0

Luận văn Thạc sĩ Pháp luật về mua bán doanh nghiệp

66 2 0
  • Luận văn Thạc sĩ Pháp luật về mua bán doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN TẤN TÀI PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN TẤN TÀI PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM DUY NGHĨA TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên TRẦN TẤN TÀI, mã số học viên: 7701260083A, học viên lớp cao học luật khóa 26 chuyên ngành Luật kinh tế, thuộc khoa luật Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với tên đề tài là: “ Pháp luật mua bán doanh nghiệp “( Sau gọi tắt “luận văn”) Tôi cam đoan tất nội dung trình bày luận văn này, kết nghiên cứu cá nhân đồng thời hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong luận văn tơi có sử dụng, dẫn nguồn số viết, quan điểm khoa học số tác giả khác Các nội dung trích dẫn nguồn rõ ràng, xác kiểm tra Các tài liệu, thông tin sử dụng luận văn hoàn toàn khách quan, ý kiến độc lập cá nhân trung thực Học viên thực TRẦN TẤN TÀI MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT MUA BÁN DOANH NGHIỆP .5 1.1 Khái niệm mua bán doanh nghiệp……………………………………… 1.2 Các đặc trưng hoạt động mua bán doanh nghiệp.…………….5 1.2.1 Bên mua phải kiểm soát hoạt động kinh doanh bên bán …… 1.2.2 Hình thức hợp đồng mua bán doanh nghiệp .6 1.2.3 Đối tượng mua bán doanh nghiệp “ hàng hóa hỗn hợp đặc biệt” 1.2.4 Hoạt động mua bán doanh nghiệp phải hợp pháp 1.3 Ảnh hưởng việc mua bán doanh nghiệp kinh tế thị trường… 1.3.1 Đối với doanh nghiệp mua: .8 1.3.2 Đối với doanh nghiệp bị mua: 1.3.3 Đối với kinh tế: 1.4 Các hình thức mua bán doanh nghiệp phổ biến .9 1.4.1 Mua bán toàn doanh nghiệp 1.4.2 Mua bán phần doanh nghiệp 1.4.3 Mua bán tài sản doanh nghiệp .10 1.4.4 Mua bán cổ phiếu sàn chứng khoán 10 1.5 Khái niệm pháp luật mua bán doanh nghiệp………………………… 11 1.6 So sánh số quy định pháp luật mua bán doanh nghiệp nước kinh nghiệm cho Việt Nam .12 1.6.1 Quy định mua bán doanh nghiệp Hoa kỳ .12 1.6.2 Quy định mua bán doanh nghiệp Đức 14 1.6.3 Quy định mua bán doanh nghiệp Úc 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1………………………………………………………………….17 CHƯƠNG 2: NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM………………………….18 2.1 Pháp Luật cạnh tranh 18 2.1.1 Những quy định .… 18 2.1.2 Bất cập thị phần kết hợp 20 2.1.3 Trường hợp tập trung kinh tế bị cấm miễn trừ .21 2.1.4 Cơ quan kiểm soát tập trung kinh tế 22 2.2 Pháp luật thuế 23 2.2.1 Mức thuế suất chuyển nhượng vốn/ cổ phần chưa phù hợp Error! Bookmark not defined 2.2.2 Kiểm soát thuế doanh nghiệp xuyên quốc gia 24 2.2.3 Trốn thuế thông qua hoạt động mua bán doanh nghiệp .25 2.3 Bảo vệ cổ đông, cổ đông thiểu số, người lao động chủ nợ 26 2.3.1 Bảo vệ quyền lợi cổ đông 26 2.3.2 Bảo vệ cổ đông thiểu số .27 2.3.3 Bảo vệ quyền lợi người lao động chủ nợ 29 2.4 Minh bạch hóa bảo mật thơng tin 31 2.4.1 Minh bạch hóa thơng tin tài 31 2.4.2 Minh bạch hóa thơng tin sách văn pháp lý doanh nghiệp 32 2.4.3 Thỏa thuận việc công bố thơng tin thống chế độ bảo mật .34 2.4.4 Thiếu sở liệu dùng chung công khai .35 2.5 Nhà đầu tư nước 36 2.5.1 Hạn chế tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 36 2.5.2 Khơng cấp tín dụng cho khoản vay … 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM……………….40 A HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP………… 40 3.1 Hoàn thiện pháp luật cạnh trạnh 40 3.1.1 Về tiêu chí thị phần 40 3.1.2 Trường hợp tập trung kinh tế bị cấm miễn trừ .41 3.1.3 Về quan kiểm soát tập trung kinh tế .41 3.2 Hoàn thiện pháp luật thuế 42 3.2.1 Thống mức thuế suất chuyển nhượng vốn/ cổ phần 42 3.2.2 Quy định chặt chẽ thu thuế kiểm soát việc trốn thuế 42 3.3 Về việc bảo vệ cổ đông, cổ đông thiểu số, người lao động chủ nợ 43 3.3.1 Bảo vệ cổ đông 43 3.3.2 Bảo vệ cổ đông thiểu số .43 3.3.3 Bảo vệ người lao động chủ nợ 44 3.4 Minh bạch hóa bảo mật thơng tin 45 3.4.1 Minh bạch hóa thơng tin tài 45 3.4.2 Minh bạch hóa thơng tin sách văn