0

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH HÓC MÔN

52 34 0
  • NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH HÓC MÔN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 00:03

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH HÓC MÔN BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH HÓC MÔN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI CƠ SỞ II .o0o BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH HĨC MƠN - Giảng viên hướng dẫn: TS Tôn Thất Viên - Họ tên sinh viên: Lý Gia Hân - Mã số sinh viên: 1853401010477 - Lớp: Đ18KD3 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2022 PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Lớp: MSSV: Ngành: Họ tên Giảng viên: Nhận xét chung: Về tinh thần, thái độ làm việc sinh viên: Về việc thực theo đề cương thực tập cuối khóa: Về việc trình bày báo cáo thực tập cuối khóa: Về việc nắm bắt nội dung chun mơn q trình thực tập: Đánh giá kết (theo thang điểm 10, ghi rõ điểm số điểm chữ) TP HCM, ngày tháng năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  Xuất sắc  Tốt  Khá  Đáp ứng yêu cầu  Không đáp ứng yêu cầu XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) MỤC LỤC Nội dung Trang Lời mở đầu 1 Tổng quan đề tài nghiên cứu .1 1.1 Vốn Ngân hàng Thương mại 1.2 Lý chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phần Khái quát Ngân hàng TPBank - chi nhánh Hóc Mơn .4 1.1 Tổng quan Ngân hàng TPBank .4 1.1.1 Một số cột mốc bật qu tr ình hình th ành ph át triển TPBank 1.1.2 Các sản phẩm dịch vụ TPBank 1.1.2.1 Khách hàng cá nhân .6 1.1.2.2 Khách hàng doanh nghiệp 1.2 Ngân hàng TPBank chi nhánh Hóc Mơn 1.3 Cơ cấu máy tổ chức TPBank chi nhánh Hóc Mơn 1.3.1 Bộ phận phòng kinh doanh Ngân hàng 1.3.2 Bộ phận phòng ban khối Dịch vụ 10 1.3.3 Phòng ban thuộc khối Quản lý rủi ro .10 Phần Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TPBank - chi nhánh Hóc Mơn 11 2.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng TPBank - chi nhánh Hóc Mơn 11 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng 11 2.3 Thực trạng hiệu huy động vốn Ngân hàng TPBank - chi nhánh Hóc Mơn giai đoạn 2019 - 2021 .13 2.3.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 13 2.3.2 Cơ cấu nguồn vốn .16 2.3.2.1 Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi .18 2.3.2.1.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 18 2.3.2.1.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng 20 2.3.2.1.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo mục đích 23 2.3.2.2 Hiệu hoạt động huy đông vốn TPBank chi nhánh Hóc Mơn 24 2.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn TPBank - chi nhánh Hóc Mơn 27 2.4.1 Yếu tố khách quan 27 2.4.2 Các yếu tố chủ quan 30 Phần Đánh giá hiệu huy động vốn Ngân hàng TPBank - chi nhánh Hóc Mơn .33 3.1 Phân tích SWOT 33 3.1.1 Điểm mạnh TPBank chi nhánh Hóc Mơn 33 3.1.2 Điểm yếu .33 3.1.3 Cơ hội kết đạt 34 3.1.4 Thách thức 36 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Hóc Mơn 38 3.2.1 Giải pháp TPBank chi nhánh Hóc Mơn 38 3.2.1.1 Cơ sở vật chất ngân hàng 38 3.2.1.2 Nâng cao trình độ chun mơn .38 3.2.1.3 Chính sách khuyến sách khách hàng .39 3.3 Định hướng chung TPBank .39 3.3.1 Về chế điều hành huy động vốn kinh doanh vốn 39 3.3.2 Về cấu nguồn vốn huy động .40 3.3.3 Về sản phẩm huy động vốn 40 3.3.4 Về quy trình giao dịch hoạt động huy động vốn .41 3.3.5 Về kênh phân phối 41 3.3.6 Về chế khuyến khích huy động vốn 41 3.3.7 Về công nghệ thông tin hoạt động huy động vốn 41 3.4 Định hướng TPBank chi nhánh Hóc Mơn thời gian tới .42 Kết luận 43 Tài liệu tham khảo 44 DANH MỤC BẢNG BIỂU 1.1 Kết hoạt động kinh doanh TPBank chi nhánh Hóc Mơn giai đoạn 2019 2021 12 1.2 Quy mơ nguồn vốn huy động TPBank chi nhánh Hóc Môn 2019 - 2021 .14 1.3 Cơ cấu nguồn vốn TPBank chi nhánh Hóc Mơn 2019 - 2021 16 1.