0

câu hỏi tự luận lịch sử đảng

14 1 0
  • câu hỏi tự luận lịch sử đảng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 19:19

Câu 1 Đối tượng nghiên cứu của môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử Đảng là sự ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ lịch sử, cụ thể Các sự kiện lịch sử Đảng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách lớn Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực tiễn trong tiến trình cách mạng Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ lịch sử Câu 2 Phương pháp nghiên cứu, học tập của sinh viên khi nghiên cứu môn học Phương pháp học tập của sinh viên, h. Câu 1: Đối tượng nghiên cứu môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tượng nghiên cứu khoa học Lịch sử Đảng đời, phát triển hoạt động lãnh đạo Đảng qua thời kỳ lịch sử, cụ thể: - Các kiện lịch sử Đảng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, sách lớn Q trình đạo, tổ chức thực tiễn tiến trình cách mạng Cơng tác xây dựng Đảng thời kỳ lịch sử Câu 2: Phương pháp nghiên cứu, học tập sinh viên nghiên cứu môn học - Phương pháp học tập sinh viên, coi trọng nghe giảng lớp để nắm vững nội dung giảng giảng viên, nội dung tổng thể môn học - Sinh viên cần nắm vững có hệ thống vấn đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Thực phương pháp làm việc nhóm, tiến hành thảo luận, trao đổi vấn đề giảng viên đặt để hiểu rõ nội dung chủ yếu môn học Sử dụng công nghệ thông tin giảng dạy học tập - Tổ chức làm việc bảo tàng lịch sử quốc gia, bảo tàng địa phương di tích lịch sử đặc biệt gắn với lãnh đạo Đảng - Thực kiểm tra, thi cử theo quy chế đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo trường đại học Câu 3: Mục đích nghiên cứu, học tập mơn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sinh viên không chuyên ngành Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Với hệ đại học khơng chun lý luận trị, sinh viên cần nắm vững có hệ thống vấn đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Hiểu rõ đặc điểm, mâu thuẫn chủ yếu xã hội thuộc địa, phong kiến Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Sự phát triển tất yếu đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội giải phóng người Các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược từ lập trường Cần Vương đến lập trường tư sản, tiểu tư sản, qua khảo nghiệm lịch sử thất bại Tình hình đất nước đen tối khơng có đường Nắm vững tính chất, đặc điểm, ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945) - thời đại mở lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam Hiểu hồn cảnh lịch sử khó khăn, thách thức thời kỳ mới, Đảng phải có đường lối, chiến lược sách lược thích hợp để vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng quyền nhà nước chế độ Đề đường lối lãnh đạo kháng chiến làm thất bại kế hoạch chiến trang thực dân Pháp đưa đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nước ký kết Hiệp nghị Geneve Cần nhận thức rõ trình Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, với đường lối Đại hội III Đảng đềra (9-1960) Đảng lãnh đạo đưa cản bước độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975 Hiểu trình đổi tư lý luận, khảo nghiệm thực tiễn năm 1975-1986 để hình thành đường đổi đất nước Nắm vững đường lối đổi hoạch định Đại hội VI Đảng (121986) Sự phát triển đường lối tổ chức thực 30 năm qua đưa đất nước vững bước phát triển đường xã hội chủ nghĩa Lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, kháng chiến, cách mạng xã hội chủ nghĩa phải vượt qua nhiều nguy cơ, khó khăn, thách thức, có khuyết điểm, yếu thời kỳ Đảng kiên cường toàn dân vượt qua, tâm sửa chữa khuyết điểm, thực thành công sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam Nhận thức rõ truyền thống vẻ vang Đảng Câu 4: Chứng minh đời Đảng Cộng sản Việt Nam tất yếu lịch sử Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, nước Tư Bản Chủ Nghĩa tự sản sinh mâu thuẫn ngày gay gắt tầng lớp nước nước Tư Bản với tranh giành thuộc địa, phân chia thị trường khu vực ảnh hưởng Những mâu thuẫn nguồn tính tất yếu cách mạng vô sản, nguyên nhân biến chuyển cách mạng giới đến cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Đặc biệt ách thống trị bóc lột tàn bạo bè lũ nước theo Chủ Nghĩa Đế Quốc khiến cho mâu thuẫn thuộc địa với