pháp lý doanh nghiệp 45 3.4.3 Thỏa thuận việc cơng bố thơng tin thống chế độ bảo mật .46 3.4.4 Xây dựng sở liệu dùng chung 47 3.5 Nhà đầu tư nước 48 3.5.1 Hạn chế tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 48 3.5.2 Cấp tín dụng cho khoản vay 48 B MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM…………………………………………………………………50 Phát triển mơ hình cơng ty Holding Việt Nam 50 Nhà nước cần hỗ trợ cho lĩnh vực: tài chính, tư vấn, truyền thơng, trung gian kết nối… 51 Tăng cường đổi nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kiến thức MBDN 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 KẾT LUẬN .54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MBDN Mua bán doanh nghiệp § Điều CNCP Chuyển nhượng cổ phần CNVG Chuyển nhượng vốn góp MBTS Mua bán tài sản TVMB Thương vụ mua bán HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HĐCT Hội đồng cạnh tranh QLCT Quản lý cạnh tranh VCA Cục quản lý cạnh tranh Việt Nam TTKT Tập trung kinh tế LCT Luật cạnh tranh LDN Luật doanh nghiệp NĐTNN Nhà đầu tư nước FDI Đầu tư trực tiếp nước NHTM Ngân hàng thương mại DN Doanh nghiệp TÓM TẮT LUẬN VĂN Mua bán doanh nghiệp (MBDN) xuất từ lâu quốc gia phát triển, giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh nước, ngày có nhiều thương vụ mua bán thành cơng số lượng lẫn quy mô vốn Ở Việt Nam thời gian gần xuất hoạt động MBDN nhiều, đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp, Việt Nam có điều chỉnh, bổ sung mở rộng quy định pháp luật liên quan Pháp luật MBDN nằm rải rác luật liên quan như: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật chứng khoán, Luật cạnh tranh, Luật thuế, Luật sở hữu trí tuệ, Luật đất đai….Tuy nhiên, quy định chưa đầy đủ, cịn nhiều thiếu sót, chưa rõ ràng… Trong luận văn này, quy định chung mua bán doanh nghiệp pháp luật mua bán doanh nghiệp, tác giả nêu kinh nghiệm pháp luật MBDN số nước phát triển như: Hoa Kỳ, Đức Úc để tham khảo vận dụng thực Việt Nam Đề tài nêu quy định bất cập thương vụ MBDN thường xảy Luật cạnh tranh thị phần, quan quản lý cạnh tranh; bất cập thuế MBDN; vấn đề minh bạch hóa tài chính, thơng tin doanh nghiệp; bảo vệ cổ đông, cổ đông thiểu số người lao động, hay vấn đề trục chặt pháp lý NĐTNN thực thương vụ MBDN diễn Việt Nam Từ phân tích bất cập trên, tác giả Luận văn đưa góp ý số giải pháp tương ứng phù hợp nhằm phát triển thị trường mua bán doanh nghiệp Việt Nam Các giải pháp phù hợp khả thi nhằm cải thiện tình hình phát triển hoạt động MBDN, giải pháp áp dụng thực tế nhận quan tâm lớn từ giới doanh nghiệp nước, người liên quan xã hội, khơng ảnh hưởng đến kinh tế thị trường phát triển lạnh mạnh mà ảnh hưởng đến sách chủ trương Nhà nước, đặc biệt mối quan tâm doanh nghiệp FDI muốn đầu tư Việt Nam với hệ thống pháp luật mơi trương kinh doanh thơng thống qn Từ khóa: mua bán doanh nghiệp, bất cập mua bán doanh nghiệp, giải pháp phát triển hoạt động mua bán doanh nghiệp, nhà đầu tư nước PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế với áp lực cải cách thể chế, để phù hợp với xu hướng phát triển tất yếu quốc gia giới nay, Việt Nam năm gần ban hành nhiều quy định thơng thống nhằm phục vụ tốt cho phát triển doanh nghiệp, có: Luật doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 2014, Luật kinh doanh bất động sản, Luật sửa đổi – bổ sung số điều luật tổ chức tín dụng 2017… Các quy định mở hội làm đa dạng hóa hình thức kinh doanh – đầu tư doanh nghiệp ngồi nước Làn sóng sáp nhập, mua bán doanh nghiệp (M&A) phát triển mạnh mẽ giới Việt Nam năm gần đây, hoạt động M&A pháp luật thừa nhận có khung pháp luật điều chỉnh, nước có thị trường M&A phát triển như: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… M&A thị trường Việt Nam chưa có khung pháp lý hồn chỉnh, rủi ro pháp lý dễ dàng xảy lúc trình thực thực tế phát sinh rắc rối, trục trặc pháp lý định trình mua bán doanh nghiệp Để hoàn thành thương vụ mua bán doanh nghiệp, cần sử dụng nhiều quy định pháp luật