0

2000 câu trăc nghiêm sinh lý có đáp án YDS

244 8 0
  • 2000 câu trăc nghiêm sinh lý có đáp án YDS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 04:21

lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com MỤC LỤC Bài Tên Trang Đại cương sinh lý học – vấn đề chuyển hóa lượng 2 Sinh lý thân nhiệt Sinh lý cấu trúc màng – vận chuyển chất qua màng 14 Sinh lý điện màng tế bào 23 Sinh lý dịch thể 26 Đại cương hoạt chất sinh học 33 Sinh lý vùng hạ đồi – tuyến yên 40 Sinh lý tuyến giáp – tuyến cận giáp 48 Sinh lý tuyến tụy nội tiết 54 10 Sinh lý tuyến thượng thận 58 11 Hệ thống nội tiết hormon địa phương 61 12 Tổng kết hoạt chất sinh học tuyến nội tiết 64 13 Sinh lý sinh dục nam 69 14 Sinh lý sinh dục nữ 74 15 Sinh lý sinh sản 82 16 Sinh lý hồng cầu nhóm máu 87 17 Sinh lý bạch cầu miễn dịch 99 18 Sinh lý tiểu cầu neuron 105 19 Sinh lý thần kinh neuron synapse 112 20 Sinh lý thần kinh cảm giác 120 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com 21 Sinh lý thần kinh vận động 130 22 Sinh lý phản xạ không điều kiện 137 23 Sinh lý phản xạ có điều kiện 144 24 Sinh lý – xương – khớp 151 25 Sinh lý tim 156 26 Sinh lý vận mạch 166 27 Trao đổi khí ngồi phổi 176 28 Trao đổi khí phổi vận chuyển khí máu 187 29 Đại cương hệ tiêu hóa 191 30 Tiêu hóa miệng – thực quản – dày 196 31 Tiêu hóa ruột non ruột già 206 32 Độ lọc cầu thận – tiết hấp thu qua ống thận 216 33 Chức điều hòa chức thận – hệ thống tiết niệu 227 sinh lý học - Trang Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com TRẮC NGHIỆM SINNH LÍ THEO NỘI DUNG BÀLÝ HỌC CHUYÊN ĐỀ 1TỪNG – ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH Bài số ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH LÝ HỌC – VẤN ĐỀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Nội dung : Tính chất chung thể sống Câu 1: Qúa trình chuyển hóa thể : a Phân giải vật chất , tạo lượng thuộc trình đồng hóa b Chuyển hóa khả thể đáp ứng với kích thích mơi trường sống c Dị hóa q trình thu nhận vật chất từ bên ngồi d Đồng hóa dị hóa mặt thống chuyển hóa Câu 2: Định luật bảo toàn lượng : a Sự biến đổi lượng từ dạng sang dạng khác b Hoá thức ăn chuyển thành dạng lượng khác cần thiết cho sống c Năng lượng không sinh thêm không d Năng lượng tiêu hao dù dạng cuối để thải nhoài dạng nhiệt Nội dung : Các dạng lượng thể sống Câu 3: Dạng lượng nằm liên kết hóa học a Nhiệt b Động c Hóa d Thẩm thấu Câu 4: Hình thái thể trì nhờ : a hóa b nhiệt c động d điện Câu 5: Dạng lượng sau không sinh công cho thể ? a b thẩm thấu c điện d nhiệt Câu 6: Các hình thái chuyển động thể thực nhờ a Hóa b Động c Thẩm thấu d Điện Câu 7: Dạng lượng có nguồn gốc từ chênh lệch ion bên màng a Hóa b Động sinh lý học - Trang Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com c Thẩm thấu d Điện Câu 8: Hai dạng lượng có nguồn gốc từ hai bên màng tế bào : a Hóa b Điện thẩm thấu c Hóa nhiệt d nhiệt Câu 9: Bản thân cấu trúc màng bào tương tế bào tích trữ đó: a Hóa b Động c Thẩm thấu d Điện Câu 10: Sự di chuyển dung môi qua màng bán thấm thực nhờ a Hóa b Thẩm thấu c Cơ d Điện Câu 11: Dạng lượng sau đào thải khỏi thể : a Nhiệt b Cơ c Diện d Thẩm thấu Câu 12: Dạng lượng sau có nguồn gốc ? a Hóa b Cơ c Thẩm thấu d Nhiệt Câu 13: Động tồn : a Liên kết hóa học b Sự trượt lên sợi actin myosin c Chênh lệch nồng độ chất hai bên màng d Chênh lệch nồng độ ion hai bên màng Câu 14: Thẩm thấu tồn : a Liên kết hóa học b Sự trượt lên sợi actin myosin c Chênh lệch nồng độ chất hai bên màng d Chênh lệch nồng độ ion hai bên màng Câu 15: ATP thuộc dạng lượng : a Hóa b Cơ c Thẩm thấu d Điện Nội dung 3: Qúa trình tổng hợp lượng thể sống Câu 16: Nguồn cung cấp lượng cho thể chủ yếu từ : a Protein b Carbohydrate c Glycogen sinh lý học - Trang Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com d Các mơ mở thể Câu 17: Q trình tổng hợp lượng thể thực chất trình chuyển hóa chất sinh thành hóa : a thức ăn b ADP c ATP d ADH Câu 18: Quá trình tổng hợp lượng ATP diễn qua giai đoạn ? a b c d Câu 19: Qúa trình phosphoryl hóa q trình : a Hấp thụ hợp chất C-H-O vào tế bào b Đốt cháy hợp chất C-H-O vào tế bào O2 c Chuyển giao điện tử qua chất cho hydro d Gắn phosphat vào ADP tích trữ lượng Câu 20: Oxy hóa khử q trình : a thối hóa chất sinh lượng tạo lượng tự do, CO2 nước b đào thải CO2 nước khỏi thể c tổng hợp ATP để dự trữ lượng cho thể d chuyển hóa ATP thành dạng lượng thể Câu 21: Q trình oxy hóa khử tổng hợp lượng thực chất : a Gắn phosphat vào ADP để tạo thành ATP b Chuyển hóa ATP thành dạng lượng thể c Cho nhận điện tử cách trực tiếp d Phá vỡ liên kết chất sinh Câu 22: Q trình oxy hóa khử tổng hợp lượng diễn : a ty thể b ty thể bào tương c bào tương d tiêu thể bào tương Câu 23: Qúa trình oxy hóa khử tạo lượng trình chuyển giao điện tử a Carbon b Hydro c Oxy d Nito Câu 24: Sự oxy hóa chất hóa học sau tạo nhiều lượng ? a Glucid b Lipid c Protid d Cả ba Câu 25: Chọn câu a Toàn nhiệt sinh từ phản ứng chuyển hóa sử dụng cho trì thể b Thức ăn nguồn cấp lượng chủ yếu cho thể c Ba chất sinh lượng cho thể : protid, amin, lipid d Q trình phosphoryl hóa xảy trung thể Câu 26: ATP cung cấp lượng cho trình sau, ngoại trừ : sinh lý học - Trang Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com