0

Phát triển ứng dụng quản lý trên MOBILE

97 3 0
  • Phát triển ứng dụng quản lý trên MOBILE

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM -🙞🙜🕮🙞🙜 - BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÊN MOBILE GVHD: Thái Thuỵ Hàn Uyển Sinh viên thực hiện: Bùi Minh Thịnh - 19522270 Phan Anh Nhất - 19521955 TP.Thủ Đức, tháng 12 năm 2021 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, chúng em xin cảm ơn thầy cô khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cung cấp kiến thức cần thiết để hồn thành mơn đồ án Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Thái Thụy Hàn Uyển, người hỗ trợ, hướng dẫn nhóm tạo điều kiện tốt để nhóm hồn thành đề tài nghiên cứu Trong q trình thực đồ án, dù có dịch Covid-19 hay việc giao tiếp gặp mặt hạn chế vấn đề địa lý thiếu kinh nghiệm với nhiều khó khăn khác Với hỗ trợ nhiệt tình cơ, cuối nhóm chúng em hồn thiện kiến thức cần thiết thơng qua việc nghiên cứu học hỏi kiến thức Chúng em vui nhận ý kiến đóng góp đề tài nhóm, chúng em cố gắng ngày hồn thiện tương lai tiếp tục học tập chăm để đạt kết tốt Cuối cùng, xin kính chúc thầy giảng viên mơn Cơng nghệ Phần mềm cô Thái Thụy Hàn Uyển có sức khỏe dồi dào, sống hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao truyền thụ tri thức cho hệ mai sau Xin chân thành cảm ơn q thầy cơ! NHẬN XÉT (Của giáo viên hướng dẫn) DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM Tên thành viên MSSV Bùi Minh Thịnh 19522270 Phan Anh Nhất 19521955 MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Giải pháp 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Phạm vi đề tài 1.5 Công cụ sử dụng 1.6 Đối tượng nghiên cứu 1.7 Khảo sát, đánh giá ứng dụng quản lý dự án có: Trello 1.8 Notion CHƯƠNG TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ 2.1 Phương pháp làm việc 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.3 Phương pháp công nghệ tảng 2.4 Giới thiệu Cross Platform framework Flutter CHƯƠNG KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TẢ YÊU CẦU 3.1 Khảo sát trạng 3.1.1 Phương pháp khảo sát 3.2 Danh sách yêu cầu có ứng dụng 11 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 12 4.1 Phân loại yêu cầu phần mềm 12 4.1.1 Yêu cầu hệ thống 12 4.1.2 Yêu cầu nghiệp vụ 12 4.2 Bảng trách nhiệm cho loại yêu cầu 12 4.2.1 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ 12 4.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu chất lượng 13 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14 5.1 Sơ đồ User case tổng quát 14 5.1.1 Yêu cầu tổng quát 14 CHƯƠNG THIẾT KẾ DỮ LIỆU 53 6.1 Sơ đồ logic hoàn chỉnh 53 6.2 Danh sách bảng liệu sơ đồ logic 53 6.3 Mô tả bảng liệu 53 6.3.1 Bảng user 54 6.3.2 Bảng project 54 6.3.3 Bảng TaskDetail 54 6.3.4 Bảng Role 54 6.3.5 User-Role-Project 55 6.3.6 User-Projects-Task 55 CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 56 7.1 Sơ đồ liên kết hình 56 7.2 Mô tả hình 58 7.2.1 Màn hình Onboarding 59 7.2.2 Màn hình Đăng nhập 59 7.2.3 Màn hình Đăng ký 60 7.2.4 Màn hình Khơi phục mật 62 7.2.5 Màn hình Hướng dẫn khơi phục mật 62 7.2.6 Màn hình thơng báo khôi phục mật 63 7.2.7 Màn hình Điều khoản sử dụng 64 7.2.8 Màn hình Chính 65 7.2.9 Màn hình Quản lý dự án 66 7.2.10 Màn hình Danh sách dự án 67 7.2.11 Màn hình Tìm kiếm dự án 68 7.2.12 Màn hình Chi tiết dự án 69 7.2.13 Màn hình Thay đổi thông tin dự án 70 7.2.14 Màn hình Tạo dự án 71 7.2.15 Màn hình Chi tiết nhiệm vụ 73 7.2.16 Màn hình Thay