0

Phân tích công cụ quản lí nhà nước về kinh tế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về kinh tế khi sử dụng các công cụ này của việt nam hoặc địa phương nơi làm việc

18 3 0
  • Phân tích công cụ quản lí nhà nước về kinh tế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về kinh tế khi sử dụng các công cụ này của việt nam hoặc địa phương nơi làm việc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:26

RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD KHOA QUẢN LÝ-LUẬT KINH TẾ Bộ môn Quản lý & CS Công TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Chủ đề: Phân tích cơng cụ quản lí Nhà nước kinh tế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu Quản lí Nhà nước kinh tế sử dụng công cụ Việt Nam địa phương nơi làm việc Họ tên sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền Mã sinh viên: Số báo danh: Thái Nguyên, tháng năm 2021 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………… PHẦN CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CƠNG CỤ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ…………………………………………………………………………….3 I Một số vấn đề chung cơng cụ quản lí Nhà nước……………………… Kinh tế…………………………………………………………………3 Sự cần thiết quản lí Nhà nước với kinh tế…………………….4 II Một số sách quản lí kinh tế Nhà nước……………………….6 Phạm vi áp dụng……………………………………………………….6 Nội dung……………………………………………………………….6 Công cụ thể chức Nhà nước kinh tế……………… Nhiệm vụ Nhà nước kinh tế………………………………… Một số sách…………………………………………………… PHẦN THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CƠNG CỤ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ…………………………………………………………………… Tài tài cơng………………………………………… a Tài chính……………………………………………………… b Tài cơng………………………………………………….8 Quản lí tài quan hành chính…………………… Quản lí tài quan nghiệp………………………… 10 PHẦN LIÊN HỆ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM………… 11 Thành tựu đạt được………………………………………………… 11 Nhược điểm tồn tại…………………………………………………….12 Giải pháp……………………………………………………………….13 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………… 15 LỜI MỞ ĐẦU Thực tiễn năm đổi kinh tế nước ta cho thấy, việc chuyển sang phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý nhà nước đôi với thu hút vốn kĩ thuật, cơng nghiệp nước ngồi, giải phóng phát triển lực lượng sản xuất xã hội góp phần định bảo đảm tăng trưởng kinh tế cải thiện nâng cao đời sống nhân dân Bên cạnh nguyên tắc để quản lý Nhà nước hành chính, kinh tế, Nhà nước cần cơng cụ để thực quản lý Trong công xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội công tác kế hoạch Đảng Nhà nước ta coi công cụ quản lý vĩ mô thiết yếu để quản lý xã hội, điều tiết nhiều kinh tế Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế xã hội văn hóa, nhằm khơng ngừng nâng cấp đời sống nhân dân” Xu chung nước giới tiến tới áp dụng chế kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước kế hoạch hố cơng cụ điều tiết vĩ mơ kinh tế quốc dân khẳng định thiếu nhằm thực có hiệu can thiệp Chính phủ vào kinh tế thị trường Đối với đất nước ta xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa điều kiện lực lượng sản xuất, phục vụ nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội xây dựng phát triển kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, tinh thần động sáng tạo người lao động, giải phóng sức sản xuất thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Xuất phát từ quan điểm đường lối đảng tình hình bối cảnh giới, khu vực đất nước ta năm qua năm tới, có nhiều thuận lợi khó khăn, thách thức chế thị trường đất nước ta mở cửa hội nhập với kinh tế tiên tiến đại, trong thời kỳ độ, kinh tế nghèo khoa học kĩ thuật chưa phát triển yếu tố nhiều tác động đến kinh tế Để đạt mục đích thúc đẩy kinh tế phát triển đời sống nhân dân, hướng tới ấm no, hạnh phúc việc sử dụng hiệu công cụ quản lý Nhà nước cần thiết Xuất phát từ lí đó, tơi xin chọn chủ đề: “ Phân tích cơng cụ quản lí Nhà nước kinh tế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu Quản lí Nhà nước kinh tế sử dụng công cụ Việt Nam địa phương nơi sinh sống” PHẦN CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÁC CƠNG CỤ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Kinh tế a, Định nghĩa Kinh tê thi truơng tổng hòa mối quan hệ tương tác lẫn người xã hội - liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày cao người xã hội với nguồn lực khan Nói cách khác kinh tế học nghiên cứu cách người quản lý nguồn lực khan Các nhân tố hoạt động sản xuất người bao gồm lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất quan hệ sản xuất Hiện nay, Việt Nam vận hành theo kinh tê thi truơng- phuong thưc vạn hanh kinh tê lây thi truơng lam trung tam, lây lơi ich kinh tê, cung câu thi truơng va phuong thưc mua ban lam co chê vạn hanh cua nên kinh tê, phat huy tac dung điêu tiêt cua Nha nuơc hoat đọng kinh tê Nên kinh tê nuơc ta hiẹn la mọt nên kinh tê thi truơng phat triên theo đinh huơng xa họi chu nghia co sư quan ly cua Nha nuơc b, Đặc trưng kinh tế Nên kinh tê thi truơng co đặc trung co ban sau: - Qua trinh luu thong hang hoa đuơc thưc hiẹn chu yêu băng phuong thưc mua ban vơi pham vi cang mơ rọng tư quôc gia đên khu vưc va tren pham vi toan thê giơi Sư luu thong bao gôm luu thong hang hoa kinh tê, sư chuyên dich kêt qua san xuât tư khau đên khau khac cua qua trinh tai mơ rọng san xuât cua xa họi Sư luan chuyên hang hoa co thê đuơc thưc hiẹn băng nhiêu cach: chu chuyên nọi bọ, chu chuyên qua thuong mai Chỉ co sư luan chuyên hang hoa theo phuong thưc mua - ban thi mơi phat sinh kinh tê thi truơng - Nguơi trao đôi hang hoa phai co quyên tư tham gia thi truơng Ho co quyên tư lưa chon nọi dung trao đôi; tư lưa chon đôi tac; tư thoa thuạn gia ca theo huơng thuạn mua, vưa ban - Hoat đọng mua ban phai đuơc thưc hiẹn thuơng xuyen, ôn đinh tren co sơ mọt kêt câu tâng thiêu đu đê viẹc mua ban diên thuạn lơi, an toan - Tư canh tranh la thuọc tinh cua nên kinh tê thi truơng, la đọng lưc thuc kinh tê - xa họi phat triên, nang cao chât luơng san phâm va dich vu, co lơi cho ca nguơi san xuât va nguơi tieu dung Đa co sư xich lai gân giưa cac muc tieu kinh tê va cac muc tieu xa họi - Nên kinh tê thi truơng co sư quan ly cua Nha nuơc Nha nuơc dưa vao quy luạt vạn hanh cua kinh tê thi truơng, thưc hiẹn viẹc điêu chỉnh va không chê vi mo cân thiêt, hưu hiẹu, huơng dân sư phat triên cua kinh tê thi truơng - Co sư chi phôi manh mẽ cua phan cong va hơp tac quôc tê, tao mọt nên kinh tê thi truơng mơ, vuơt khoi bien giơi quôc gia, tham gia vao qua trinh họi nhạp kinh tê quôc tê Sự cần thiết quản lý Nhà nước với kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa a, Khái niệm Quản lý Nhà nước kinh tế Quan ly nha nuơc vê kinh tê la sư tac đọng co tô chưc, băng phap luạt va thong qua hẹ thông cac chinh sach vơi cac cong cu quan ly kinh tê len nên kinh tê nhăm đat đuơc muc tieu phat triên kinh tê đât nuơc, tren co sơ sư dung co hiẹu qua cac nguôn lưc va ngoai nuơc điêu kiẹn mơ cưa va họi nhạp kinh tê quôc tê Quan ly nha nuơc vê kinh tê la mọt dang quan ly xa họi cua Nha nuơc No rât quan đôi vơi sư phat triên kinh tê - xa họi cua đât nuơc, nhung cung rât phưc tap Nha nuơc quan ly toan bọ nên kinh tê quôc dan tren tât ca cac nganh kinh tê, cac lanh thô kinh tê, cac phân kinh tê va cac chu thê kinh tê hoat đọng toan bọ nên kinh tê Nha nuơc quan ly toan bọ nên kinh tê quôc dan khong chỉ tren pham vi quôc gia ma ca mọt sô hoat đọng kinh tê đôi ngoai diên nuơc ngoai, nhu cac doanh nghiẹp co vôn đâu tu nuơc ngoai, cac hang hoa xuât nhạp khâu tư nuơc ngoai, thâm đinh cac cong nghẹ thiêt bi nhạp khâu Quan ly nha nuơc vê kinh tê la quan ly tâm vi mo, giai quyêt quan hẹ vi mo co lien quan đên toan bọ nên kinh tê quôc dan, đo kinh tê nha nuơc đong vai tro chu đao Nha nuơc khong can thiẹp, khong giai quyêt vân đê quan ly san xuât kinh doanh cua cac chu thê kinh tê hoat đọng nên kinh tê thi truơng (ca nhan, doanh nghiẹp, cac tạp đoan kinh tê ) Trong chiên luơc phat triên kinh tê xa họi 2011-2020 (Đai họi Đang toan quôc lân thư XI) đa neu rõ tiêp tuc phat huy quyên tư kinh doanh theo phap luạt cua moi cong dan đê lam giau cho ban than va đong gop cho xa họi Moi phân kinh tê, cac chu thê tham gia thi truơng đêu đuơc coi trong, cung phat triên lau dai, hơp tac, canh tranh binh đăng, lanh manh va van minh, đo kinh tê nha nuơc giư vai tro chu đao b) Sự cần thiêt cua quan ly nha nuơc đối vơi nên kinh tê thi truờng đinh huơng xã hội chu nghia ở Viẹt Nam Quan ly nha nuơc đôi vơi nên kinh tê thi truơng theo đinh huơng xa họi chu nghia Viẹt Nam la sư cân thiêt khach quan, vi ly sau đay: Thứ nhất, Nha nuơc phai khăc phuc han chê cua kinh tê thi truơng, nhăm bao đam thưc hiẹn muc tieu phat triên kinh tê - xa họi đa đê Sư điêu tiêt cua thi truơng đôi vơi sư phat triên kinh tê thạt ky diẹu nhung vân co han chê vôn co cua no Thi truơng khong phai la noi co thê đat đuơc sư hai hoa viẹc phan phôi thu nhạp xa họi, nang cao chât luơng cuọc sông xa họi, phat triên kinh tê - xa họi hai hoa giưa cac vung Đông thơi, kinh tê thi truơng cung khong thê khăc phuc nhuơc điêm, mặt trai vôn co cua no Nhưng điêu can trơ viẹc thưc hiẹn muc tieu phat triên kinh tê - xa họi ma Đang va Nha nuơc ta đa đê Thứ hai, băng cac chinh sach, phap luạt va sưc manh kinh tê cua minh, Nha nuơc giai quyêt mau thuân vê lơi ich kinh tê phô biên, thuơng xuyen nên kinh tê quôc dan Trong nên kinh tê thi truơng, moi đôi tac đêu huơng tơi lơi ich kinh tê rieng cua minh va xay sư tranh gianh vê lơi ich, phat sinh mau thuân vê