a vận chuyển glucose qua màng tế bào b bơm Na+-K+-ATPase c phản ứng tổng hợp chất tạo hình d co rút sợi actin myosin Câu 27: Khi tế bào không hoạt động a hàm lượng ADP tế bào thấp b hàm lượng ADP tế bào cao c phản ứng sinh tế bào tăng lên d hàm lượng ATP khơng trì ổn định Nội dung : Tiêu hao lượng thể sống Câu 28: Duy trì thể bao gồm hoạt động sau : a Thần kinh, hơ hấp, tuần hồn, tiết niệu b Tiêu hóa , vận điều nhiệt c Sinh sản phát triển d a b Câu 29: Năng lượng tiêu hao nhiều để trì thể : a vận b điều nhiệt c tiêu hóa d chuyển hóa sở Câu 30: Chuyển hóa lượng tồn thể tăng kích thích cấu trúc thần kinh sau a Thần kinh giao cảm b Phó giao cảm c Đồi thị d Phần trước vùng đồi Câu 31: Chuyển hóa sở hoạt động a Diễn liên tục để trì thể b Đảm bảo cho sinh sản phát triển c Sản sinh lượng từ vận tiêu hóa d Tất điều Câu 32: Tiêu hao lượng cho chuyển hóa sở tiêu hao lượng để trì thể điều kiện: a Khơng vận cơ, khơng tiêu hóa, khơng điều nhiệt b Không sinh sản, không phát triển thể c Không vận cơ, không sinh sản, không điều nhiẹt d Không vận cơ, không phát triển thể Câu 33: Hoạt động sau khơng phải chuyển hóa sở ? a thần kinh b hô hấp c tim mạch d tiêu hóa Câu 34: Chọn câu sai, tiêu hao lượng cho chuyển hóa sở tiêu hao lượng cho: a hấp thu chất dinh dưỡng b tim đập c thận tiết d trao đổi vật chất qua màng tế bào Câu 35: Đơn vị đo chuyển hóa sở: sinh lý học - Trang Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com a Kcal/kg thể trọng/ phút b Kcal/m3 da/ c Kcal/m2 da/ ngày d KJ/m2 da/ Câu 36: Khi nói yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa sở : a Sốt làm tăng chuyển hóa sở b Nửa sau chu kỳ kinh nguyệt, chuyển hóa sở thấp bình thường c Chuyển hóa sở cao lúc 1-4h sáng thấp lúc 13-16h chiều d Ưu tuyến giáp làm giảm chuyển hóa sở Câu 37: Trong yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa sở, yếu tố sau sai : a chuyển hóa sở thay đổi theo nhịp ngày đêm, cao lúc 13-16 h , thấp lúc 1-4h b Tuổi cao chuyển hóa sở giảm c lứa tuổi chuyển hóa sở nam lớn nữ d Nửa sau chu kỳ kinh nguyệt chuyển hóa sở giảm Câu 38: Chọn phát biểu SAI yếu tố ảnh hưởng lên tiêu hao lượng cho CHCS : a Người già thấp người trẻ b Ban ngày cao ban đêm c Nữa đầu chu kỳ kinh nguyệt cao sau d Thay đổi xúc cảm Câu 39: Điều kiện để đo chuyển hóa sở xác : a nhịn ăn, không vận động không điều nhiệt b không mang thai không cho bú c không bị mắc bệnh cấp tính mãn tính d nhịn ăn, khơng mang thai khơng mắc bệnh Câu 40: Để đo chuyển hóa sở cần dặn bệnh nhân a Nhịn ăn không vận động b Đi vệ sinh c Uống nhiều nước d Hít thở sâu Câu 41: Để giữ cho thân nhiệt định đảm bảo cho tốc độ phản ứng hóa học thể diễn bình thường, thể phải tiêu hao lượng cho hoạt động : a tiết b hô hấp c điều nhiệt d chuyển hóa Câu 42: Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu hao lượng vận cơ, ngoại trừ : a Thời gian vận b Cường độ vận c Tư vận d Mức độ thông thạo Câu 43: Khi vận ……… hóa tích lũy tế bào chuyển thành công học, ……… bị tiêu hao dạng nhiệt a 35% , 65% b 25% , 75% c 55% , 45% d 75% , 25% Câu 44: Khi nói lượng tiêu hao cho vận cơ: a cường độ vận lớn tiêu hao lượng thấp b thông thạo công việc lượng tiêu hao sinh lý học - Trang Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com c dựa vào mức độ thông thạo để chế tạo công cụ, phương tiện lao động phù hợp cho người d số co không liên quan đến mức độ tiêu hao lượng Câu 45: Năng lượng tiêu hao vận : a vận hóa tích lũy bị tiêu hao sau: 35% chuyển hóa thành công học, 65% tỏa dạng nhiệt b lượng tiêu hao vận tính theo kcal/kg thể/giờ c cường độ vận lớn, mức tiêu hao lượng giảm d tư vận thoải mái tiêu hoa lượng Câu 46: Đơn vị đo tiêu hao lượng tiêu hao vận cơ: a KJ/ Kg thể trọng/ b Kcal/ Kg thể trọng/ ngày c Kcal/ Kg thể trọng/ phút d KJ/ Kg thể trọng/giờ Câu 47: Về mặt lượng, sở để xây dựng chế độ ăn cho người lao động là: a Cường độ vận b Tư vận c Mức độ tiêu hao lượng d Tiêu hao lượng cho phát triển Câu 48: Cơ sở sinh lý học việc chế tạo công cụ lao động phù hợp với người lao động dựa tiêu hao lượng : a Chuyển hóa sở b Cường độ vận c Tư vận d Mức độ thông thạo công việc Câu 49: Xét gôc độ chuyển hóa lượng việc huấn luyện tay nghề cho người lao động dựa sở tiêu hao lượng : a Chuyển hóa sở b Cường độ vận c Tư vận d Mức độ thông thao vận Câu 50: SDA chế độ ăn sau có giá trị nhỏ : a Glucid b Lipid c Protid d Hỗn hợp Câu 51: SDA chế độ ăn sau có giá trị lớn : a Glucid b Lipid c Protid d Hỗn hợp Câu 52: Chế độ ăn sau sinh nhiều nhiệt ? a Glucid b Protid c Lipid d Hỗn hợp Câu 53: SDA chế độ ăn sau sinh sản : a Glucid sinh lý học - Trang Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com b Lipid c Protid d Hỗn hợp Câu 54: Cơ sở trẻ em tăng thêm bữa ăn sau bị bệnh tiêu hao lượng cho: a Duy trì thể b Chuyển hóa sở c Phát triển thể d Sinh sản Nội dung 5: Điều hịa chuyển hóa lượng chuyển hóa chung thể Câu 55: Điều hịa chuyển hóa lượng mức thể thực bằng: a hơ hấp, tuần hồn b thần kinh, miễn dịch c thần kinh, thể dịch d hô hấp, thể dịch Câu 56: Hormone sau làm tăng chuyển hóa lượng chế thể dịch, ngoại trừ: a T3, T4 b cortisol c inulin d GH Câu 57: Các điều hòa sau chế feedback âm , ngoại trừ : a CO2 máu tăng , phổi