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn TPBank chi nhánh Hóc Mơn 2019 2021 18 1.5 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng TPBank chi nhánh Hóc Mơn 2019 - 2021 20 1.6 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo mục đích TPBank chi nhánh Hóc Mơn 2019 - 2021 23 1.7 Tỷ lệ vốn huy động so với tổng nguồn vốn 2019 - 2021 24 1.8 Chi phí huy động vốn bình quân 2019 - 2021 26 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 1.1 Quy mô tăng trưởng nguồn vốn huy động TPBank chi nhánh Hóc Môn 2019 2021 .15 1.2 Cơ cấu nguồn vốn TPBank chi nhánh Hóc Mơn 17 1.3 Nguồn vốn huy động theo kỳ hạn TPBank chi nhánh Hóc Mơn 19 1.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng TPBank chi nhánh Hóc Mơn 2019 - 2021 21 1.5 Tỷ lệ vốn huy động so với tổng nguồn vốn 2019 - 2021 25 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM: Automated Teller Machine - Máy rút tiền tự động hay máy giao dịch tự động TMCP: Thương mại Cổ phần TCTD: Tổ chức tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tế UBND: Ủy ban nhân dân NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng Thương mại USD: United States Dollar - Đơn vị tiền tệ Mỹ PIN: Personal Identification Number - Mã số định danh/ Nhận dạng cá nhân EMV: Europay, MasterCard Visa LỜI MỞ ĐẦU Tổng quan đề tài nghiên cứu: 1.1 Vốn Ngân hàng Thương mại: Đối với doanh nghiệp nào, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh phải có: Cơng nghệ - Lao động - Tiền vốn; vốn nhân tố quan trọng, phản ánh lực chủ yếu để định khả kinh doanh Riêng Ngân hàng Thương mại, vốn lại nhân tố thiếu hoạt động kinh doanh ngân hàng Vốn sở để Ngân hàng Thương mại tổ chức hoạt động kinh doanh, Ngân hàng thực nghiệp vụ kinh doanh khơng có vốn Bản chất vốn huy động tài sản thuộc chủ sở hữu khác nhau, ngân hàng chỉncó quyền sử dụng mà khơng có quyền sở hữu có trách nhiệm hồn trả hạn gốc lẫn lãi đến kỳ hạn (nếu tiền gửi có kỳ hạn) khách hàng có nhu cầu rút vốn (nếu tiền gửi khơng kỳ hạn) Vốn huy động đóng vai trị quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Như biết, đặc trưng hoạt động ngân hàng: Vốn khơng phương tiện kinh doanh mà đối tượng kinh doanh chủ yếu Ngân hàng Thương mại Ngân hàng tổ chức kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt thị trường tiền tệ (thị trường vốn ngắn hạn) thị trường chứng khoán (thị trường vốn dài hạn) Những ngân hàng trường vốn ngân hàng có nhiều mạnh kinh doanh Hơn nữa, vốn lớn lợi việc chấp hành pháp luật trước hết luật Ngân hàng Trung ương, luật tổ chức tín dụng, tạo mạnh thuận lợi kinh doanh tiền tệ Chính thế, nói vốn điểm chu kỳ kinh doanh ngân hàng, khâu cốt tử ngân hàng Do đó, ngồi vốn ban đầu cần thiết, tức đủ vốn điều lệ theo luật định ngân hàng phải thường xuyên chăm lo tới việc tăng trưởng vốn suốt trình hoạt động Ngân hàng Thương mại huy động vốn hình thức: Nhận tiền gửi (tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm); phát hành cơng cụ nợ (tín phiếu, trái phiếu); nguồn vốn vay Ngoài vốn ngân hàng cịn hình thành thơng qua việc làm uỷ thác, đại lý cho tổ chức nước cung cấp phương tiện toán thẻ rút tiền tự động từ máy ATM, Nhìn chung nguồn vốn ngân hàng hình thành từ nhiều nguồn khác nguồn vốn huy động từ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm khoảng từ 70% - 80% có tính biến động Nhất loại tiền gửi không kỳ hạn vốn ngắn hạn, vốn huy động chịu tác động lớn thị trường môi trường kinh doanh địa bàn hoạt động Từ đặc trưng kinh doanh ngân hàng, vốn vừa phương tiện kinh doanh, vừa đối tượng kinh doanh Các Ngân hàng Thương mại thực kinh doanh loại “hàng hoá đặc biệt” - tiền tệ thị trường tiền tệ (thị trường vốn ngắn hạn) thị trường chứng khốn (thị trường vốn dài hạn) Vì vậy, vốn ban đầu thành lập theo qui định pháp luật, Ngân hàng Thương mại cần phải sâu tìm hiểu, phân tích nguồn hình thành vốn này, dự đốn trước tình hình cung cầu vốn để có đối sách phù hợp 1.2 Lý chọn đề tài: Hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam có nhiều thay đổi, loại hình sản phẩm dịch vụ đa dạng hóa linh hoạt hơn, cơng nghệ có cải tiến vượt bật Tuy nhiên, so với nước toàn giới ngành ngân hàng Việt Nam nhỏ yếu, mạnh số lượng chất lượng chưa quan tâm Để nâng cao chất lượng hoạt động lực đủ mạnh để cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn nhóm ngân hàng khối ngoại, đạt hiệu hoạt động huy