0

Giai cấp công nhân hiện đại và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

14 0 0
  • Giai cấp công nhân hiện đại và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:03

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giai cấp cơng nhân có sứ mệnh lịch sử vơ trọng đại, xóa bỏ xã hội cũ, lạc hậu, xây dựng xã hội tiến bộ, giải phóng giai cấp đồng thời giải phóng tồn nhân loại phạm vi tồn giới Ngày đứng trước tình hình phát triển đất nước giới, nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, bối cảnh toàn cầu hóa phát triển kinh tế tri thức, giai cấp công nhân ngày nước, nước phát triển, lực lượng xã hội quan trọng nhất, tham gia tích cực vào chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Từ tình hình trên, tác giả tiểu luận nhận thấy việc nghiên cứu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ngày giúp cho việc tìm hiểu them giai cấp công nhân ngày từ đưa mục tiên giải pháp cho phát triển giai cấp công nhân phát triển đất nước Chính lý đó, đề tài: “Giai cấp cơng nhân đại sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân thời đại ngày nay” chọn làm đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu: Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân vấn đề nhiều ngành khoa học nhà nghiên cứu quan tâm triết học, lịch sử, CNXHKH… Cụ thể như: “Những nét sơ lược lịch sử phong trào cơng nhân cơng đồn Việt Nam” Hoàng Quốc Việt, nhà xuất lao động 1959; “giai cấp công nhân Việt Nam” Trần Văn Giàu, nhà xuất sử học, 1963; “lịch sử phong trào cộng sản giai cấp công nhân Quốc Tế” chương trình sơ cấp nhà xuất giáo khoa Mác-Lênin 1976; …Ngoài ra, vấn đề sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đè cấp giáo trình “CNXHKH” nhà xuất trị quôc gia, lịch sử Việt Nam nhà xuất giáo dục, “Giáo trình triết học” nhà xuất trị quốc gia… vấn đề nghiên cứu đăng tạp trí triết học “Quan điểm V.I.Lênin đạo đức văn hoá đạo đức giai cấp công nhân” Lê Trọng Ân số tháng năm 2004; “Giai cấp công nhân nghiệp cơng nghiệp hố đại hố Việt Nam-Một số vấn đề lý luận thực tiễn” Bùi Đình Thanh-Nghiên cứu lịch sử số 1-1999… Tất sách, giáo trình, tạp chí đề cập đến sứ mệnh lịch sử giai câp công nhân Việt Nam Như vậy, từ khứ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đề tài nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu để chứng minh vai trò quan trọng giai cấp công nhân nghiệp giải phóng dân tộc cơng xây dựng đất nước, xây dựng xã hội mới-xã hội XHCN giai đoạn lịch sử giai cấp công nhân lại có nhiệm vụ 3 Mục đích nghiên cứứ́u của đê tai Mục đích nghiên cứu niên luận: niên luận thực nhằm mục đích làm rõ”sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam” Nhiệm vụ nghiên cứu niên luận: Để thực mục đích ta cần triển khai số nhiệm vụ cụ thể sau: Trình bày khái quát sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Trình bày sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam, bao gồm: Nguồn gốc, địa vị kinh tế xã hội, đặc điểm sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam phạm vi nghiên cứứ́u.của đê tai Đối tượng nghiên cứu đề tài giai cấp công nhân Phạm vi nghiên cứu đề tài giai cấp công nhân Việt Nam phương pháp nghiên cứứ́u.của đê tai Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận phương pháp luận chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp,logíc,lịch sử phương pháp liên ngành khác Đóng góp của đê tai Đê tai giup chung ta hiêu ro vê sư mênḥ lich sư cua giai câp công nhân noi chung, smls cua gccn viêṭnam hiêṇ noi riêng Đông thơi bai tiêu luâṇ co thê lam tai liê ̣ tham khao cho sinh viên sau 7.Kết cấu nội dung Tiểu luận gồm phần chính: Phần mở đầu, nội dung kết luận Trong phần nội dung gồm có chương PHẦN NỘI DUNG Chương Cơ Sở Lý Luận Về Sứứ́ Mệnh Lịch Sử Củủ̉a Giai Cấp Công Nhân Ngày Nay 1.1 Quan niệm củủ̉a chủủ̉ nghĩa Mác – Lênin giai cấp công nhân sứứ́ mệnh lịch sử củủ̉a giai cấp công nhân 1.1.1 Về giai cấp công nhân Giai cấp cơng nhân tập đồn xã hội ổn định, hình thành phát triển với trình hình thành phát triển sản xuất công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hố ngày cao; lực lượng sản xuấ tiên tiến, trực tiếp gián tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội; lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Trên sở chủ nghĩa vật lịch sử phương pháp tư biện chứng, C Mác Ph Ăngghen nghiên cứu thực trạng xã hội tư phát triển năm đầu kỷ XVIII đưa quan niệm khoa học chung giai cấp xuất xã hội lúc giai cấp công nhân “con đẻ đại công nghiệp”; gồm người lao động khơng có tư liệu bán sức lao động cho giai cấp tư sản theo phải chịu áp bức, bóc lột giá trị thặng sản xuất Họ khơng có đường khác để kiếm sống việc tự dư để làm giàu cho giai cấp tư sản; Họ lực lượng lao động trực tiếp vận hành công cụ sản xuất công nghiệp đại _ đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến Nhưng họ giai cấp cách mạng nhất, có tinh thần quốc tế vơ sản sáng, đồn kết với q trình đấu tranh chống lại kẻ thù giai cấp chung giai cấp tư sản Trên sở quan niệm C Mác Ph Ăngghen giai cấp công nhân, V I Lênin phát triển khái niệm giai cấp công nhân thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Từ đó, làm hồn chỉnh phong phú thêm lý luận giai cấp công nhân điều kiện: giành quyền lãnh đạo quyền xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa thực Theo quan niệm V I Lênin, giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền phải tỏ có “khả tổ chức thực tiễn” với việc thông qua Đảng tiền phong lãnh đạo tồn xã hội cải tạo xã hội cũ, tổ chức xây dựng xã hội mới, tổ chức xây dựng đất nước, tiến hành kiểm kê, kiểm soát, sử dụng chuyên gia tư sản, đẩy mạnh sản xuất tổ chức thi đua; họ người làm chủ nhà nước, làm chủ tập thể tư liệu sản xuất nhà nước sở hữu quản lý, giai cấp giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân, giai cấp thống trị trị 1.1.2 Về sứứ́ mệnh lịch sử tồn giới củủ̉a giai cấp cơng nhân Ngồi việc đưa quan niệm đắn giai cấp công nhân, công lao to lớn chủ nghĩa Mác – Lênin phát sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp cơng nhân lực lượng xã hội có vai trị giải phóng giới khỏi tình trạng “đen tối” chủ nghĩa tư Tóm lại, nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân gồm hai bước Một biến thành giai cấp thống trị, giành lấy dân chủ Hai là, sau đó, dung thống trị trị bước đoạt lấy tư tay giai cấp tư sản để tập trung tất công cụ sản xuất vào tay nhà nước _ giai cấp vô sản tổ chức thành giai cấp thống trị, để tăng nhanh số lượng lực lượng sản xuất, mang lại sống tự do, hạnh phúc, “làm theo lực, hưởng theo nhu cầu” cho người _ sáng tạo xã hội “Thực nghiệp giải phóng giới ấy, sứ mệnh lịch sử giai cấp vơ sản đại” Và, sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân hồn thành xây dựng giương cao vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Vận dụng phát triển sáng tạo học thuyết Mác điều kiện mới, V I Lênin tiếp tục bổ sung làm giàu thêm lý luận sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công nhân giai cấp thống trị trị, giai cấp lãnh đạo tồn xã hội đấu tranh lật đổ ách tư bản, nghiệp sáng tạo xã hội mới, toàn đấu tranh để thủ tiêu hoàn toàn giai cấp Những lý luận vận dụng trực tiếp vào trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội thực Những quan điểm, tư tưởng nhà kinh điển Mác – Lênin nêu cung cấp tảng lý luận mà mang lại phương pháp nghiên cứu khoa học, làm sở cho việc nghiên cứu giai cấp công nhân thời đại 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm củủ̉a Đảng Cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân sứứ́ mệnh lịch sử củủ̉a giai cấp công nhân 1.2.1 Về giai cấp công nhân Ở Việt Nam, với đường tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tiếp cận, tiếp thu vận dụng sáng tạo lý luận giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử từ chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh nước thuộc địa nửa phong kiến muốn vươn tới độc lập, tự phát triển đất nước Theo Người, tất người khơng có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động mà sống công nhân mà chủ chốt giai cấp cơng nhân xí nghiệp như: nhà máy, hầm mỏ, xe lửa… Nhưng công nhân công nghệ hồn tồn đại biểu cho đặc tính giai cấp công nhân Giai cấp công nhân Việt Nam mang thuộc tính đặc điểm giai cấp công nhân giới bên cạnh đặc điểm riêng biệt Ngày nay, thời kỳ đổi đất nước, công nhân Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “không người lao động sản xuất dịch vụ công nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước hợp tác xã, mà bao gồm công nhân thuộc khu vực tư nhân, cá thể, hợp tác liên doanh với nước ngồi” Có thể khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân Việt Nam số khía cạnh sau: Thứ nhất, lực lượng lao động trực tiếp vận hành phương tiện sản xuất đại xã hội, đại diện cho phương thức sản xuất Họ hoạt động lao động sản xuất chủ yếu ngành công nghiệp dịch vụ công nghiệp thuộc thành phần kinh tế Thứ hai, lực lượng nịng cốt, liên minh chặt chẽ với nơng dân trí thức nguồn động lực chủ yếu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thứ ba, phát triển mạnh mẽ theo hướng trí thức hóa, tiếp thu them đơng đảo người thuộc tầng lớp trí thức vào hàng ngũ điều kiện khoa học công nghệ ngày trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Quan niệm Đảng, bản, phù hợp với lý luận giai cấp công nhân chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời phản ánh thực tiễn giai cấp công nhân nước ta điều kiện phát triển kinh tế tri thức, tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; sở cho tiếp tục thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1.2.2 Về sứứ́ mệnh lịch sử củủ̉a giai cấp công nhân Khẳng định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại dân tộc ta viết “Chỉ có giai cấp cơng nhân dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân Với lý luận cách mạng tiên phong kinh nghiệm phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta tỏ người lãnh đạo xứng đáng tin cậy nhân dân Việt Nam.” Trong thời kỳ lịch sử mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân theo quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm sở cho nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, kinh tế tri thức hội nhập quốc tế Những quan điểm, đường lối Đảng đưa sở chung cho cấp ủy Đảng quyền địa phương triển khai thực nhiệm vụ trị vơ quan trọng xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa góp phần hồn thành sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Với điều kiện đặc thù Việt Nam độ lên Chủ nghĩa xã hội chưa trải qua hình thái kinh tế - xã hội Tư chủ nghĩa, hay chưa có lực lượng sản xuất phát triển Chủ nghĩa tư bản, giai cấp cơng nhân Việt Nam xác định có sứ mệnh lịch sử, thực nhiệm vụ quan trọng kinh tế tiến hành thành công nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, tạo sở vật chất kỹ thuật vững cho Chủ nghĩa xã hội đời Q trình cần có tác động tích cực, tự giác, sáng tạo từ phía: Đảng, thân cơng nhân, nhân dân lao động… nhằm xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, hướng tới mục tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Chương Sứứ́ Mệnh Lịch Sử Củủ̉a Giai Cấp Công Nhân Ngày Nay 2.1 Giai câp công nhân hiêṇ đai Tác động cách