tăng thơng khí thải CO2 b Huyết áp tăng , giảm nhịp tim sức co bóp tim c Đường máu tăng , Insulin tăng tiết d Chất tiết từ bạch cầu viêm nhiễm hoạt hóa bạch cầu Câu 58: Trong thể đường máu tăng, tụy tiết Insulin để đưa vào tế bào làm ổn định đường huyết Đây thuộc chế: a Feedback âm tính b Feedback dương tính c Điều hịa thần kinh d Điều hòa thể dịch sinh lý học - Trang Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com CHUYÊN ĐỀ – ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH LÝ HỌC Bài số SINH LÝ THÂN NHIỆT CƠ THỂ Nội dung Các loại thân nhiệt yếu tố ảnh hưởng lên thân nhiệt thể Câu 59: Hai nguồn gốc sinh nhiệt thể là: a phản ứng chuyển hóa, vận b mơi trường, chuyển hóa sở c phản ứng chuyển hóa, mơi trường d phản ứng chuyển hóa, lượng dự trữ Câu 60: Thân nhiệt trung tâm a Là nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng hóa học xảy thể b Thay đổi theo nhiệt độ môi trường c Nhiệt độ trực tràng dao động nhiệt độ miệng d Nơi đo nhiệt độ trung tâm gan , lách Câu 61: Thân nhiệt ngoại vi có đặc điểm : a Là nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng hóa học xảy thể b Không thay đổi theo nhiệt độ môi trường c Có thể dùng để đánh giá hiệu qủa điều nhiệt d Đo nách thấp nhiệt độ trực tràng 0,5o C - 1o C Câu 62: Đặc điểm thân nhiệt trung tâm, ngoại trừ: a Là nhiệt độ tạng b Hằng định 370 c Phản ánh mục tiêu điều nhiệt d Phải đo cách đưa nhiệt kế vào bên thể Câu 63: Vùng thân nhiệt có trị số cao : a Trực tràng b Gan c Nách d Miệng Câu 64: Trên lâm sàng, đo nhiệt độ nách bệnh nhân 36,50C nhiệt độ thể người bệnh là: a 360C b 36,50C c 370C d 380C Câu 65: Thân nhiệt ngoại vi : a Là thân nhiệt chung cho toàn thể b Thường đo nơi : Nách , miệng ,trực tràng c Chịu ảnh hưởng nhiệt độ môi trường d Được xem mục đích điều nhiệt thể Câu 66: Thân nhiệt ngoại vi : a Là nhiệt độ tạng thường có trị số nhỏ 370 b Hằng định c It có ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa thể d Thường đo ba nơi : Trực tràng , miệng , nách Câu 67: Thân nhiệt: a ảnh hưởng gián tiếp đến tốc độ phản ứng hóa học thể b ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng hóa học thể c thay đổi theo nhiệt độ môi trường sinh lý học - Trang 10 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com b Có lượng tế bào máu c Cl- HCO3- thấp huyết tương khoảng 5% d Na+ K+ cao huyết tương khoảng 5% Câu 1874: Thành phần dịch lọc cầu thận, chọn câu sai a Giống thành phần huyết tương b Khơng có tế bào máu lượng protein cho phép nhỏ 0,5g/24h c Cl- HCO3- cao huyết tương khoảng 5% d Na+ K+ thấp huyết tương khoảng 5% Câu 1875: Có lượng protein dịch lọc cầu thận : a Các phân tử protein huyết tương lớn so với kích thước lỗ lọc b Điện tích âm lỗ lọc đẩy lùi protein huyết tương c Do kích thước lỗ lọc điện tích âm lỗ lọc d Do điện tích dương lỗ lọc hút giữ lại phân tử protein Câu 1876: Bệnh nhân bị viêm cầu thận cấp có albumin nước tiểu : a Trọng lượng phân tử albumin bị giảm b Mức lọc cầu thận tăng lên đẩy albumin qua màng lọc c Khả tái hấp thu albumin ống lượn gần giảm xuống d Màng đáy cầu thận bị tổn thương nên bị điện tích âm Nội dung Động học trình lọc cầu thận Câu 1877: Các áp suất có tác dụng đẩy nước chất hoà tan từ mao mạch cầu thận vào bao Bowman: a Áp suất keo bao Bowman áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận b Áp suất thủy tĩnh bao Bowman áp suất keo mao mạch cầu thận c Áp suất keo mao mạch cầu thận áp suất keo bao Bowman d Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận áp suất thủy tĩnh bao Bowman Câu 1878: Cấu tạo mao mạch áp suất mao mạch thận phù hợp với chức tạo nước tiểu thể đặc điểm : a Mạng lưới mao mạch dày đặc quanh cầu thận ống thận b Mao mạch cầu thận có áp suất thấp, mao mạch quanh ống thận có áp suất cao c Mao mạch cầu thận có áp suất cao, mao mạch quanh ống thận có áp suất thấp d Mạch máu vùng tủy thận mạch thẳng Câu 1879: Áp suất máu mao mạch cầu thận cao, thuận lợi cho lọc yếu tố sau đây, ngoại trừ: a Tiểu động mạch vào cầu thận ngành thẳng ngắn tiểu động mạch gian thùy b Lưới mao mạch cầu thận gần động mạch chủ bụng c Tiểu động mạch có đường kính nhỏ tiểu động mạch vào d Tiểu động mạch vào có sức cản tương đối lớn Câu 1880: Áp suất có tác dụng ngăn cản q trình lọc cầu thận : a Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận áp suất thủy tĩnh bao Bowman b Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận áp suất keo mao mạch cầu thận c Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận áp suất keo bao Bowman d Áp suất thủy tĩnh bao Bowman áp suất keo mao mạch cầu thận Câu 1881: Cơ chế lọc cầu thận : a Áp suất thủy tĩnh bao Bowman giữ nước chất hòa tan lại bao Bowman b Áp suất keo đẩy nước chất hòa tan khỏi mao mạch máu c Áp suất thủy tĩnh áp suất keo mao mạch đẩy nước chất hòa tan khỏi mao mạch d Áp suất thủy tĩnh mao mạch đẩy nước chất hòa tan khỏi mao mạch sinh lý học - Trang 230 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com Câu 1882: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Cơ chế lọc: Áp suất thủy tĩnh máu đẩy nước chất hòa tan từ lòng mao mạch vào nang Bowman Áp suất thủy tĩnh nang Bowman đẩy nước chất hồ tan trở lại lịng mao mạch Áp suất keo huyết tương