0

CON NGƯỜI — hữu THỂ BIẾT TRUY vấn về CUỘC HIỆN hữu của MÌNH

13 3 0
  • CON NGƯỜI — hữu THỂ BIẾT TRUY vấn về CUỘC HIỆN hữu của MÌNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:19

10 LUẬN ĐỀ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRIẾT HỌC KHĨA 2016 - 2019 CON NGƯỜI — HỮU THỂ BIẾT TRUY VẤN VỀ CUỘC HIỆN HỮU CỦA MÌNH Thủ Đức, 03 năm 2019 10 LUẬN ĐỀ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRIẾT HỌC KHÓA 2016 - 2019 CON NGƯỜI — HỮU THỂ BIẾT TRUY VẤN VỀ CUỘC HIỆN HỮU CỦA MÌNH MỤC LỤC DẪN NHẬP .1 I TƠI CĨ THỂ BIẾT GÌ? CON NGƯỜI CĨ TỰ DO HỒN TỒN — JEAN-PAUL SARTRE ? .2 CHỨNG MINH THIÊN CHÚA HIỆN HỮU THEO WILLIAM PALEY SỰ DỮ LÀ SỰ THIẾU VẮNG SỰ THIỆN THEO THÁNH ÂU-TINH .3 II TƠI NÊN LÀM GÌ? 4 LƯƠNG TÂM NHƯ SỰ HƯỚNG DẪN CON NGƯỜI HÀNH ĐỘNG ĐẠO ĐỨC TRONG “SYSTEM OF ETHIC” CỦA FICHTE CON NGƯỜI CĨ TRÁCH NHIỆM VỚI MƠI TRƯỜNG - MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC MỚI THEO HANS JONAS ĐƯỜNG LỐI HỌC Ở CHỖ LÀM SÁNG CÁI ĐỨC – KHỔNG TỬ 7 HUẤN LUYỆN ĐỜI TU CÓ GÂY CẢN TRỞ ĐẾN PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH KHÔNG? III TƠI CĨ THỂ HY VỌNG GÌ? 8 HẠNH PHÚC LÀ CÙNG ĐÍCH TÌM KIẾM CỦA CON NGƯỜI — ARISTOTLE HẠNH PHÚC LÀ THOÁT KHỎI KHỔ THEO PHẬT GIÁO 10 CUỘC SỐNG CÓ Ý NGHĨA GÌ? 10 Thủ Đức, 03 năm 2019 DẪN NHẬP Trong thời gian thụ huấn chương trình triết học, giúp tơi có nhìn mở với vật giới qua lối nẻo suy tư Quả vậy, thời gian giúp tiếp cận với tư tưởng từ cổ đến kim, từ Tây sang Đông, từ hữu thần sang vô thần v.v Chúng tư tưởng phong phú đa dạng Điều nhận thấy người tư xa xưa suy nghĩ lý giải vấn đề sống từ việc tìm tảng cấu tạo vật chất đến suy tư siêu Thượng Đế linh hồn Ẩn sâu thơi thúc khơng ngừng nghỉ để tầm nguyên người xét hữu thể biết truy vấn hữu Con người truy vấn đời để xem liệu có tự tuyệt đối đời (luận đề 1), người chứng minh liệu có tồn Thiên Chúa quyền sáng tạo (luận đề 2), có Thiên Chúa đâu mà có xuất trần gian (luận đề 3) Trong việc truy tầm kiến thức rút người phải để làm sáng “đức” (luận đề 4) Khi có đức sáng trường hợp cần định hành động người dường có tiêu chuẩn hướng dẫn hành động (luận đề 5); tiêu chuẩn khơng người với mà cịn với mơi trường sống (luận đề 6) Khi huấn luyện người xét tu sĩ dù có cản trở phát triển nhân cách chấp nhận xét đến giá trị Tin Mừng (luận đề 7) Cuộc truy vấn hữu người đến đích tìm đến hành phúc (luận đề 8), hạnh phúc khơng khác khỏi đau khổ theo triết lý Phật giáo (luận đề 9), cuối xác định cho ý nghĩa sống (luận đề 10) I TƠI CĨ THỂ BIẾT GÌ? CON NGƯỜI CĨ TỰ DO HỒN TOÀN — JEAN-PAUL SARTRE ? Trong tác phẩm “Being and Nothingness”, Jean-Paul Sartre trình bày tự người theo nghĩa, người hoàn toàn tự do, không theo nghĩa “khả chọn lựa” cho “khả tự chủ” Sở dĩ người có khả hư vơ hóa ý thức, nghĩa là, khả rút khỏi tất định (quá khứ) phóng vào tiềm hữu khác (tương lai) Như vậy, Sartre có lý cho rằng, xét mặt hữu thể luận, người hoàn toàn tự Tuy nhiên, xét mặt thực tiễn, người khơng có tự tuyệt đối, điều học giả trích quan điểm Sartre Thứ nhất, Sartre tôn sùng tự cá nhân chủ thể nên đánh tương quan với tha thể