lơi ich Nhưng mau thuân co tinh phô biên, thuơng xuyen vi lien quan đên quyên lơi ca nhan, đên sư ôn đinh kinh tê - xa họi Chỉ co Nha nuơc mơi co thê giai quyêt đuơc cac mau thuân đo va điêu hoa lơi ich cua cac ben lien quan Thứ ba, xuât phat tư tinh kho khan, phưc tap cua viẹc lam kinh tê Lam kinh tê, nhât la lam giau phai co it nhât cac điêu kiẹn: y chi lam giau, tri thưc lam giau, phuong tiẹn san xuât kinh doanh va moi truơng kinh doanh Khong phai cong dan nao cung co đu cac điêu kiẹn tren đê tiên hanh lam kinh tê Sư can thiẹp cua nha nuơc la rât cân thiêt viẹc hỗ trơ cong dan co điêu kiẹn cân thiêt đê lam kinh tê Thứ tư, xuât phat ban chât giai câp cua nha nuơc, hai hoa lơi ich cua cac tâng lơp dan cu Nha nuơc XHCN Viẹt Nam đai diẹn cho lơi ich cua dan tọc va nhan dan lao đọng Nha nuơc cua ta la nha nuơc cua dan, dan va vi dan; muc tieu phat triên kinh tê - xa họi Nha nuơc ta xac đinh la nhăm đem lai lơi ich vạt chât va tinh thân cho nhan dan Tuy vạy, nên kinh tê nhiêu phân, mơ cưa vơi nuơc ngoai, khong phai luc nao lơi ich kinh tê cua cac ben cung luon luon đuơc thông nhât II MỘT SỐ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VỀ KINH TẾ Phạm vi áp dụng sách quản lý nhà nước kinh tế bao gồm: - Toàn kinh tế - Các ngành kinh tế - Các vùng kinh tế - Các thành phần kinh tế Nhà nước chức định hướng phát triển cho doanh nghiệp nhà nước mà vào định hướng phát triển kinh tế, doanh nghiệp sách định hướng phát triển Nội dung định hướng phát triển kinh tế Xác định mục tiêu dài hạn mục tiêu ngày định tương lai xa vài chục năm hoặặ̆c xa Xác định mục tiêu thời kỳ (có thể 10, 15, 20 năm) xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, thực kế hoạch năm, kế hoạch năm, kế hoạch hàng năm - Xác định thứ tự ưu tiên mục tiêu - Xác định giải pháp để đạt mục tiêu 3.Công cụ thể chức nhà nước kinh tế: - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn) Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội - Thực án phát triển kinh tế xã hội - Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình dự án phát triển cho việc định hướng phát triển ngành vùng lãnh thổ Nhiệm vụ nhà nước để thực chức quản lí nhà nước kinh tế: Phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế nay, nhân tố nước quốc tế có ảnh hưởng đến phát triển tương lai kinh tế nước nhà - Dự báo phát triển kinh tế Hoạch định phát triển kinh tế, bao gồm: xây dựng đường lối phát triển kinh tế -xã hội, hoạch định chiến lược sách phát triển kinh tế -xã hội, hoạch định phát triển ngành vùng địa phương, lập chương trình mục tiêu dự án để phát triển 5.Một số sách quản lý Nhà nước kinh tế Chính sách tiền tẹ la hẹ thông cac quan điêm, nguyen tăc Nha nuơc đê đê chỉ đao viẹc xay dưng cac giai phap tiên tẹ nhăm ôn đinh nên kinh tê quôc dan Theo ly thuyêt Keynes, điêu tiêt khôi luơng tiên tẹ la mọt cong cu co ban đê điêu tiêt nên kinh tê Điêu tiêt khôi luơng tiên tẹ anh huơng lơn đên ôn đinh gia ca va lai suât Chinh sach tiên tẹ co tac đọng quan đên tang truơng san luơng vê mặt ngăn han, song tac đọng đên đâu tu nen no cung co anh huơng đên san luơng tiêm nang vê mặt dai han vi thê chinh sach tiên tẹ phai chu đọng va linh