để điều chỉnh như: pháp luật cạnh tranh liên quan kiểm soát tỉ lệ mua bán; pháp luật thuế mua bán doanh nghiệp, pháp luật sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số… Tuy nhiên, quy định pháp luật đề cập cịn nhiều bất cập, thiếu sót, chưa rõ ràng, chí cịn mẫu thuẫn nhau, chưa giải đầy đủ cho quyền nghĩa vụ bên liên quan thương vụ mua bán doanh nghiệp theo quy định pháp luật Từ quy định chưa rõ pháp luật mua bán doanh nghiệp thực tiễn thực gặp khó khăn, với mong muốn nghiên cứu làm sáng tỏ cách đầy đủ toàn diện hơn, góp phần hướng đến hồn thiện quy định mua bán doanh nghiệp, thúc đẩy tác giả chọn đề tài: " Pháp luật mua bán doanh nghiệp " để làm luận văn thạc sĩ 2 Câu hỏi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu làm rõ khái niệm, đặc trưng bản, nội dung MBDN pháp luật mua bán doanh nghiệp gì? Luận văn đánh giá quy định hành liên quan MBDN Việt Nam có hạn chế, bất cập gì? quy định pháp luật chưa phù hợp hoạt động mua bán doanh nghiệp? vấn đề thực thi sao? Đề tài so sánh pháp luật MBDN số nước lớn giới, đối chiếu với quy định chưa rõ ràng, chưa hay, thiếu sót luật pháp liên quan MBDN Việt Nam, kết hợp bất cập thực tiễn để đưa giải pháp hoàn thiện phù hợp pháp luật Việt Nam hướng theo thông lệ quốc tế Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian gần đây, với gia tăng giao dịch MBDN, số lượng nghiên cứu tăng lên Qua tìm hiểu, kể đến số cơng trình viết nghiên cứu có liên quan phần đến mua bán doanh nghiệp sau: “ Andrew J.Sherman, Milledge A Hart (2009), Mua lại sáp nhập từ A đến Z, Nxb Tri thức, Hà Nội - Michael E.S Frankel (2009), M&A- Mua lại sáp nhập bước quan trọng trình mua bán doanh nghiệp đầu tư, Nxb Tri thức, Hà Nội - Phạm Trí Hùng - Đặng Thế Đức (2011), M&A Sáp nhập mua lại doanh nghiệp Việt Nam - Hướng dẫn dành cho bên bán, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội - Lý Hoàng Ánh – Phan Diên Vỹ ( 2014), Kinh nghiệm Sáp nhập, hợp mua bán Ngân hàng thương mại hội nhập quốc tế, NXBCTQG - Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương (2012), Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2012 - Phạm Duy Nghĩa (2010), Luật mua bán doanh nghiệp: Bình luận ngắn từ góc nhìn quản trị cơng ty, NCLP, Tháng 5/2010, số 10 (171) 5/2010, tr 46-49 - Nguyễn Đức Phương (2017), Bản chất pháp lý mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Dân chủ pháp luật, số (302)- 2017, tr 32-38…” 44 Cần xem xét thay đổi khoản điều 194 khoản điều 195 Luật doanh nghiệp 2014 nhóm cổ đơng cổ đông chiếm tỉ lệ từ 10% vốn điều lệ đồng thời sở hữu liên tục tháng trở lên tham gia Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát…Điều chưa phù hợp với thực tiễn, nên hạ tỉ lệ chiếm giữ xuống thấp không cần thời gian nắm quyền sở hữu liên tục cổ phiếu tham gia…việc dẫn đến quyền lợi cổ đơng đơng bị hạn chế, khó cho hoạt động kiểm soát điều hành chủ mới, chậm thúc đẩy hoạt động MBDN phát triển thị trường mà vụ Sabeco điển hình 3.3.3 Bảo vệ người lao động chủ nợ Doanh nghiệp cần tuân thủ quy định pháp luật thông báo kịp thời cho người lao động chủ nợ tiến hành mua bán Đồng thời đưa phương án hài hịa lợi ích người lao động chế độ, lương, phụ cấp thay đổi nhân sự…hậu mua bán, phương án lao động phải thật chi tiết nhằm mục tiêu đảm bảo quyền người lao động theo luật định, việc giữ ổn định nhân từ nhân n tâm cho vị trí tồn tâm cống hiến cho phát triển doanh nghiệp tương lai Đối với chủ nợ có giải pháp dung hịa trả nợ, trả phần sau mua bán trả tiếp pháp luật cần có chế tài mạnh xử lý trường hợp vi phạm nghĩa vụ cam kết nợ trả nợ, xem xét mức độ vè pháp luật hình muốn “ xù nợ” khoản nợ chủ nợ doanh nghiệp Giải tốt vấn đề người lao động quyền chủ nợ giúp cho doanh nghiệp thời kỳ hậu mua bán thuận lợi cho kế hoạch phát triển sau này, kiểm soát rủi ro biến động nhân giai đoạn đầu khó khăn, giữ người giỏi – người làm việc đồng thời giảm bớt người làm việc không hiệu thông qua việc sàn lọc nhân ban đầu, loại trừ kiện tụng với chủ nợ tránh gây hoang mang doanh nghiệp ảnh hưởng không tốt dư luận xã hội, giúp cho doanh nghiệp trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tốt tương lai 45 3.4 Minh bạch hóa bảo mật thơng tin 3.4.1 Minh bạch hóa thơng tin tài Cần kiểm sốt chặt chẽ, quy định cụ thể có chế tài mạnh khâu từ đạo đức nghiệp vụ chuyên môn kế tốn hay kiểm tốn viên, cơng ty kế tốn kiểm tốn vi phạm chế tài mạnh rút thẻ cấm hành nghề hay xem xét mức độ xử lý hình có yếu tố trục lợi… Quy định thống minh bạch chứng từ hợp lệ, chống hóa đơn chứng từ khơng hợp lệ, doanh nghiệp nên có thói quen thu chi có chứng từ, lập báo cáo tài trung thực… Nên nghiên cứu đưa chuẩn mực quy định kế toán – kiểm toán theo chuẩn mực gần với chuẩn quốc tế để áp dụng doanh nghiệp Việt Nam, trọng đến vấn trách nhiệm giải trình, phịng chống gian lận kê khai, thu chi thuế…hậu kiểm chứng từ hợp lệ phần mềm chuyên biệt để phát sai phạm thuế Các công việc đây, khơng giúp cho doanh nghiệp có cách nhìn tình hình hoạt động kinh doanh mà cịn hoạch định kế hoạch kinh doanh thông qua số liệu đáng tin cậy, nhiều đối tác tìm hiểu thuận lợi, thơng tin tài doanh nghiệp minh bạch dễ dàng cho doanh nghiệp tiếp cận tạo lòng tin đối tác, từ hội MBDN thành cơng cao 3.4.2 Minh bạch hóa thơng tin sách văn pháp lý doanh nghiệp Dù doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân việc cơng khai thơng tin xem quan trọng, thông tin sách phải nhanh, ổn định lâu dài xác giúp cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào doanh nghiệp làm ăn lâu dài Có sách bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư đáng sách thay đổi, nhà nước cần thu hồi tài sản đầu tư lý an ninh quốc phòng mà nhằm gây bất lợi cho nhà đầu tư nên xem xét hỗ trợ bồi thường thỏa đáng Thơng tin sách phải rõ ràng đăng cơng báo trang thơng tin thức Cơ quan có thẩm quyền giúp cho nhà đầu tư hiểu thực nhanh chóng, sách minh bạch dễ áp dụng hội cho nhà đầu tư tin tưởng hơn, dẫn đến thành công cao Cụ thể minh bạch thông tin, quyền trách nhiệm giải trình thiết nghĩ cần quy định riêng chương Luật doanh nghiệp bao gồm tất loại hình cơng ty, 46 khơng đơn quy định quyền tiếp cận thông tin Công ty cổ phần 33, nhằm nâng cao quyền trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp Đối với loại văn pháp lý doanh nghiệp kể văn quản lý nội nên soạn thảo, thực quản lý chặt chẽ Các thông tin loại giấy phép phải thực đầy đủ, soạn thảo nội dung phù hợp thực thi cao…Điều giúp cho bên mua bán dễ dàng tiếp cận, thông suốt văn pháp lý liên quan độ thành cơng thương vụ cao ngược lại thông tin không rõ ràng, che giấu không tốt thương vụ khơng có kết tốt đẹp 3.4.3 Thỏa thuận việc cơng bố thơng tin thống chế độ bảo mật Nhà đầu tư doanh nghiệp mục tiêu cần thống kênh công bố thơng tin thống từ đầu giai đoạn giao dịch, cử người đại diện pháp đăng tải lên phương tiện truyền thông phổ biến như: wedsite doanh nghiệp…, doanh nghiệp niêm yết công bố công khai kịp thời theo quy định pháp luật chứng khốn, có quy định biện pháp xử lý mạnh cá nhân tung tin đồn khơng có sở gây bất lợi cho doanh nghiệp Một xã hội có tư pháp đại cần phải có quản lý hành thơng minh, hoạt động MBDN cần xây dựng kênh kiểm sốt thơng tin, tính minh bạch thống kê thị trường, thị phần, giá cả, số thương vụ thành công….là cần thiết cho bên mua bán, thông tin khơng kiểm sốt, minh bạch gây nhiều thiệt hại cho bên mua, bên bán bên liên quan…cũng thị trường khác thị trường MBDN có tính dây truyền vụ MBDN lớn diễn khơng thành cơng có yếu tố lừa dối hậu cho kinh tế lớn giá cổ phiếu, trái phiếu, hoặt động kinh doanh đầu tư doanh nghiệp nói riêng doanh nghiệp liên quan bị ảnh hưởng theo34 Pháp luật có quy định việc cơng bố thơng tin tổ chức niêm yết, nhiên thực tế, việc cơng bố thơng tin cịn nhiều hạn chế không kịp thời, việc công bố thông tin phải quy định nguyên tắc luật quy định chi tiết Nghị định Chính 33 Xem điều 171 Luật doanh nghiệp 2014 Xem Nguyễn Đức Phương ( 2018), Bản chất pháp lý mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Tạp chí Dân Chủ Pháp Luật, số (302)-2017, tr 38 34 47 phủ Điều có ý nghĩa quan trọng, buộc bên phải chấp hành quy định công bố thông tin, đảm bảo cho bên liên quan, người dân hiểu pháp luật thực cách công khai, minh bạch, không vụ lợi Phải công bố số thông tin đầy đủ giao dịch Cổng thơng tin điện tử, trang thơng tin thức doanh nghiệp, tạp chí chuyên ngành… Các bên phải tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin bảo mật thông tin theo quy định pháp luật thỏa thuận suốt trình thực thương vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp, phê phán nghĩa vụ vi phạm công bố thông tin tổ chức cá nhân vi phạm Nghĩa vụ công bố thông tin trung thực trách nhiệm doanh nghiệp, niềm tin nhà đầu tư cao đồng thời hội cao cho TVMBDN mau chóng thành cơng 3.4.4 Xây dựng sở liệu dùng chung Như phân tích phần thực trạng, phải xây dựng sở liệu riêng cho hoạt động mua bán doanh nghiệp, liệu không đơn thông tin mua bán doanh trang môi giới doanh nghiệp, mà phải đầy đủ, số liệu xác cập nhật liên tục về: thương vụ thành công, phân theo lĩnh vực; giá thương vụ giao dịch, quốc tịch giao dịch; doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước, thông kê số liệu biến động theo năm; số lượng doanh nghiệp cần mua – cần bán… Ngoài thông tin trên, trang liệu MBDN phải kết nối với trang cần thiết như: tra cứu trang Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp (trang cần công khai cổ đông/ thành viên hữu), Cổng thông tin quốc gia thuế, Cổng thông tin quốc gia nhà đất, Cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo…Ngôn ngữ công bố thông tin bao gồm Tiếng Việt, tiếng Anh, Tiếng Hoa, tiếng Nhật…để cho doanh nghiệp ngồi nước quan tâm tra cứu dễ dàng, phục vụ cho cơng tác quản lý thống Nhà nước hoạt động Công ty tư vấn tham khảo…để thực thi hiệu hoạt động MBDN 48 Tác giả đề xuất quan quản lý liệu MBDN thuộc Bộ kế hoạch đầu tư, lẽ quan nắm rõ tình hình doanh nghiệp có liệu tương đối đầy đủ song song trang Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Về chi phí xây dựng vận hành tác giả cho nên thu phí từ nhiều nguồn như: truy suất liệu theo yêu cầu, cho đơn vị tư vấn MBDN đăng quảng cáo bên góc trang thơng tin… 3.5 Nhà đầu tư nước 3.5.1 Hạn chế tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước Đối với ngành nghề kinh doanh bao gồm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mà không quy định tỉ lệ sở hữu cổ phần NĐTNN biểu cam kết WTO, Hiệp định đầu tư, Hiệp định thương mại tự do…thì tỉ lệ sở hữu NĐTNN xem xét cao khơng giới hạn sau có ý kiến quan quản lý chuyên ngành Cơ quan quản lý chuyên ngành cần quy định rõ đầy đủ giới hạn tỉ lệ ngành nghề kinh doanh có điều kiện NĐTNN tham khảo định đầu tư nhanh chóng, khơng nên để NĐTNN cần biết tỉ lệ sở hữu ngành nghề mà chưa có quy định lại làm bước thủ tục “ hỏi”…thì thật nhiêu khê khó khăn cho họ Quy định tỉ lệ sở hữu cổ phần NĐTNN ngân hàng thương mại Việt Nam cao 30% tỉ lệ tương đối thấp, cần xem xét phương án tăng dần tỉ lệ sở hữu NĐTNN mua cổ phần với tỉ lệ cao đến 49%, điều cần thiết lẽ nhiều nhà đầu tư chiến lược họ cần tỉ lệ định, để họ yên tâm đầu tư tài phát triển kinh doanh lâu dài Việt Nam, có tỉ lệ cao họ tham gia điều hành kiểm soát hoạt động, tránh rủi ro, tăng nguồn vốn khắc phục yếu quản trị ngân hàng Việt Nam… tạo điều kiện phát triển hệ thống ngân hàng, công nghệ, kỹ thuật dịch vụ tốt hơn… 3.5.2 Cấp tín dụng cho khoản vay Bổ sung minh bạch hóa văn pháp lý đầy đủ MBDN có yếu tố nước ngồi, xóa bỏ tư sách nhận thức chưa doanh nghiệp FDI, sẵn sàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp FDI theo quy định pháp luật Để làm điều này, thiết nghĩ hệ thống ngân hàng thương mại nước cần kiểm soát rủi ro cao doanh nghiệp có vốn nước ngồi về: nhân sự, nguồn vốn quản lý điều hành, xét doanh nghiệp FDI đủ 49 điều kiện vay như: tài sản chấp, không nợ xấu, phương án trả nợ, báo