0

Tiểu luận Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Thống Nhất, xã Phú Nghĩa và sáp nhập xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

22 12 0
  • Tiểu luận Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Thống Nhất, xã Phú Nghĩa và sáp nhập xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:35

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH Tên tiểu luận: “Điều chỉnh địa giới hành thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Thống Nhất, xã Phú Nghĩa sáp nhập xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình” Quảng Ninh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN I I Khái quát chung điều chỉnh địa giới hành Trang 5 Sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành thành lập đơn vị hành cấp xã, phường, thị trấn Mục đích yêu cầu việc điều chỉnh địa giới hành thành lập đơn vị hành cấp xã, phường, thị trấn Trình tự thực điều chỉnh địa giới hành thành lập xã, phường, thị trấn 3.1 Hồ sơ điều chỉnh địa giới hành cấp xã 3.2 Trình tự thủ tục thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành cấp xã 3.3 Trình tự thủ tục thơng qua đề án điều chỉnh địa giới hành cấp xã 3.4 Nội dung Tờ trình Chính phủ Nội dung thực điều chỉnh địa giới hành thành lập xã, phường, thị trấn PHẦN II Kết điều chỉnh địa giới hành xã, thị trấn địa bàn huyện Lạc Thuỷ Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hồ Bình Kết thực chủ trương xếp đơn vị hành cấp xã Tổ chức phát triển không gian sau điều chỉnh địa giới: 3.1 Phát triển không gian đô thị: 3.2 Phát triển không gian nông thôn: 3.3 Phát triển hạ tầng kinh tế: 3.4 Phát triển hạ tầng xã hội: PHẦN III Kết luận 8 9 14 14 15 17 17 18 18 20 22 22 PHẦN MỞ ĐẦU Đất đai nguồn tài nguyên quý quốc gia, tư liệu sản xuất quan trọng để sản xuất cải vật chất cho tồn phát triển xã hội loài người Mặt khác, đất đai nguồn tài nguyên có hạn số lượng nên việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu bền vững ln vấn đề mà Quốc gia quan tâm bảo vệ chặt chẽ luật pháp Điều 53, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản cơng thuộc sở hữu tồn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý 2 Tổ chức đơn vị hành - lãnh thổ phận tổ chức cấu trúc hành nhà nước, thể phân chia quyền lực nhà nước trung ương với cộng đồng lãnh thổ địa phương vấn đề quan trọng quốc gia Thông qua điều chỉnh địa giới hành để đưa định tách, sáp nhập hay mở rộng địa phương Nền tảng công tác dựa tiêu chí, đặc trưng định tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, yếu tố dân cư, lịch sử, văn hóa Tổ chức điều chỉnh hợp lý, ổn định đơn vị hành lãnh thổ có vai trị quan trọng việc bảo đảm hiệu quản lý, phát huy tiềm năng, lợi vùng miền Các đơn vị hành nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phân định sau: Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tỉnh chia thành huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã đơn vị hành tương đương; Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã thành phố thuộc tỉnh chia thành phường xã; quận chia thành phường Đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Quốc hội thành lập Như nước ta có cấp quyền, bao gồm: trung ương; cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); cấp xã (xã, phường, thị trấn) Việc điều chỉnh địa giới hành cấp góp phần ảnh hưởng khơng nhỏ tới phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội Để làm rõ số nội dung điều chỉnh địa giới hành cấp mơn học Quản lý địa giới hành PGS.TS Trần Trọng Phương trực tiếp giảng dạy Tôi tập trung nghiên cứu thông qua tiểu luận: “Điều chỉnh địa giới hành thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Thống Nhất, xã Phú Nghĩa 3 sáp nhập xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hồ Bình” để làm rõ quan trọng cần thiết môn học PHẦN I I Khái quát chung điều chỉnh địa giới hành Sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành thành lập đơn vị hành cấp xã, phường, thị trấn Điều chỉnh địa giới hành việc thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành điều chỉnh diện tích tự nhiên dân số đơn vị hành cho đơn vị hành khác theo định quan nhà nước có thẩm quyền 4 Thực tế công tác quản lý cho thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác liệt kê số nguyên nhân chủ yếu sau: - Do diện tích rộng dân số đông (căn chủ yếu theo tiêu chí quy định Quyết định 64b/HĐBT) Tuy nhiên, số tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên diện tích tự nhiên đơn vị hành rộng, không quản lý xin chia tách dân số lại thấp so với quy định Một số quận, phường chia tách dân số đơng diện tích lại q nhỏ, khơng tn thủ theo quy định - Việc chia tách huyện, xã nguyên nhân lịch sử Các huyện, xã độc lập trước nhập lại thành huyện, xã muốn tái lập cũ - Sự khác biệt khó khăn địa hình (núi non hiểm trở, sơng rạch chằng chịt) vùng, miền gây khó khăn cơng tác quản lý quyền, sản xuất sinh hoạt, đời sống nhân dân - Q trình thị hóa diễn nhanh, địi hỏi địa phương phải thành lập đơn vị hành thị, mở rộng, nâng cấp đô thị - Yêu cầu khác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tình hình nên việc tổ chức đơn vị hành cần thiết phải thay đổi theo Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu nêu đây, cịn có ngun nhân khác sâu xa hơn, tác động không nhỏ đến việc điều chỉnh mà chủ yếu chia tách đơn vị hành chính, là: - Về mặt nhận thức, chưa có nghiên cứu tổng thể, quy hoạch có tính chiến lược tổ chức đơn vị hành lãnh thổ Chậm đánh giá, tổng kết tác động việc chia tách, thành lập đơn vị hành chính, huyện xã cấp có biến động đơn vị hành nhiều Chưa xuất phát từ việc xem xét hiệu phân bổ nguồn lực quốc gia để phân định, điều chỉnh đơn vị hành Chưa quan tâm đến tầm kiểm sốt Chính phủ, quyền cấp, đến trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công chức địa 5 phương Các nghiên cứu, đánh giá, đề xuất quan nghiên cứu khoa học ảnh hưởng, tác động điều chỉnh địa giới hành chưa thể chế vào văn hành để hạn chế tối đa việc thành lập đơn vị hành Các tiêu chí địa lý nhân văn, địa lý tự nhiên, tài chưa nghiên cứu, đặt xây dựng quy định điều chỉnh địa giới hành chia tách, thành lập đơn vị hành - Chưa xây dựng hệ thống văn pháp luật, kỹ thuật đầy đủ, đồng phù hợp điều kiện thực tế quản lý tạo sở pháp lý để đạo việc chia tách, thành lập, điều chỉnh quản lý đơn vị hành cấp Trong cơng tác tổ chức đơn vị hành lãnh thổ quản lý địa giới hành chính, cịn thiếu quy hoạch tổng thể đơn vị hành mang tính dài hạn Các văn quy định Nhà nước công tác quản lý đơn vị hành lãnh thổ địa giới hành chưa rõ cụ thể, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý tình hình Đặc biệt, Quyết định 64b/HĐBT ban hành ngày 12/9/1981 điều chỉnh địa giới huyện, xã có địa giới hành chưa hợp lý đời lâu, khơng cịn phù hợp với chưa sửa đổi, bổ sung thay nên địa phương vận dụng để đề nghị chia tách - Khi xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều nơi cấp quyền thường chưa phân tích, đánh giá kỹ, cụ thể mặt chưa phương án (tổ chức, nhân sự, nguồn vốn đầu tư, …) đơn vị hành để báo cáo với cấp có thẩm quyền địa phương để nghiên cứu cân nhắc trước định chủ trương thức Có đề án điều chỉnh địa giới hành mà mục đích chưa rõ ràng, số liệu chưa xác, yếu tố đảm bảo cho tính khả thi phương án chưa đầy đủ đề nghị - Cơ chế phân bổ nguồn lực công không theo đầu người mà theo đơn vị hành dẫn đến địa phương muốn điều chỉnh, chia tách đơn vị hành để đầu tư có thêm biên chế, tổ chức lợi ích khác 6 Đây nguyên nhân nhiều địa phương cho nguyên nhân dẫn đến việc chia tách đơn vị hành Chính sách đầu tư Nhà nước cào tất loại hình đơn vị hành chính: Việc đầu tư sở hạ tầng nông thôn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dàn trải, chia cho địa phương; chưa có phân biệt mơ hình quyền thị - nơng thơn, chưa có khác biệt sách huyện, xã