động vốn vấn đề hàng đầu tồn ngành ngân hàng nói chung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Hóc Mơn nói riêng, để chi nhánh cso thể đứng vững lĩnh vực thời gian tới mà dự đoán cho kinh tế giới Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn Đứng trước thử thách trên, việc đạt hiệu hoạt động huy động vốn yêu cầu cấp thiết TPBank - chi nhánh Hóc Mơn 30 hàng xảy tình trạng khách hàng rút tiền tiết kiệm, chuyển sang đầu tư vàng bất động sản lãi suất thời điểm giảm, khơng cịn hấp dẫn khách hàng 2.4.2 Các yếu tố chủ quan:  Các hình thức huy động vốn: Ngân hàng muốn dễ dàng tìm kiếm nguồn vốn trước hết phải đa dạng hình thức huy động vốn Hình thức huy động vốn ngân hàng ngày phong phú, linh hoạt khả thu hút vốn từ kinh tế lớn nhiêu Điều xuất phát từ khác nhu cầu tâm lí tầng lớp dân cư Mức độ đa dạng hình thức huy động cao dễ dàng đáp ứng cách tối đa nhu cầu dân cư, họ tìm thấy cho hình thức gửi tiền phù hợp mà lại an toàn Do ngân hàng TPBank chi nhánh Hóc Mơn cân nhắc kĩ lưỡng trước đưa vào áp dụng hình thức  Năng lực trình độ cán Ngân hàng: - Về phương diện quản lí, ngân hàng có trình độ quản lí tốt có khả tư vấn phù hợp cho khách hàng đem lại hiệu cao thu hút khách hàng đến với Mặt khác, quản lí tốt đảm bảo an tồn vốn, tăng uy tín, tạo điều kiện tốt cho công tác huy động vốn ngân hàng - Về trình độ nghiệp vụ, trình độ cán ngân hàng ảnh hưởng lớn tới chất lượng phục vụ, chi phí dịch vụ làm ảnh hưởng tới việc thu hút vốn ngân hàng Hiện nay, TPBank Hóc Mơn nhiều ngân hàng khác Việt Nam, trình độ nghiệp vụ cán có nhiều bất cập Vì vậy, cần phải trọng vào việc nâng cao trình độ cho cán cho phù hợp với nhu cầu đòi hỏi kinh tế thị trường  Cơng nghệ ngân hàng: Trình độ cơng nghệ ngân hàng thể theo yếu tố sau: - Thứ nhất: Các loại dịch vụ mà ngân hàng cung ứng - Thứ hai : Trình độ nghiệp vụ cán công nhân viên ngân hàng - Thứ ba: Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng 31 Trình độ công nghệ ngân hàng ngày cao, khách hàng cảm thấy hài lòng dịch vụ ngân hàng cung ứng yên tâm gửi tiền ngân hàng Đây yếu tố quan trọng giúp ngân hàng cạnh tranh phi lãi suất khách hàng mà ngân hàng phục vụ, khơng quan tâm đến lãi suất mà quan tâm đến chất lượng loại hình dich vụ mà ngân hàng cung ứng Với lãi suất huy động nhau, ngân hàng cải tiến chất lượng dịch vụ tốt hơn, tạo thuận tiện cho khách hàng sức cạnh tranh cao  Các dịch vụ ngân hàng cung ứng: Một ngân hàng có dịch vụ tốt, đa dạng hiển nhiên có lợi so ngân hàng có dịch vụ hạn chế Trong điều kiện thành phố thiếu bãi đậu xe, ngân hàng có bãi đậu xe rộng rãi lợi ngân hàng có giao dịch mặt đường phố chính, có hệ thống rút tiền tự động làm việc ngày đêm, có cán giao dịch niềm nở, có trách nhiệm, tạo niềm tin cho khách hàng lợi đáng quan tâm TPBank Hóc Môn Khác cạnh tranh, lãi suất, cạnh tranh dịch vụ ngân hàng không giới hạn, điểm mạnh để ngân hàng giành thắng lợi cạnh tranh  Mức độ thâm niên ngân hàng: Đối với khách hàng cần giao dịch với ngân hàng họ dành phần ưu ngân hàng có thâm niên ngân hàng thành lập Bởi vì, theo họ ngân hàng thâm niên ngân hàng có uy tín, vững vàng nghiệp vụ, có nguồn vốn có khả toán cao Do vậy, mức độ thâm niên khía cạnh tạo lịng tin khách hàng  Chính sách quảng cáo: Khơng phủ nhận vai trị to lớn sách quảng cáo thời đại ngày Trong hoạt động ngân hàng đại, quảng cáo ln đề cao cần phải có chi phí định cho cơng tác Đồng thời ngân hàng phải có chiến lược quảng cáo đặc biệt khơng truyền hình mà nên dùng pano, áp phích, tờ rơi nhằm đẩy mạnh cơng tác huy động vốn 32  Mạng lưới phục vụ cho việc huy động vốn: Mạng lưới huy động vốn ngân hàng thường biểu qua việc tổ chức qũy tiết kiệm Mạng lưới huy động không mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho người gửi tiền, mà cần mở nơi cách xa trung tâm kinh tế nông thơn, vùng sâu, vùng xa để từ nâng cao hiệu huy động vốn Do nhu cầu khách hàng đến ngân hàng khác nên việc thoả mãn nhu cầu đa dạng khách hàng góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Trong kinh tế thị trường tượng cạnh tranh tất yếu, việc đáp ứng nhu cầu khách hàng điều kiện