0

2021 UWC vietnam application form

17 49 0
  • 2021 UWC vietnam application form

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 10:54

UNITED WORLD COLLEGES SCHOLARSHIP PROGRAM APPLICATION FORM Thank you for your interest in UWC UWC colleges deliver a challenging and transformative education experience to a diverse cross section of students, inspiring them to create a more peaceful and sustainable future UWC has 18 colleges across 5 continents all with distinctive characters but share the same mission and values Although strong academic achievement is valued highly at UWC, academic achievements are put into perspective with a. 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 UNITED WORLD COLLEGES SCHOLARSHIP PROGRAM APPLICATION FORM Thank you for your interest in UWC! UWC colleges deliver a challenging and transformative education experience to a diverse cross section of students, inspiring them to create a more peaceful and sustainable future UWC has 18 colleges across continents all with distinctive characters but share the same mission and values Although strong academic achievement is valued highly at UWC, academic achievements are put into perspective with a demanding mix of community engagement, international affairs, physical activities and creative pursuits Our student intake is deliberately diverse and each of the colleges draws together students from many different nations and backgrounds Our bursaries, scholarships, and fee structures aim to ensure a broad socio-economic mix within the student body that adds value to the student experience and the organization UWC depends on the dedication and expertise of a network of volunteers to promote UWC and select future students These are called national committees and they operate in more than 150 countries worldwide The UWC National Committee in Vietnam (“UWC Vietnam”) is a group of alumni in charge of promoting UWC in Vietnam, including the selection of students and assignment for scholarships to UWC colleges Each year, UWC Vietnam receives from the UWC colleges a specific number of places, including fullyfunded, partially-funded, and non-funded places, for which we select students to study the International Baccalaureate (IB) Diploma Program Please make sure you learn as much as possible about UWC before going ahead with your application It is important that you understand the aims of the organization and the commitment involved For more information, please visit www.uwcvn.org To be eligible for the program, you must meet the following criteria: ● Vietnamese citizens and currently living in Vietnam, ● Currently enrolled in high school (grade 10, 11, or 12) in September 2020, ● Born between September 01, 2003 and August 31, 2005 Please carefully read the instructions published on our website for more information on how to register your application online, as well as how to fill out and submit your application form The closing date for applications is: Sunday, September 20th, 2020 at 23h55 Selection Process: Places in UWC are offered on a competitive basis This application is carefully reviewed From the initial list of applicants, a short list is chosen for interviews Nomination Process: Successful candidates are nominated to specific UWC colleges with the appropriate financial aid package based on their family’s financial ability The colleges generally accept the nominated candidates on the recommendation of the national committee but reserve the right to make the final decision on every candidate Please also note: ● An application is made to UWC and not to a particular college ● Only one application can be made; you cannot apply through two different national committees ● Students with disabilities who are self-sufficient in their everyday needs are encouraged to apply Please contact us at 2021admission@uwcvn.org, if you have any questions BẢN ĐĂNG KÝ Page | 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CÁC TRƯỜNG THẾ GIỚI LIÊN KẾT Cảm ơn em quan tâm đến chương trình UWC! Các trường Thế giới Liên kết (UWC) mang đến trải nghiệm giáo dục đầy tính thách thức định hình cho học sinh từ hồn cảnh khác nhau, nhằm truyền cảm hứng giúp em xây dựng tương lai hịa bình bền vững UWC gồm có 18 trường rải rác khắp châu lục với nhiều nét riêng, chung sứ mệnh giá trị Mặc dù thành tích học tập xuất sắc đánh giá cao UWC, ln đặt song song với khía cạnh khác giáo dục phát triển, bao gồm: tham