hoat thuc tang truơng bên vưng, kiêm soat lam phat, ôn đinh gia tri đông tiên Chính sách thu nhập la hẹ thông cac quan điêm, nguyen tăc Nha nuơc đê đê xư ly môi quan hẹ vê viẹc lam va thu nhạp Vê nguyen tăc, chinh sach thu nhạp phai bao quat toan bọ lao đọng xa họi Trong tam cua chinh sach thu nhạp la khuyên khich, tao thuạn lơi cho viẹc sư dung nhiêu lao đọng, tao them nhiêu cong an viẹc lam mơi, tang them chât luơng va tinh ôn đinh cua cong viẹc, khuyên khich thay đôi co câu lao đọng xa họi va nang cao trinh đọ lao đọng Chính sách kinh tế đối ngoại nên kinh tê mơ thuơng đuơc hiêu la hẹ thông cac quan điêm, nguyen tăc cua Nha nuơc nhăm muc tieu giư cho tham hut can can toan tinh trang co thê châp nhạn đuơc Chinh sach bao gôm cac biẹn phap giư cho thi truơng hôi đoai can băng, ôn đinh tỷ gia hôi đoai, cac quy đinh vê hang rao thuê quan, bao họ mạu dich va ca biẹn phap tai chinh va tiên tẹ khac tac đọng vao hoat đọng xuât va nhạp khâu PHẦN THỰC TRẠNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Tài tài cơng a Tài Sư xuât hiẹn chê đọ tu hưu vê tu liẹu san xuât găn liên vơi sư phan chia giai câp va sư xuât hiẹn cua Nha nuơc Vơi chưc nang va quyên lưc cua minh, Nha nuơc đa tao điêu kiẹn thuạn lơi cho kinh tê hang hoa phat triên, mơ rọng pham vi hoat đọng cua tai chinh Đông thơi, đê tri hoat đọng cua minh, Nha nuơc cung tao lạp quỹ ngan sach đê chi tieu cho cac hoat đọng cua minh Thong qua ngan sach nha nuơc, Nha nuơc tac đọng vao qua trinh phan phôi tông san phâm xa họi va hinh linh vưc tai chinh nha nuơc Nhu vạy, Nha nuơc đơi lam cho hoat đọng tai chinh cang phat triên hon Ban chât cua tai chinh: Tai chinh phan anh hẹ thông cac môi quan hẹ kinh tê sinh qua trinh phan phôi cac nguôn tai chinh thong qua viẹc tao lạp va sư dung cac quỹ tiên tẹ nhăm đap ưng cac nhu câu khac cua cac chu thê xa họi b Tài công Tai chinh cong la cac hoat đọng thu va chi băng tiên cua Nha nuơc, phan anh hẹ thông cac quan hẹ kinh tê duơi hinh thai gia tri qua trinh hinh va sư dung cac quỹ tiên tẹ cua Nha nuơc nhăm phuc vu cho viẹc thưc hiẹn cac chưc nang vôn co cua Nha nuơc đôi vơi xa họi Co câu tai chinh cong bao gôm: - Ngan sach nha nuơc (Trung uong va đia phuong) - Tai chinh cua cac co quan hanh chinh nha nuơc - Tai chinh cua cac đon vi sư nghiẹp nha nuơc Tai chinh phuc vu hoat đọng cong ich Nha nuơc tai trơ (cac doanh nghiẹp nha nuơc hoat đọng cong ich) - Cac quỹ tai chinh ngoai ngan sach cua Nha nuơc Chức tài cơng: - Chức tạo lập vốn Chức phân phối Chức kiểm tra, giám sát Quản lí tài quan hành Viẹc quan ly ngan sach nha nuơc cac co quan hanh chinh đoi hoi phai đuơc tuan theo mọt chu trinh nhât đinh Đo la toan bọ hoat đọng cua ngan sach tư băt đâu hinh đên kêt thuc, chuyên sang ngan sach mơi Chu trinh ngan sach bao gôm cac khau: lạp dư toan ngan sach, châp hanh ngan sach, quyêt toan ngan sach Đôi mơi co chê quan ly tai chinh đôi vơi co quan hanh chinh nha nuơc theo chê đọ tư chu, tư chiu trach nhiẹm đuơc triên khai rọng rai đôi vơi tât ca cac co quan hanh chinh nha nuơc theo quy đinh cua Chinh phu Muc tieu cua co chê la: Tao điêu kiẹn cho cac co quan chu đọng viẹc sư dung bien chê va kinh phi quan ly