đổi thơng tin nhiệm vụ 74 7.2.17 Màn hình Tạo nhiệm vụ 75 7.2.18 Màn hình Mốc thời gian 75 7.2.19 Màn hình Quản lý thông tin người dùng 76 7.2.20 Màn hình Thay đổi thơng tin người dùng 77 7.2.21 Màn hình Thay đổi mật 78 7.2.22 Màn hình Cài đặt 79 7.2.23 Màn hình Thơng báo 80 7.2.24 Màn hình Tin nhắn 81 7.2.25 Màn hình Chi tiết tin nhắn 82 7.2.26 Màn hình Trợ giúp 83 CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 85 8.1 Kết 85 8.2 Hạn chế 85 8.3 Hướng phát triển 85 8.4 Kết luận 85 BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM VÀ BẢNG ĐIỂM 87 CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề • Ngày nay, phát triển cơng nghệ thông tin với đời hàng loạt thiết bị điện tử điện thoại, laptop, … gia tăng với tốc độ chóng mặt Chúng xem cầu nối quan trọng tương lai, khiến cho công nghệ thông tin trở thành ngành phát triển bậc Thế giới • Hiện tại, ngày nhiều dự án từ đơn giản đến phức tạp tổ chức, đời, kéo theo nhu cầu quản lý dự án với mục đích nhanh chóng tiện lợi ngày tăng • Nhận thấy nhu cầu trên, nhóm chúng em định chọn đề tài “XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỰ ÁN” (đồ án ThS.Thái Thuỵ Hàn Uyển nắm vai trị giảng viên hướng dẫn) • Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực kỹ sư công nghệ thông tin việc xây dựng ứng dụng di động lớn, tạo sản phẩm đa dạng, nhiều tảng như: React native, Flutter, hay IDE hỗ trợ lập trình Visual Studio Code, Android studio,… 1.2 Giải pháp Để hồn thành đề tài, nhóm chúng em nghiên cứu nội dung sau: • Tìm hiểu ngơn ngữ Dart framework Flutter để hỗ trợ cho việc lập trình thiết bị di động • Tìm hiểu UI/UX design, design thinking công cụ thiết kế Adobe illustrator, Adobe photoshop, Figma để hỗ trợ thiết kế giao diện cho ứng dụng • Nghiên cứu việc quản lý dự án, thông tin để tối ưu hoá trải nghiệm người dùng mang tính lơi kéo người dùng sử dụng ứng dụng lâu dài • Tìm hiểu vài app liên quan đến quản lý dự án Trello, Notion,… 1.3 Mục tiêu đề tài Mục tiêu thực hóa kiến thức nghiên cứu áp dụng chúng trình thực đồ án Một phần mềm di động hồn thiện mặt giao diện, xác xử lý thuật toán mang cho người sử dụng trải nghiệm người dùng tốt Xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ quản lý dự án vừa nhỏ cho nhóm người dùng di động • Thực chức quản lý quản lý dự án, quản lý nhiệm vụ, thành viên dự án,… • Các animation thực tác vụ ứng dụng 1.4 Phạm vi đề tài • Vì trình xây dựng ứng dụng thực đề tài có giới hạn, với mảng kiến thức Dart framework Flutter lớn, nên nhóm xác định phạm vi đề tài thực chức animation ứng dụng đồng thời đánh giá khía cạnh hiệu việc sử dụng ứng dụng, ưu nhược điểm ứng dụng • Phạm vi người dùng: Hướng đến đối tượng nhóm người dùng ứng dụng cá nhân Phạm vi người dùng phát triển sang công ty, nghiệp vụ tương lai khó khăn mà chúng em đề cập • Phạm vị môi trường: Môi trường di động • Phạm vi chức năng: Cung cấp chức quản lý dự án, quản lý nhiệm vụ dự án, quản lý thông tin người dùng, quản lý trao đổi thông tin người dùng quản lý trải nghiệm người dùng 7.2.17 Màn hình Tạo nhiệm vụ Màn hình Tạo nhiệm vụ 7.2.18 Màn hình Mốc thời gian 75 Màn hình Mốc thời gian 7.2.19 Màn hình Quản lý thơng tin người dùng 76 Màn hình Quản lý thơng tin người dùng 7.2.20 Màn hình Thay đổi thơng tin người dùng 77 Màn hình Thay đổi thơng tin người dùng 7.2.21 Màn hình Thay đổi mật 78 Màn hình Thay đổi mật 7.2.22 Màn hình Cài đặt 79 Màn hình Cài đặt 7.2.23 Màn hình Thơng báo 80 Màn hình