có dân số đơng, diện tích rộng đầu tư giống huyện, xã có diện tích nhỏ, dân số ít… dẫn đến địa phương muốn tách nhỏ đơn vị hành để hưởng đầu tư Nhà nước - Một nguyên nhân khơng phần quan trọng trình độ, lực quản lý, điều hành máy quyền địa phương nhiều nơi nói chung trình độ lực đội ngũ cán bộ, cơng chức địa phương nói riêng (đặc biệt cấp xã) yếu, chưa đáp ứng kịp yêu cầu thời kỳ mới, việc điều chỉnh, chia tách đơn vị hành có diện tích rộng, dân số đông coi biện pháp có hiệu thay áp dụng biện pháp khác chế đầu tư, sách tài chính, tăng cường cán bộ, sách tiền lương, Mục đích yêu cầu việc điều chỉnh địa giới hành thành lập đơn vị hành cấp xã, phường, thị trấn Phù hợp với quy hoạch tổng thể trung ương, tỉnh, thành phố cấu kinh tế vùng Có quy mơ diện tích đất phù hợp với phương hướng sẩn xuất, kế hoạch phân bổ lại lao động Đảm bảo đồn kết dân tộc, tơn trọng phong tục tập quán tố đẹp việc lại nhân dân Huyện, xã có diện tích, dân số vừa phải, phù hợp với trình độ, khả quản lý cán 7 Cấp huyện, xã biên giới phía Bắc cần có địa hình thuận lợi cho việc bố trí phịng thủ, tác chiến, bảo vệ lãnh thổ, đảm bảo an ninh, trị trật tự an tồn xã hội Trình tự thực điều chỉnh địa giới hành thành lập xã, phường, thị trấn 3.1 Hồ sơ điều chỉnh địa giới hành cấp xã Tờ trình UBND cấp tỉnh trình Chính phủ Nghị kỳ họp HĐND cấp tỉnh Trích biên hội nghị HĐND tỉnh (phần địa giới) Tờ trình UBND cấp huyện trình UBND tỉnh Nghị kỳ họp HĐND cấp huyện Trích biên hội nghị HĐND cấp huyện (phần địa giới) Tờ trình UBND cấp xã liên quan trình UBND cấp huyện Nghị HĐND cấp xã liên quan Trích biên kỳ họp HĐND cấp xã phần địa giới 10 Đề án điều chỉnh địa giới hành 3.2 Trình tự thủ tục thơng qua đề án điều chỉnh địa giới hành cấp xã - UBND cấp xã điều chỉnh địa giới hành trình HĐND cấp xem xét, thảo luận đề án (kèm theo tổng hợp ý kiến nhân dân) định Nghị - UBND cấp xã điều chỉnh địa giới hành lập tờ trình kèm theo dự thảo đề án, Nghị trích biên (phần địa giới) kỳ họp HĐND cấp, tổng hợp ý kiến nhân dân trình UBND cấp huyện - UBND cấp huyện xem xét hồ sơ UBND cấp xã trình trình dự thảo đề án toàn hồ sơ hội nghị HĐND cấp xem xét, định Nghị - UBND cấp huyện lập tờ trình kèm theo Nghị quyết, trích biên (phần địa giới hội nghị HĐND cấp hồ sơ UBND cấp xã trình UBND cấp tỉnh xem xét, định nghị 8 3.3 Trình tự thủ tục thơng qua đề án điều chỉnh địa giới hành cấp xã - UBND cấp tỉnh xem xét hồ sơ UBND cấp huyện trình, trình dự thảo đề án tồn hồ sơ UBND cấp huyện, cấp xã hội nghị HĐND cấp tỉnh - UBND tỉnh trình phê duyệt đề án lập tờ trình Chính phủ kèm theo Nghị quyết, trích biên (phần địa giới) hội nghị HĐND cấp tỉnh toàn hồ sở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gửi Chính phủ ( qua Bộ nội vụ) - Bộ nội vụ thẩm định thực địa ngày (nếu thấy cần thiết) - Bộ nội vụ thẩm định hồ sơ, xây dựng Tờ trình để trình Chính Phủ (7 ngày) - Chính phủ họp xem xét, thảo luận ( cho ý kiến vào Phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ) Quyết định Nghị định 3.4 Nội dung Tờ trình Chính phủ Căn pháp lý ( chính) Thực trạng phát triển KT-XH lý điều chỉnh địa giới hành Nơi dung xin điều chỉnh địa giới hành chính: Thực trạng, phương án Kết Luận kiến nghị Nội dung thực điều chỉnh địa giới hành thành lập xã, phường, thị trấn * Bản đồ - Bản đồ dùng để điều chỉnh địa giới hành xã đồ lập đồ địa hình (có thể in từ đồ số) với đường địa giới hành 364/CT Trường hợp kích thước đơn vị hành tỷ lệ 1/50.000 hay 1/100.000 lớn q bé thu, phóng kích thước tương đương tờ giấy A0 - Chuẩn bị tờ đồ tỷ lệ Một tờ thể đường địa giới hành chính, địa danh; trạng đơn vị hành ( trước điều chỉnh) tờ thể đường địa giới hành dự kiến chia tách, địa danh đơn vị hành theo đề án (sau điều chỉnh) - Trên đồ, màu đường địa giới hành dự kiến điều chỉnh thể khác với màu đường địa giới hành trạng Trên tờ 9 10 đồ ghi rõ tên cũ, tên đơn vị hành theo đề án trình Tại góc phía