hanh chinh mọt cach hơp ly nhât đê hoan tôt chưc nang, nhiẹm vu đuơc giao Thuc viẹc săp xêp, tô chưc bọ may tinh gon, thưc hanh tiêt kiẹm, chông lang phi viẹc sư dung lao đọng, kinh phi quan ly hanh chinh Nang cao hiẹu suât lao đọng, hiẹu qua sư dung kinh phi quan ly hanh chinh, tang thu nhạp cho can bọ, cong chưc Thưc hiẹn quyên tư chu găn vơi trach nhiẹm cua thu truơng đon vi va can bọ, cong chưc viẹc thưc hiẹn nhiẹm vu đuơc giao theo quy đinh cua phap luạt Nọi dung chê đọ tư chu vê tai chinh đôi vơi co quan hanh chinh: Đôi vơi phân kinh phi đuơc giao tư chu: Trong pham vi kinh phi đuơc giao, Thu truơng co quan co quyên han va trach nhiẹm: + Chu đọng bô tri, sư dung kinh phi theo cac nọi dung, yeu câu cong viẹc đuơc giao cho phu hơp đê hoan nhiẹm vu, bao đam tiêt kiẹm va co hiẹu qua + Đuơc quyêt đinh mưc chi cho tưng nọi dung cong viẹc (tren co sơ xay dưng Quy chê chi tieu nọi bọ) phu hơp vơi đặc thu cua co quan, nhung khong đuơc vuơt qua chê đọ, tieu chuân, đinh mưc chi hiẹn hanh co quan nha nuơc co thâm quyên quy đinh + Đuơc chuyên phân kinh phi đuơc giao tư chu cuôi nam chua sư dung hêt sang nam sau tiêp tuc sư dung Đôi vơi kinh phi quan ly hanh chinh tiêt kiẹm đuơc: Kêt thuc nam ngan sach, sau đa hoan cac nhiẹm vu đuơc giao, nêu co quan co sô chi thưc tê thâp hon dư toan kinh phi quan ly hanh chinh đuơc giao thưc hiẹn tư chu thi phân chenh lẹch đuơc xac đinh la kinh phi quan ly hanh chinh tiêt kiẹm đuơc Kinh phi tiêt kiẹm đuơc sư dung nhu sau: + Bô sung thu nhạp cho CBCC Co quan đuơc ap dung hẹ sô tang them quỹ tiên luong đa khong qua mọt lân so vơi mưc tiên luong câp bạc, chưc vu Nha nuơc quy đinh đê chi tra thu nhạp tang them cho CBCC + Chi khen thuơng va phuc lơi + Lạp quỹ dư phong ôn đinh thu nhạp: truơng hơp xét thây kha nang kinh phi tiêt kiẹm khong ôn đinh, co quan co thê trich mọt phân sô tiêt kiẹm đuơc đê lạp quỹ dư phong ơn đinh thu nhạp Quản lí tài với quan nghiệp Quan ly ngan sach cac đon vi sư nghiẹp bao gôm cac nọi dung sau: Lạp dư toan thu, chi ngan sach nha nuơc pham vi đuơc câp thâm quyên giao hang nam Tô chưc châp hanh dư toan thu, chi tai chinh hang nam theo chê đọ chinh sach cua Nha nuơc; chu tri hoặc phôi hơp vơi cac nganh hưu quan xay dưng cac chê đọ chi tieu đặc thu cua đon vi theo sư uy quyên cua co quan co thâm quyên - Quan ly sư dung tai san Nha nuơc giao cho đon vi - Châp hanh chê đọ kê toan thông ke theo phap luạt Lạp bao cao quyêt toan thu chi tai chinh quy va nam vê tinh hinh sư dung cac nguôn tai chinh cua đon vi theo Luạt Ngan sach nha nuơc Quan ly tai chinh cac đon vi sư nghiẹp gôm cac nọi dung thu va nọi dung chi 10 Co chê quan ly tai chinh theo chê đọ tư chu, tư chiu trach nhiẹm đuơc triên khai rọng rai đôi vơi tât ca cac đon vi sư nghiẹp cong lạp theo quy đinh cua Chinh phu Muc tieu đôi mơi co chê tai chinh đôi vơi đon vi sư nghiẹp la: Trao quyên tư chu, tư chiu trach nhiẹm cho đon vi sư nghiẹp viẹc tô chưc cong viẹc, săp xêp lai bọ may, sư dung lao đọng va nguôn lưc tai chinh đê hoan nhiẹm vu đuơc giao; phat huy moi kha nang cua đon vi đê cung câp dich vu vơi chât luơng cao cho xa họi, tang nguôn thu nhăm tưng buơc giai quyêt thu nhạp cho