Thơng báo 7.2.24 Màn hình Tin nhắn 81 Màn hình Tin nhắn 7.2.25 Màn hình Chi tiết tin nhắn 82 Màn hình Chi tiết tin nhắn 7.2.26 Màn hình Trợ giúp 83 Màn hình Trợ giúp 84 CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 8.1 Kết • Ứng dụng thực chức ứng dụng quản lý dự án vừa nhỏ • Xây dựng ứng dụng có UX/UI thân thiện với người dùng, dễ dàng quản lý phù hợp với lứa tuổi • Việc sử dụng ứng dụng dễ dàng, có hướng dẫn chi tiết lúc dùng • Có thể tương tác nhiều người với • Quản lý liệu dễ dàng • Tìm kiếm thơng tin nhanh chóng 8.2 Hạn chế • Chưa thể dùng cho dự án lớn • Một số nghiệp vụ cịn chưa hồn chỉnh • Chưa hỗ trợ hoạt động offline 8.3 Hướng phát triển Trong tương lai, chúng em hoàn thiện chức chưa đáp ứng tốt yêu cầu người dùng, mở rộng thêm số tính tạo nhóm chat, in báo cáo thống kê, yêu cầu làm lại nhiệm vụ không đáp ứng đủ u cầu đầu Ngồi cịn xây dựng tảng web để mở rộng phạm vi người dùng 8.4 Kết luận Phần mềm chúng em đáp ứng đầy đủ chức Bên cạnh đó, chúng em học thêm kỹ mềm kỹ giao tiếp q trình 85 học online, kỹ làm việc nhóm, khả quản lý kỹ khác để giúp ích cho chúng em tương lai 86 BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM VÀ BẢNG ĐIỂM Môn học: Đồ án (SE121.M11 PMCL) HKI – Năm học: 2021 – 2022 Đồ án: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỰ ÁN STT Công việc Chọn đề tài Người đảm nhận Bùi Minh Thịnh, Trạng thái Hoàn thành Phan Anh Nhất Phân tích yêu cầu Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất Thiết lập actor, chức Bùi Minh Thịnh, Phan Anh Nhất Vẽ sơ đồ Use - case Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Hoàn thành Phan Anh Nhất Viết SRD Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất Viết đặc tả Use - case Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất Xây dựng kiến thức Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất Thiết kế giao diện Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất Thiết kế sở liệu Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành 87 Phan Anh Nhất 10 Cài đặt môi trường Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất 11 Xây dựng hình Bùi Minh Thịnh, Hồn thành Phan Anh Nhất 12 Xử lý kiện Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất 13 Xử lý điều hướng Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất 14 Xử lý liệu Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất 15 Kiểm thử ứng dụng Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất 16 Viết báo cáo Bùi Minh Thịnh, Hoàn thành Phan Anh Nhất 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Flutter Official Document: https://docs.flutter.dev/get-started/install Firebase Official Document: https://firebase.flutter.dev/docs/overview 89 ... ứng dụng quản lý dự án có: Trello Ứng dụng quản lý dự án: Trello • Trello ứng dụng, phần mềm, công cụ quản lý công việc dùng để thiết lập quản lý đầu việc vô logic hiệu Tính bật Trello quản lý. .. chức quản lý dự án, quản lý nhiệm vụ dự án, quản lý thông tin người dùng, quản lý trao đổi thông tin người dùng quản lý trải nghiệm người dùng 1.5 Công cụ sử dụng • Cơng cụ phát triển ứng dụng. .. thường sử dụng ứng dụng để quản lý dự án không? ▪ Trello ▪ Notion ▪ Microsoft Project ▪ Khác • Bạn thường sử dụng ứng dụng tảng nào? ▪ Website ▪ Mobile • Điều khiến bạn tìm kiếm ứng dụng quản lý dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ứng dụng quản lý trên MOBILE , Phát triển ứng dụng quản lý trên MOBILE

Từ khóa liên quan