giữ nước lại lòng mao mạch cầu thận Để có áp suất lọc, tổng áp suất thủy tĩnh phải lớn áp suất keo Câu 1883: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Lực Starling định độ lọc cầu thận: Áp suất thủy tĩnh máu mao mạch cầu thận Áp suất thủy tĩnh nang Bowman Áp suất keo Áp suất thẩm thấu máu mao mạch cầu thận Câu 1884: Trong tiêu chảy nước, lượng nước tiểu giảm nguyên nhân sau, ngoại trừ: a Huyết áp giảm xuống b Áp suất keo máu tăng c Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận giảm d Áp suất bao Bowman tăng Câu 1885: Áp suất lọc trung bình cầu thận : a mmHg b 10 mmHg c 12 mmHg d 14 mmHg Câu 1886: Số lượng dịch lọc qua vi cầu thận hai thận ngày: a 180lít/24 b 180ml/24 c 180lít/giờ d 125lít/24 Câu 1887: Chọn câu Cơ chế tự điều hòa lưu lượng lọc cầu thận : a Sự kết hợp hai chế feedback (-) làm giãn tiểu động mạch đến co tiểu động mạch b Sự kết hợp hai chế feedback (+) làm giãn tiểu động mạch đến co tiểu động mạch c Sự kết hợp hai chế feedback (-) feedback (+) làm giãn tiểu động mạch đến co tiểu động mạch d Do tế bào cận cầu thận tiết renin vào máu để tổng hợp angiotensin Câu 1888: Lưu lượng lọc cầu thận tăng lên khi, ngoại trừ: a Kích thích thần kinh giao cảm b Tiểu động mạch co mạnh c Tiểu động mạch đến giãn d Tiểu động mạch giãn Câu 1889: Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng lọc cầu thận : a Giãn tiểu động mạch đến, giãn tiểu động mạch làm tăng lưu lượng lọc b Giãn tiểu động mạch đến, co tiểu động mạch làm tăng lưu lượng lọc c Kích thích thần kinh giao cảm làm tăng lưu lượng lọc d Co tiểu động mạch đến tiểu động mạch làm tăng lưu lượng lọc Câu 1890: Để điều hòa mức lọc cầu thận qua chế điều hòa ngược giãn tiểu động mạch vào thơng qua q trình sau: a Do mức lọc cầu thận giảm gây tăng tái hấp thu Na+, Cl- quai Henle sinh lý học - Trang 231 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com b Giảm nồng độ Na+, Cl- vết đặc c Hai q trình kích thích vết đặc gây giãn tiểu động mạch vào làm tăng lượng máu vào tiểu cầu tăng lọc tiểu cầu d Cả ba Câu 1891: Điều hòa ngược ống - cầu chế điều hòa mức lọc cầu thận: a Khi huyết áp thấp, TĐM vào dãn, qua trung gian Angiotensin II TĐM co lại b Khi huyết áp thấp, tiểu động mạch (TĐM) vào co lại c Khi huyết áp tăng, TĐM vào dãn d Tất Câu 1892: Bình thường hoạt động – vị trí nephron ngăn ngừa tình trạng tải phần sau ống lưu lượng lọc tăng Đó hoạt động tái hấp thu : a Na+ nước quai Henle b Na+ nước ống lượn gần c 50% ure nước ống lượn gần d Na+ nước ống lượn xa ống góp Câu 1893: Nếu mức lọc cầu thận tăng, tái hấp thu muối nước ống gần tăng thăng cầu - ống; yếu tố sau tham gia trình này, ngoại trừ: a Tăng áp suất thủy tĩnh mao mạch quanh ống b Giảm nồng độ Na+ quanh ống c Tăng áp suất keo quanh ống d Tăng dòng dịch ống gần Câu 1894: Chọn câu a Dịch lọc cầu thận có thành phần huyết tương động mạch b Máu tiểu động mạch có độ quánh nhớt cao máu tiểu động mạch đến c Lưu lượng lọc cầu thận bình thường 125ml/phút d Phân số lọc cầu thận định lượng nước tiểu tạo thành Câu 1895: Chọn phát biểu mức lọc cầu thận (GFR): a Là thể tích dịch lọc lọc qua tiểu cầu thận thận phút b Chỉ số GFR bình thường 125 ml/phút c GFR không phụ thuộc vào áp suất máu, áp suất keo mà phụ thuộc vào áp suất bao Bowman d Kích thích giao cảm mạch gây tăng lọc kéo dài Câu 1896: Mức lọc cầu thận, chọn câu sai a Chỉ số GFR bình thường 125ml/phút b Là thể tích dịch lọc lọc qua quản cầu thận thận phút c GFR phụ thuộc vào áp suất máu, áp suất keo áp suất bao Bowman d Kích thích giao cảm gây ngừng lọc tạm thời Câu 1897: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ lọc cầu thận (GFR), chọn câu sai a Áp suất keo tăng làm giảm độ lọc cầu thận b Co tiểu động mạch vào làm tăng độ lọc cầu thận c Co mạnh lâu tiểu động mạch làm giảm độ lọc cầu thận d Huyết áp tăng làm độ lọc cầu thận (tăng không tương xướng) Câu 1898: Hormon làm tăng độ lọc cầu thần : a ANP b ADH c Aldosteron d Adrenalin Câu 1899: Thận có khả tự điều hịa (autoregulation) để trì GFR giới hạn áp suất động mạch khoảng: sinh lý học - Trang 232 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com a 80 - 180 mmHg b < 80 mmHg c 180 mmHg d Tất sai Câu 1900: Trị số huyết áp dẫn đến vơ nịêu: a > 180 mmHg b > 240 mmHg c £ 80 mmHg d £ 50 mmHg Câu 1901: Tác nhân làm giảm áp suất lọc : a Tăng huyết áp b Giảm áp suất keo huyết tương c Sỏi niệu quản d Hội chứng thận hư Câu 1902: Điều hòa mức lọc cầu thận (GFR): a Renin tiết từ tổ chức cận cầu thận, qua trung gian Angiotensin II làm tăng GFR b Khi huyết áp tăng làm GFR tăng đáng kể c Aldosteron góp phần làm giảm GFR d ANP làm giảm GFR Câu 1903: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Điều hòa mức lọc cầu thận (GFR): Renin tiết từ tổ chức cận cầu thận, qua trung gian Angiotensin II làm co tiểu động mạch (TĐM) Khi lượng ion Na+ Cl- đến macula densa tăng, có tín hiệu làm giãn TĐM đến Khi giảm lưu lượng máu đến thận, qua trung gian Angiotensin II làm tăng tiết Aldosteron ANP làm giảm GFR Câu 1904: Thanh trừ xuất (Clearance) chất dùng để đo GFR thể tích huyết tương thận thải chất một: a giây b phút c d ngày Câu 1905: Nồng độ chất huyết tương 0,2mg/1ml; nước tiểu 2mg/1ml; lượng nước tiểu 2ml/phút Độ thải