tiên dể đạt thắng lợi kinh doanh Một ngân hàng có hình thức huy động kỳ hạn huy động vốn phong phú, linh hoạt, thuận tiện có sức thu hút khách hàng trì khách hàng có ngân hàng khác Các ngân hàng không huy động tiền gửi tiết kiệm mà cịn khuyến khích người dân gửi tiền nhiều hình thức khác mở tài khoản tiền gửi, huy động qua kỳ phiếu, trái phiếu phong phú mệnh giá, kỳ hạn chủng loại Dịch vụ ngân hàng sản phẩm phụ hoạt động ngân hàng chiến lược cạnh tranh cho thấy ngân hàng có dịch vụ đa dạng, chất lượng dịch vụ cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng thu hút khách hàng đến với Hiện với tham gia nhiều loại hình ngân hàng tổ chức phi ngân hàng cạnh tranh với nhau, điều có nghĩa khách hàng có điều kiện thuận lợi để lựa chọn ngân hàng tốt đáp ứng nhu cầu Vì vậy, TPBank Hóc Mơn dịch vụ ngân hàng ngày đóng vai trị quan trọng yếu tố góp phần thu hút khách hàng có hiệu 33 PHẦN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TPBANK - CHI NHÁNH HĨC MƠN 3.1 Phân tích SWOT: 3.1.1 Điểm mạnh TPBank chi nhánh Hóc Mơn: TPBank ngân hàng trẻ Việt Nam Tuy sinh sau đẻ muộn so với Ngân hàng Thương mại khác TPBank tự hào vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng Cùng với đó, năm qua TPBank chi nhánh Hóc Mơn khơng ngừng nỗ lực thưc cải tiến quy trình dich vụ nhằm đơn giản hóa thủ tục gửi tiền khách hàng Hơn hết, ngân hàng biết đươc quy trình thủ tuc yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng gửi tiền ngân hàng Bởi thủ tục gửi tiền vào ngân hàng nhanh chóng, đơn giản tiết kiệm thời gian cho khách hàng làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng chất lượng dịch vụ ngân hàng Cùng với việc ngân hàng ngày triển khai nhiều loai hình dịch vụ dành riêng cho nhóm khách hàng 3.1.2 Điểm yếu: - Lãi suất: Cơ chế sách lãi suất TPBank nhiều hạn chế Lãi suất huy động TPBank chi nhánh Hóc Mơn thường thấp so với tổ chức tín dụng khác địa bàn nên khó cạnh tranh, đặc biệt khách hàng tiền gửi lớn Tuy có linh hoạt hạn chế giám sát ngân hàng cấp - Uy tín ngân hàng: Trên thực tế, ngân hàng đã, tạo hình ảnh riêng lịng khách hàng Nếu khơng có sách riêng uy đãi nhằm thu hút giữ chân khách hàng khách hàng lựa chọn ngân hàng tin tưởng để gửi tiền sử dụng dịch vụ với lãi suất hấp dẫn, phí thấp hơn, chăm sóc khách hàng tốt - Trình độ cơng nghệ ngân hàng: Tuy TPBank chi nhánh Hóc Mơn ứng dụng công nghệ ngân hàng đại, sở vật chất trang thiết bị phục vụ chi nhánh đầu tư đổi tình trạng lỗi, rớt mạng, đường truyền liệu bị 34 đứt xảy thường xuyên Đặc biệt, vào ngày cao điểm cuối tháng, cuối năm, trước ngày nghỉ lễ, Tết điều làm khách hàng chờ đợi mà cịn gây rủi ro cho giao dịch viên thực nghiệp vụ Từ đó, ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng khách hàng qua ngân hàng khác - Thái độ, tác phong nhân viên ngân hàng: Cán TPBank chi nhánh Hóc Mơn ln trẻ hóa, xử lý giao dịch cịn chậm khả giao tiếp hạn chế Tuy thái độ phục vụ tác phong làm việc cán trẻ khách hàng cởi mở nhiệt tình chun nghiệp - Chính sách khách hàng (công tác quảng cáo, khuyến ): Được ban lãnh đạo quan tâm đầu tư cho công tác cịn hạn chế kinh phí ít, nói mặt mạnh ngành ngân hàng việc cạnh tranh để huy động tiền gửi 3.1.3 Cơ hội kết đạt được:  Về hoạt động huy động vốn, năm vừa qua có nhiều biến động lãi suất với cạnh tranh ngân hàng khác, lượng vốn huy động tăng nhẹ TPBank chi nhánh Hóc Mơn đạt kết tốt Cụ thể sau: Nguồn vốn huy động TPBank chi nhánh Hóc Mơn tương đối ổn định tốc độ tăng trưởng năm 2019 đạt 278.850 triệu đồng, 2020 334.580 triệu đồng năm 2021 đạt 589.525 triệu đồng Do TPBank chi nhánh Hóc Mơn ln cố gắng tìm biện pháp để tăng nguồn vốn huy động đề nhiều loại kỳ hạn với hình thức trã lãi khác Ngồi ra, cịn huy động vốn từ tổ chức kinh tế kho bạc nhà nước, bệnh viện, trường học để bổ sung nguồn vốn kinh doanh Ngoài ra, ngân hàng áp dụng nhiều chương trình khuyến để giữ chân khách hàng thân thiết thu hút thêm nhiều khách hàng TPBank chi nhánh Hóc Mơn thực đa dạng hóa phương thức huy động vốn kết hợp sử dụng linh hoạt công cụ lãi để thu hút nguồn tiền gửi từ dân cư tổ chức kinh tế Chi nhánh