nguơi lao đọng Thưc hiẹn chu truong xa họi hoa viẹc cung câp dich vu cho xa họi, huy đọng đong gop cua cọng đông xa họi phat triên cac hoat đọng sư nghiẹp, tưng buơc giam dân bao câp tư ngan sach nha nuơc Thưc hiẹn quyên tư chu, tư chiu trach nhiẹm đôi vơi đon vi sư nghiẹp, Nha nuơc vân quan tam đâu tu đê hoat đọng sư nghiẹp cang phat triên, bao đam cho cac đôi tuơng chinh sach xa họi, đông bao dan tọc thiêu sô, vung sau, vung xa, vung đặc biẹt kho khan đuơc cung câp dich vu theo quy đinh cang tôt hon PHẦN LIÊN HỆ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM Thành tựu đạt được: Nhìn chung nhà nước ta thực tốt chức nhà nước, nhà nước ta thiết lập chế độ sở hữu đa dạng, phương thức quản lý, chế độ phân phối hợp lý - Trên lĩnh vực sở hữu: Sự tồn ba chế độ sở hữu (sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân), ba hình thức sở hữu (hình thức sở hữu nhà nước, hình thức sở hữu tập thể, hình thức sở hữu tư nhân) đòi hỏi khách quan kinh tế thị trường Việt Nam Nhà nước thơng qua hệ thống sách, pháp luật, đòn bẩy kinh tế để định hướng, làm cho kinh tế nhà nước bước vươn lên nắm vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước kinh tế tập thể tạo thành tảng kinh tế quốc dân Trên lĩnh vực quản lý: Nhà nước xây dựng chế, sách… tạo điều 11 kiện thuận lợi cho người lao động trực tiếp hay thông qua khâu trung gian định tham gia trình hoạch định, tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực kế hoạch phát triển doanh nghiệp - Trên lĩnh vực phân phối: Nhà nước vừa thông qua hệ thống sách kinh tế hoạch định, vừa sử dụng nguồn lực – trực tiếp phận kinh tế nhà nước – để định hướng, can thiệp vào lĩnh vực phân phối phân phối lại theo hướng ưu tiên phân phối theo lao động qua phúc lợi xã hội; kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực công xã hội; hoạch định sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa…Nhà nước góp phần đắc lực vào việc tạo mơi trường cho thị trường phát triển, tạo lập kết cấu hạ tầng kinh tế cho sản xuất, lưu thông hàng hóa; tạo lập phân cơng lao động theo ngành, nghề, vùng kinh tế qua việc nhà nước tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế theo lợi vùng, ngành nhu cầu chung xã hội… Là chủ thể trực tiếp sở hữu hoặặ̆c quản lý, khai thác quan truyền thông mạnh quốc gia, nhà nước góp phần cung cấp thơng tin thị trường cho chủ thể kinh tế để chủ thể chủ động lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh, đối tác kinh tế, thời điểm thực giao dịch kinh tế, cách thức sản xuất kinh doanh có hiệu điều kiện cụ thể mình…Muốn sản xuất phải có an tồn môi trường xã hội, môi trường kinh doanh, môi trường an ninh –trật tự, an toàn quan hệ người người, doanh nghiệp quan cơng quyền… Ngồi nỡỗ̃ lực nhà nước đồng tình nhân dân, khơng lực lượng khác tạo lập yêu cầu an toàn Nhược điểm tồn 12 Về việc thực chức định hướng phát triển kinh tế Khơng có tầm nhìn chiến lược, khơng nghiên cứu kĩ thực tế, đề mục tiêu không xuất phát từ thực tế Thiếu tính tốn đề mục tiêu, đề mục tiêu phát triển xa vời, khó đạt Mục tiêu đề không quán, không thống dễ thay đổi thời gian ngắn Về chức tạo lập mơi trường cịn tồn chế xin – cho tạo lập