiểu biết để phân tích tốn đặt phịng khám -Có kinh nghiệm thực tế tham gia vào dự án nhỏ cụ thể để áp dụng kiến thức học trường vào thực tiễn -Tiến hành phân tích thiết kế hồn thiện hệ thống phương pháp hướng đối tượng -Cài đặt số module để thử nghiệm, xây dựng hệ thống dựa tảng Javascript V8 Engine, sử dụng mã nguồn NodeJs Và sử dụng hệ quản trị CSDL phi quan hệ MongoDB Về thực nghiệm phân tích thiết kế cài đặt thành công hệ thống phù hợp với nội dung đề tài Tuy nhiên không đủ điều kiện thời gian kinh nghiệm thân hạn chế nên báo cáo em cịn có nhiều chức thiếu sót Trong tương lai em hi vọng cố gắng hoàn thiện nốt đề tài cố gắng đáp ứng hết u cầu hệ thống thực địi hỏi Vì kính mong q giáo, thầy giáo xem xét, bảo giúp đỡ em để em hồn thiện đề tài tốt Cuối em xin chân thành cảm ơn góp ý, bảo ThS Nguyễn Thị Hội, nhân viên bác sĩ làm việc phòng khám nha khoa Như Ngọc giúp em hồn thành khóa luận 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thạc Bình Cường (2009), Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [2] Đặng Văn Đức (2002), Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, Nhà xuất Giáo dục [3] Nguyễn Tiến Huy, Nhập môn công nghệ phần mềm, Đại học Khoa học Tự Nhiên [4] Đề tài lớp Đ08THA3 niên khóa 2008-2013, trường Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng sở thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo đồ án mơn học cơng nghệ phần mềm “Phần mềm quản lý thông tin bệnh nhân” [5] Bài báo: “Human Resource Management system”, Công ty Journal of Computer Engineering phát hành năm 2013 [6] Cuốn sách “Systems Analysis and Design with UML Version 2.0” cung cấp Website có địa “http://www.wiley.com/colitic/dennis” [7] Cuốn sách “Object-Oriented Analysis and Design using UML” tác giả Dr Fritz Solms tác giả Dawid Loubser PHỤ LỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ hiển thị thông tin bác sĩ Sau biểu đồ phân tích t̀n tự ca sử dụng hiển thị thơng tin bác sĩ Hình 3.4.12 Biểu đồ tuần tự chức hiển thị thông tin bác sĩ Biểu đồ tạo tài khoản bệnh nhân Sau biểu đồ phân tích tuần tự ca sử dụng chức tạo tài khoản bệnh nhân Hình 3.4.13 Biểu đồ tuần tự chức tạo tài khoản bệnh nhân PHIẾU KHẢO SÁT Phần A Thông tin người điền phiếu Họ tên:………… … Năm sinh: ………… … Chức vụ: …………… Phần B Nội dung khảo sát Câu 1: Các máy tính phịng ban phịng khám có kết nối với hay khơng?  Tất máy tính kết nối với  Chỉ có số máy kết nối với  Khơng có máy tính kết nối với Câu 2: Các thiết bị phòng khám có kết nối Internet?  Tất thiết bị  Chỉ có số thiết bị  Khơng có thiết bị Câu 3: Anh(chị) đánh tốc độ mạng phòng khám nay?  Rất tốt  Tốt  Khá tốt  Bình thường  Không tốt Câu 4: Theo anh(chị) trang thiết bị phần cứng phịng khám(máy tính, máy in, máy fax, ) đáp ứng đủ nhu cầu để phục vụ cho hoạt động phịng khám chưa?  Hồn toàn đáp ứng  Đáp ứng  Khá đáp ứng  Bình thường  Chưa đáp ứng Câu 5: Máy tính anh(chị) sử dụng cài đặt hệ điều hành ?  