0

THUÊ đất KO có tài sản

5 2 0
  • THUÊ đất KO có tài sản

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Toàn bộ quyền sử dụng đất có diện tích 54 m2, địa chỉ thửa đất Xóm Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) Tại trụ sở Văn phòng Công chứng X, đia chỉ Hà Nội, chúng tôi gồm có BÊN CHO THUÊ (Sau đây gọi là bên A) Bà TÀO THỊ HOÀNG Năm sinh 1972 Căn cước công dân số 001172011 Chứng minh nhân dân số 011674020 Thường trú tại TT Trường Xây dựng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Là chủ sử dụng q. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Tồn quyền sử dụng đất có diện tích : 54 m2, địa đất: Xóm Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) Tại trụ sở Văn phịng Cơng chứng X, đia chỉ: Hà Nội, chúng tơi gồm có : BÊN CHO THUÊ (Sau gọi bên A): Bà : TÀO THỊ HỒNG Năm sinh : 1972 Căn cước cơng dân số : 001172011 Chứng minh nhân dân số : 011674020 Thường trú : TT Trường Xây dựng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Là chủ sử dụng quyền sử dụng đất (khơng có tài sản gắn liền với đất) có diện tích : 54 m , địa đất: Xóm Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : AH 528, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: / / QĐ-UB Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội cấp ngày : 17/5/2007 BÊN THUÊ (Sau gọi bên B): $ Bà : NGUYỄN THỊ KIM Năm sinh : 1961 Căn cước công dân số : 001161008 Thường trú : B202-B5 Mai Đơng, Hồng Mai, Hà Nội Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn quyền sử dụng đất với thỏa thuận sau đây: ĐIỀU ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG Đối tượng hợp đồng toàn quyền sử dụng đất có diện tích : 54 m2, địa đất: Xóm Tây, xã Vân Nội, huyện Đơng Anh, thành phố Hà Nội Diện tích thuê : Tồn đất nêu Mục đích th: Dùng để làm kho bãi, nhà xưởng kinh doanh theo quy định pháp luật ĐIỀU GIÁ THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Giá thuê toàn quyền sử dụng đất nêu là: 5.000.000 VND (Bằng chữ: Năm triệu Việt Nam đồng) - Giá thuê không bao gồm thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, không bao gồm khoản chi phí điện nước, điện thoại… khoản chi phí khác phát sinh suốt trình Bên B thuê sử dụng mặt Các khoản chi phí bên B trả trực tiếp cho quan cung cấp dịch vụ theo nhu cầu sử dụng hàng tháng Bên B trả tiền thuê cho Bên A đồng Việt Nam theo định kỳ 01 (một) tháng lần từ ngày 01 (một) đến ngày 08 (tám) của tháng Phương thức toán: tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản Bên A cung cấp Việc giao nhận số tiền nêu hai bên tự thực chịu trách nhiệm trước pháp luật ĐIỀU THỜI HẠN THUÊ Thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất là: 05 (năm) năm kể từ ngày ký công chứng Hợp đồng Đ I ỀU 4: QU YỀN VÀ N GHĨ A VỤ C Ủ A BÊN A Nghĩa vụ bên A: a) Chuyển giao đất cho bên B đủ diện tích, vị trí, số hiệu, hạng đất, loại đất tình trạng đất thoả thuận b) Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất; c) Cho thuê quyền sử dụng đất thời hạn giao, thuê; d) Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất sử dụng đất mục đích; e) Nộp thuế sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; f) Báo cho bên B quyền người thứ ba đất, có Quyền bên A: a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê; b) Yêu cầu bên B chấm dứt việc sử dụng đất khơng mục đích, huỷ hoại đất làm giảm sút giá trị đất; bên B khơng chấm dứt hành vi vi phạm, bên A có quyền đơn phương đình hợp đồng, u cầu bên B hoàn trả đất bồi thường thiệt hại; c) Yêu cầu bên B trả lại đất thời hạn cho thuê hết Đ I ỀU 5: QU YỀN VÀ N GHĨ A VỤ C Ủ A BÊN B Nghĩa vụ bên B: a) Sử dụng đất mục đích, ranh giới, thời hạn thuê; b) Không hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng đất phải thực yêu cầu khác thoả thuận hợp đồng; c) Trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất thời hạn, địa điểm theo phương thức thoả thuận; việc sử dụng đất không sinh lợi bên B phải trả đủ tiền thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác; d) Tuân theo quy định bảo vệ môi trường; không làm tổn hại đến quyền, lợi ích người sử dụng đất xung quanh; e) Trả lại đất tình trạng nhận sau hết thời hạn thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác Quyền bên B: a) Yêu cầu bên A chuyển giao đất đủ diện tích, vị trí, số hiệu, hạng đất, loại đất tình trạng đất thoả thuận; b) Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê thoả thuận; c) Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất; d) Yêu cầu bên A giảm, miễn tiền thuê trường hợp bất khả kháng mà hoa lợi, lợi tức bị bị giảm sút ; Đơn phương chấm dứt thực hợp đồng theo quy định pháp luật Đ I ỀU 6: VI ỆC Đ ĂN G KÝ C HO THU Ê QU YỀN S Ử DỤ N G ĐẤ T VÀ LỆ PHÍ Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật bên A chịu trách nhiệm thực Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất theo Hợp đồng bên A chịu trách nhiệm nộp (2) ĐIỀU 7: CHẬM TRẢ TIỀN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khi bên B chậm trả tiền thuê quyền sử dụng đất theo thoả thuận bên A gia hạn; hết thời hạn mà bên B khơng thực nghĩa vụ bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng, yêu cầu bên B trả lại đất Bên A có quyền yêu cầu bên B trả đủ tiền thời gian thuê kể cả lãi khoản tiền chậm trả theo lãi suất bản Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả thời điểm toán ĐIỀU 8: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐẤT BỊ THU HỒI Khi bên A bên B cố ý vi phạm nghĩa vụ người sử dụng đất dẫn đến việc Nhà nước thu hồi đất bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho bên Trong trường hợp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có hiệu lực nhu cầu quốc phịng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng phát triển kinh tế mà Nhà nước thu hồi đất hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt trước thời hạn Trong trường hợp bên B trả tiền trước bên A phải trả lại cho bên B khoản tiền lại tương ứng với thời gian chưa sử dụng đất; bên B chưa trả tiền phải trả tiền tương ứng với thời gian sử dụng đất Bên A Nhà nước bồi thường thiệt hại thu hồi đất theo quy định pháp luật, bên B Nhà nước bồi thường thiệt hại hoa lợi có đất ĐI ỀU 9: PH ƯƠN G THỨC GIẢ I QU YẾ T TR AN H C HẤ P Trong trình thực Hợp đồng này, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp không thương lượng hai bên có quyền khởi kiện để u cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐI ỀU 10 : CA M KẾ T GI ỮA C ÁC BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam kết sau đây: 12.1 Bên A cam kết: a) Những thông tin nhân thân, đất ghi Hợp đồng thật; b) Thửa đất thuộc trường hợp cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: - Thửa đất khơng có tranh chấp; - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Việc giao kết Hợp đồng hoàn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, khơng bị ép buộc; e) Thực đầy đủ tất cả thoả thuận ghi Hợp đồng 12.2 Bên B cam kết: a) Những thông tin nhân thân ghi Hợp đồng thật; b) Đã xem xét kỹ, biết rõ đất nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sử dụng đất; c) Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, không bị ép buộc; d) Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐIỀU 11 CÁC THỎA THUẬN KHÁC Việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ Hợp đồng phải lập thành văn bản phải công chứng có giá trị để thực Trong trường hợp Bên B bị tạm ngưng tiếp tục hoạt động kinh doanh mà lỗi khách quan (như: thiên tai, thu hồi đất, quan chức không cho phép xây dựng, quy hoạch quan chức năng…) hai bên tiến hành lý hợp đồng bên A trả lại cho bên B toàn số tiền nhận cọc ĐIỀU 12 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp mình, ý nghĩa hậu quả pháp lý việc giao kết Hợp đồng Hai bên tự đọc lại Hợp đồng này, hiểu đồng ý tất cả điều khoản ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Cơng chứng viên Văn phịng Cơng chứng X, Thành phố Hà Nôi chứng nhận./ BÊN A BÊN B LỜI CHỨNG CỦA CƠNG CHỨNG VIÊN Hơm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2022 (ngày hai, tháng tư, năm hai ngàn khơng trăm hai mươi hai) Tại: Văn phịng Cơng chứng X, Thành phố Hà Nội Tôi: , công chứng viên, phạm vi trách nhiệm theo quy định pháp luật, CHỨNG NHẬN: Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất có diện tích : 54 m2, địa đất: Xóm Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giao kết giữa: Bên A: Bà : TÀO THỊ HOÀNG Năm sinh : 1972 Căn cước công dân số : 001172011 Chứng minh nhân dân số : 011674020 Thường trú : TT Trường Xây dựng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Bên B: Bà : NGUYỄN THỊ KIM Năm sinh : 1961 Căn cước công dân số : 001161008 Thường trú : B202-B5 Mai Đơng, Hồng Mai, Hà Nội - Các bên tự nguyện giao kết Hợp đồng này; - Tại thời điểm ký vào Hợp đồng này, bên giao kết có lực hành vi dân theo quy định pháp luật; - Các bên giao kết cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, tính hợp pháp giấy tờ cung cấp liên quan đến việc giao kết Hợp đồng này; - Mục đích, nội dung Hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - Các bên giao kết tự đọc lại, đồng ý toàn nội dung ký vào trang Hợp đồng trước mặt tôi; chữ ký Hợp đồng chữ ký bên nêu trên; - Văn bản công chứng lập thành 03 (ba) bản chính, bản gồm 05 (năm) tờ, 05 (năm) trang, có giá trị pháp lý nhau; người yêu cầu công chứng giữ 02 (hai) bản chính;01(một) bản lưu Văn phịng Công chứng X,Thành phố Hhà Nội Số công chứng số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD CÔNG CHỨNG VIÊN ... hạng đất, loại đất tình trạng đất thoả thuận b) Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất; c) Cho thuê quyền sử dụng đất thời hạn giao, thuê; d) Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất sử... gìn đất sử dụng đất mục đích; e) Nộp thuế sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; f) Báo cho bên B quyền người thứ ba đất, có Quyền bên A: a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê; b) Yêu cầu... dụng đất xung quanh; e) Trả lại đất tình trạng nhận sau hết thời hạn thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác Quyền bên B: a) Yêu cầu bên A chuyển giao đất đủ diện tích, vị trí, số hiệu, hạng đất,
- Xem thêm -

Xem thêm: THUÊ đất KO có tài sản,