Tây Nam ( phía góc bên trái tờ đồ) có đủ dấu ký UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã liên quan - Bản đồ gấp theo khổ A4 kèm theo hồ sơ để trình Chính Phủ * Xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành - Tên đề án - Những làm sở (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định…) - Tình hình chung: Nêu tổng hợp tình hình phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội xã lý yếu cần phải điều chỉnh địa giới hành - Thực trạng đơn vị hành trước chia: + Diện tích tự nhiên: tính ha, số liệu lấy theo nguồn số liệu thức ( tổng kiểm kê đất đai cá số liệu công bố Nghị quyết, Nghị định phủ; số liệu phải thống từ cấp tình đến cấp xã) + Dân số: tổng số (nam/nữ), số lao động, số liệu lấy theo nguồn số liệu thức ( phường, thị trấn phân tích cấu thành phần dân số chi tiết hơn) + Vị trí địa lý: Đơng, Tây, Nam, Bắc giáp đâu + Số tổ dân phố, thôn, làng, ấp, bản; số lượng, tên gọi tổ dân phố, thơn ấp + Tình hình phát triển kinh tế- xã hội: - Chính quyền địa phương: Số lượng đại biểu HĐND; số lượng thành viên UBND - Nội dung điều chỉnh địa giới hành chính: Nêu rõ bước điều chỉnh cụ thể (hành động pháp lý) + xã có diện tích tự nhiên dân số bao gồm nhiêu thơn, làng, ấp, bản… vị trí địa lý xã + Sau điều chỉnh đơn vị hành chính: xã cũ cịn diện tích tự nhiên và dân số, gồm đơn vị (thôn, làng, ấp, bản)….Vị trí địa lý xã cịn lại 10 10 11 + Khẳng định lại quy mô huyện ( có xã bị điều chỉnh): diện tích, dân số, số đơn vị hành trực thuộc (liệt kê tồn tên đơn vị hành trực thuộc huyện) - Dự báo khả phát triển kinh tế- xã hội đơn vị hành sau điều chỉnh ( đánh giá đơn vị lại đơn vị mới) + Khả phát triển kinh tế xã hội + Khả đảm bảo trật tự an tồn xã hội, an ninh quốc phịng ( đơn vị hành có đặc thù này) + Phương án hoạt động hướng kiện toàn máy quyền: HĐND; UBND - Xây dựng trụ sở làm việc đơn vị hành + Vị trí nêu rõ địa điểm, địa danh + Đánh giá sơ sở vật chất nơi đóng trụ sở + Dự tốn kinh phí, phương hướng nguồn kinh phí cho việc xây dựng hoàn thiện trụ sở - Kết luận: Nêu kết luận kiến nghị việc điều chỉnh địa giới - Phụ lục thuyết minh: phụ lục kèm theo đồ + Bản đồ mô tả đường địa giới hành dự kiến điều chỉnh + Bản đồ thu nhỏ (khổ A4) thể rõ đường địa giới hành trạng dự kiến xã đề nghị điều chỉnh địa giới hành + Các phụ lục khác (nếu có) * Hồ sơ điều chỉnh địa giới hành thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn - Tờ trình Chính phủ UBND cấp tỉnh việc đề nghị thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn - Đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn - Nghị HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện, HĐND cấp xã có liên quan thông qua đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn 11 11 12 Các văn pháp lý liên quan đến đề án phê duyệt Đề án thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn - Báo cáo thẩm định Đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn Sở Nội vụ trình UBND cấp tỉnh - Quyết định công nhận loại đô thị cấp có thẩm quyền ( thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn) - Các quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt - Các xác định khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; văn cơng nhận di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên du lịch cấp quốc gia quốc tế quy định khoản 1, Điều Nghị định số 62/2011/NĐ-CP văn khác có liên quan đến việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn (nếu có) * Trình tự lập hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn - UBND cấp tỉnh đạo UBND cấp huyện có liên quan xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn - UBND cấp huyện xây dựng đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; đạo UBND cấp xã lấy ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình, trình HĐND cấp xã thơng qua đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn UBND cấp