Thứ hai, theo Neil Levy, khơng có tự bên dự phóng Chúng ta tự chọn dự phóng, dự phóng tất định cách thực bày tỏ cho Cuối cùng, Merleau Ponty cho giới không sản phẩm ý thức cá nhân sản phẩm tập thể Con người hữu phải chấp nhận tự giới hạn để hài hịa với giới mà hiện-hữu-trong Tài liệu tham khảo: Neil Levy, Sartre, Oneworld, Oxford, 2002 “Con người hoàn toàn tự do” nghị luận quan điểm tự tuyệt đối Jean-Paul Sartre, Vũ Chí Kiên, viết trường triết học CHỨNG MINH THIÊN CHÚA HIỆN HỮU THEO WILLIAM PALEY Việc chứng minh Thiên Chúa hữu vấn đề gây tranh cãi lịch sử triết học Qua tranh luận ta thấy bên có dẫn chứng lý lẽ riêng để thuyết phục cho ý kiến William Paley đưa luận chứng thiết kế luận (The design argument), David Hume ba điểm để phản bác lại luận chứng Người viết thấy rằng, người phải tự chọn đường phải sống với lựa chọn Với Paley, ơng nêu quan điểm thiết kế thông minh đồng hồ suy vũ trụ thiết kế trí tuệ siêu việt Ơng từ việc nêu dẫn chứng ta hoang mạc gặp đồng hồ suy đoán phải có người thợ làm đồng hồ Tương tự, tự nhiên với trật tự thật hồn hảo; ta nói vũ trụ phải trí tuệ siêu việt tạo ra, Thiên Chúa Tuy nhiên, David Hume phản đối mạnh mẽ luận chứng thiết kế luận với ba luận điểm Thứ nhất, liên kết vũ trụ tất yếu khác được, vũ trụ có liên kết với nhau, khơng thể có vũ trụ mà khơng có liên kết, giống khơng thể có chim mà khơng có cánh khơng thể có cá mà khơng sống nước Thứ hai, so sánh loại suy vũ trụ giống đồng hồ dường thuyết phục, khơng giống cỗ máy khổng lồ Thứ ba, suy giới có người sáng tạo, khơng thể nói đấng vị Thiên Chúa khơn ngoan, tốt lành quyền năng, giới hữu hạn khơng thể nói sáng tạo từ đấng vơ hạn Tóm lại, việc chứng minh Thiên Chúa hữu việc khó theo luận lý thơng thường, người phải chọn cho quan điểm để sống với quan điểm Những người sống với quan niệm khơng có Thiên Chúa, họ để sống đời có lợi nhất, khép kín thu vén cho Cịn người sống với niềm tin có Chúa họ sống với niềm tín thác hành động cách tốt đẹp theo dẫn Ngài để mong Ngài ban cho họ không hạnh phúc đời mà hạnh phúc vĩnh cửu sau chết Tài liệu tham khảo: John Hick, Triết học Tôn Giáo, Nguyễn Phước Thịnh dịch, Thư viện Đại Chủng Viện Sài Gòn, Lưu hành nội John H.Hick, Philosophy of Religion, (Prentice Hall, 1990), 24 William S.Sahakan and Mabel L.Sahakan, Tư tưởng triết gia vĩ đại, trans Lâm Thiện Thanh, Lâm Duy Chân (NXB Tp.Hồ Chí Minh, 2001), 146 SỰ DỮ LÀ SỰ THIẾU VẮNG SỰ THIỆN THEO THÁNH ÂU-TINH Thánh Âu-tinh tác phẩm “Tự Thuật” giải thích cho thấy nguồn gốc Trên hết giải thích thánh nhân cho sự thiếu vắng thiện Điều hiểu theo hai hướng Đầu tiên, Thiên Chúa tạo dựng tốt đẹp theo thánh thiện Ngài Thứ hai, đau khổ thể lệch lạc người lìa xa đường lối Thiên Chúa Vấn đề thứ thấy rằng, thánh Âu-tinh khước từ đến từ Thiên Chúa Ngài đấng tốt lành, từ nơi Ngài phát sinh Vấn đề thứ hai nói lên việc sử dụng tự người Con người vốn trao ban ý chí tự do, quà tặng Thiên Chúa Tuy nhiên, lẽ người có quyền dùng tự để làm việc tốt đẹp có quyền làm việc gây đau khổ, chết Sự thực thể khơng có nơi vật chất, khơng có thể, tức không tất yếu phải