môi trường, tạo nên thiếu công khai minh bạch Nhà nước ưu cho tập đồn, doanh nghiệp nhà nước nên tạo mơi trường ảo cho doanh nghiệp Công tác dự toán ngân sách yếu, chủ yếu dựa vào lực người lãnh đạo tập đoàn gây tượng tiêu cực Về chức điều tiết Sử dụng cơng cụ quản lý vĩ mơ cịn mang nhiều tính hình thức, pháp chế áp đặặ̆t Sự phân cấp, phân quyền quản lý hệ thống nhiều bất cập vướng mắc Kiểm tra giám sát không thực tồn diện, thống nhất, thiếu cơng khai minh bạch Còn nhiều kẽỗ̃ hở chế giám sát tập đoàn kinh tế, lạm quyền tập đồn Vai trị Đảng ủy doanh nghiệp thấp, hiệu hoạt động không cao Giải pháp nâng cao hiệu thực chức quản lý nhà nước kinh tế Thứứ́ nhấứ́t, Nhà nước phải sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật thị trường phát triển, xoá bỏ luật lệ, quy định gây cản trở hoạt động thị trường, xây dựng hệ thống luật pháp phù hợp với quy luật kinh tế thị trường Thứứ́ hai, đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa hệ thống pháp 13 luật vào sống; quản lý xã hội, quản lý kinh tế pháp luật; nâng cao lực điều hành, ổn định kinh tế vĩ mô Thứứ́ ba, với tư cách chủ thể kinh tế lớn, nhà đầu tư hộ tiêu dùng lớn quốc gia, hoạt động đầu tư, chi tiêu Nhà nước tuân thủ quy luật thị trường sẽỗ̃ góp phần làm lành mạnh, minh bạch hoạt động kinh tế, đồng thời hướng chủ thể khác hộ gia đình, doanh nghiệp hoạt động theo chế thị trường KẾT LUẬN Có thể thấy chức cơng cụ quản lí Nhà nước đóng vai trị quan trọng chức quản lý kinh tế nhà nước Có định hướng có đường đúng, có định hướng có kế hoạch để tổ chức, để điều tiết, có khung pháp lý để kiểm tra giám sát Như nói chức cịn lại chỉỉ̉ bổ trợ cho chức định hướng phát triển mà 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Quản lí kinh tế học, NXB trường Kinh tế Quốc dân, Hà Nội năm 2008 Truơng Đai hoc Tai chinh Kê toan, Quan ly tai chinh nha nuơc, NXB Tai chinh, Ha Nọi 2004 PGS.TS Trân Đinh Ty, Quan ly tai chinh cong NXB Lao đọng, Ha Nọi 2003 Bọ Tai chinh Đôi mơi co chê quan ly tai chinh đôi vơi co quan hanh chinh va đon vi sư nghiẹp NXB Tai chinh, Ha Nọi 2003 15 16 ... Phân tích cơng cụ quản lí Nhà nước kinh tế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu Quản lí Nhà nước kinh tế sử dụng công cụ Việt Nam địa phương nơi sinh sống” PHẦN CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÁC CƠNG CỤ QUẢN LÍ... SỞ LÍ LUẬN VỀ CƠNG CỤ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ…………………………………………………………………………….3 I Một số vấn đề chung công cụ quản lí Nhà nước? ??…………………… Kinh tế? ??………………………………………………………………3 Sự cần thiết quản lí Nhà. .. trưởng kinh tế cải thiện nâng cao đời sống nhân dân Bên cạnh nguyên tắc để quản lý Nhà nước hành chính, kinh tế, Nhà nước cần công cụ để thực quản lý Trong công xây dựng đất nước, phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích công cụ quản lí nhà nước về kinh tế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về kinh tế khi sử dụng các công cụ này của việt nam hoặc địa phương nơi làm việc , Phân tích công cụ quản lí nhà nước về kinh tế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về kinh tế khi sử dụng các công cụ này của việt nam hoặc địa phương nơi làm việc