kết hợp phương thức truyền thống với đại trả lương vào tài khoản tiền gửi toán khách hành với việc dùng thẻ ATM, phát 35 triển sản phẩm tiết kiệm ngày đa dạng: tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm học đường, tiết kiệm an sinh để đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Mặt khác, thường xun có chương trình khuyến tặng q, dự thưởng nhằm phục vụ đến đối tượng khách hàng Các sản phẩm tiền gửi toán liên tục phát triển hoàn thiện, chuyển tiền thông qua app TPBank Mobile eBanking (khách hàng thực giao dịch chuyển tiền sau thơng báo mã số chuyển tiền cho người nhận, người nhận tiền đến chi nhánh TPBank để nhận tiền), dịch vụ SMS Banking (tự động gửi tin nhắn thông báo nội dung biến động tài khoản), thu ngân sách nhà nước (thu hộ tiền thuế, phí, lệ phí khoản thu khác vào ngân sách nhà nước cho quý khách hàng nộp vào Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế), dịch vụ chuyển tiền quốc tế miễn phí, với cơng nghệ số hóa đại hỗ trợ khách hàng máy tự động TPBank LiveBank giúp khách hàng dễ dàng nhanh chóng thực giao dịch mong muốn mà không cần phải đến phịng giao dịch Bên cạnh miễn phí thực chuyển tiền online, miễn phí rút tiền thẻ ATM, công nghệ TPBank ứng dụng giúp khách hàng tiết kiệm nhiều chi phí như: sử dụng phương thức nhận mã eToken, thông báo biến động số dư app,… Từ đó, tiện ích sản phẩm góp phần làm tăng nguồn vốn huy động thu dịch vụ ngồi tín dụng TPBank chi nhánh Hóc Môn điều hành lãi suất linh hoạt sử dụng công cụ lãi suất mềm dẻo, chi nhánh mở rộng mạng lưới huy động, áp dụng sách lãi suất mang tính cạnh tranh cao, làm tốt cơng tác Marketing chăm sóc khách hàng Tinh thần thái độ phục vụ khách hàng chu đáo, nhiệt tình Thực tư vấn cho khách hàng sản phẩm dịch vụ, kỳ hạn hình thức gửi tiền cho phù hợp với nhu cầu khách hàng, tạo tin tưởng khách ngân hàng Trình độ công nghệ ngân hàng, TPBank trọng đầu tư đổi ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh phát triển màng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến 36 Cùng với đó, PIN điện tử, phương thức xác thực 3D Secure, tốn khơng tiếp xúc contactless công nghệ số TPBank áp dụng nhằm đảm bảo an tồn tốt Với cơng nghệ thẻ chip EMV kết hợp contactless mà TPBank áp dụng, để toán, khách hàng cần chạm thẻ lên máy POS/mPOS chấp nhận tốn khơng dây có biểu tượng Visa payWave, thay phải quẹt thẻ qua dải từ theo phương thức truyền thống trước Giải pháp giúp bảo vệ quyền lợi cho chủ thẻ, tránh rủi ro phát sinh giao dịch giả mạo, lấy cắp thông tin thẻ Ứng dụng công nghệ thẻ chip EMV không áp dụng cho thẻ tín dụng mà cịn TPBank triển khai với 100% thẻ toán nội địa ATM Chủ thẻ TPBank tích hợp thẻ tín dụng app tốn điện tử TPBank QuickPay (ứng dụng toán mã QR code) khắp nơi tồn cầu thơng qua việc qt mã QR điểm toán VNPay, Visa, Mastercard Phương thức toán giúp chủ thẻ yên tâm việc giữ bảo mật thông tin thẻ Và với cơng nghệ đại đó, TPBank chi nhánh Hóc Mơn chi nhánh quan tâm cải thiện loại hình dịch vụ chi nhánh ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, trình độ nghiệp vụ nhân viên chi nhánh nâng cao cán thường xuyên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm chi nhánh huyện Hóc Mơn chi nhánh khác, hiểu sâu nghiệp vụ để tư vấn cho khách hàng Mặt khác, TPBank chi nhánh Hóc Mơn ln hội sở TPBank thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện cho chi nhánh nâng cao sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chi nhánh, góp phần làm giảm thời gian giao dịch chờ đợi khách hàng 3.1.4 Thách thức: Bên cạnh hội kết đạt được, TPBank chi nhánh Hóc Mơn gặp khó khăn, hạn chế hoạt động huy động vốn cần khắc phục để có thể tăng nguồn vốn huy động ổn định bền vững Mặt khác, làm giảm chi phí huy động vốn nhằm tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh cho chi nhánh - Trong tổng nguồn vốn nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng nhỏ Đây bất lợi cho chi nhánh sử dụng nguồn vốn chỗ vay làm giảm chi phí cho ngân hàng TPBank chi nhánh Hóc Môn sử dụng nguồn vốn 37 vay từ ngân hàng cấp chiếm tỷ trọng cao năm 2019 67%; 2020 65,03% năm 2021 