phần thiết yếu giới; bắt nguồn từ tự lệch lạc người, tự tự tốt Quả vậy, khơng có nơi vật chất nên khơng có thể, tức khơng thực thể tất yếu giới Hơn nữa, Thiên Chúa ban cho người ý chí tự người làm dụng tự để chọn làm điều trái nghịch với thiện hay ý muốn tốt đẹp Ngài Sự theo thánh Âu-tinh chia làm hai tầng lớp Thứ giới hạn khiếm khuyết thể lý: khó nhọc, đau thương, bệnh tật chết Thứ hai tham gia ý chí tự người gây hậu đau thương thể lý Nhiều đau khổ chưa xấu biết rút điều tốt từ Khi đau khổ thấy bất toàn, giúp rèn luyện ý chí vững mạnh học tin tưởng phó thác vào Chúa Đau khổ giúp ta tránh thói ích kỷ kiêu căng tự mãn thân Tài liệu tham khảo: St.Augustinô, Tự Thuật, NXB Tôn Giáo, 2007 Đặng Quốc Dũng, Luận văn tốt nghiệp triết 2007-2010 II TƠI NÊN LÀM GÌ? ĐƯỜNG LỐI HỌC Ở CHỖ LÀM SÁNG CÁI ĐỨC – KHỔNG TỬ Trong phần mở đầu sách Đại Học, Khổng Tử cho việc học người cốt để làm sáng tỏ đức để yêu thương người đến cứu vớt người Thật vậy, ông viết “Đại học chi đạo minh minh đức, thân dân, chí thiện” nghĩa là, đường lối đại học chỗ làm sáng tỏ đức, chỗ yêu thương người, lo cho tốt lành đến tuyệt đỉnh Minh đức nghĩa “đức sáng”, đức có tất người, đức uyên nguyên “nhân chi sơ tính thiện” (người sinh tính vốn hiền lành) Tuy nhiên, đức bị mai một, bị che mờ hay bị đen tối môi trường sống hay thời gian Khi làm sáng tỏ đức người tìm thiện tính từ người yêu thương hết người “Thân dân” hay “tân dân” thân thiện, gần gũi người với tất chân tâm “Chỉ chí thiện” dừng nơi chí thiện hay lo nơi chí thiện cịn nhiều tranh luận Tuy nhiên, người “chí thiện” người hồn tồn gương mẫu đức hạnh mặt, tâm tư tình cảm, tác phong, hành vi xử kiến thức phổ biến Tài liệu tham khảo: Tính thiện tư tưởng Đông phương, Nguyễn Thu Phong, NXB Văn Học, 1997 LƯƠNG TÂM NHƯ SỰ HƯỚNG DẪN CON NGƯỜI HÀNH ĐỘNG ĐẠO ĐỨC TRONG “SYSTEM OF ETHIC” CỦA FICHTE Lương tâm, theo Fichte, thẩm phán cao cuối tất xác tín ta Nó khơng bị điều chỉnh loại ý thức khác Nó ý thức chất túy, nguyên Lương tâm không sai lầm khơng thể sai lầm, chuẩn mực hướng dẫn người Lương tâm, điều kiện mà thiếu người ta khơng biết để kết nối nguyên tắc đạo đức (the principle of morality) với hành động thực tiễn điều kiện cụ thể người Lương tâm, theo nghĩa khác, cầu nối đạo đức thực (real ethics) Có không thống cách hiểu nhiều học giả khái niệm lương-tâm theo Fichte Một số cho rằng, lương-tâm đóng vai trị mệnh lệnh đệ (first-order) để nói cho biết nên làm khơng nên làm Tuy nhiên, số khác lại phủ nhận nó, họ cho lương-tâm đóng vai trò mệnh lệnh đệ nhị (second-order) cách kiểm tra niềm tin đạo đức trường hợp nào.2 Fichte cậy dựa vào lương-tâm ơng muốn tìm tiêu chí tuyệt đối sai không muốn cậy vào quyền lực bên ngồi Hơn nữa, tiêu chí phải thuộc quyền sử dụng tất người, kẻ có học khơng có học Làm giải trường hợp lương tâm xung đột nhau? Nếu thâ ̣t sự tin rằng nghĩa vụ của phải làm là X, mô ̣t người khác cho rằng nghĩa vụ của không phải là X.