cáo tài rõ ràng….ngân hàng thỏa thuận mức lãi xuất cao cho doanh nghiệp FDI để bù trừ rủi ro mức chấp nhận theo quy định pháp luật Tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI tiếp cận nguồn vốn tín dụng cạnh tranh cơng với doanh nghiệp nước 50 B MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Phát triển mơ hình Công ty Holdings Việt Nam Holding mơ hình cơng ty phổ biến cơng ty đa quốc gia, doanh nghiệp Châu Á, Holding dạng công ty hoạt động đa ngành, thành lập với mục đích nắm giữ quyền kiểm sốt cơng ty khác, cơng ty phụ trách hoạt động riêng lẻ thường mang tính bổ trợ nhau, cơng ty mẹ (trong trường hợp holding) đóng vai trị cổ đông lớn công ty không trực tiếp điều phối kinh doanh ( xem sơ đồ phía ) Một số doanh nghiệp Việt Nam thời gian gần manh nha vận dụng ưu điểm mơ hình này, cách đưa cổ đơng sáng lập công ty A thành lập công ty B chuyển phần sở hữu A sang công ty B như: ơng Lê Phước Vũ tập đồn Hoa Sen thành lập Công ty holding ông mang tên Tam Hỷ, ơng Nguyễn Duy Hưng - Cơng ty Chứng khốn SSI (công ty ông mang tên NDH Việt Nam), Nguyễn Đăng Quang – Cơng ty CP Tập đồn Masan (công ty ông mang tên Masan Holding)… Mơ hình phát triển giúp cho hoạt động mua bán doanh nghiệp sôi động hơn, ưu điểm sau: 51 - Công ty mẹ dễ dàng tài trợ vốn bảo lãnh vốn vay cho công ty mua lại công ty nước hay công ty nước ngồi nhờ mối quan hệ tính dụng có từ trước thương vụ xảy ra, ví dụ: thương vụ ThaiBev mua cổ phần Sabeco thông qua công ty TNHH Vietnam Beverage, Công ty hãng bia ThaiBev Việt Nam hình thức tài trợ vốn bão lãnh cho công ty con35 - Công ty chuyên biệt dễ dàng huy động vốn cho sẵn hàng hỗ trợ vốn cho công ty ngành nghề với cần thiết - Khi cần bán công ty thủ tục pháp lý đơn giản, cơng ty chuyên ngành có sẵn cần tách cơng ty tốn nghĩa vụ tài bán - Cơng ty mẹ dùng tài sản công ty để chấp vay cho công ty khác sử dụng vốn - Cổ tức từ công ty holdings dễ dàng sử dụng đầu tư cho công ty tiềm hạn chế đầu tư cơng ty khơng cịn tiềm - Tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp cách giao dịch cho vay công ty nội bộ, dễ dàng xếp chuyển lợi nhuận doanh nghiệp cho phù hợp theo quy định pháp luật Nhà nước cần hỗ trợ cho lĩnh vực: tài chính, tư vấn, truyền thơng, trung gian kết nối… Bất lĩnh vực xã hội muốn phát triển cần hỗ trợ có sách hợp lý, cần ban hành kịp thời khả thi quy định tài quán, cho vay hay tài trợ vốn cho DN có mức lãi suất phù hợp Phát triển đội ngũ tư vấn MBDN ngày chun nghiệp thị trường, sách, lượng hàng hóa có kiểm sốt, nhu cầu …kết hợp với cơng nghệ tư vấn đại qua mạng, hội thảo quốc tế, có đội ngũ luật sư chun mơn tư vấn lĩnh vực Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hiểu thị trường sâu kiến thức liên quan giúp cho thương vụ thành công tốt ngược lại…Ở giới, MBDN xuất từ lâu chuyên nghiệp, tư vấn tất chuyên từ khía cạnh như: tài chính, luật pháp, thuế, kiểm tốn…có kế Xem Trần Vũ Nghi ( 2017), Tài phiệt Thái Lan lập cơng ty Việt thâu tóm Sabeco? Tai: https://tuoitre.vn/tai-phietthai-lan-lap-cong-ty-viet-thau-tom-sabeco-20171213090255338.htm, truy cập lần cuối ngày 01/5/2018 35 52 hoạch truyền thông quảng cáo mạnh mẽ phương tiện, có ấn phẩm, tạp chí chun biệt MBDN giới thiệu viết phân tích có chất lượng đăng nhiều kênh truyền thông nhiều thứ tiếng khác Phát triển nhiều thành phần nhân lực làm trung gian kết nối doanh nghiệp có nhu cầu mua bán ngồi nước như: cơng ty môi giới xúc tiến chào hàng doanh nghiệp tiềm năng, hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến thương mại … Tăng cường đổi nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kiến thức MBDN Hoạt động MBDN trở nên phổ biến nhiều quốc gia Ở Việt Nam, hoạt động bắt đầu chưa lâu ngày trở nên sôi động, hiểu biết MBDN hạn chế Một số quy định pháp luật MBDN xây dựng, thực tế muốn tiến hành mua bán doanh nghiệp phải tự tìm hiểu đường nào? cần tăng cường đổi nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cungcấp kiến thức MBDN giới doanh nghiệp, tổ chức quản lý thực thi pháp luật lĩnh vực Giải pháp bao gồm nội dung như: tổ chức thực tốt phổ biến, giáo dục pháp luật MBDN, lợi ích việc kinh tế thị trường cho doanh nghiệp Bên cạnh quy định pháp luật, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích việc chấp hành pháp luật chủ thể tham gia thực MBDN Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thơng qua báo chí, biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, thơng qua hoạt động tìm hiểu pháp luật… 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG Những bất cập phần thực trạng chương tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật MBDN, giải pháp thực tế ứng dụng cao bao gồm: pháp luật cạnh tranh, thuế…và số cách nhằm nâng cao hiệu MBDN vừa mang tính Nhà nước doanh nghiệp phải tự thân vận động mô hình hồn tồn ứng dụng vào Việt Nam : phát triển mơ hình cơng ty Holding, loại cơng ty chun đầu tư có MBDN, giải pháp nhà nước cần hỗ trợ hành lang pháp lý cho lĩnh vực: tài chính, tư vấn, truyền thông, trung gian kết nối biện pháp tuyên truyền giao dục – tuân thủ pháp luật…Các giải pháp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nước gắn liền với thực tiễn xã hội, giải đồng giải pháp nói góp phần thúc đẩy hoạt động MBDN an toàn hiệu hơn, ngăn chặn trốn thuế, minh bạch tài cải thiện… đặt biệt giải nút thắc cho NĐTNN kinh doanh Việt Nam hạn chế tỉ lệ vốn, cấp vốn cho NĐTNN 54 KẾT LUẬN Luận văn khái quát khái niệm mà luật chưa quy định hoàn chỉnh như: mua bán doanh nghiệp pháp luật MBDN gì? luận văn nêu đặc trưng MBDN, so sánh với pháp luật nước: Hoa kỳ, Đức Úc mà Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, từ người đọc hình dung hoạt động MBDN quy định pháp luật liên quan MBDN nước nào? Hoạt động MBDN đem lại lợi ích lớn cho kinh tế Việt Nam thời gian qua, thu hút giao dịch lớn số lượng thỏa thuận mua bán nhiều, mang lại nguồn đầu tư không nhỏ cho Việt Nam Tuy nhiê,n số bất cập thực tế cần giải quyết, đương nhiên thực trạng phổ biến mà thương vụ thường gặp phải như: thị phần cạnh tranh, quan quản lý cạnh tranh, thuế, lao động, cổ đơng, chủ nợ, minh bạch hóa quy định nhà đầu tư nước Các vấn đề nêu xuất phát từ thực tế có ví dụ minh họa, có vấn đề vướng phải quy định luật pháp, có vấn đề vướng phải tâm lý- sách… Các giải pháp cụ thể hướng đến hoàn thiện pháp luật nâng cao hoạt động MBDN gắn liền hỗ trợ giải rắc rối từ thực trạng nêu, đảm bảo nguyên tắc không để xảy lách luật hay vi phạm pháp MBDN, làm an toàn trật tự xã hội đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, pháp luật gắn liền với thực tiễn khả thi, có giám sát chặt chẽ tính khách quan thực Kết hợp đồng giải pháp nói để điều chỉnh thực thi thực tế hiệu MBDN tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường mua bán doanh nghiệp ngày nhiều Việt Nam quy định pháp luật hồn tồn phù hợp với thông lệ quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Bộ luật lao động năm 2012 Bộ luật dân nước CHXHCN Việt Nam năm 2015 Luật cạnh tranh năm 2004 Luật chứng khoán năm 2006 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng năm 2017 Luật đất đai năm 2013 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 Luật nhà 2014 10 Luật doanh nghiệp 2014 11 Luật đầu tư năm 2014 12 Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 nhà đầu tư nước mua cổ phần Tổ chức tín dụng Việt Nam 13 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật chứng khoán luật sửa đổi, bổ sung số điều luật chứng khốn 14 Thơng tư số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/2013/NĐ_CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Thông tư số 19/2017/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 thống đốc ngân hàng nhà nước quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi B SÁCH, TẠP CHÍ, KỶ YẾU, ĐẶC SAN Cục quản lý cạnh tranh, Bộ công thương (2012), Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2012 Cục quản lý cạnh tranh, Bộ công