chất là: a 2ml/phút b 10ml/phút c 20ml/phút d 100ml/phút Câu 1906: Một chất dùng để đánh giá chức lọc cầu thận : a Được lọc hoàn toàn qua cầu thận, không tái hấp thu tiết qua ống thận b Được lọc hoàn toàn qua cầu thận, tái hấp thu không tiết qua ống thận c Được lọc hoàn toàn qua cầu thận, không tái hấp thu tiết qua ống thận d Được lọc hoàn toàn qua cầu thận, tái hấp thu tiết qua ống thận Câu 1907: Tiêu chuẩn chất dùng đo lọc cầu thận, chọn câu sai a Được lọc tự qua cầu thận b Không tái hấp thu ống thận c Được tiết ống thận sinh lý học - Trang 233 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com d Không gắn với protein huyết tương Câu 1908: So sánh với inulin, creatinin tiêu chuẩn vàng để đo mức cầu thận vì: a Creatinin gắn kết với protein huyết tương b Creatinin tái hấp thu phần ống thận c Creatinin tiết thêm phần ống thận d Creatinin chất ngoại sinh, độc thể Câu 1909: Nếu chất có độ thải nhỏ độ thải inulin : a Chất tiết ống lượn gần nhiều ống lượn xa b Chất tái hấp thu ống thận c Chất tiết ống thận d Chất vừa tiết, vừa tái hấp thu ống thận Câu 1910: Chất dùng làm thăm dò chức tái hấp thu ống thận : Chọn câu sai a Được tái hấp thu ống thận b Không tiết ống thận c Sự hấp thu Ure phụ thuộc vào thể tích dịch lọc d Độ thải Ure tối đa bình thường 54 mL/phút Câu 1911: Chất sau Clearance cao nhất? a Glucose b Insulin c PAU d Ure Nội dung Sự tiết hấp thu chất hệ thống ống thận Câu 1912: Sự tái hấp thu Na+ nước xảy chủ yếu : a Ống lượn gần b Quai Henle c Ống lượn xa d Ống góp Câu 1913: Na+ tái hấp thu : a ống lượn gần, ngành lên quai Henle, ống lượn xa ống góp b ống lượn gần, ngành xuống quai Henle, ống lượn xa ống góp c ống lượn gần, quai Henle, ống lượn xa ống góp d ống lượn gần, ống lượn xa ống góp Câu 1914: Tái hấp thu Na+ ống lượn gần theo chế : a Vận chuyển tích cực nguyên phát từ lịng ống vào tế bào, khuếch tán có gia tốc từ tế bào vào dịch kẽ b Khuếch tán đơn giản từ lịng ống vào tế bào, vận chuyển tích cực thứ phát từ tế bào vào dịch kẽ c Khuếch tán có gia tốc từ lịng ống vào tế bào, vận chuyển tích cực nguyên phát từ tế bào vào dịch kẽ d Vận chuyển tích cực nguyên phát từ lịng ống vào tế bào, vận chuyển tích cực thứ phát từ tế bào vào dịch kẽ Câu 1915: Tại ống lượn xa ống góp : a Phần lớn Na+ hấp thu kèm với Clb Một số Na+ tái hấp thu cách trao đổi với K+ H+ c Dưới ảnh hưởng ADH, tế bào ống thận tăng khả thấm nước d Tất Câu 1916: Trong ống lượn xa, tái hấp thu Na+ tăng lên nguyên nhân sau đây? a Kích thích thần kinh giao cảm thận sinh lý học - Trang 234 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com b Bài tiết hormon lợi niệu natri tâm nhĩ c Bài tiết ADH d Bài tiết Aldosteron Câu 1917: Tái hấp thu Na+, chọn câu a Tái hấp thu Na+ tất phần ống thận b Vận chuyển qua bờ bàn chải ống lượn gần theo chế vận chuyển tích cực thứ phát c Ngành xuống quai Henle tái hấp thu Na+ d Aldosteron làm tăng tái hấp thu Na+ ống lượn xa ống góp Câu 1918: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Khi bệnh nhân ăn nhạt liên tục nhiều tháng, kết là: Ống lượn gần tái hấp thu 65% lượng Na+ lọc K+ máu tăng Ống lượn xa ống góp tăng tái hấp thu Na+ Bệnh nhân bị nhiễm toan Câu 1919: Ống lượn gần tái hấp thu nước : a 45% b 55% c 65% d 75% Câu 1920: Câu sau khơng nói tái hấp thu nước? a Ống gần tái hấp thu 65% nước b Quai Henle tái hấp thu 15% nước c Ống xa tái hấp thu nước 27 lít/24h d Ống góp tái hấp thu 9,3% nước Câu 1921: Nước tái hấp thu chủ yếu : a ống lượn gần theo chế thụ động b ngành xuống quai Henle theo chế thụ động c ngành lên quai Henle theo chế thụ động d ống lượn xa tác động ADH Câu 1922: Chọn câu a Ngành lên quai Henle cho nước thấm qua b Nước tái hấp thu chủ yếu ống lượn gần c Nước tái hấp thu tất đoạn ống thận d ADH aldosteron làm tăng tái hấp thu nước ống thận Câu 1923: ADH tăng tái hấp thu nước : a ống lượn gần ống lượn xa b ống lượn gần quai Henle c ống lượn xa ống góp d ống góp vùng vỏ ống lượn xa Câu 1924: Khả cô đặc nước tiểu Chọn câu sai a tổn thương ống thận, kẽ thận làm tỷ trọng nước tiểu giảm b suy thận tỷ trọng thay đổi thấp c suy thận tỷ trọng thay đổi cao d Lượng nước tiểu phụ thuộc vào ADH, lượng nước uồng vào, thời gian ngày Câu 1925: Tái hấp thu quai Henle : a Ngành xuống tái hấp thu Na+, ngành lên tái hấp thu nước ure b Ngành xuống tái hấp thu nước ure, ngành lên tái hấp thu Na+ sinh lý học - Trang 235 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com c Ngành xuống tái hấp thu Na+ ure, ngành lên tái hấp thu nước d Ngành xuống tái hấp thu nước, ngành lên tái hấp thu Na+ ure Câu 1926: Bình thường, K+ tái hấp thu gần hồn toàn tại: a ống lượn gần b ống lượn xa c ngành xuống quai Henle d ngành lên quai Henle Câu 1927: Sự tiết K+ chịu ảnh hưởng bởi, ngoại trừ: a Trạng thái toan kiềm b Aldosteron c Hoạt động bơm Na+-K+-ATPase d Sự tái hấp thu glucose, acid amin Câu 1928: K+ xuất thận giảm điều kiện : a Tăng dòng dịch ống xa b Tăng mức aldosteron máu tuần hoàn c Tăng chế độ ăn có K+ d Giảm tái hấp thu Na+ ống lượn xa Câu 1929: Chọn câu sai Sự tiết K+ : a Khi tăng K+, K+ tiết chủ động quai Henle ống lượn xa b Tốc độ tiết K+ phụ thuộc vào tốc độ hấp thu Na+ ống lượn xa ống góp c Khi nồng độ K+ tăng ngoại