Để trả lời cho vấn nạn này, Fichte cho rằng, lương tâm không có trách nhiê ̣m xác định nhiê ̣m vụ của chúng ta Đó là lãnh vực của phán đoán khả nhận thức ý chí Fichte nói “lương tâm khơng dễ bị lỡi tơi vẫn có thể dễ bị lầm lỗi về phán quyết Johann Gottlieb Fichte, The System of Ethics, trans Daniel Breazeale and Gunter Zöller, (New York: Cambridge University, 2005), 165 OWEN WARE, Fichte on Conscience, 2016 Philosophy and Phenomenological Research, LLC, Vol XCV No 2, September 2017 của mình đối với nghĩa vụ X.” Lương tâm phán đoán phân biệt Tính khơng thể sai lầm áp dụng cho những người đã được huấn luyê ̣n Tài Liệu Tham Khảo: Fichte, Johann Gottlieb, The System of Ethics, Trans and Ed Daniel Breazeale and Gunter Zöller, University of Kentucky, Cambridge University Press, 2005 OWEN WARE, Fichte on Conscience, Philosophy and Phenomenological Research, LLC, Vol XCV No 2, September 2017 CON NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG - MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC MỚI THEO HANS JONAS Nền đạo đức cũ hay đạo đức truyền thống chi phối mối tương quan người với người Nó cung cấp cho tiêu chuẩn “tốt” hay “xấu” để quy chiếu Trong đạo đức này, thiên nhiên khơng có vai trị trách nhiệm người Bây giờ, người với sức mạnh khoa học công nghệ làm cân thiên nhiên Trách nhiệm vượt qua mối tương quan người với nhau, người phải có trách nhiệm hệ sinh thái Vậy đạo đức bao gồm tương quan người với cách người tự nhiên mơi trường sống Nền đạo đức truyền thống khơng phải khơng cịn có giá trị với chúng ta, mà thiếu xót việc hướng đến trách nhiệm cho tương lai sống Nghĩa là, sống khơng cịn làm cịn có đạo đức Chúng ta cần khái niệm đạo đức để bao gồm tất sinh vật sống, hệ sinh thái môi trường vật lý cân nhắc đạo đức Nền đạo đức bao gồm hai vấn đề: thứ nhất, đạo đức hướng đến mối tương quan người với xã hội, tương quan trách nhiệm với thành phần tự nhiên Thứ đến, phải tìm cách lý giải cho vấn đề liên quan đến hệ cháu chúng ta, người tương lai chiếm giữ hành tinh sau qua Thực đạo đức gồm hai hướng vĩ mô vi mô Trách nhiệm vĩ mơ gồm phủ siêu phủ đưa nguyên tắc hành động chung, giáo dục cho người ý thức trách nhiệm Trách nhiệm vi mơ nơi cá nhân Mỗi cá nhân ý thức Hans Jonas's Ethics of Responsibility, 17 thực trách nhiệm đạo đức không với thân mà với hệ cháu Tài liệu tham khảo:  Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age, (Chicago: 1984, University of Chicago Press)  Bernstein, Richard J (1995): “Rethinking Responsibility” The Hastings Center Report, Vol 25, No 7, The Legacy of Hans Jonas (1995), pp 13-20  Heidegger, M (1977) The turning In The question concerning technology and other essays New York: Harper and Row HUẤN LUYỆN ĐỜI TU CÓ GÂY CẢN TRỞ ĐẾN PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH KHÔNG? Huấn luyện đời tu dường ngược lại với trình phát triển tự nhiên người dẫn đến cản trở phát triển nhân cách Thực vậy, huấn luyện đời tu đưa giá trị ơn gọi vào lối sống cá nhân, để giúp cá nhân mặc lấy lối sống theo giá trị Tin Mừng làm phong cách sống Trong phát triển nhân cách trình thỏa mãn nhu cầu để lớn lên thành tồn tất mặt đời sống người, bao gồm yếu tố thể lý, tâm cảm, lý trí tâm linh Sống theo giá trị Tin Mừng