thương (2017), Báo cáo thường niên năm 2016 Cao Đình Lành (2012), Xung đột lợi ích cổ đơng thiểu số hoạt động mua bán, sáp nhâp cơng ty cổ phần, Tạp chí nhà nước pháp luật, số Tr.33 Đặc san báo đầu tư, Bộ kế hoạch đầu tư (2015), M&A: Toàn cảnh thị trường mua bán - sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2015 Đặc san báo đầu tư, Bộ kế hoạch đầu tư (2016), M&A: Toàn cảnh thị trường mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2016 Đặc san báo đầu tư, Bộ kế hoạch đầu tư (2017), M&A: Toàn cảnh thị trường mua bán - sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2017 Đào Ngọc Báo (2016), số vấn đề quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Việt Nam nay, NXBCTQG Nguyễn Đức Phương (2017), Bản chất pháp lý mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số (302) - 2017, tr 32-38 Phạm Duy Nghĩa (2010), Luật mua bán doanh nghiệp: Bình luận ngắn từ góc nhìn quản trị cơng ty, NCLP, Tháng 5/2010, số 10 (171) 5/2010, tr 46-49 Phạm Duy Nghĩa (2014), Phương pháp nghiên cứu luật học, NXB CAND Trương Trọng Hiểu (2016), Luật cạnh tranh: quy định tình huống, NXB ĐHQGTPHCM 10 Ủy ban kinh tế quốc hội (2016), Thể chế pháp luật kinh tế số quốc gia giới, NXB Tài Chính C TÀI LIỆU TỪ INTERNET http://maf.vn/ http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ http://www.vca.gov.vn http://www.hoidongcanhtranh.gov.vn http://law.ueh.edu.vn/nghiencuu/working-paper-no-5-mua-ban-sap-nhap-va-anhhuong-quan-tri-cong-ty/ http://s.cafef.vn/TAG-242956/ong-nguyen-duc-tai-he-lo-cach-the-gioi-di-dong-hoatan-tran-anh-999-khong-giu-lai-doi-ngu-quan-ly-cat-nat-doi-nhan-vien-cu.chn http://cafef.vn/chuyen-gia-pwc-go-bo-nut-that-cac-quy-dinh-hien-hanh-nha-dau-tungoai-se-day-manh-ma-tai-viet-nam-20171128162400812.chn http://cafef.vn/the-gioi-di-dong-thau-tom-tran-anh-khong-thuoc-truong-hop-bi-camtheo-quy-dinh-cua-luat-canh-tranh-20171211172920528.chn 10 https://tuoitre.vn/vu-mobifone-mua-avg-khong-the-mat-hoa-dau-tu-cong20180319082810442.htm 11 https://nld.com.vn/kinh-te/cuc-canh-tranh-yeu-cau-grab-chung-minh-thi-phan20180409211202849.htm 12 https://tuoitre.vn/dinh-gia-vong-avg-nha-nuoc-mat-7-000-ti-tu-mobifone20180315085641219.htm 13 http://vneconomy.vn/grab-noi-khong-chiu-trach-nhiem-khoan-no-thue-53-ty-cuauber-20180406092201147.htm 14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/91-8946-bao-ve-co-dong-thieu-so-o-viet-nam thuctrang-va-giai-phap.html 15 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/protecting-minority-investors 16 https://www.vietnamplus.vn/mot-co-phieu-pg-bank-hoan-doi-lay-0621-co-phieu-cuahdbank/498590.vnp, 17 https://baomoi.com/sacombank-duoc-mat-gi-khi-sap-nhap-voi-ngan-hang-phuongnam/c/22686426.epi 18 https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/bo-gan-5-ty-usd-vi-sao-thaibevchua-duoc-dieu-hanh-sabeco-3730364.html, 19 https://tuoitre.vn/vu-mobifone-mua-avg-khong-the-mat-hoa-dau-tu-cong20180319082810442.htm, 20 http://www.nguoitieudung.com.vn/chu-tich-quoc-cuong-gia-lai-nguyen-thi-nhu-loantuyen-bo-chung-ta-ra-toa-du-la-nha-nuoc-cung-phai-ra-toa-d66875.html, 21 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi, ... " Pháp luật mua bán doanh nghiệp " để làm luận văn thạc sĩ 2 Câu hỏi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu làm rõ khái niệm, đặc trưng bản, nội dung MBDN pháp luật mua bán doanh nghiệp gì? Luận văn. .. chung pháp luật mua bán doanh nghiệp Chương 2: Những bất cập quy định pháp luật thực trạng mua bán doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện pháp luật số giải pháp nhằm nâng cao hiệu mua bán doanh. .. 1.2.4 Hoạt động mua bán doanh nghiệp phải hợp pháp Doanh nghiệp kinh doanh pháp luật khơng cấm pháp luật không cấm hoạt động MBDN, nhiên doanh nghiệp tiến hành thương vụ mua bán pháp luật có quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Pháp luật về mua bán doanh nghiệp, Luận văn Thạc sĩ Pháp luật về mua bán doanh nghiệp

Từ khóa liên quan