55,03% tổng nguồn vốn - Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ việc phát hành giấy tờ có giá giảm dần mức thấp (bằng 0), nguồn vốn huy động từ loại hình có tính ổn định - Các sản phẩm dich vụ ngân hàng phát triển hoàn thiện với nhiều hình thưc khác lượng khách hàng tiền gửi sử dụng dịch vụ mức hạn chế người dân đa số cơng/nơng dân Bên cạnh đó, chi nhánh có sách lãi suất cạnh tranh có nhiều hình thức khuyến chưa rộng rãi, chủ yếu khách hàng có số dư tiền gửi lớn khó thu hút nguồn vốn - Mối tương quan thu nhập chi phí có xu hướng giảm qua năm Mặc dù chi phí huy động giảm thu nhập từ hoạt động tín dụng có xu hướng giảm mạnh Từ đó, thấy ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận chi nhánh - TPBank có thương hiệu uy tín cao khách hàng, chi nhánh Hóc Mơn có trụ sở đặt đường sầm uất nhì huyện Hóc Mơn - đường Nguyễn Ảnh Thủ, vị trí giao dịch thuận tiện Tuy nhiên phải cạnh tranh gay gắt sản phẩm dịch vụ với nhiều phòng giao dịch, chi nhánh tổ chức tín dụng hoạt động đóng địa bàn huyện như: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng Sài Gịn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) quỹ tín dụng khác Các tổ chức tín dụng không ngừng đổi thiết bi công nghệ nhằm nâng cao khả canh tranh với ngân hàng khác nên công tác huy động vốn gặp nhiều khó khăn cạnh tranh Từ thấy nguyên nhân làm cho hiệu huy động vốn chi nhánh chưa đạt hiệu cao 38 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Hóc Mơn 3.2.1 Giải pháp TPBank chi nhánh Hóc Mơn: 3.2.1.1 Cơ sở vật chất ngân hàng: TPBank chi nhánh Hóc Mơn cần tăng cường, đổi ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng đại Hiện nay, mạng công nghệ thông tin chi nhánh chưa tốt, trang bị chưa đồng bộ, thường xuyên bị ngắt đường truyền, nghẽn mạng, máy tính số giao dịch viên hay bị lỗi, máy làm kéo dài thời gian giao dịch với khách hàng Để mở rộng dịch vụ toán, thu hút thêm khách hàng TPBank chi nhánh Hóc Mơn phải nâng cấp ứng dụng công nghệ đại, trang bị đồng bộ, đội ngũ IT chi nhánh phải chuyên nghiệp hỗ trợ kịp thời cho công tác giao dịch, kết nối khách hàng, quản trị hệ thống để giải phóng nhanh khách hàng 3.2.1.2 Nâng cao trình độ chun mơn: Tại TPBank - chi nhánh Hóc Mơn, thái độ tiếp xúc khách hàng chuyên môn nghiệp vụ nhân viên mảng huy động vốn cần phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao Có thể tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức giúp nhân viên rèn luyện hồn thiện kỹ làm việc Cùng với đó, nhân viên có trách nhiệm tự học hỏi hồn thiện kĩ thân, khơng ngừng bổ sung kiến thức nghiệp vụ Tuy nhiên, điều thực người lao động có tinh thần trách nhiệm, cơng việc nỗ lực cho phát triển chi nhánh Cùng với vấn đề lựa chọn nhân viên vào làm việc chi nhánh cần có kiểm tra, giám sát khách quan nghiêm túc cơng tác giúp đảm bảo chi nhánh có phục vụ đội ngũ nhân viên có chất lượng Ngân hàng cần phải xác định nhu cầu đào tạo cho người lao động phù hợp với yêu cầu phát triển ngân hàng, với phát triển người lao động hay chưa Mặt khác, chi nhánh thường xuyên cho nhân viên tham gia lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trĩnh độ nhận thức nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ giao tiếp, tác phong giao dịch cho cán viên chức; bố trí lại cán bộ, ưu tiên cán giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong giao dịch tốt cho khâu giao dịch trực tiếp với khách hàng, có nghiệp vụ huy động vốn, địa bàn có nhiều tổ chức tín dụng hoạt động, mức độ cạnh tranh cao TPBank - chi nhánh Hóc Mơn 39 Ngồi ra, ban lãnh đạo nên có số sách thưởng phạt áp dụng vào thái độ tiếp xúc nhân viên với khách hàng Và ban lãnh đạo nên khảo sát lấy ý kiến chất lượng dịch vụ ngân hàng từ khách hàng Điều không phản ánh tình trạng chất lượng nhân viên chi nhánh mà thước đo hợp lý sách huy động vốn đưa Qua đó, lãnh đạo chi nhánh có để kịp thời điều chỉnh 3.2.1.3 Chính sách khuyến sách khách hàng: Hiện nay, khách hàng có nhiều lựa chọn ngân hàng để giao dịch mạng lưới ngân hàng ngày mở rộng, tất đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Vì thế, đứng trước