sống theo ba lời khuyên phúc âm khiết tịnh, khó nghèo phục Đức Khiết tịnh từ bỏ hành vi nhằm thỏa mãn khoái cảm nhục dục sống tình u với Thiên Chúa tim khơng sẻ chia Một lối sống khó nghèo phải từ bỏ quyền sở hữu để biết tin tưởng phó thác hồn tồn vào bàn tay Thiên Chúa Khó nghèo không từ bỏ quyền sở hữu cải vật chất, tinh thần biết cậy trơng vào Chúa Lời khấn phục từ bỏ hồn tồn phán đốn cá nhân mà theo mệnh lệnh bên hay người hữu trách Huấn luyện đời tu thấy ngược lại trình phát triển nhân cách cá nhân Trước hết, người mong muốn đến với đời tu, người phải xác định họ phải từ bỏ hành vi tính dục khối cảm Đó nhu cầu tự nhiên, người Ngồi ra, cịn liên quan đến việc truyền sinh Đây nhu cầu thể lý người lại khơng hợp với đời tu Hơn nữa, lời khấn khó nghèo từ bỏ sở hữu cá nhân lợi lộc vật chất Sự từ bỏ đó, theo lý thuyết Maslow, ngược lại nhu cầu đảm bảo người Đó nhu cầu an tồn đời sống Đó sở hữu tài sản, công việc bảo đảm, có gia đình n ổn v.v Tuy nhiên, người theo đời sống tu trì họ phải từ bỏ tất thứ để sống cho lý tưởng đời tu Trong lý tưởng đời tu Chúa Giêsu nói “con chồn có hang, chim trời có tổ, người khơng có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20) Cuối cùng, đức phục tác động đến việc khẳng định cá nhân Khi tơi bị tác động khơng thể khẳng định cá tính Như vậy, huấn luyện đời tu ngược lại với phát triển tự nhiên mặt thể lý tâm lý người, gây cản trở cho phát triển nhân cách cá nhân Tuy nhiên, điều chấp nhận xét đến người sống theo giá trị Tin Mừng đòi hỏi Tài liệu tham khảo: ThS Nguyễn Thơ Sinh, Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách, (Hà Nội: Nhà Xuất Bản Lao Động), 2008 III TÔI CĨ THỂ HY VỌNG GÌ? HẠNH PHÚC LÀ CÙNG ĐÍCH TÌM KIẾM CỦA CON NGƯỜI — ARISTOTLE Aristotle coi đạo đức học tìm kiếm hạnh phúc hạnh phúc liên hệ mật thiết với đích hay mục đích người Để đạt hạnh phúc, người ta phải hồn thành mục đích cách hồn thành chức hoạt động người (hành động theo lý trí) Các chức hoạt động người ln nhắm tới thiện Aristole lý luận thiện cao người mục đích cuối hoạt động chúng ta, hạnh phúc Trong khơng ý thức ln ln tìm kiếm hạnh phúc, Aristotle cho hực tế người cố gắng theo đuổi mục đích này, xây dựng cấu trúc tính người Vì hạnh phúc mục đích cuối chúng ta, đạo đức học quan tâm tới việc đạt mục đích cuối chúng ta, nên theo Aristotle đạo đức học khoa học để đạt hạnh phúc Tài liệu tham khảo: Samuel Enoch Stumpf, “Lịch sử triết học luận đề”, trans Lưu Văn Hy, Đỗ Văn Thuấn, NXB Lao Động, Hà Nội, 2004 HẠNH PHÚC LÀ THOÁT KHỎI KHỔ THEO PHẬT GIÁO Phật giáo cho người đạt hạnh phúc người biết loại bỏ đau khổ Quả vậy, việc loại bỏ đau khổ biết nguồn gốc khổ đau Qua chân lý Tứ-Diệu-Đế, đức Phật trình bày cho ta biết nguồn gốc đau khổ cách thức để giải khỏi đau khổ Khổ Đế trình bày tám nguyên nhân gây đau khổ, gồm bốn nguyên nhân thuộc thân phận người không tránh khỏi, bốn nguyên nhân thuộc thân ngũ uẩn Tập Đế nguồn gốc kết tập thành nỗi khổ với Ái Dục gốc đau khổ Diệt Đế chấm dứt nỗi khổ với Niết Bàn mục tiêu cứu cánh Phật giáo Đạo Đế phương để diệt khổ với Bát Chánh Đạo đường để tu