bào aldosteron kích thích tiết K+ nhiều d Sự tiết K+ ảnh hưởng trạng thái toan kiềm Câu 1930: Các yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu HCO3- : a PaCO2 máu b Tổng lượng K+ thể c Nồng độ Cl- huyết tương d Tất Câu 1931: Tái hấp thu HCO3- tăng trường hợp sau, ngoại trừ: a Cường aldosteron (mineralcorticoid) b Tăng K+ máu c Tăng CO2 máu d Giảm lượng Cl- huyết tương Câu 1932: Men carbonic anhydrase có vai trò quan trọng tất khâu sau đây, ngoại trừ: a Tạo HCO3- tế bào ống lượn gần b Tạo CO2 ống lượn gần c Tạo HCO3- tế bào ống lượn xa d Tạo ion H+ tế bào ống Câu 1933: Để tránh tình trạng toan nước tiểu nghịch lý thận điều chỉnh trạng thái kiềm chuyển hóa, ion sau có vai trị quan trọng? a K+, Cl- b HCO3c Cld Na+ Câu 1934: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Bài tiết H+ tăng trường hợp sau: Uống nhiều thuốc lợi tiểu (trừ nhóm ức chế men CA) sinh lý học - Trang 236 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com Tăng dòng chảy ống thận Cường Aldosteron Tăng K+ máu Câu 1935: Yếu tố sau điều động tiết NH3 thận? a CO2 máu b Lượng H+ lòng ống thận c Tốc độ dòng chảy dịch ống d Ion K+ lòng ống thận Câu 1936: Chọn câu sai Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất tiết NH3 thận : a pH nước tiểu acid NH3 tiết giảm ngược lại b Tốc độ tương đối dòng chảy máu dịch lọc lòng ống thận c Sự thiếu hụt K+ kích thích tiết NH3 d Nồng độ H+ lòng ống thận điều động tiết NH3 Câu 1937: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Bài tiết NH3: Nước tiểu acid, thận giảm tiết NH3 NH3 khuếch tán dễ dàng từ tế bào ống thận vào lòng ống Được xuất dạng NH4+ Bài tiết NH3 tăng pH máu giảm Câu 1938: Tái hấp thu glucose xảy : a ống góp b ống lượn gần c ống lượn xa d quai Henle Câu 1939: Ngưỡng đường thận : a 165 mg/dl b 170 mg/dl c 175 mg/dl d 180 mg/dl Câu 1940: Xét nghiệm nước tiểu có đường, phản ánh lượng đường máu mức: a 120 - < 180 mg% b > 180 mg% c 375 mg% d >375 mg% Câu 1941: Tái hấp thu glucose theo chế : a Vận chuyển tích cực thứ phát (đồng vận chuyển với Na+) bờ bàn chải vào tế bào, sau khuếch tán thuận hố qua bờ bên bờ đáy b Vận chuyển tích cực thứ phát (vận chuyển ngược với Na+) bờ bàn chải vào tế bào, sau khuếch tán thuận hố qua bờ bên bờ đáy c Khuếch tán thuận hố qua bờ bàn chải, sau vận chuyển tích cực thứ phát (đồng vận chuyển với Na+) qua bờ bên bờ đáy d Vận chuyển tích cực nguyên phát qua bờ bàn chải, sau vận chuyển tích cực thứ phát (đồng vận chuyển với Na+) qua bờ bên bờ đáy Câu 1942: Tái hấp thu glucose, chọn câu a Đồng vận chuyển sơ cấp với Na+ bờ bàn chảy vào tế bào biểu mô b Khuếch tán có gia tốc qua bờ đáy bờ bên vào dịch kẽ sinh lý học - Trang 237 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com c Ở đoạn ống lượng gần S1, Na+ đồng vận chuyển với phân tử glucose d Ở đoạn ống lượng gần S3, Na+ đồng vận chuyển với phân tử glucose Câu 1943: Tái hấp thu glucose ống thận: a Glucose tái hấp thu tất giai đoạn ống thận b Glucose tái hấp thu ống lượn gần theo chế vận chuyển tích cực thứ phát c Không phụ thuộc vào nồng độ glucose máu d Ngưỡng đường thận 160 mg% Câu 1944: Chọn câu sai a Glucose tái hấp thu cách vận chuyển tích cực thứ phát đồng vận chuyển với Na+ b Lượng glucose tăng thêm ngưỡng bị loại nhiêu c Dưới nồng độ ngưỡng, glucose tái hấp thu hoàn toàn d Trên nồng độ ngưỡng, glucose không tái hấp thu hết Câu 1945: Lượng dịch lọc tái hấp thu nhiều : a ống lượn gần b quai Henle c ống lượn xa d ống góp Câu 1946: Dịch từ quai Henle dịch : a Nhược trương b Đẳng trương c Ưu trương d Đã pha lỗng Câu 1947: Câu sau khơng chất tái hấp thu tiết ống thận ? a Có chất tái hấp thu hoàn toàn glucose, protein, lipid b Có chất tái hấp thu theo yêu cầu vitamin ure c Có chất tiết hồn tồn H+, CO2, NH3 d Có chất tiết theo yêu cầu chất điện giải thừa Câu 1948: Câu sau không tái hấp thu số chất ống gần? a Các cation tái hấp thu theo chế tích cực b Phần lớn anion tái hấp thu theo chế khuếch tán thụ động theo ion c Ion bicarbonat tái hấp thu từ lòng ống vào tế bào theo chế khuếch tán d Một số anion tái hấp thu chế tích cực Cl-, phosphat, sulfat, nitrat… Câu 1949: Câu sau sai so sánh ống lượn xa với ống lượn gần nephron? a Ống xa chịu tác động aldosteron nhiều ống gần b Ống xa thấm H+ ống gần c Ống xa tiết K+ nhiều ống gần d Ống xa chịu tác dụng ADH nhiều ống gần sinh lý học - Trang 238 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com CHUYÊN ĐỀ 10 – SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU Bài số 33 CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG THẬN HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG TIẾT NIỆU Nội dung Các chức thận Câu 1950: Thận có chức sau đây, ngoại trừ: a Tham gia điều hịa thành phần nội mơi b Tham gia điều hòa huyết áp c Tham gia điều hòa thăng acid-base d Tham gia điều hòa chức nội tiết Câu 1951: Chức nephron trình tiết nước tiểu : a Lọc tiết chất không cần thiết khỏi thể b Lọc chất không cần thiết khỏi máu tái hấp thu chất cần thiết vào máu c Lọc tiết chất không cân thiết khỏi thể, tái hấp thu chất cần thiết vào máu d Lọc tiết chất không cân thiết khỏi thể, tái hấp thu nước trở vào máu Câu 1952: Vai trò thận điều hòa thăng acid-base là: a Duy trì nồng