xu cạnh tranh ngày gay gắt Ngân hàng Thương mại, chất lượng dịch vụ tốt yếu tố định giúp ngân hàng thu hút giữ chân khách hàng Để tạo nên chất lượng dịch vụ tốt Tiên Phong - chi nhánh Hóc Mơn nên áp dụng số sách sau: - Thường xun có chương trình khuyến dự thưởng, tặng quà (quà tặng nên đa dạng áo mưa, balo, mũ bảo hiểm, ví, chai nước uống có in logo ngân hàng) kể q tặng có gía trị nhỏ giá trị lớn Vào ngày lễ, tết nên có sách khuyến khác cho khách hàng thân thiết khách hàng - Xem xét ý kiến, góp ý khách hàng dành cho chi nhánh để đưa sách thay đổi phù hợp với nhu cầu khách hàng - Cùng với khách hàng nội nhân viên trung thành Ngân hàng nên có sách động viên khuyến khích nhân viên gửi tiền tặng quà khách hàng khác 3.3 Định hướng chung TPBank: 3.3.1 Về chế điều hành huy động vốn kinh doanh vốn: Xây dựng sách huy động nguồn vốn với chế sách Nhà nước, phù hợp diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng định hướng chiến lược kinh doanh TPBank Bên cạnh đó, thực chế điều hành lãi suất theo hướng linh hoạt, tạo quyền tự chủ cho chi nhánh Nghiên cứu thị trường nguồn vốn huy 40 động để đưa sách lãi suất huy động mềm dẻo, linh hoạt hấp dẫn khách hàng, phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường thời kỳ… 3.3.2 Về cấu nguồn vốn huy động: - Để giảm bớt chi phí tạo tính chủ động hoạt động kinh doanh, cần nghiên cứu để đưa sản phẩm huy động vốn đặc trưng cho doanh nghiệp tư nhân - Đối với nguồn vốn khu vực đô thị, vùng cạnh tranh cao cần nghiên cứu để đưa sách huy động vốn phù hợp Phấn đấu nguồn vốn huy động khu vực đô thị chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn toàn Ngành - Khai thác tối đa nguồn vốn rẻ, thời gian sử dụng lâu dài từ định chế tài chính, tổ chức quốc tế Tăng cường hợp tác với tổ chức, định chế tài ngồi nước để khai thác nguồn vốn nội, ngoại tệ trung dài hạn - Ngân hàng TPBank sớm ban hành quy định tiền gửi, cho vay thị trường liên Ngân hàng, quy định chấm điểm, xếp hạng định chế tài để chuẩn hóa hoạt động TPBank thị trường liên Ngân hàng Tăng cường công tác quản lý kế hoạch chi nhánh, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn kế hoạch; kiên xử lý chi nhánh nhận vốn tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế ẩn… - Kiện tồn hệ thống tổ chức, phân cơng đơn vị đầu mối có chức khai thác nguồn vốn tài trợ thương mại, ban hành quy trình vay tài trợ thương mại hệ thống TPBank Kết hợp chặt chẽ khai thác nguồn vốn tài trợ thương mại lập kế hoạch cho vay khách hàng, phát huy hiệu nguồn vốn tránh tình trạng bị động 3.3.3 Về sản phẩm huy động vốn: Thực nghiên cứu thị trường, phân đoạn khách hàng đưa sản phẩm huy động vốn phù hợp với đối tượng khách hàng gửi tiền, đặc điểm vùng, miền, xây dựng sách ưu đãi lãi suất, khuyến phù hợp với phân đoạn khách hàng; đa dạng hóa hoàn thiện hệ thống danh mục sản phẩm huy động vốn, gia tăng tiện ích cho sản phẩm huy động vốn, bán chéo sản phẩm… 41 3.3.4 Về quy trình giao dịch hoạt động huy động vốn: Rà sốt lại quy trình, thủ tục, chứng từ giao dịch, chương trình liên quan giao dịch tiền gửi tiết kiệm Hồn thiện quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm; chương trình cảnh báo; giám sát hệ thống giao dịch tiền gửi, huy động vốn… 3.3.5 Về kênh phân phối: - Với kênh phân phối truyền thống, đánh giá hoạt động huy động vốn thời gian qua, từ có giải pháp cấu, xếp lại để chi nhánh, phòng giao dịch phát huy tiềm - Tập trung khai thác đại lý/tổ nhóm trung gian huy động vốn Ngồi chức tổ /nhóm cho vay thu nợ mở rộng thêm nắm bắt nhu cầu sử dụng để tư vấn sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, từ gia tăng nguồn vốn huy động từ kênh phân phối - Kênh phân phối đại, nên bổ sung tính để gia tăng tiện ích dịch vụ mà Ngân hàng Thương mại khác triển khai chưa triển khai, từ thu hút, khuyến khích khách hàng gửi tiền sử dụng dịch vụ TPBank 3.3.6 Về chế khuyến khích huy động vốn: - Thành lập Tổ đạo huy động vốn với nhiệm vụ xây dựng đạo kịp thời chế, giải pháp… liên quan đến phát triển nguồn vốn TPBank - Xây dựng chế khuyến khích nội bộ, phân vùng, địa bàn hoạt động để xây dựng