Windows  Windows 10  Windows XP  Linux  Khác: … Câu 6: Phần mềm phịng khám sử dụng cho cơng việc anh(chị) đáp ứng nhu cầu hay chưa?  Đã đáp ứng  Đáp ứng  Khá đáp ứng  Chưa đáp ứng  Không đáp ứng Câu 7: Máy tính phịng khám sử dụng có hỗ trợ đơn vị việc khám chữa bệnh ?  Có  Khơng Câu 8: Hồ sơ bệnh án có lưu trữ máy tính?  Có  Khơng Câu 9: Tên phần mềm hỗ trợ quản lý hồ sơ bệnh án ? (Nếu có)  Microsoft Excel  Microsoft Access  Phần mềm đặt mua từ bên  Khác … Câu 10: Việc hỗ trợ bệnh nhân sau khám phịng khám có gặp khó khăn khơng?  Rất khó khăn  Khó khăn  Khá khó khăn  Bình thường  Khơng khó khăn Câu 11: Phần mềm phòng khám sử dụng việc lưu trữ hồ sơ khám chữa bệnh có hỗ trợ bệnh nhân sau khám khơng?  Hồn tồn hỗ trợ  Hỗ trợ  Bình thường  Khơng hỗ trợ Câu 11: Theo anh(chị) phịng khám có nhu cầu sử dụng HTTT hỗ trợ bệnh nhân sau khám không ?  Rất cần thiết  Cần thiết  Khá cần thiết  Bình thường  Khơng cần thiết Câu 12: Theo anh(chị) phịng khám có sẵn sàng sử dụng thêm HTTT để hỗ trợ bệnh nhân sau khám khơng?  Có  Khơng CÂU HỎI PHỎNG VẤN I Thông tin người điền phiếu Họ tên: ……………………….…………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… II Thông tin chung phòng khám Tên phòng khám (đầy đủ - viết tắt): …………………………………………… Mã số thuế: ……………………………………………… ………… Ngày thành lập: ………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………… Số điện thoại:………………………………………………………………… Fax:……………………… …………………………………… Email:………………………… ……………………………………………… Địa website:………………… ……………………………………… Tổng số cán công nhân viên (Là tổng số cán công nhân viên biên chế, tập hợp đồng, không bao gồm lái xe, bảo vệ, tạp vụ v.v):…………………… 10 Loại hình doanh nghiệp theo hình thức sở hữu:  Doanh nghiệp tư nhân  Công ty hợp doanh  Công ty cổ phần  Công ty trách nhiệm hữu hạn 11 Loại hình hoạt động doanh nghiệp?  Khai khoáng  Sản xuất hàng tiêu dùng  Sản xuất hàng thực phẩm  Bán buôn bán lẻ  Hoạt động tư vấn dịch vụ, thương mại khác  Năng lượng  Loại hình khác 12 Sản phẩm dịch vụ phịng khám anh(chị) gì?……………………… 13 Doanh thu số lượng khách hàng phòng khám năm gần nào? ………………………………………………………………………… 14 Định hướng sứ mệnh phịng khám ? 15 Các phần mền mà phịng khám sử dụng gì? ... ? ?Xây dựng hệ thống hỗ trợ tương tác trình điều trị bệnh nhân từ xa? ?? để giúp phịng khám thực quy trình hỗ trợ điều trị từ xa nhanh chóng, xác, kịp thời hỗ trợ lưu trữ hồ sơ bệnh án, lịch sử trình. .. bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân qua hệ thống Thơng qua hệ thống, bác sĩ xem hồ sơ bệnh nhân, vấn đề bệnh nhân gặp phải để trình hỗ trợ bệnh nhân tốt Quá trình hỗ trợ điều trị bệnh lưu lại hệ thống 22... thông tin để hỗ trợ bác sĩ điều trị từ xa cụ thể như: bệnh tiền sử bệnh bệnh nhân; trình khám chữa bệnh phòng khám bệnh nhân; trình hỗ trợ bệnh nhân từ xa; tình trạng bệnh nhân bệnh nhân liên lạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tương tác trong quá trình điều trị bệnh nhân từ xa ,