huyện trình HĐND cấp thơng qua Đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn trước trình UBND cấp tỉnh - Sở Nội vụ thẩm định đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn UBND cấp huyện trình, báo cáo UBND cấp tỉnh - UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp thơng qua trước trình Chính Phủ xem xét, định * Thẩm định hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ 12 12 13 Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn UBND cấp tỉnh, Bộ Nội Vụ có ý kiến văn quy trình, thủ tục xây dựng hồ sơ nội dung Đề án thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn Trên sở ý kiến Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh hoàn chỉnh Hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn gửi Bộ Nội vụ thẩm định - Khảo sát trạng phát triển Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn UBND cấp tỉnh hoàn chỉnh theo quy định khoản Điều Thông tư 02/2012/TT-BNV, Bộ Nội vụ tổ chức khảo sát trạng phát triển khu vực đề nghị thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn - Tổ chức hội nghị thẩm định Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày khảo sát trạng phát triển Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định Hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn - Trình phủ xem xét, định Sau thẩm định, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn đề nghị thành lập có đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoàn thiện quy trình, thủ tục quy định Nghị định số 32/2011/NĐ-CP quy định Thông tư 02/2012/TT-BNV thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức Hội nghị thẩm định Hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn Bộ nội vụ trình Chính phủ xem xét, định PHẦN II Kết điều chỉnh địa giới hành xã, thị trấn địa bàn huyện Lạc Thuỷ 13 13 14 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình Lạc Thủy huyện miền núi thấp nằm phía Đơng nam tỉnh Hồ Bình, trung tâm huyện cách thành phố Hà Nội 80 km, cách thành phố Hịa Bình 75 Km, cách thành phố Phủ lý - tỉnh Hà Nam 30 km, cách thành phố Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình 43 km - Tọa độ địa lý: + Vĩ độ bắc: Từ 20o 22' - 20o 36' + Kinh độ đơng: Từ 105o41' - 105o53' - Phía Bắc giáp huyện Kim Bơi, huyện Lương Sơn tỉnh Hịa Bình - Phía Tây giáp huyện n Thủy, tỉnh Hịa Bình - Phía Đơng giáp huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội - Phía Nam giáp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; huyện Gia Viễn, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Diện tích tự nhiên huyện 31.358,89 ha, chiếm 6,83% diện tích tỉnh (là huyện có diện tích tự nhiên lớn thứ tổng số 11 huyện, thành phố tỉnh Hịa Bình) Huyện Lạc Thủy (trước thực điều chỉnh theo Nghị số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 việc xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hịa Bình Nghị số 172/NQ-HĐND ngày 14/8/2019 HĐND tỉnh Hồ Bình việc thơng qua chủ trương xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã địa bàn tỉnh Hồ Bình) có 15 đơn vị hành cấp xã (gồm 02 thị trấn 10 xã); Huyện có hệ thống đường giao thơng thủy thuận lợi; đường quốc lộ 21A từ Xuân Mai qua vùng giáp ranh huyện Lương Sơn, huyện Kim Bơi (tỉnh Hịa Bình) với huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội), chạy dọc theo huyện gặp đường quốc lộ 1A thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam); Đường 438A từ thị trấn Chi Nê chạy xuống Nho Quan nối với đường chiến lược 12A Đặc biệt tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn huyện có vai trò chiến lược quan trọng với việc phát triển kinh tế - xã hội huyện Lạc Thủy tỉnh Hịa Bình 14 14 15 Cùng với hệ thống giao thơng đường sơng Bơi tuyến đường giao thông thủy quan trọng Đây sơng lớn thứ hai tỉnh Hịa Bình sau sông Đà, bắt nguồn từ huyện Kim Bôi đổ vào sông Đáy tạo thuận lợi cho giao lưu huyện Lạc Thủy với tỉnh Hà Nam tỉnh