gia cộng đồng, vấn đề quốc tế, hoạt động thể chất theo đuổi sáng tạo Chương trình tuyển chọn học sinh với định hướng đa dạng hóa, trường nhận học sinh từ nhiều quốc gia hồn cảnh khác Chính sách hỗ trợ học phí chương trình nhằm xây dựng tập thể học sinh đa dạng hoàn cảnh kinh tế - xã hội, để tăng giá trị cho trải nghiệm học sinh, thúc đẩy phát triển chương trình UWC vận hành nhờ vào chuyên môn cống hiến mạng lưới người tình nguyện việc quảng bá tuyển chọn học sinh cho chương trình Những người làm việc ủy ban quốc gia 150 nước toàn giới Ủy ban Quốc gia UWC Việt Nam (UWC Việt Nam) nhóm cựu học sinh phụ trách quảng bá UWC Việt Nam, tuyển chọn học sinh cho trường UWC Mỗi năm, UWC Việt Nam nhận số suất học định (trong bao gồm học bổng toàn phần, học bổng bán phần suất học tự chi trả) Từ đó, chúng tơi tuyển chọn học sinh để đến học trường UWC, theo chương trình Tú tài Quốc tế (IB) Xin vui lịng tìm hiểu thêm chương trình UWC trước bắt đầu điền đơn đăng ký tham gia Điều quan trọng thí sinh phụ huynh nên hiểu mục đích chương trình cam kết có liên quan Để biết thêm thơng tin, xin vui lịng xem www.uwcvn.org Để tham gia chương trình, thí sinh phải đáp ứng tiêu chí sau: ● Là cơng dân Việt Nam sinh sống Việt Nam, ● Hiện học trung học phổ thông (lớp 10, 11, 12), thời điểm tháng năm 2020, ● Sinh khoảng từ ngày 01/09/2003 đến ngày 31/08/2005 Vui lòng đọc kỹ Hướng Dẫn trang web chương trình để biết thêm thông tin việc đăng ký tham gia chương trình, cách điền nộp hồ sơ đăng ký Hạn chót nộp hồ sơ là: 23h55’ Chủ nhật, ngày 20 tháng năm 2020 Quy Trình Tuyển Chọn: Học bổng cấp sở cạnh tranh thí sinh Bộ hồ sơ đăng ký xem xét cách cẩn thận Những thí sinh bật chọn vào vịng vấn Quy Trình Đề Cử: Những thí sinh trúng tuyển đề cử cho suất học trường UWC với gói hỗ trợ học bổng thích hợp với khả tài gia đình em Các trường thường chấp nhận ứng cử viên đề cử ủy ban quốc gia, nhiên quyền định cuối ứng cử viên hoàn toàn phụ thuộc vào trường Cũng xin lưu ý: ● Hồ sơ đăng ký nộp đến chương trình UWC, khơng phải đến trường UWC cụ thể ● Mỗi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký đến chương trình UWC Thí sinh khơng phép nộp hồ sơ thơng qua hai hay nhiều ủy ban quốc gia khác ● Chúng tơi khuyến khích thí sinh khuyết tật tự chăm sóc thân nộp đơn Xin vui lịng liên hệ với địa 2021admission@uwcvn.org có thắc mắc Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Section 1: Background Applicant Information Phần 1: Lý Lịch Thí Sinh Personal Information Thơng tin Cá nhân Reference number ID:       Số báo danh: Last Name:       Họ: (with full accents / viết có dấu) First Name:       Tên: (with full accents / viết có dấu) Middle Name(s):       Tên Đệm: (with full accents / viết có dấu) Date of Birth:       Ngày Sinh: (Format: dd/mm/yyyy) Gender Identity:       Giới Tính: Passport:   No Hộ Chiếu:         Khơng Country of Birth: Có Số:       Quốc Gia Nơi Sinh: City of Birth:       Thành Phố Nơi Sinh: Home Address:       Địa Chỉ Nhà:       Province: Tỉnh:           Home Phone:       Điện Thoại Nhà: Cell Phone:       Điện Thoại Di Động: Mailing Address:       Địa Chỉ Thư Tín: (If different from Home Address / Nếu khác với địa nhà)             Current High School:       Trường THPT Đang Theo học: Address of School:       Địa Chỉ Trường:             Contact Number(s):       Số Điện Thoại: Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Section 2: Applicant Credentials Phần 2: Thơng Tin Thí Sinh Select up to extracurricular activities in which you have been involved the most over the last years.  Hãy liệt kê tối đa hoạt động ngoại khóa mà em tham gia vòng năm trở lại An extracurricular activity is defined as anything that is not required for academic credit, for examples: school club, volunteer, community project, part-time job, start-up, sport, music, art, etc Indicate your period of involvement and estimated number of hours per week you have dedicated to the activity Elaborate on your key responsibilities and achievements in the “Details” section Hoạt động ngoại khóa khơng bắt buộc tín học tập, ví dụ: câu lạc trường, tình nguyện, dự án cộng đồng, công việc bán thời gian, khởi nghiệp, hoạt động thể thao/ âm nhạc/ nghệ thuật, v.v Hãy liệt kê thời gian ước tính số tuần em dành cho hoạt động Trình bày trách nhiệm thành tích em phần “Chi tiết” Activity Hoạt Động Time of Involvement Thời Gian Tham Gia Details Chi Tiết                                                                                             