tập Chân lý TứDiệu-Đế chân lý tảng Phật giáo Chân lý chứng ngộ từ thực hành lâu dài gian khổ đức Phật Nó đường đưa dẫn người thoát khỏi đau khổ đạt tới hạnh phúc Có thể thấy rằng, từ việc nhận nguồn gốc đau khổ Ái Dục người cần loại bỏ để đạt đến hạnh phúc Ái dục yêu thân ngũ uẩn Vì có Ái nên có Dục, tức q u nên muốn thứ thuộc Ái dục liên hệ mật thiết đến tham, sân, si (ba thứ tam độc cần phải loại trừ) tồn người Ái dục nguồn gốc kết tập đau khổ người Vì đau khổ thuộc tâm, nên muốn diệt trừ đau khổ người cần phải diệt dục tâm Diệt Ái Dục khơng phải loại bỏ hết thực bên ngoài, mà loại bỏ hết u ám vô minh tâm, loại bỏ hết Vọng tâm để Chân tâm xuất Đây hạnh phúc đích thực người Tài liệu tham khảo: Lý Minh Tuấn, Đông Phương Triết Học Cương Yếu 10 CUỘC SỐNG CÓ Ý NGHĨA GÌ? Cuộc đời người có ý nghĩa hay không vấn đề mà nhiều triết gia tìm kiếm dường khó có câu trả lời thỏa đáng Tuy nhiên, có người chẳng quan tâm đến ý nghĩa hay mục đích đời Trong thời kỳ đầu triết gia tìm cách đưa câu trả lời cho ý nghĩa đời Aristotle cho mục đích đời hồn thành chức năng; Thomas Aquinas cho mục đích đời kết hợp với Thiên Chúa David Swenson nói chất đời sống hạnh phúc phải tìm thấy đạo đức mà Tuy nhiên theo chiều ngược lại, A J Ayer nói hữu tạo hóa khơng đứng vững trống rỗng ông bác bỏ quan điểm ý nghĩa sống ý muốn Thượng Đế Ayer kết luận khơng có ý nghĩa thấy rõ đời, tự sống đời cách thỏa mãn theo hoàn cảnh cho phép Jean Paul Sartre cho người tự chất hữu vơ lý, người từ hư vơ mà đến khơng có lý đáng để người hữu Cuộc sống dư thừa đời sống tâm linh chẳng có nghĩa lý Với tơi, sống người có ý nghĩa khơng phải tự người khám phá Những người tìm ý nghĩa đời sống tràn đầy niềm hy vọng tích cực, người thấy đời khơng có ý nghĩa thấy đời nỗi bi quan, chán trường chí buồn nơn Ta khó đưa người sống nỗi chán chường, dư thừa buồn nôn để vươn lên hy vọng Sartre cảm nhận sống ơng tìm cách để lý giải điều Cuộc sống có ý nghĩa hay khơng nhiều người có khám phá giá trị cao quý Thật vậy, Lev Tolstoy dù đứng đỉnh cao danh vọng tiền bạc phải băn khoăn tìm ý nghĩa đời gặp niềm tin tôn giáo Những người khác không thấy ý nghĩa đời nên tìm cách sống thỏa mãn đời theo hoàn cảnh cho phép Tài liệu tham khảo: Samuel Enoch Stumpf, “Lịch sử triết học luận đề”, trans Lưu Văn Hy, Đỗ Văn Thuấn, NXB Lao Động, Hà Nội, 2004 10 ... KHĨA 2016 - 2019 CON NGƯỜI — HỮU THỂ BIẾT TRUY VẤN VỀ CUỘC HIỆN HỮU CỦA MÌNH MỤC LỤC DẪN NHẬP .1 I TƠI CĨ THỂ BIẾT GÌ? CON NGƯỜI CÓ TỰ DO HOÀN TOÀN — JEAN-PAUL SARTRE... sâu thơi thúc khơng ngừng nghỉ để tầm nguyên người xét hữu thể biết truy vấn hữu Con người truy vấn đời để xem liệu có tự tuyệt đối đời (luận đề 1), người chứng minh liệu có tồn Thiên Chúa quyền... sáng tỏ đức người tìm thiện tính từ người yêu thương hết người “Thân dân” hay “tân dân” thân thiện, gần gũi người với tất chân tâm “Chỉ chí thiện” dừng nơi chí thiện hay lo nơi chí thiện cịn nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: CON NGƯỜI — hữu THỂ BIẾT TRUY vấn về CUỘC HIỆN hữu của MÌNH , CON NGƯỜI — hữu THỂ BIẾT TRUY vấn về CUỘC HIỆN hữu của MÌNH