nước Đế Quốc thực dân ngày gay gắt tạo nên vấn đề mang tính thời đại Khi phong trào đấu tranh vô sản cộng sản công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ, đặc biệt có học thuyết cách mạng khoa học kim nam dẫn đường, Cách mạng vô sản Nga năm 1917 giành thắng lợi vang dội, giải phóng giai cấp công nhân Nga đồng thời phát súng tạo phong trào đấu tranh mạnh mẽ giai cấp công nhân giới, đặc biệt nhân dân nước thuộc địa Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Phản ánh quy luật khách quan xã hội Việt Nam, đáp ứng nhu cầu cấp bách xã hội Việt Nam, phù hợp với xu thời đại, định hướng chiến lược đắn cho tiến trình phát triển cách mạng Việt Nam Đường lối kết vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam cách đắn, sáng tạo có phát triển điều kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt vĩ đại lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam, trở thành nhân tố hàng đầu định đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Câu 5: Vai trò lãnh đạo Đảng nghiệp giải phóng dân tộc 1930-1945 Chấm dứt giai đoạn khủng hoảng đường lối dẫn đến thất bại phong trào yêu nước chống thực dân Pháp nhân dân Việt Nam Với vũ khí tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, với cương lĩnh, đường lối đắn, phù hợp với tình hình nước quốc tế lúc giờ, lãnh đạo Đảng Bác Hồ kính yêu, cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới, mở đầu cho thắng lợi vĩ đại lịch sử dân tộc Trải qua cao trào cách mạng: 1930-1931, 1936-1939 đặc biệt cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945 chứng minh rõ lãnh đạo Đảng lãnh tụ Hồ Chí Minh có ý nghĩa định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, cách mạng giải phóng dân tộc điển hình kỷ XX; mở kỷ nguyên lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội Thắng lợi cách mạng Tháng Tám kết tất yếu, khách quan trình Đảng ta thường xuyên bổ sung, phát triển hoàn chỉnh hệ thống quan điểm cách mạng giải phóng dân tộc, trọng đến việc lựa chọn hình thức phương pháp cách mạng phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể; tổ chức xây dựng lực lượng cách mạng, bao gồm lực lượng trị lực lượng vũ trang; nhận thức tình thời cách mạng để đạo kiên quyết, tập trung, thống toàn Đảng, toàn dân, dẫn dắt tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động cách mạng Câu 6: Vai trò trách nhiệm sinh viên để phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám giai đoạn Nhận thức ý nghĩa sâu sắc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 hệ trẻ góp phần làm cho truyền thống tốt đẹp dân tộc ta vào đời sống, vào thực tiễn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Thế hệ trẻ hôm biết chớp thời từ Cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo nhiều sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, khởi nghiệp sáng tạo; ghi dấu ấn với nhiều hoạt động mang tầm cỡ quốc tế Thanh niên với tinh thần xung kích vào hiệu quả, thể rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong tuổi trẻ với nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo Hàng trăm đội niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ địa phương, đơn vị công tác phòng dịch; quân tuyên truyền, thực nhiều phần việc ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cộng đồng; lập nên “phòng tuyến áo xanh” vững mặt trận Họ phát huy vai trò, sức mạnh đoàn kết, thu hút, tập hợp niên chung mục tiêu xây dựng đất nước với nhiều hoạt động chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định trị, kiên đấu tranh bảo vệ tảng tư tưởng Đảng, bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc lực thù địch nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ đường lên chủ nghĩa xã hội Nghiên cứu, học tập truyền thống tốt đẹp dân tộc vừa bổn phận, vừa tình cảm với dân tộc hệ trẻ Theo đó, đồn Thanh niên tiếp nối truyền thống vẻ vang, thể ý chí, tinh thần xung kích, khẳng định sức mạnh tuổi trẻ thông qua việc vận dụng sáng tạo học kinh nghiệm từ thành công Cách mạng Tháng Tám vào công xây dựng đất nước hôm Câu 7: Nội dung “kháng chiến toàn diện” đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng Kháng chiến tồn diện: đánh địch mặt trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao Trong đó: Về trị: thực đồn kết tồn dân, tăng cường xây dựng Đảng, quyền, đồn thể