độ ion bicarbonat dịch ngoại bào mức định b Duy trì nồng độ ion H+ dịch nội bào mức định c Duy trì nồng độ phosphat máu mức định d Duy trình nồng độ ion OH- dịch ngoại bào mức định Câu 1953: Khi có rối loạn thăng acid-base: a Thận đưa pH trở lại hồn tồn bình thường sau vài giây b Thận đào thải tới 1000 mmol acid base ngày c Thận đưa pH trở lại bình thường sau vài ngày d Thận điều chỉnh pH nhanh khơng hồn tồn bình thường Câu 1954: Thận có chức điều hịa pH vì: a Thận tiết ion H+ nhiễm toan b Thận tiết bicarbonat nhiễm toan c Thận tiết Na+ tái hấp thu bicarbonat d Ở ống thận có hệ đệm bicarbonat mạnh Câu 1955: Hormon sau thận tiết ? a Angiotensin, renin b Cortison, ADH c Aldosterol, erythropoietin d Renin, erythropoietin Câu 1956: Yếu tố sau thể vai trò thận tạo hồng cầu? a Thận tái hấp thu chất tham gia tạo hồng cầu b Bản chất thận quan sinh hồng cầu từ tế bào gốc c Thận tiết erythropoietin kích thích tạo hồng cầu tủy xương d Thận cung cấp nguyên liệu cần thiết để tạo nên hồng cầu Nội dung Điều hòa chức thận Sự tác dụng hormon số thuốc thận Câu 1957: Mức vận chuyển tối đa chất (Tm) : a Mức tối đa chất lọc b Mức tối đa tái hấp thu tiết c Mức tối đa chất pha loãng nước tiểu sinh lý học - Trang 239 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com d Mức tối đa chất đặc nước tiểu Câu 1958: Khi nồng độ glucose huyết tương cao ngưỡng đường thận a Bắt đầu xuất glucose nước tiểu tiêu chuẩn để chẩn đốn đái tháo đường b Mức tái hấp glucose ống lượn gần đạt trị số cao c Vẫn chưa xuất glucose dịch lọc cầu thận với mức tăng nhẹ d Ống lượn gần khơng cịn khả tái hấp thu hết glucose dịch lọc cầu thận Câu 1959: Ở phụ nữ khả thải thận glucose 350mg/phút lượng glucose thải qua nước tiểu : a mg/phút b 50 mg/phút c 220 mg/phút d 225 mg/phút Câu 1960: Câu sau với tác dụng ADH thận ? a Tăng mức lọc cầu thận b Tăng xuất Na+ c Tăng tính thấm quai Henle nước d Tăng xuất nước Câu 1961: Khi có ADH, phần nước lọc tái hấp thu nhiều nơi sau ống thận? a Ống gần b Ống góp vỏ c Quai Henle d Ống xa Câu 1962: Khi thiếu ADH, phần nước lọc tái hấp thu nhiều nơi sau ống thận? a Ống xa b Ống gần c Quai Henle d Ống góp vỏ Câu 1963: Khi ADH tiết mức có tác dụng sau đây, ngoại trừ: a Lượng nước toàn phần thể tăng b Lượng nước tiểu giảm c Nồng độ Na+ huyết tương tăng d Độ thẩm thấu nước tiểu tăng Câu 1964: ANP (Atrial Natriuretic peptid), chọn câu sai a Tăng lên tăng thể tích dịch ngọai bào b Làm tăng GFR c Làm ức chế tiết ADH Aldosteron d Tất sai Câu 1965: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Đáp ứng thận tăng ANP: Thận tăng lọc tiết muối nước Kích thích tăng tiết Aldosteron Ức chế ADH Thận giảm tiết muối nước Câu 1966: Tác dụng aldosteron, ngoại trừ a Tái hấp thu muối sinh lý học - Trang 240 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com b Tái hấp thu nước c Làm tăng độ lọc cầu thận (GFR) d Giãn mạch, giảm huyết áp Câu 1967: Aldosteron máu tăng dẫn đến : a Tăng tái hấp thu HCO3- ống thận b Tăng thẻ tích nước tiểu c Tăng tiết nước ion Na+ ống thận d Tăng tái hấp thu Na+ tiết K+ ống thận Câu 1968: Aldosteron gây tăng tái hấp thu Na+ ở: a Ngành lên quai Henle b Ngành xuống quai Henle c Ống lượn gần d Ống lượn xa Câu 1969: Aldosteron gây ảnh hưởng lớn : a Tái hấp thu Na+ ống lượn gần b Tái hấp thu Na+ phần mỏng quai Henle c Tái hấp thu Na+ phần dày quai Henle d Tái hấp thu Na+ ống lượn xa Câu 1970: Chọn câu sai a Aldosteron làm tăng tái hấp thu Na+ ống lượn xa ống góp b Aldosteron làm tăng tiết K+ ống lượn xa ống góp c Parathyroid hormone làm tăng tái hấp thu Ca++ ống lượn gần d Parathyroid hormone làm giảm tái hấp thu PO43- ống lượn gần Câu 1971: Đáp ứng sau thể giảm thể tích dịch ngoại bào: a Ức chế trung khu khát b Giảm lượng ADH máu c Tăng lượng nước tiểu xuất d Tăng tiết Aldosteron Câu 1972: Một bệnh nhân bị máu nặng : a Tăng tiết aldosteron vỏ thượng thận b Tăng tiết renin thận c Giảm tiết ADH vùng hạ đồi d Tăng huyết áp, nhịp tim tăng Câu 1973: Chọn câu a Aldosteron tăng tiết tăng áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào b Khi thể máu nặng giảm tiết aldosteron c Aldosteron máu tăng dẫn đến tăng tái hấp thu Na+ tiêt K+ vào ống thận d Aldosteron lớp lưới vỏ thượng thận tiết Câu 1974: Renin tiết : a Các tế bào biểu mô ống thận b Các tế bào có chân c Các tế bào tổ chức cận tiểu cầu d Các tế bào nội mô mao mạch Câu 1975: Tổ chức cạnh cầu thận tham gia điều hịa huyết áp thơng qua: a Angiotensinogen b Renin c Aldosteron d Angiotensin II sinh lý học - Trang 241 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com Câu 1976: Yếu tố gây tăng tiết Renin tổ chức cận cầu thận: a Tăng áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào b Uống nhiều nước c Dãn động mạch vào cầu thận d Giảm thể tích dịch ngoại bào Câu 1977: Chọn câu Bộ máy cạnh cầu thận a Do tiểu động mạch ống lượn xa nằm sát tạo thành b Do nephron nằm sát tạo thành c Bài tiết Angiotensin II làm tăng huyết áp d Trong tất bệnh cao huyết áp, tổ chức làm giảm tiết Renin Câu 1978: Angiotensin II có tác dụng sau, NGOẠI TRỪ: a Gây co tiểu động mạch ngoại biên làm tăng HA tâm thu lẫn HA tâm trương b Làm giải phóng chất gây dãn mạch c Kích thích tiết Aldosteron d Kích thích tiết