mạng khoa học công nghệ đại, làm cấu kinh tế, cấu xã hội có biến đổi làm cho “giai cấp công nhân đại” khác với “giai cấp công nhân cổ điển” thời kỳ kỷ XIX, thời kỳ Mác sống, số điểm như: Tỉ lệ số người làm dịch vụ so với số người sản xuất trực tiếp tăng lên; trình độ văn hóa chung tay nghề chuyên môn cao hơn; mức thu nhập trước, làm cho phận người lao động trở thành “trung lưu hóa” Một phận giai cấp công nhân mua cổ phần chia lợi nhuận với giai cấp tư sản Tầng lớp quản lý ngày có vai trị quan trọng kiêm nhiều chức phụ giới chủ Những biểu chứng tỏ giai cấp công nhân ngày phát triển, "teo đi" số người quan niệm Thế kỷ XIX giai cấp công nhân chủ yếu lao động chân tay, điều kiện sản xuất lúc cịn hạn chế Ngày điều kiện mới, lực lượng sản xuất đà phát triển mạnh, giai cấp công nhân không bao gồm người lao động chân tay mà cịn lao động trí óc thơng qua máy điện toán với thành tựu tin học Giai cấp cơng nhân có phát triển chất lượng để đảm đương nhiệm vụ điều kiện mới, hay nói cách khác “cơng nhân hóa trí thức” “trí thức hóa cơng nhân” xu tất yếu đại cơng nghiệp, q trình tự động hóa, tin học hóa Giai cấp cơng nhân lớn lên với đội ngũ trí thức giai cấp công nhân luôn người trực tiếp sản xuất, tham gia vào trình tạo giá trị vật chất, cải to lớn cho xã hội Giai cấp công nhân bao gồm người lao động lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ công nghiệp; nhà nghiên cứu, sáng chế, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất; kỹ sư, kỹ thuật viên, cán kỹ thuật thực chức công nhân lành nghề sản xuất tái sản xuất cải vật chất Giai cấp cơng nhân có mặt ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thơng vận tải, cơng nhân công xưởng, nhà máy sản xuất công nghiệp đại, tiên tiến phận nòng cốt, tiêu biểu với q trình phát triển giai cấp cơng nhân, phận trí thức gắn trực tiếp với lao động cơng nghiệp, với quy trình sản xuất cơng nghiệp tạo cải vật chất cho xã hội nằm nội dung khái niệm giai cấp công nhân Ngày nay, cấu giai cấp công nhân đại đa dạng, có nhiều trình độ khác không ngừng biến đổi theo hướng không nhất: Công nhân kỹ thuật ngày tăng công nhân ngày nâng cao trình độ, đóng vai trị q trình phát triển, cơng nhân truyền thống giảm dần Mặc dù mức sống cơng nhân có cao trước, cơng nhân có tham gia quản lý thơng qua đại biểu hội đồng xí nghiệp theo “chế độ tham dự” “chế độ ủy nhiệm”' họ người làm thuê bán sức lao động, ý chí chủ nghĩa tư quyền lực chi phối, tầng lớp “nhà quản lý” kẻ phụ thuộc vào giới chủ Giai cấp công nhân lực lượng sản xuất trực tiếp, giai cấp tiên phong xã hội Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân chuyển vào tay giai cấp hay tầng lớp xã hội khác: Những dẫn đặc trưng chất giai cấp công nhân Mác – Ăng Ghen - Lênin đưa sở phương pháp luận để xem xét, phân tích giai cấp cơng nhân đại quốc gia tư chủ nghĩa phát triển hay nước tiếp tục đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, nước giới thứ ba toàn giới nói chung, trước Giai cấp công nhân giai cấp người lao động cải vật chất lĩnh vực cơng nghiệp với trình độ kỹ thuật cơng nghệ ngày đại Sản phẩm thặng dư họ làm nguồn gốc chủ yếu cho giàu có phát triển xã hội Giai cấp công nhân vừa người lãnh đạo, đồng thời với nơng dân, trí thức giai cấp, tầng lớp lao động khác họp thành lực lượng tổng hợp q trình thực sứ mệnh lịch sử Giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng xã hội đầu công đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước Trong điều kiện phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam tiên tiến, đại, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, mở cửa, hội nhập với bên nhằm phát huy tốt chất đặc điểm giai cấp công nhân 2.2 Sứứ́ Mệnh Lịch Sử Củủ̉a Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Ngày