nhân dân; đoàn kết với Miên, Lào dân tộc u chuộng tự do, hịa bình Về qn sự: thực vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân đất đai, thực du kích chiến tiến lên vận động chiến, đánh quy, “triệt để dùng du kích, vận động chiến Bảo tồn thực lực, kháng chiến lâu dài… vừa đánh vừa võ trang thêm; vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ” Về kinh tế: tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cấp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp cơng nghiệp quốc phịng Về văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân phong kiến, xây dựng văn hóa dân chủ theo ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng Về ngoại giao: thực thêm bạn, bớt thù, biểu dương thực lực “Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp”, sẵn sàng đàm phán Pháp công nhận Việt Nam độc lập, Câu 8: Sự phát triển đường lối khái quát trình đạo thực Đảng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 Trước chiến miền Nam “Chiến tranh cục bộ” chiến tranh phá hoại miền Bắc đế quốc Mỹ, Hội nghị trung ương lần thứ 11 (3/1965) lần thứ 12 (12/1965) đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau: + Quyết tâm mục tiêu chiến lược: Nêu cao hiệu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Kiên đánh bại chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ tình nào, nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hồn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chủ nhân dân nước, tiến tới thực hịa bình thống nước nhà” + Về nhận định tình hình chủ trương chiến lược: Trung ương Đảng cho “Chiến tranh cục bộ” mà Mỹ tiến hành miền Nam chiến tranh xâm lược thực dân mới, buộc phải thực thi thua, thất bại bị động chứa đựng đầy mâu thuẫn chiến lược Từ phân tích nhận định đó, Trung ương Đảng định phát động kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược toàn quốc, coi chống Mỹ, cứu nước nhiệm vụ thiêng liêng dân tộc từ Nam Bắc + Phương châm đạo chiến lược: Tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh nhân dân chống chiến tranh cục Mỹ miền Nam, đồng thời phát động chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại Mỹ miền Bắc, thực kháng chiến lâu dài, dựa sức mình, đánh mạnh, cố gắng đến mức độ cao + Nhiệm vụ mối quan hệ chiến đấu hai miền: Trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, miền Nam tiền tuyến lớn, miền Bắc hậu phương lớn Bảo vệ miền Bắc nhiệm vụ nước xã hội chủ nghĩa hậu phương vững kháng chiến chống Mỹ + Tư tưởng phương châm đấu tranh miền Nam: Giữ vững phát triển tiến công, kiên tiến công liên tục tiến cơng “Tiếp tục kiên trì phương châm: Kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh trị, triệt để thực ba mũi giáp công”, đánh địch 03 vùng chiến lược + Tư tưởng đạo miền Bắc: Chuyển hướng xây dựng kinh tế, bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh kinh tế quốc phịng điều kiện có chiến tranh, tiến hành chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ để bảo vệ vững miền Bắc xã hội chủ nghĩa, động viên sức người, sức mức cao để chi viện cho chiến tranh giải phóng miền Nam Câu 9: Mối quan hệ hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Đảng ta xác định: miền Bắc hậu phương lớn, nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc có vai trị định nghiệp cách mạng nước; miền Nam tiền tuyến lớn, cách mạng miền Nam có tác dụng định trực tiếp nghiệp giải phóng miền Nam Mối quan hệ hai nhiệm vụ chiến lược hai miền Nam - Bắc mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với nhau, thúc đẩy hỗ trợ phát triển Đó nét độc đáo chưa có tiền lệ lịch sử thành công lớn Đảng ta; đồng thời, nguyên nhân chủ yếu, nhân tố định thắng lợi nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gay go, liệt nhân dân ta Việc xác định đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đắn, sáng tạo thể tầm nhìn xa trông rộng, tư chiến lược, tài thao lược xuất sắc Đảng, thời điểm mang tính bước ngoặt kháng chiến Câu 10: Giá trị lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trách nhiệm hệ trẻ nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc *Thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam để lại giá trị trường tồn: Chấm dứt ách thống trị kỷ chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc thống nước nhà, mở bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ nhân dân toàn đất nước, đưa nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội Dân tộc Việt Nam kết thúc 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, 30 năm chiến tranh cách mạng, 117 năm chống đế quốc xâm lược, quét quân xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước Mở kỷ nguyên cho dân tộc, kỷ ngun nước hịa bình, thống nhất, chung nhiệm vụ chiến lược, lên chủ nghĩa xã hội, làm tăng thêm sức mạnh vật chất tinh thần, lực cho cách mạng dân tộc Việt Nam Làm thất bại âm mưu thủ đoạn chủ nghĩa đế quốc tiến công vào chủ nghĩa xã hội cách mạng giới Thắng lợi làm suy yếu trận địa chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ phòng tuyến quan trọng chúng khu vực Đông Nam Á, mở sụp đổ chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ phong trào độc lập dân tộc, dân chủ hòa bình giới *Trách nhiệm hệ trẻ nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Trải qua nhiều năm kháng chiến để bảo vệ tổ quốc Việt Nam ta thấy rõ lịng u nước vũ khí hàng đầu để dân tộc Việt Nam chiến thắng ách giặc ngoại xâm Từ đó, chúng tơi nghĩ người cần có lịng tự tơn dân tộc, có lịng u nước Lịng u nước thời bình thể qua nhiều khía cạnh khác nhau, kể đến là: – Tình cảm gắn bó với q hương, đất nước, điều thể qua việc thân hướng cội nguồn, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, quê hương xa hướng quê hương, Tổ quốc – Là người Việt nam phải có tình thương yêu đồng bào, giống nòi, dân tộc, phải cảm thông sâu sắc nỗi đau đồng bào, dân tộc, mong muốn đồng bào sống ấm no, hạnh phúc – Bản thân người ln có lịng tự hào người, quê hương, đất nước, anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hố, non sơng gấm vóc, sản vật phong phú – Cần cù sáng tạo lao động để xây dựng phát triển văn hoá dân tộc xây dựng đất nước ngày giàu đẹp Mỗi để làm tốt điều phải coi nghĩa vụ thiêng liêng cao quý công dân Từ ý thức trách nhiệm niên, học sinh là: Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa, Cảnh giác trước âm mưu chia rẽ, xuyên tạc lực thù địch; phê phán, đấu tranh với thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Tuổi trẻ cần xây dựng ý chí, niềm tin vào lãnh đạo Đảng, nhiệt huyết, nhiệt tâm tham gia vào phong trào cách mạng tuổi trẻ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, Xung kích tình nguyện phịng chống đại dịch COVID-19… Thế hệ trẻ, đoàn viên niên cần xây dựng lĩnh trị, lý tưởng cách mạng, tự rèn luyện hình thành “vắcxin” đủ “sức đề kháng” trước luận điệu xuyên tạc “Việt Nam thắng Mỹ nhờ ăn may, Đảng chẳng có cơng lao gì”, Câu 11: Đặc điểm, ý nghĩa thắng lợi kinh nghiệm lãnh đạo Đảng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 Đặc điểm: Cuộc tổng tiến công dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc tồn thắng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhân dân ta Thắng lợi vĩ đại nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước hết thắng lợi đường lối trị, đường lối quân độc lập, tự chủ, đắn sáng tạo Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh Đường lối kết hợp hài hịa lợi ích dân tộc xu thời đại, thể chủ trương, sách mang tính hệ thống Đảng, kết hợp vấn đề nguyên tắc, chiến lược với vấn đề sách lược phương pháp Ý nghĩa: Thắng lợi Nhân dân Việt Nam đẩy lùi làm suy yếu trận địa chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ phòng tuyến quan trọng đế quốc Mỹ Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng chủ nghĩa đế quốc lực thù địch, làm lung lay vị trí trị Mỹ trường quốc tế làm phá sản "thần tượng Mỹ” tâm lý phục Mỹ, sợ Mỹ - tên đế quốc hùng mạnh tên sen đầm quốc tế ác Thắng lợi nhân dân Việt Nam mở rộng trận địa chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh tiến cơng ba dịng thác cách mạng thời đại đem lại lòng tin niềm phấn khởi hàng triệu người dân giới đấu tranh hịa bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội Thắng lợi Nhân dân ta nghiệp chống Mỹ, cứu nước kết thúc trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị kỷ chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc thống nước nhà, mở bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ nhân dân toàn đất nước, đưa nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội Bài học rút ra: Thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống đế quốc Mỹ để lại học quý giá lịch sử giữ nước: Một là, toàn dân đánh Mỹ, nước đánh Mỹ, đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng nhằm mục tiêu chủ yếu giải phóng miền Nam Hai là, chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp chiến tranh Ba là, lựa chọn phương thức chiến tranh thích hợp Bốn là, ba tầng mặt trận thống chống Mỹ: nước, ba nước Đông Dương giới Năm là, không ngừng nâng cao sức chiến đấu hiệu lực lãnh đạo Đảng chiến tranh Câu 12 Cách mạng xã hội chủ nghĩa thành xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc 1954-1975 •Cách mạng xã hội chủ nghĩa xã hội miền Bắc 1954-1975 Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm dân tộc ta vào lịch sử giới chiến công vĩ đại kỷ XX, kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn tính thời đại sâu sắc Bằng thắng lợi vĩ đại mình, nhân dân ta đánh bại chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất, dài ngày chủ nghĩa đế quốc kể từ sau Chiến tranh giới thứ hai, làm suy yếu trận địa chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ phòng tuyển quan trọng chúng khu vực Đông Nam Á, mở đầu sụp đổ tránh khỏi chủ nghĩa thực dân mới, góp phần tăng cường lực lượng nước xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc, dân chủ hịa bình giới Làm nên thắng lợi có đóng góp khơng nhỏ kết nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, đồng bào chiến sĩ miền Bắc vừa chiến đấu vừa xây dựng, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương lớn, hết lòng chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược •Thành miền Bắc trình xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1954 đến năm 1975 -Đã xây dựng sở vật chất – kỹ thuật ban đầu chủ nghĩa xã hội +Trong cơng nghiệp, có sở ngành công nghiệp nặng quan trọng như: điện, than, khí, hố chất, luyện kim… Một số ngành công nghiệp nhẹ xây dựng +Trong nơng nghiệp, nhiều cơng trình thuỷ lợi xây dựng, đảm bảo tưới, tiêu cho hàng chục vạn héc-ta đất canh tác Quá nửa số hợp tác xã nơng nghiệp trang bị máy móc nhỏ -Đã có cố gắng bước đầu việc áp dụng số thành tựu khoa học – kỹ thuật Những cố gắng nói tạo cho nông nghiệp chuyển biến lớn: tăng suất tăng vụ, đảm bảo lương thực, thực phẩm chiến tranh -Cơ cấu xã hội – giai cấp có thay đổi lớn Các giai cấp bóc lột bị xố bỏ +Giai cấp cơng nhân trưởng thành số lượng chất lượng +Giai cấp nông dân trở thành giai cấp nắm giữ quyền sở hữu tập thể tư liệu sản xuất chủ yếu – ruộng đất -Khối liên minh công nông củng cố sở -Tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa tăng cường -Xã hội miền Bắc trở thành xã hội người lao động bình đẳng -Các thành phần dân tộc chung sống tinh thần đồn kết, hồ hợp dân tộc nghiệp xây dựng bảo vệ chủ nghĩa xã hội -Sự trí trị tinh thần xã hội ngày củng cố -Sự nghiệp giáo dục, văn hố, y tế phát triển nhanh Tính đến đầu năm 1975, người, có người học +Đội ngũ cán khoa học, kỹ thuật cán quản lý có trình độ đại học, đại học trung học chuyên nghiệp 43 vạn người, tăng 19 lần so với năm 1960 -Mạng lưới y tế mở rộng +Số bác sĩ, y sĩ tăng 13,4 lần so với năm 1960 -Hoạt động văn hoá, nghệ thuật phát triển nhiều mặt với nội dung phong phú, góp phần xây dựng sống người nghiệp chống Mỹ, cứu nước xây dựng chủ nghĩa xã hội -Trong năm chiến tranh, sản xuất trì, có mặt tiếp tục phát triển Những nhu cầu thiết yếu đời sống nhân dân bảo đảm Đói rét, dịch bệnh khơng xảy ra, an ninh trị trật tự xã hội giữ vững -Tuy mức sống cịn thấp có nhiều khó khăn, người vững lịng tin tưởng tham gia tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ chủ nghĩa xã hội ... thời kỳ Đảng kiên cường toàn dân vượt qua, tâm sửa chữa khuyết điểm, thực thành công sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam Nhận thức rõ truyền thống vẻ vang Đảng Câu 4: Chứng minh đời Đảng. .. khảo nghiệm lịch sử thất bại Tình hình đất nước đen tối khơng có đường Nắm vững tính chất, đặc điểm, ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945) - thời đại mở lịch sử dân tộc... điều kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt vĩ đại lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam, trở thành nhân tố hàng đầu định đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Câu 5:
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi tự luận lịch sử đảng,

Từ khóa liên quan