Out of the extracurricular activities listed above, elaborate on one activity and the impact it has made on your overall development (100 words) Trong tất hoạt động ngoại khóa mà em liệt kê trên, kể rõ hoạt động sức ảnh hưởng đến phát triển tồn diện em (100 chữ) The impact can be, but not restricted to, how the activity has helped you acquire and/or sharpen your skills and knowledge; define and/or redefine your philosophy; face and conquer your greatest fear; nurture your creativity; etc Sự ảnh hưởng bao gồm hoạt động giúp em việc đạt được/trau chuốt kĩ năng, kiến thức hay xác định quan niệm sống; việc đối mặt chế ngự nỗi sợ hãi hay nuôi dưỡng khả sáng tạo em, v.v Tell us your most proud achievement (100 words) Hãy kể thành tích mà em tự hào (100 chữ) Your most proud achievement can be anything that happened in your life since you were born until this very moment Thành tích mà em tự hào bao gồm xảy đời em từ lúc sinh thời điểm Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 List all your language and other hard skills that you have acquired Please indicate your level of proficiency for each skill from the following categories: (5) Expert | (4) Advanced | (3) Intermediate | (2) Novice | (1) Beginner Hãy liệt kê tất ngôn ngữ kĩ mà em đạt Ghi rõ chi tiết mức độ thành thạo em cho kĩ tương ứng: (5) Thông thạo | (4) Nâng Cao | (3) Trung Bình | (2) Cơ Bản| (1) Mới Bắt Đầu Hard skills can be, but not restricted to, computer programing, photography, design, construction, video production, etc Kĩ bao gồm lĩnh vực lập trình máy tính, nhiếp ảnh, thiết kế, kiến trúc, sản xuất video, v.v Language Skill Khả Năng Ngôn Ngữ Level Trình Độ Technical Skill Kĩ Năng Cơng Nghệ Level Trình Độ At UWCs, there is a saying: “Sleep, Study, Socializing You can only pick 2.” Which would you pick? Tại UWCs có câu nói, "Ngủ, Học, Giao Lưu Bạn chọn số đó.” Em chọn điều nào? At UWCs you will be surrounded by many interesting people and activities, and you will have to balance that with your academic obligations and personal well-being We would like to understand how you choose what to prioritize Ở UWC em bao quanh nhiều cá nhân hoạt động thú vị, em phải cân nghĩa vụ học tập hạnh phúc cá nhân Chúng muốn biết em chọn ưu tiên What extracurricular activities would you want to be involved in at UWC? Em muốn tham gia hoạt động ngoại khóa UWC? Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 What are your goals for the future? Em muốn đạt mục đích tương lai? What careers are you interested in? Em quan tâm đến nghề nghiệp nào? Have you ever applied to a UWC scholarship? Did you get into the Final Round? What was your reference number ID and year? Em nộp đơn học bổng UWC chưa? Em có chọn vào Vịng vấn cuối khơng? Đó năm nào, số thí sinh (ID) em năm gì? 10 [Optional] Please provide links to supporting materials that further demonstrate your extracurricular activities, soft skills, language skills, technical skills, etc [Không bắt buộc] Hãy cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ giúp chứng minh hoạt động ngoại khóa kĩ mềm, khả ngôn ngữ, kĩ công nghệ em, v.v Supporting materials can be but not restricted to photo portfolio, art portfolio, your sport/music/art performance video, Facebook page(s) you curate/manage, your YouTube channel, etc Tài liệu hỗ trợ bao gồm danh mục ảnh/ nghệ thuật, video trình diễn thể thao/âm nhạc/nghệ thuật em, trang Facebook mà em quản lý, kênh Youtube, v.v Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Section 3: Academic Report Phần 3: Bảng Điểm Please provide us with information regarding your academic performance in the table below You are not asked to submit any records at this point Should you be invited to the interviews, you can bring the original copies of your school records to verify this information Trên bảng đây, đề nghị thí sinh cung cấp cho chúng tơi kết học tập em trường Thí sinh khơng cần phải nộp kèm bảng điểm Nếu mời vào vòng vấn, thí sinh mang theo học bạ để đối chiếu Subjects Mơn Học Mathematics Tốn học Physics Vật Lý Chemistry Hóa Học Biology Sinh Học Technology Kỹ Thuật/Công Nghệ Informatics Tin Học Physical Education Thể Dục Literature Văn Học History Lịch Sử Geography Địa lý Civic Education GDCD Foreign Language Ngoại Ngữ Other:       Khác:       Other:       Khác:       Average Trung Bình School Year: 2017 – 2018 School Year: 2018 – 2019 Năm Học: 2017 – 2018 Năm Học: 2018 – 2019 School Year: 2019 – 2020 