ADH Câu 1979: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Phù hội chứng thận hư: Protein huyết tương giảm trầm trọng Tổn thương lớp tế bào có chân màng lọc Giảm áp suất keo huyết tương Tăng áp suất thủy tĩnh mao mạch Câu 1980: Các thuốc sau làm K+ máu, ngọai trừ: a Ức chế men CA (carbonic anhydrfase) b Ức chế tái hấp thu Na+ nhánh lên quay Henle c Ức chế Aldosteron d Ức chế tái hấp thu Na+ ống lượn gần Câu 1981: Các thuốc sau làm tăng K+ máu: a Ức chế tái hấp thu Na+ nhánh lên quay Henle b Ức chế Aldosteron c Ức chế men CA (carbonic anhydrase) d Ức chế tái hấp thu Na+ ống lượn gần Câu 1982: Chọn tập hợp a Nếu 1, b Nếu c Nếu d Nếu Thuốc ức chế men chuyển có tác dụng: Giảm tiết Aldosteron Giảm tiết ADH Giãn mạch Giảm lượng nước tiểu xuất Nội dung Sự tiết nước tiểu qua niệu quản, bàng quang niệu đạo Câu 1983: Tính chất sinh lý đường tiết niệu bao gồm : a Tính động lực, tính trương lực, tính hấp thu b Tính động lực, tính trương lực, tính co thắt, tính đàn hồi c Tính động lực, tính co thắt, tính đàn hồi d Tính trương lực, tính đàn hồi, tính hấp thu Câu 1984: Sự điều tiết q trình xuất nước tiểu thơng qua thắt thể tính chất sinh lý đường tiết niệu trên? a Tính hấp thu sinh lý học - Trang 242 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com b Tính trương lực c Tính động lực d Tính co thắt Câu 1985: Áp lực niệu quản : a Có trị số cao co tạo b Thay đổi theo đoạn ống c Có tác dụng đẩy nước tiểu d Giúp chứa đựng nước tiểu Câu 1986: Áp lực thể tính chất đường tiết niệu ? a Tính động lực b Tính co thắt c Tính hấp thu d Tính trương lực Câu 1987: Chọn câu sai Áp lực co a Do sóng nhu động đường tiết niệu gây b Thay đổi theo đoạn c Thể tính trương lực d Giúp nước tiểu từ niệu quản xuống bàng quang Câu 1988: Chọn câu sai a Tính động lực thể trình di chuyển nước tiểu xuống bàng quang b Sóng nhu động nguyên nhân gây áp lực c Áp lực co thể tính động lực đường tiết niệu d Áp lực không thay đổi suốt dọc ống tiết niệu Câu 1989: Sóng nhu động đẩy giọt nước tiểu niệu quản xuống bàng quang với tốc độ a 1cm/s b 2cm/s c 3cm/s d 4cm/s Câu 1990: Nước tiểu không trào ngược lên niệu quản nhờ yếu tố sau, ngoại trừ a Đặc điểm hẹp niệu quản trước đổ vào thành bàng quang b Trương lực detrusor thành bàng quang c Áp lực bàng quang tiểu tiện d Sóng nhu động niệu Câu 1991: Chọn câu đặc điểm thắt bàng quang? a Cơ thắt hoạt động không ý thức, thắt ngồi hoạt động có ý thức b Cơ thắt hoạt động có ý thức, thắt ngồi hoạt động có khơng ý thức c Cơ thắt hoạt động khơng ý thức, thắt ngồi có ý thức d Cơ thắt hoạt động có ý thức, thắt ngồi hoạt động có ý thức Câu 1992: Câu sau không bàng quang? a Hai niệu quản đổ vào bàng quang hai góc cao tam giác bàng quang b Khi bàng quang co, thành bàng quang áp chặt vào lỗ niệu đạo, làm nước tiểu không trào ngược lên bể thận c Trương lực tự nhiên thắt thuận lợi cho nước tiểu từ bàng quang từ niệu đạo d Cơ thắt ngồi bàng quang vân chịu ảnh hưởng chi phối vỏ não Câu 1993: Thần kinh chi phối bàng quang có trung tâm nằm : a Tủy sống đoạn S1-S2 b Tủy sống đoạn S2-S3 c Tủy sống đoạn L1-L2 sinh lý học - Trang 243 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) lOMoARcPSD|10804335 Download tài liệu y học: YhocData.com d Tủy sống đoạn L3-L4 Câu 1994: Trong phản xạ thực vật : a Xung động ức chế thần kinh giao cảm dẫn đến giãn thắt bàng quang b Xung động ức chế thần kinh giao cảm dẫn đến giãn thắt bàng quang c Xung động kích thích thần kinh giao cảm dẫn đến giãn thắt bàng quang d Xung động kích thích thần kinh giao cảm dẫn đến giãn thắt bàng quang Câu 1995: Trung tâm ức chế tiểu tiện thông qua thắt nằm ở: a Tiểu não b Cầu não c Hành não d Vỏ não Câu 1996: Vai trò vỏ não hoạt động tiểu tiện : a Ức chế thắt bàng quang b Ức chế thắt bàng quang c Kích thích thắt ngồi bàng quang d Kích thích thắt bàng quang Câu 1997: Chọn câu sai tính chất sinh lý niệu đạo a Tính cảm ứng b Tính co thắt c Tính trương lực d Tính hấp thu Câu 1998: Quá trình xuất nước tiểu qua niệu đạo, chọn câu sai a Giảm trương lực niệu đạo b Tăng áp lực niệu đạo c Tăng áp lực dentrusor bàng quang d Sóng co thắt bàng quang – niệu đạo tiếp nối Câu 1999: Khi kết thúc xuất nước tiểu : a Áp lực dentrusor giảm b Cơ thắt bàng quang co thắt trở lại c Tăng trương lực niệu đạo d Giảm áp lực niệu đạo Câu 2000: Các yếu tố thúc đẩy nhu động niệu đạo, ngoại trừ: a Dòng nước tiểu bên b Vi khuẩn niệu đạo c Ống thông niệu đạo d Áp lực ổ bụng sinh lý học - Trang 244 Downloaded by Con Ca (concaconlonton01@gmail.com) ... YhocData.com 21 Sinh lý thần kinh vận động 130 22 Sinh lý phản xạ khơng điều kiện 137 23 Sinh lý phản xạ có điều kiện 144 24 Sinh lý – xương – khớp 151 25 Sinh lý tim 156 26 Sinh lý vận mạch 166... da Câu 92: Cơ chế chống nóng thể a giảm sinh nhiệt quan trọng gọi điều kiện hóa học b giảm sinh nhiệt quan trọng gọi điều kiện vật lý c tăng sinh nhiệt quan trọng gọi điều kiện vật lý d tăng sinh. .. kiện hóa học Câu 93: Cơ chế chống lạnh thể: a giảm sinh nhiệt, tăng thải nhiệt b giảm sinh nhiệt, tăng thải nhiệt c tăng sinh nhiệt, giảm thải nhiệt d tăng sinh nhiệt, tăng thải nhiệt Câu 94: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: 2000 câu trăc nghiêm sinh lý có đáp án YDS,