chế thưởng huy động vốn phù hợp; xây dựng chế phí, lãi suất theo hướng khuyến khích đơn vị huy động thừa vốn… - Cơ chế khuyến khích khách hàng, xây dựng sách khách hàng áp dụng thống hệ thống TPBank… 3.3.7 Về công nghệ thông tin hoạt động huy động vốn: Để đảm bảo việc quản lý huy động vốn đầy đủ, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng hệ thống đáp ứng việc quản lý thông tin huy động vốn số phân hệ sau: Quản lý nguồn vốn huy động từ tiền gửi, bao gồm tiền gửi tốn (khơng kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm; Quản lý 42 nguồn vốn huy động từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi có kỳ hạn; Quản lý nguồn vốn huy động từ vay, vay từ Ngân hàng Nhà nước, vay từ định chế tài chính; Quản lý nguồn vốn từ nguồn khác, sử dụng luồng tiền nhàn rỗi hệ thống… 3.4 Định hướng TPBank chi nhánh Hóc Mơn thời gian tới: Theo kế hoạch năm 2021 TPBank chi nhánh Hóc Mơn đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022 là: - Tổng nguồn vốn huy động phấn đấu 650 tỷ đồng tăng 8,7% so năm 2021 (Trong đó: tiền gửi dân cư nội tệ phấn đấu 507 tỷ chiếm 78,12% huy động nội tệ) - Dư nợ cho vay đầu tư phấn đấu 820 tỷ đồng (Trong đó: tín dụng thông thường phấn đấu 850 tỷ tăng 12,14% so năm 2021; tín dụng ủy thác tỷ) - Nợ hạn 2% - Thu dịch vụ 2.675 triệu đồng (tăng 15% so với 2021) Trong đó, Chi trả kiều hối: có doanh số chi trả đạt 1.917 ngàn USD tăng 8% so năm 2021 (năm 2021 đạt 1.775 ngàn USD) - Doanh thu bán bảo hiểm bảo an tín dụng: có doanh số đạt 398 triệu đồng, tăng 10% so năm 2021 (năm 2021 đạt 362 triệu đồng) - Phát hành thẻ: phấn đấu có số lượng thẻ đạt 10.690 thẻ, tăng 5% so năm 2021 (năm 2021 đạt 10.182 thẻ) có có số dư bình qn 1,5 triệu/thẻ - Lợi nhuận đạt 24.408 triệu đồng 43 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam bước đổi phát triển để bắt nhịp với thay đổi kinh tế giới Tình hình kinh tế nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng huy động vốn nghiệp vụ quan trọng với vai trò thiết lập cân đối vốn, điều kiện cần để tăng trưởng nâng cao lực tài ngân hàng Với tầm quan trọng việc huy động vốn ngân hàng trọng Để góp phần phát triển chung kinh tế, ngân hàng TPBank chi nhánh Hóc Môn không ngừng nỗ lực hoạt động ngân hàng Trong qua trình phân tích tìm hiểu hoạt động huy động vốn ngân hàng TPBank chi nhánh Hóc Mơn giai đoạn 2019-2021 nhìn chung kết kinh doanh chi nhánh có xu hướng lên nhờ có sách huy động hợp lý toàn nỗ lực cán nhân viên chi nhánh Ngồi ra, chi nhánh cịn sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng cấp cao, cấu nguồn vốn tỷ trọng nguồn vốn TCKT thấp, huy động ngoại tệ giảm dần Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất đồng USD 0% Tuy nhiên ảnh hưởng chung tình hình kinh tế dịch bệnh gia tăng làm cho kết kinh doanh năm vượt kết dự kiến Chủ yếu ảnh hưởng lạm phát, thời tiết, dịch bệnh làm cho giá hàng hóa khơng ổn định, vàng, tỷ giá USD ln biến động góp phần gây khó khăn cho cơng tác huy động vốn Vì vậy, ngân hàng nên triển khai khảo sát ý kiến khách hàng để có giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện, góp phần gia tăng nguồn vốn huy động cho chi nhánh nâng cao hiệu kinh doanh đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế địa phương 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Ngân hàng Thương mại - Trường Đại học Kinh tế quốc dân Giáo trình Ngân hàng Thương mại - Học viện Ngân hàng Tạp chí Tài Báo cáo kết tài kinh doanh TPBank Hóc Mơn năm 2019, 2020, 2021 Kiều Hữu Thiện - Nguyễn Trọng Tài (2013): Quản trị rủi ro tài Nxb Giao thông Vận tải Các website: - https://baocongnong.com : website Báo Công nông Việt Nam - https://tpbank.ngan-hang.com : website Ngân hàng Tiên Phong - https://laodong.vn : website Báo Lao động - CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - https://luanvanviet.com : website Luận văn Việt - https://www.sggp.org.vn : website Báo Sài Gịn giải phóng online - https://vietnamnet.vn/ : website Báo VietnamNet - https://tpb.vn/ : website TPBank - Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH HÓC MÔN,

Từ khóa liên quan