Năm Học: 2019 – 2020 1st term 2nd term Full Year 1st term 2nd term Full Year 1st term 2nd term Full Year HK I HK II Cả Năm HK I HK II Cả Năm HK I HK II Cả Năm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           You may use this space for remarks regarding your academic performance Em dùng khoảng trống để bổ sung ghi kết học tập em Were you graded differently due to your participation in the National Olympiad contests (Kỳ thi HSG QG)? (We ask this question only to understand the context of your GPA, not to punish your excellent participation in such contests) Em có cho điểm khác thành viên đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia hay không? (Chúng hiểu rõ việc tham gia kỳ thi HSGQG xuất sắc, hỏi câu hỏi để hiểu rõ bảng điểm em.) Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Section 4: Essays Phần 4: Bài Luận We are looking for direct, concise, and straightforward answers to these essay prompts We evaluate your essays based on their contents and not writing creativity or length Chúng muốn câu trả lời trực tiếp, súc tích chân thật cho đề luận Chúng đánh giá luận em dựa nội dung, độ dài hay sáng tạo LONG ESSAYS Pick out of the following essay prompts Please restrict your response to 300 words Bài luận dài: Chọn chủ đề sau Giới hạn câu trả lời 300 chữ If you could be anyone on Earth (alive) for a day, who would it be and why? Nếu trở thành (cịn sống) Trái đất vòng ngày, em trở thành sao? Do you feel like anything is missing from your life? How would your life be if you had it ? Em cảm thấy cuốc sống cịn thiếu điều gì? Nếu có điều đó, sống em thay đổi nào? George Floyd, a black man died in Minnesota due to police brutality of a white police officer This event gave us chance to reflect on the current racism situation Do you have any idea to improve the situation of racism in Vietnam? George Floyd, người đàn ông da đen chết Minnesota cảnh sát da trắng sử dụng bạo lực mức thi hành công vụ Sự kiện tạo hội để người nhìn nhận lại tình trạng phần biệt chủng tộc Em có ý tưởng nhằm cải thiện nạn phần biệt chủng tộc Việt Nam? What is your favorite thing about yourself? Why? Em thích điều thân sao? SHORT ESSAYS Pick out of the following essay prompts Please restrict your response to 150 words Bài Luận Ngắn: Chọn chủ đề sau Giới hạn câu trả lời 150 chữ Have you ever gone through a very emotionally difficult time? What happened, and how did you cope? Em trải qua khoảng thời gian khó khăn mặt tâm lý chưa? Điều xảy ra, em cố gắng vượt qua nào? What unanswerable question bothers you the most? How did you come up with that question and how will you try to answer it? Câu hỏi chưa có lời đáp khiến em băn khoăn nhất? Tại em lại trăn trở câu hỏi em nghĩ làm để trả lời câu hỏi này? Which news/ media source you consume everyday (please specify)? How you know is it true or not? Kể tên nguồn tin em đọc ngày (nêu tên cụ thể) Làm em biết thông tin xác hay khơng? What instantly makes you lose respect for someone? Điều khiến em đị tôn trọng với người? When was the last time you were disappointed in yourself (not academics related)? Lần cuối em cảm thấy thất vọng than (ngồi vấn đề học tập) nào? Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Page | 10 Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Long Essay – Response to Prompt # _:       Page | 11 Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Long Essay – Response to Prompt # _:       Page | 12 Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Short Essay – Response to Prompt # _: Short Essay – Response to Prompt # _: Page | 13 Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Short Essay – Response to Prompt # _: Page | 14 Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Section 5: Family and Health Information Phần 5: Thông Tin Gia Đình Sức Khỏe Parent / Guardian     Phụ Huynh Bố Full Name:               Mẹ Họ Tên: Contact Number(s): Khác:       (with full accents / viết có dấu)       Điện Thoại Liên Hệ: Email Address:       Địa Chỉ Thư Điện Tử: Occupation:       Nghề Nghiệp: Parent / Guardian     Phụ Huynh Bố Full Name:       Họ Tên: Contact Number(s):         Mẹ Khác:       (with full accents / viết có dấu)       Điện Thoại Liên Hệ: Email Address:       Địa Chỉ Thư Điện Tử: Occupation:       Nghề Nghiệp: Marital Status: Tình trạng hôn nhân: Family Mailing Address:       Địa Chỉ Thư Tín Gia Đình: (in Vietnamese / ghi tiếng Việt)             Number of Siblings:   Số anh chị