Ninh Bình Địa hình huyện Lạc Thủy có tính chất đặc trưng trung chuyển trung du miền núi Phần lớn địa hình có hướng nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam với nhiều đồi đất nằm rải rác, dãy núi đá vôi bao bọc xung quanh, xen lẫn sơng suối hồ đầm lớn hình thành thung lũng tạo nên đồng ruộng nơi canh tác chủ yếu huyện Độ dốc bình quân huyện từ 200 đến 300, độ cao tuyệt đối trung bình so với mực nước biển 110 m cao 480 m thấp 30 m Sông Bôi chạy dọc theo chiều dài huyện với dãy núi đá vơi tạo nên vệt chia cắt địa hình lớn nhất, chia lãnh thổ huyện thành hai vùng: Vùng Vùng Kết thực chủ trương xếp đơn vị hành cấp xã Thực Nghị số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 việc xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hịa Bình Thực Nghị số 172/NQ-HĐND ngày 14/8/2019 HĐND tỉnh Hồ Bình việc thông qua chủ trương xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã địa bàn tỉnh Hồ Bình Đến huyện Lạc Thuỷ hồn thành việc sáp nhập điều chỉnh địa giới hành xã cụ thể sau: a) Thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi sở nhập toàn 24,35 km diện tích tự nhiên, 5.203 người xã Thanh Nơng tồn 2,76 km diện tích tự nhiên, 2.169 người thị trấn Thanh Hà Sau thành lập, thị trấn Ba Hàng Đồi có 27,11 km2 diện tích tự nhiên quy mơ dân số 7.372 người Thị trấn Ba Hàng Đồi giáp xã Phú Nghĩa, xã Thú Thành; huyện Kim Bôi, huyện Lương Sơn thành phố Hà Nội; 15 15 16 b) Thành lập xã Thống Nhất sở nhập tồn 24,01 km diện tích tự nhiên, 2.717 người xã An Lạc; toàn 19,32 km diện tích tự nhiên, 1.400 người xã Đồng Mơn tồn 14,65 km diện tích tự nhiên, 1.751 người xã Liên Hòa Sau thành lập, xã Thống Nhất có 57,98 km diện tích tự nhiên quy mô dân số 5.868 người Xã Thống Nhất giáp xã An Bình, Hưng Thi, Khoan Dụ, Phú Nghĩa, Phú Thành, Yên Bồng huyện Yên Thủy; c) Nhập tồn 8,49 km2 diện tích tự nhiên, 1.659 người xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê Sau nhập, thị trấn Chi Nê có 14,82 km diện tích tự nhiên quy mơ dân số 7.743 người Thị trấn Chi Nê giáp xã Đồng Tâm, Khoan Dụ, Phú Nghĩa, Yên Bồng tỉnh Hà Nam; d) Thành lập xã Phú Nghĩa sở nhập tồn 13,42 km diện tích tự nhiên, 4.127 người xã Cố Nghĩa toàn 17,55 km diện tích tự nhiên, 3.751 người xã Phú Lão Sau thành lập, xã Phú Nghĩa có 30,97 km diện tích tự nhiên quy mô dân số 7.878 người Xã Phú Nghĩa giáp xã Khoan Dụ, Phú Thành, Thống Nhất, thị trấn Chi Nê, thị trấn Ba Hàng Đồi; thành phố Hà Nội tỉnh Hà Nam; đ) Sau xếp, huyện Lạc Thuỷ có 10 đơn vị hành cấp xã, gồm 08 xã 02 thị trấn Tổ chức phát triển không gian sau điều chỉnh địa giới: - Khu vực phát triển đô thị (thị trấn Chi Nê, thị trấn Ba Hàng Đồi): Khu vực phía Bắc thị trấn Chi Nê, đầu mối kết nối với thành phố Hồ Bình, thành phố Hà Nội huyện gồm: Quốc lộ 21A, đường 12B, đường Hồ Chí Minh Định hướng phát triển không gian đô thị lấy thị trấn Chi Nê hạt nhân, thị trấn BA Hàng Đồi khu đô thị vệ tinh, phát triển mở rộng thị phía Bắc thị trấn Chi Nê hướng đường Hồ Chí Minh - Khu vực nông thôn khu vực du lịch sinh thái: Chủ yếu nằm xã vùng xã, gắn với vùng sản xuất nông nghiệp, khu cảnh quan thiên 16 16 17 nhiên: Khu Du lịch tâm linh Chùa Tiên địa bàn xã Phú Nghĩa; khu du lịch sinh thái Đồng Tâm… Tạo nên vùng hành lang xanh nông nghiệp, sinh thái, mật độ xây dựng thấp gắn với sơng ngịi kênh mương nước Các trục giao thông huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ tạo mối liên kết không gian chức vùng, đồng thời hệ thống hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế 3.1 Phát triển không gian đô thị: Khu vực phát triển đô thị tổ chức thành vùng khơng gian chính: Khu bảo tồn, hạn chế phát triển; Khu phát triển đô thị + Khu bảo tồn, hạn chế phát triển: Khu du lịch tâm linh Chùa tiên khu hành trung tâm huyện Chủ yếu tổ chức khơng gian thấp tầng Kiểm soát chức sử dụng đất, tầng cao cơng trình, giữ nét đặc trưng khu du lịch tâm linh + Khu