0

Kiểm thử cơ bản bài 2 quy trình kiểm thử phần mềm

30 2 0
  • Kiểm thử cơ bản bài 2 quy trình kiểm thử phần mềm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:09

KIỂM THỬ CƠ BẢN BÀI 2: QUY TRÌNH KIỂM THỬ PHẦN MỀM Nội dung học • • • • • chân lý kiểm thử phần mềm Quy trình kiểm thử Test planning Test control Test closure Kiểm thử chân lý kiểm thử phần mềm Kiểm thử CHÂN LÝ TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM Kiểm thử tìm lỗi diện Kiểm thử tất trường hợp tích hợp Kiểm thử sớm Sự tập trung lỗi Nghịch lý thuốc trừ sâu Kiểm thử theo ngữ cảnh Sự sai lầm khơng có lỗi Kiểm thử #1 KIỂM THỬ SẼ TÌM RA LỖI HIỆN DIỆN  Kiểm thử có lỗi tồn  Giảm xác suất phát lỗi qua giai đoạn kiểm thử  Khơng tìm thấy lỗi kết luận phần mềm đạt chất lượng 100% Tất thiên nga màu trắng ? Kiểm thử #2 KHÔNG THỂ KIỂM THỬ TẤT CẢ  Không thể kiểm thử hết tất  Tập trung vào nội dung cần kiểm thử 265 trường hợp Kiểm thử #3 KIỂM THỬ SỚM  Các hoạt động kiểm thử nên bắt đầu sớm tốt Kiểm thử #4 SỰ TẬP TRUNG CỦA LỖI  Lỗi tập trung chức Kiểm thử #5 NGHỊCH LÝ THUỐC TRỪ SÂU  Thay đổi phương thức kiểm thử để tìm lỗi Lỗi New #1 New #2 Test Case Kiểm thử #6 KIỂM THỬ THEO NGỮ CẢNH  Kiểm thử phải theo ngữ cảnh phần mềm Kiểm thử 10 QUY TRÌNH KIỂM THỬ PHẦN MỀM Tập hợp tất hoạt động, phương thức mà người phải thực để thực kiểm thử hệ thống hay sản phẩm phần mềm Kiểm thử 16 QUY TRÌNH KIỂM THỬ PHẦN MỀM Test Planning & Control Test Analysis & Design Test Evaluating Implemetation & Report & Execution Kiểm thử Test Closure 17 Lập kế hoạch kiểm thử Test Planning Kiểm thử 18 TEST PLANNING  Bảng kế hoạch kiểm thử     Phạm vi kiểm thử Phương pháp kiểm thử Nguồn lực Kế hoạch thực Kiểm thử 19 MỤC TIÊU CỦA TEST PLANNING  Xác định mục tiêu dài hạn ngắn hạn việc kiểm thử  Xác định đối tượng có ảnh hưởng  Khách hàng  Các bên liên quan  Mục tiêu dự án  Các rủi ro xảy  Phương thức thực kiểm thử  Tổ chức trường hợp kiểm thử Kiểm thử 20 BƯỚC THỰC HIỆN TEST PLANNING Xác định phạm vi, rủi ro mục tiêu việc kiểm thử Xác định phương thức thực Xây dựng sách chiến lược kiểm thử Xác định điều kiện dừng Xây dựng kế hoạch bao gồm danh sách công việc, thời gian thực phương thức đánh giá Xác định hệ thống tài nguyên Kiểm thử 21 Quản lý kiểm thử Test Control Kiểm thử 22 TESTING CONTROL  Kiểm soát trạng thái trình kiểm thử  Đưa hành động kịp thời để kiểm soát đạt mục tiêu công việc hay dự án Kiểm thử 23 BƯỚC THỰC HIỆN TESTING CONTROL Đo đạt phân tích kết việc kiểm tra hoạt động kiểm thử Luôn giám sát ghi lại tiến độ, độ bao phủ điều kiện kết thúc Cung cấp thơng tin q trình kiểm thử cho bên liên quan Đưa định tiếp tục hay dừng Đề xuất hành động điều chỉnh Kiểm thử 24 Kết thúc kiểm thử Test Closure Kiểm thử 25 TEST CLOSURE Hoạt động thu thập liệu từ hoạt động kiểm thử, tổng hợp kinh nghiệm dựa việc kiểm tra hoàn thiện sản phẩm kiểm thử Kiểm thử 26 MỤC TIÊU CỦA TEST CLOSURE  Thu thập liệu nhằm  Cung cấp liệu cho việc bàn giao sản phẩm phần mềm  Lưu trữ liệu  Phân tích liệu cho hoạt động cải tiến Kiểm thử 27 CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH  Kiểm tra sản phẩm thực tế bàn giao với mô tả ban đầu  Ghi chép thay đổi  Viết biên chấp nhận phần mềm  Lưu trữ sản phẩm kiểm thử  Chuyển giao sản phẩm kiểm thử cho phận bảo trì  Phân tích học để xác định điểm cần thay đổi cho dự án sau  Sử dụng thông tin để cài tiến công việc Kiểm thử 28 Tổng kết học  chân lý kiểm thử phần mềm  Quy trình kiểm thử  Test planning  Test control  Test closure Kiểm thử 29 KẾT THÚC Kiểm thử 30 ... chân lý kiểm thử phần mềm Quy trình kiểm thử Test planning Test control Test closure Kiểm thử chân lý kiểm thử phần mềm Kiểm thử CHÂN LÝ TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM Kiểm thử tìm lỗi diện Kiểm thử tất... dụng phần mềm Kiểm thử 11 Quy trình kiểm thử phần mềm Kiểm thử 12 QUY TRÌNH LÀ GÌ? Tập hợp tất bước có thứ tự để thực mục tiêu cụ thể Kiểm thử 13 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Waterfall Kiểm thử. .. 14 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Scrum - Sprint Kiểm thử 15 QUY TRÌNH KIỂM THỬ PHẦN MỀM Tập hợp tất hoạt động, phương thức mà người phải thực để thực kiểm thử hệ thống hay sản phẩm phần mềm Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm thử cơ bản bài 2 quy trình kiểm thử phần mềm , Kiểm thử cơ bản bài 2 quy trình kiểm thử phần mềm

Từ khóa liên quan