em: Please give a brief summary of any medical problems, serious illnesses, hospitalization, or allergies the applicant have had in the past or is having Hãy nêu vắn tắt vấn đề sức khỏe (bệnh tật, nằm viện, dị ứng) mà em mắc phải       Is there any food that you cannot or does not eat for religious or health-related reasons? Có loại thức ăn mà em khơng thể ăn khơng ăn lý tôn giáo hay sức khỏe không? Page | 15 Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Section 6: List of Recommenders Phần 6: Danh Sách Người Giới Thiệu You are requested to ask two recommenders who know you very well to each write a letter of recommendation One of the recommenders must be a teacher who has taught or is teaching you The other needs to be a person with whom you have worked outside the classroom Letters from family friends or family members will not be accepted Thí sinh đề nghị hai người biết rõ viết thư giới thiệu cho thí sinh Một hai người giới thiệu phải giáo viên dạy em Người thứ hai người làm việc em, bên phạm vi lớp học Thư giới thiệu từ bạn gia đình người gia đình khơng chấp nhận Please provide names of the Recommenders: Hãy liệt kê tên Người Giới Thiệu: Recommender   Người Giới Thiệu Full Name:   Giáo viên Khác       Họ Tên: Organization: (with full accents / viết có dấu)       Tổ Chức: Contact Number(s):       Điện Thoại Liên Hệ: Email Address:       Địa Chỉ Thư Điện Tử: Time of Acquaintance:       Thời Gian Quen Biết: Letter Enclosed?   Thư Được Đính Kèm? Recommender   Người Giới Thiệu Full Name:     Khơng Có Số trang   Giáo viên Khác       Họ Tên: Organization: (with full accents / viết có dấu)       Tổ Chức: Contact Number(s):       Điện Thoại Liên Hệ: Email Address:       Địa Chỉ Thư Điện Tử: Time of Acquaintance:       Thời Gian Quen Biết: Letter Enclosed? Thư Được Đính Kèm?       Khơng Có Số trang Note: Please provide each recommender with a copy of the Letter to Recommenders If the recommender prefers to send his/her letters directly to UWC Vietnam via email, please provide him/her with your Reference Number for him/her to include in his/her emails Ghi chú: Hãy đưa cho Người Giới Thiệu em Thư cho Người Giới Thiệu Nếu Người Giới Thiệu gởi thư điện tử trực tiếp đến UWC Việt Nam, cung cấp cho họ Số Báo Danh em để họ ghi thư Page | 16 Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided Section 7: Applicant’s Statement Phần 7: Xác Nhận Thí Sinh I certify that the information provided in this application is complete, authentic, and accurate to the best of my knowledge I have discussed all aspects of the commitment involved with applying for entry to a United World College with my parent/guardian(s); and this application has their full approval I understand that my application may be refused at any point during the selection process if any of the information provided herein is deemed inaccurate If admitted to a UWC College, I agree to comply with any necessary regulations set by the College and to contribute to and support UWC Vietnam to the best of my ability I understand that UWC Vietnam requires all current students to commit at least 50 hours of services per year to help promote UWC in Vietnam Tôi xác nhận tơi đưa đăng ký đầy đủ xác theo hiểu biết Tôi thảo luận với phụ huynh tất vấn đề cam kết có liên quan đến việc nộp đơn vào chương trình; hồ sơ nhận chấp thuận phụ huynh Tơi hiểu hồ sơ tơi bị loại thông tin đưa sai sư thật Nếu trúng tuyển, đồng ý tuân theo quy định Trường mà tơi theo học, cam kết đóng góp hỗ trợ cho hoạt động UWC Việt Nam Tôi hiểu UWC Việt Nam yêu cầu tất học học sinh theo học chương trình phải thực 50 cơng tác tình nguyện năm để hỗ trợ cho việc quảng bá chương trình UWC Việt Nam Applicant’s Full Name:       Họ Tên Thí Sinh: Date: Ngày:       ... 150 nước toàn giới Ủy ban Quốc gia UWC Việt Nam (UWC Việt Nam) nhóm cựu học sinh phụ trách quảng bá UWC Việt Nam, tuyển chọn học sinh cho trường UWC Mỗi năm, UWC Việt Nam nhận số suất học định... 2021admission@uwcvn.org có thắc mắc Page | Please use English, unless otherwise requested; use only the space provided 2021 ENTRY / KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021 Section 1: Background Applicant Information... admitted to a UWC College, I agree to comply with any necessary regulations set by the College and to contribute to and support UWC Vietnam to the best of my ability I understand that UWC Vietnam requires
- Xem thêm -

Xem thêm: 2021 UWC vietnam application form,