phát triển đô thị mới: - Phát triển đô thị phía Bắc Tây Bắc huyện để tạo liên kết trục không gian, giao thông khu trung tâm khu phát triển - Phát huy ưu cảnh quan, xanh khu vực thị trấn Chi Nê Hình thành hệ thống hành lang xanh dọc sơng Bơi vùng cảnh quan Di tích lịch sử Nhà máy in tiền - Xây dựng khu đô thị theo hướng đô thị xanh với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng Các khu trạng cải tạo, kiểm soát kiến trúc theo thiết kế đô thị bổ sung đầy đủ cơng trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn xây dựng - Xây dựng hệ thống giao thông đô thị kết nối khu phát triển khu cũ, đặc biệt khu vực phía Bắc thị trấn Chi Nê Khai thác lợi giao thông đường thủy sông Bôi để phát triển kinh tế - xã hội 3.2 Phát triển không gian nông thôn: - Tập trung phát triển trọng điểm vùng trồng Cam Lạc Thuỷ, chủ yếu xã Thống Nhất, Khoan Dụ, An Bình, Phú Nghĩa, Phú Thành 17 17 18 - Phát triển du lịch khai thác lợi vùng cảnh quan thiên nhiên tạo thành khu vực dịch vụ, du lịch cao cấp thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn - Phát triển giao thông kết nối thuận lợi từ làng, xóm tới khu vực trung tâm huyện thị trấn Ba Hàng Đồi tạo nên chuỗi dịch vụ dọc theo hướng từ phía Bắc xuống phía Đơng Nam Phát triển đồng kết cấu cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy lưu thơng hàng hố nơng sản - Xây dựng nông thôn gắn với điều kiện thực tiễn xã tập trung đẩy mạnh liên kết vùng để tạo cho phát triển cam, đồng thời với phát triển kinh tế rừng, tiến tới đưa huyện Lạc Thuỷ đích Nơng thơn năm 2021 - Bảo vệ cơng trình quốc phịng, an ninh, đảm bảo an tồn hành lang cơng trình thủy lợi, kè sông Bôi 3.3 Phát triển hạ tầng kinh tế: a Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: - Tiếp tục mở rộng đưa Khu công nghiệp Phú Thành vào hoạt động làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phí Bắc huyện Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Tâm làm nơi thu hút đầu tư công nghệ chế biến nông sản - Mở rộng quy mô sở sản xuất chế biến đá cảnh xã Phú Thành, Hưng Thi, Đồng Tâm Đóng cửa nhà máy gạch công nghệ cũ, lạc hậu b Thương mại, dịch vụ: Phát triển thương mại dịch vụ du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng trở thành ngành kinh tế chủ lực chất lượng cao Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại thị trấn Chi Nê thị trấn Ba Hàng Đồi thành trung tâm giao dịch loại sản phẩm hàng hố nhà máy, cơng ty địa bàn huyện kết hợp với giới thiệu sản phẩm công nghệ địa phương cam, na, bưởi, mật ong… 18 18 19 c Sản xuất nông lâm ngư nghiệp: Trồng trọt: - Lạc Thuỷ có lợi điều kiện tự nhiên cho phát triển nông nghiệp Tuy nhiên, phần lớn đất đai đồi núi, diện tích đất sử dụng nơng nghiệp không nhiều, huyện xác định nông nghiệp công nghệ cao khâu đột phá để phát triển kinh tế Nhờ thế, vùng đất đồi núi thấp huyện trở thành hình mẫu sản xuất nơng nghiệp công nghệ cao tỉnh Lạc Thuỷ ban hành sách ưu tiên nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn trồng, vật nuôi phù hợp, thúc đẩy suất, chất lượng giá trị nông sản Hiện nay, huyện có nhiều mơ hình nơng nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển Năm 2017 huyện công bố nhãn hiệu Cam Lạc Thuỷ với quy mơ diện tích 966ha Cây cam bước trở thành nghề sản xuất nơng nghiệp huyện Lạc Thủy, góp phần giải việc làm cho 3.600 lao động, khoảng 1.200 lao động thường xuyên, 2.400 lao động thời vụ với mức thu nhập bình qn triệu đồng/người/tháng Diện tích trồng có múi đạt 996ha, diện tích trồng cam 668ha, khoảng gần 50% diện tích giai đoạn kinh doanh Cơ cấu giống chủ yếu Xã Đoài, V2, Đường canh, suất trung bình 28,5 tấn/ha, giá bán vườn ổn định từ 20.000 đồng – 25.000 đồng/kg Đặc biệt, Cam Lạc Thủy người tiêu dùng ưa chuộng nhờ có chất lượng tốt (vỏ mỏng, mẫu mã đẹp, nhiều nước, hạt, tỷ lệ xơ thấp, vị thơm), đảm bảo ATTP với việc áp dụng tốt nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV Việc phòng trừ dịch bệnh hướng tới giải pháp vi sinh tổng hợp Trong năm gần đây, 100% mẫu sản phẩm kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu dư lượng thuốc BVTV Phát triển sản xuất cam hàng hóa chất lượng cao chiến lược huyện nhằm xây dựng NTM, tái cấu nông nghiệp tăng thu nhập cho người dân Quá trình xây dựng nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thủy”, kể từ năm 2015 đến nay, thực Nghị số 23 – NQ/HU Huyện ủy, Nghị số 19 19 20 05/2015/NQ – HĐND Hội đồng nhân dân huyện, Quyết định số 982/QĐ – UBND UBND huyện, có múi trở thành sản phẩm mũi nhọn ngành nơng nghiệp, hồn thành quy trình để Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) công nhận cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể Chăn ni: Ngồi trồng trọt huyện cịn có nhiều thuận lợi việc phát triển kinh tế rừng kết hợp chăn nuôi Dự kiến năm 2022 huyện trình cấp có thẩm quyền cơng nhận nhãn hiệu tập thể Dê Lạc Thuỷ Gà Lạc Thuỷ Thủy sản: Khuyến khích triển khai dự án ni trồng thủy sản xã có nhiều hồ quy mơ diện tích lớn như: hồ Đá Bạc, hồ Đồng Tâm, hồ Bai Bồn… d Du lịch: Phát triển du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao xã Phú Nghĩa xã Đồng Tâm, mở rộng quy mô phát triển du lịch kết hợp với trồng trọt xã có diện tích lâu năm lớn như: Thống Nhất, Hưng Thi, An Bình - Kết nối điểm du lịch thông qua phát triển mạng lưới giao thơng, hình thành cụm tuyến du lịch tuyến Chùa Hương - Chùa Tiên - Tam Chúc, Chùa Tiên - Tam Chúc - Bái Đính, Chùa Hương - Chùa Tiên - Serena Reasort 3.4 Phát triển hạ tầng xã hội: a Về giáo dục đào tạo: - Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn theo tiêu chí Nơng thơn mới, tập trung, khuyến khích trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường THPT Lạc Thuỷ B, THPT Thanh Hà đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025 b Về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng: - Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân công tác dân số, vừa phát triển y tế cơng cộng vừa khuyến khích tạo điều kiện mở rộng xã hội hóa cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Đảm bảo 100% xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia y tế c Cơng trình thiết chế văn hóa: 20 20 21 - Đầu tư 100% Nhà Văn hoá thơn, xóm, thiết chế văn hố đạt tiêu chuẩn theo quy định, tập trung xây dựng khu công viên xanh thị trấn Chi Nê thị trấn Ba Hàng Đồi 21 21 22 PHẦN III KẾT LUẬN Điều chỉnh địa giới hành quy luật tất yếu giai đoạn phát triển Tuy nhiên cần phải có đánh giá tổng kết rút học kinh nghiệm trình điều chỉnh địa giới hành đặc biệt yếu tố kinh tế xã hội; quốc phòng, an ninh; phong tục tập quán địa phương Với đặc thù huyện có 5/10 xã, thị trấn thuộc vùng CT229 Sự điều chỉnh địa giới hành bên cạnh thuận lợi phát triển kinh tế xã hội kéo theo thay đổi định, gây nên số xáo trộn, khó khăn định cho người dân địa phương Do việc điều chỉnh địa giới hành huyện Lạc Thuỷ cần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với giữ vững quốc phòng an ninh 22 22 ... cứu thông qua tiểu luận: ? ?Điều chỉnh địa giới hành thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Thống Nhất, xã Phú Nghĩa 3 sáp nhập xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hồ Bình? ?? để làm rõ... chung điều chỉnh địa giới hành Sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành thành lập đơn vị hành cấp xã, phường, thị trấn Điều chỉnh địa giới hành việc thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành điều chỉnh. .. án điều chỉnh địa giới hành cấp xã 3.4 Nội dung Tờ trình Chính phủ Nội dung thực điều chỉnh địa giới hành thành lập xã, phường, thị trấn PHẦN II Kết điều chỉnh địa giới hành xã, thị trấn địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Thống Nhất, xã Phú Nghĩa và sáp nhập xã Lạc Long vào thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình,

Từ khóa liên quan