Nay Hình thành phát triển từ nước nửa thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân Việt Nam phải chịu ba tầng áp bóc lột Vì ,họ sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng xố bỏ chế độ áp bóc lột giải phóng giai cấp cơng nhân ,xây dựng chế độ Dưới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân với giai cấp, tầng lớp lao động khác nước ta thực đoàn kết dân tộc hoàn thành cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân đưa nước ta vào giai đoạn độc lập, tự xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa Nước ta thời kỳ xây dựng đất nước trở thành nước phát triển, điều khơng có nghĩa giai cấp công nhân hết sứ mệnh lịch sử, trái lại sứ mệnh lịch sử lại quan trọng Ngày trước biến động phức tạp bối cảnh nước quốc tế Các lực thù địch ln tìm cách cơng nhằm phá hoại chủ nghĩa xã hộ nước ta Chúng sức tuyên truyền bất lực giai cấp công nhân Đảng cộng sản nghiệp xây dựng xã hội , phủ nhận thành tựu Đảng nhân dân ta đạt Từ phủ nhận đường xã hội chủ nghĩa sứ mệnh lịch sử giai cấp công Thực tế lịch sử chứng minh, đạt đựơc thành bước đầu công đổi khẳng định rõ đường lên chủ nghĩa xã hội đắn kỳ đại hội VII,VIII, IX, thể rõ tâm theo đường xã hội chủ nghĩa Đảng, nhà nước nhân dân ta Có thực đem lại sống ấm no, hạnh phúc, xoá bỏ bất công xã hội Nếu trước khơng có giai cấp ngồi giai cấp cơng nhân lực lượng có vai trị lãnh đạo cách mạng ngày khẳng định khơng có lực lưong xã hội khác lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn thử thách Nước ta lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ nước có kinh tế lạc hậu, phát triển Vì sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phải đầu việc xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Hay nói khác giai cấp công nhân với Đảng nhà nước phải: “Thực thắng lợi nghiệp CNH-HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo , phát triển ,thực công xã hội,chống áp bất công; đấu tranh ngăn chặn khắc phục tư tưởng hành động tiêu cực, sai trái, đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù địch bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh hạnh phúc” Cùng với phát triển của kinh tế tri thức địi hỏi giai cấp cơng nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử vừa phải tiếp tục làm quen với công nghiệp truyền thống vừa phải nhanh chóng tiếp cận làm chủ hoạt động sản xuất trình độ cao trước áp lực kinh tế tri thức Nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa điều yêu cầu phải phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nhưng tồn , phát triển nhiều thành phần kinh tế gây nên khuynh hướng phát triển kinh tế khác Một là: phát triển thực tự giác, Hai là: khuynh hướng tự phát tư chủ nghĩa - đặc tính vốn có sản xuất nhỏ Như đấu tranh cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa nước ta chống khuynh hướng tự phát tư chủ nghĩa Đương nhiên giai đoạn cịn thành phần kinh tế tư tư nhân mâu thuẫn lao động tư tính chất khác trước sách mềm dẻo Đảng nhà nước ta Ngày giai cấp công nhân dù lao động thành phần kinh tế có quyền làm chủ đất nước, mâu thuẫn tư công nhân giải quản lý nhà nước nhân dân đấu tranh giai cấp đấu tranh chống khuynh hướng tự phát tư chủ nghĩa ;đấu tranh bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo… Trên đường lên chủ nghĩa xã hội với thúc đẩy nhanh trình CNH-HĐH đất nước, mâu thuẫn xã hội Việt Nam là: mâu thuẫn lực lượng nhân tố thúc đẩy q trình phát triển đất nước khỏi nghèo nàn lạc hậu theo định hướng xã hội chủ nghĩa với lực lượng nhân tố kìm hãm q trình 2.3.Mục Tiêu Và Giải Pháp Chủủ̉ Yếu Để Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Ngày Nay 2.3.1 Mục tiêu Xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam vừa có sức vừa có tài, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp đại, tạo cấu cơng nhân đơng đảo, trẻ hóa, có tri thức ngày sâu rộng, hăng say lao động Nâng cao giác ngộ giai cấp, lĩnh trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; xây dựng lối sống lành mạnh công nhân, công nhân trẻ, cho đội ngũ công nhân tỉnh nói chung Chú ý phát triển lực lượng công nhân doanh nghiệp Nhà nước, cho họ trở thành lực lượng nòng cốt giai cấp công nhân số lượng, chất lượng giác ngộ trị Giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, ý thức vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân để thực tốt nhiệm vụ q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập với khu vực giới Điều quan trọng vừa kế thừa tinh hoa nhân loại phải giữ gìn phát huy sắc tốt đẹp dân tộc, phát huy nội lực, sức mạnh Việt Nam trình phát triển 2.3.2 Một số nhóứ́m giải pháp chủủ̉ yếu 3.2.1 Cần tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đội ngũ công nhân Việt Nam 3.2.2 Tăng cường công tác giáo dục đào tạo nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, bước trí thức hóa cơng nhân; giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa cho đội ngũ cơng nhân 3.2.3 Nâng cao, vai trò lực lãnh đạo tổ chức đảng; hoạt động tổ chức thuộc hệ thống trị sở sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngồi 3.2.4 Đổi hệ thống sách pháp luật Nhà nước có liên quan trực tiếp tới đội ngũ cơng nhân KẾT LUẬN Từ phân tích sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ngày cho ta thấy điều: giai cấp công nhân ngày mơt giai cấp tiên tiến, có vai trò to lớn lịch sử phát triển xã hội, lực lượng tiên phong công cải tạo khoa học công nghệ vào sản xuất xã xã hội Tìm hiểu giai cấp cơng nhân, đặc biệt hiểu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ngày vấn đề quan trọng nhận thức chúng ta, giúp ta có nhận thức đắn giai cấp xã hội nói chung giai cấp cơng nhân nói riêng Mỗi cá nhân xã hội cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm giai cấp, nhận thức xã hội để nâng cao tri thức văn hố mình, giúp cho giai cấp cơng nhân ln giai cấp nịng cốt cho phát triển xã hội Mặt khác, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ngày nội dung quan trọng giai cấp công nhân nên cần xã hội Đảng cộng sản trọng, tạo điều kiện hoàn thành cách tốt DANH MỤC TÀI LIÊỤ THAM KHẢO Giáo trình Chủ nghĩa xã hội - NXB Đại học Bách khoa Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2002) Toàn tập, Tập 20, Nxb CTQG, HN PGS.TS Phạm Công Nhất Để giai cấp công nhân Việt Nam thực lực lượng tiên phong nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bộ Giáo dục đào tạo (2008) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội (Dùng cho khối ngành khơng chun), nxb Chính trị quốc gia, Hà NộI www.google.com.vn ... khái quát sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Trình bày sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam, bao gồm: Nguồn gốc, địa vị kinh tế xã hội, đặc điểm sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt... nghiên cứu giai cấp công nhân thời đại 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm củủ̉a Đảng Cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân sứứ́ mệnh lịch sử củủ̉a giai cấp công nhân 1.2.1 Về giai cấp công nhân Ở... tiếp tới đội ngũ công nhân KẾT LUẬN Từ phân tích sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ngày cho ta thấy điều: giai cấp công nhân ngày môt giai cấp tiên tiến, có vai trị to lớn lịch sử phát triển xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai cấp công nhân hiện đại và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay , Giai cấp công nhân hiện đại và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay