0

Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE ĐẠP | PTITHCM 2017

128 10 0
  • Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE ĐẠP | PTITHCM 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 20:33

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE ĐẠP ONLINE ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE ĐẠP ONLINE BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE ĐẠP ONLINE Người hướng dẫn Sinh viên thực Mã số sinh viên Lớp Khóa Hệ : : : : : : ThS NGUYỄN VĂN SÁU LƯƠNG QUANG HUY N17DCCN057 D17CQCP01-N 2017 – 2022 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TP.HCM, tháng 11/2021 BỘ THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE ĐẠP ONLINE Người hướng dẫn Sinh viên thực Mã số sinh viên Lớp Khóa Hệ : : : : : : ThS NGUYỄN VĂN SÁU LƯƠNG QUANG HUY N17DCCN057 D17CQCP01-N 2017 – 2022 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TP.HCM, tháng 11/2021 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH Khoa: Cơng nghệ thơng tin BM.HV-KT.01/06 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2021 ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Căn Quyết định số: 402/QĐ-HVCS, ngày 21 tháng 09 năm 2021 Phó Giám đốc Học viện – Phụ trách Cơ sở TP Hồ Chí Minh việc “phê duyệt danh sách giáo viên hướng dẫn giao đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học quy Khóa 2017-2022 Ngành Cơng nghệ thơng tin, An tồn thơng tin Cơng nghệ đa phương tiện”; Khoa Công nghệ thông tin giao nhiệm vụ thực Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên: Họ tên sv : Lương Quang Huy Lớp : D17CQCP01-N Ngành đào tạo : Công nghệ thông tin Mã SV : N17DCCN057 Khóa : 2017-2022 Hệ đào tạo : Đại học Chính quy Tên đề tài tốt nghiệp: Website thương mại điện tử bán xe đạp Nội dung Đồ án: Lý thuyết: - Tìm hiểu Ngơn ngữ lập trình Java - Tìm hiểu framework Spring Boot - Tìm hiểu Jason Web Token Security (JWT), Swagger-UI, Mockito - Tìm hiểu PostgreSQL - HTML, CSS, Reactjs Thực hành: Xây dựng Website Quản lý bán xe đạp online với chức năng: + Đăng ký, đăng nhập, tạo tài khoản, phân quyền truy cập API; + Order:Quản lý đơn đặt hàng/đơn nhập hàng, tạo đơn đặt hàng/ đơn nhập hàng + Product: Xem mặt hàng theo loại, chi tiết mặt hàng + Report: Hiển thị thống kê theo yêu cầu + Ứng dụng Mockito, ứng dụng Swagger-UI Cơ sở liệu ban đầu: Giáo viên hướng dẫn: ThS NGuyễn Văn Sáu Ngày giao đề tài: 27/09/2021 Ngày nộp quyển: 09/12/2021 TRƯỞNG KHOA CNTT2 Nơi nhận: - Sinh viên có tên khoản 1; - Lưu: VP Khoa TS Nguyễn Hồng Sơn LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô Học viện Công nghệ Bưu viễn thơng TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô khoa Công nghệ thông tin trường tạo điều kiện cho em học có thời gian để hoàn thành đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy ThS.Nguyễn Văn Sáu nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ, cho em lời nhận xét, góp ý cơng việc, định hướng cho em sâu vào thực tế, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2021 Sinh viên thực LƯƠNG QUANG HUY MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC HÌNH ẢNH .viii DANH MỤC BẢNG BIỂU .xiv LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ SPRING BOOT VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG WEB SERVICE .3 1.1 Ngơn ngữ lập trình Java 1.1.1 Lịch sử phát triển Java 1.1.2 Những đặc trưng ngôn ngữ Java 1.1.3 Những đặc điểm bật có Java .5 1.1.4 Các IDE sử dụng cho Java 1.1.4.1 Netbeans 1.1.4.2 Eclipse 1.1.4.3 Visual Studio Code 1.2 Tìm hiểu Spring Boot .8 1.2.1 Spring Boot gì? 1.2.1.1 Spring Framework gì? .8 1.2.1.2 Khái niệm Spring Boot .9 1.2.2 Ưu điểm Spring Boot 10 1.2.3 Các tính Spring Boot 10 1.2.3.1 Spring Application .11 1.2.3.2 Externalized Configuration 11 1.2.3.3 Các file Properties 11 1.2.3.4 Ghi log………… 11 1.2.3.5 Security………… 11 1.3 Swagger 12 1.3.1 OpenAPI gì? 12 1.3.2 Định nghĩa Swagger gì? 13 1.3.3 Cấu trúc Swagger 14 1.3.3.1 Metadata hay Info 14 1.3.3.2 Servers…………… .14 1.3.3.3 Paths……………… 14 1.3.3.4 Schema………… 15 1.4 Json Web Token (JWT) 16 1.4.1 JWT gì? 16 1.4.2 Cấu trúc JWT .16 1.4.2.1 Header…………… 17 1.4.2.2 Payload……… 17 1.4.2.3 Signature………… 18 1.4.3 Khi dùng JWT? .18 1.5 ReactJS – thư viện Javascript 18 1.5.1 ReactJS gì? 18 1.5.2 Tính ReactJS 19 1.5.3 Các khái niệm liên quan đến ReactJS 19 1.5.3.1 Redux………… 19 1.5.3.2 Virtual DOM……… 20 1.5.3.3 Component…… 20 1.5.4 Lợi ích sử dụng ReactJS .20 1.6 Kết luận 21 CHƯƠNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG 22 2.1 Khảo sát hệ thống Website 22 2.1.1 Thông tin nhân viên người dùng 22 2.1.2 Thông tin sản phẩm 22 2.1.3 Thông tin đơn đặt hàng .22 2.2 Đối tượng Website 22 2.3 Đặc điểm……… 23 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 25 3.1 Sơ đồ phân rã chức (BFD) 25 3.2 Mơ hình use case tổng quát 25 3.3 Mơ hình use case khách hàng .26 3.3.1 Mơ hình use case chức đăng nhập, đăng kí khách hàng .26 3.3.2 Mơ hình use case chức quản lý tài khoản cá nhân 27 3.3.3 Mơ hình use case chức xem thơng tin 27 3.3.4 Mơ hình use case chức đặt hàng 28 3.3.5 Mơ hình use case chức quản lý giỏ hàng 28 3.3.6 Mơ hình use case chức đánh giá sản phẩm 29 3.4 Mơ hình use case admin 29 3.4.1 Mơ hình use case chức quản lý đánh giá khách hàng 30 3.4.2 Mô hình use case chức quản lý sản phẩm 30 3.4.3 Mơ hình use case chức quản lý danh mục 31 3.4.4 Mơ hình use case chức quản lý đơn hàng .31 3.4.5 Mơ hình use case chức đăng nhập quản lý tài khoản 32 3.4.6 Mơ hình use case chức quản lý nhập hàng 32 3.4.7 Mô hình use case chức lưu phục hồi liệu 33 3.4.8 Mơ hình use case chức thống kê thu chi .33 3.4.9 Mơ hình use case chức thống kê sản phẩm kho 34 3.4.10 Mơ hình use case chức thống kê sản phẩm bán chạy 34 3.5 Mơ hình use case staff 35 3.5.1 Mơ hình use case chức quản lý đánh giá khách hàng 35 3.5.2 Mơ hình use case chức quản lý sản phẩm 36 3.5.3 Mơ hình use case chức quản lý danh mục 36 3.5.4 Mơ hình use case chức quản lý đơn hàng .37 3.5.5 Mơ hình use case chức đăng nhập quản lý tài khoản 37 3.5.6 Mơ hình use case chức quản lý nhập hàng 38 3.5.7 Mơ hình use case chức thống kê thu chi .38 3.5.8 Mơ hình use case chức thống kê sản phẩm kho 39 3.5.9 Mơ hình use case chức thống kê sản phẩm bán chạy 39 3.6 Mơ tả q trình 39 3.7 Biểu đồ 43 3.7.1 Biểu đồ chức đăng nhập .43 3.7.2 Biểu đồ chức đăng ký 43 3.7.3 Biểu đồ chức đổi mật 43 3.7.4 Biểu đồ chức quên mật .44 3.7.5 Biểu đồ chức tìm kiếm .44 3.7.6 Biểu đồ chức đặt hàng 45 3.7.7 Biểu đồ chức toán trực tuyến 45 3.7.8 Biểu đồ chức quản lý sản phẩm 45 3.7.9 Biểu đồ chức quản lý danh mục .46 3.7.10 Biểu đồ chức quản lý đơn hàng 46 3.7.11 Biểu đồ chức quản lý nhập hàng 46 3.7.12 Biểu đồ chức quản lý đánh giá 47 3.7.13 Biểu đồ chức quản lý tài khoản khách hàng 47 3.7.14 Biểu đồ chức quản lý tài khoản nhân viên 48 3.7.15 Biểu đồ chức thống kê .48 3.8 Biểu đồ hoạt động 48 3.8.1 Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập .48 3.8.2 Biểu đồ hoạt động chức đăng kí 49 3.8.3 Biểu đồ hoạt động chức quên mật 49 3.8.4 Biểu đồ hoạt động chức đổi mật 50 3.8.5 Biểu đồ hoạt động chức đặt hàng 50 3.8.6 Biểu đồ hoạt động chức quản lý sản phẩm 51 3.8.7 Biểu đồ hoạt động chức quản lý tài khoản 53 3.8.8 Biểu đồ hoạt động chức quản lý danh mục 55 3.8.9 Biểu đồ hoạt dộng chức quản lý đơn hàng 57 3.8.10 Biểu đồ hoạt động chức quản lý nhập hàng 58 3.8.11 Biểu đồ hoạt động chức thống kê 59 3.9 Thiết kế sở liệu 60 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH .67 4.1 Trang đăng nhập .67 4.2 Trang đăng kí…………………………………………………………………… 67 4.3 Trang quên mật 68 4.4 Trang đổi mật 69 4.5 Trang cập nhật thông tin tài khoản 70 4.6 Trang sản phẩm 70 4.7 Trang chi tiết sản phẩm 71 4.8 Trang chủ……………………………………………………………………… 72 4.9 Trang đánh giá………………………………………………………………… 73 4.10 Trang giỏ hàng 73 4.11 Trang đặt hàng 74 4.12 Trang lịch sử đặt hàng 77 4.13 Trang Nhân viên .78 4.14 Trang Admin .78 4.15 Trang quản lý tài khoản khách hàng 78 4.16 Trang quản lý tài khoản nhân viên .79 4.17 Trang quản lý sản phẩm 79 4.18 Trang quản lý danh mục 81 4.19 Trang quản lý đơn hàng 82 4.20 Trang quản lý nhập hàng 82 4.21 Trang thống kê 84 4.22 Trang quản lý đánh giá sản phẩm 85 4.23 Trang lưu phục hồi liệu 86 CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH .87 5.1 Chạy thử chương trình để kiểm tra hệ thống đăng nhập 87 5.2 Chạy thử chương trình để kiểm tra hệ thống đăng kí tài khoản 89 5.3 Chạy thử chương trình để kiểm tra chức đổi mật 92 5.4 Chạy thử chương trình để kiểm tra chức quên mật .94 5.5 Chạy thử chương trình để kiểm tra chức đặt hàng 97 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Kiểm tra tài khoản có Quản lý tài khoản: Hình 5.10 : Hình ảnh tài khoản thêm vào thành cơng 5.3 Chạy thử chương trình để kiểm tra chức đổi mật  Nhập sai mật cũ : Hình 5.11 : Giao diện nhập sai mật cũ  Nhập lại mật trùng với mật cũ : SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 96 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.12 : Giao diện nhập mật trùng mật cũ  Nhập lại mật không trùng với mật nhập : Hình 5.13 : Giao diện nhập lại mật khơng trùng với mật nhập  Nhập đủ thông tin : SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 97 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.14 : Giao diện nhập thông tin yêu cầu đổi mật  Thơng báo đổi mật thành cơng : Hình 5.15 : Giao diện thông báo đổi mật thành công 5.4 Chạy thử chương trình để kiểm tra chức quên mật  Nhập email không tồn : SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 98 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.16 : Giao diện nhập email khơng tồn  Nhập email : Hình 5.17 : Giao diện nhập email SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 99 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Kiểm tra email nhận email chứa mã OTP để xác nhận tài khoản: Hình 5.18 : Giao diện email chứa mã OTP  Nhập mã OTP sai : Hình 5.19 : Giao diện nhập sai mã OTP  Nhập mã OTP trùng với mã OTP nhận mail : - Nhập mã OTP : Hình 5.20 : Giao diện nhập mã OTP SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 100 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Giao diện nhập mật chức quên mật hiển thị : Hình 5.21 : Giao diện đặt lại mật - Nhập lại mật không trùng với mật nhập : Hình 5.22 : Giao diện nhập lại mật không trùng với mật - Nhập thông tin yêu cầu chức quên mật : SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 101 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.23 : Giao diện nhập thơng tin đặt mật - Thông báo đặt lại mật thành cơng : Hình 5.24 : Giao diện thông báo đặt lại mật thành công 5.5  Chạy thử chương trình để kiểm tra chức đặt hàng Chưa đăng nhập: - Khi nhấn vào Add to Cart/ Buy Now thông báo cần đăng nhập trước Hình 5.25 : Thơng báo cần đăng nhập để mua hàng  Đã đăng nhập: - Khi bấm vào Add to Cart: Thông báo hiển thị đặt sản phẩm vào giỏ hàng Giỏ hàng có sản phẩm SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 102 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.26 : Thông báo thêm vào giỏ hàng thành công Hình 5.27 : Sản phẩm thêm vào giỏ hàng - Khi bấm vào Buy Now: Sản phẩm tự thêm vào giỏ hàng chuyển qua trang Đặt hàng Thông tin Khách hàng điền tự động vào vị trí cần điền Hình 5.28 : Giao diện chọn sản phẩm cần mua SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 103 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.29 : Giao diện đặt hàng - Thơng báo có phần nhập thơng tin bị trống: Hình 5.30 : Giao diện nhập thiếu thông tin đặt hàng - Bấm vào đặt hàng: Thông báo đặt hàng thành công hiển thị Mail xác nhận mua hàng gửi đến mail khách hàng SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 104 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.31 : Thơng báo đặt hàng thành cơng Hình 5.31 : Giao diện mail thông báo đặt hàng - Thanh tốn trực tuyến qua ví paypal : Hình 5.32 : Giao diện đơn hàng trước toán SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 105 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.33 : Giao diện đăng nhập vào ví paypal SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 106 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.34 : Giao diện tốn ví paypal SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 107 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH Hình 5.35 : Giao diện đơn hàng sau toán SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 108 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾT LUẬN KẾT LUẬN Kết đạt :  Website triển khai cửa hàng bán xe đạp  Website có giao diện dễ nhìn, thân thiện với người sử dụng  Sau nghiên cứu, em xây dựng website quản lý bán xe đạp thay cách quản lý thủ công tay, nhiều thời gian tốn cơng sức cho người quản lý  Website có ứng dụng thực tiễn cửa hàng bán xe đạp, dùng để quản lý thông tin liên quan đến sản phẩm Hạn chế đề tài : Website bán xe đạp hoàn thành khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế định:  Chưa toán online qua tài khoản ngân hàng  Khơng có chức tìm kiếm sản phẩm  Kỹ phân tích hệ thống nhiều hạn chế  Và số hạn chế khác, Hướng phát triển :  Tiếp tục bổ sung chức mà website chưa có đề website ứng dụng rộng rãi cửa hàng (chức toán online qua tài khoản ngân hàng, )  Tiếp tục hồn thiện chương trình, hi vọng đáp ứng nhu cầu người sử dụng SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 109 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục Website tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Java_(ngơn_ngữ_lập_trình) https://www.howkteam.vn/course/cau-truc-re-nhanh-trong-java/lich-su-phat- trien-va-tinh-nang-cua-java-124 https://codelearn.io/sharing/top-10-ide-java-2020 https://blog.itnavi.com.vn/spring-boot-la-gi/ https://hocspringboot.net/2020/10/17/spring-boot-co-gi-hay-va-nhung-tinh- nang-cua-springboot/ https://timviec365.vn/blog/swagger-la-gi-ban-hieu-gi-ve-cong-cu-viet- document-cho-api-new13234.html https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-swagger-de-viet-api-XL6lAwbAKek https://hoclaptrinh.vn/posts/json-web-tokenjwt-la-gi https://wiki.tino.org/reactjs-la-gi/? 10 https://viblo.asia/p/reactjs-la-gi-nhung-dieu-can-biet-ve-reactjsc- djeZ1GJo5Wz? SVTH : LƯƠNG QUANG HUY - N17DCCN057 110
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE ĐẠP | PTITHCM 2017,

Từ khóa liên quan