0

Biện pháp thi công đường nhựa có bản vẽ

70 2 0
  • Biện pháp thi công đường nhựa có bản vẽ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 15:21

Thuyết Minh Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công Dự án nâng cấp tỉnh lộ việt nam Vốn vay ngân hàng phát triển châu á Gói thầu số 2 (2/4); Tỉnh lộ: TL321 thuộc tỉnh: ...............; Mã đường số:.......; Lý trình từ km 4 + 000 đến km 8+000; Chiều dài:  4.000 m. Thuyết Minh Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công Dự án nâng cấp tỉnh lộ việt nam Vốn vay ngân hàng phát triển châu Gói thầu số (2/4); TØnh lé: TL321 thuéc tØnh: .; M· ®êng số: .; Lý trình từ km + 000 đến km 8+000; Chiều dài: 4.000 m phần thứ sở để lập biện pháp thi công công trình Căn hồ sơ mời thầu Chủ đầu t "Phân ban quản lý dự án Phú Thọ (PPMU Phú Thọ) thuộc Sở GTVT ." Căn vào địa điểm xây dựng, mặt trạng thực tế khu vực thi công "Gói thầu số (2/4); Tỉnh lé: TL321 thuéc tØnh: ; M· ®êng sè: .; lý trình từ km + 000 đến km 8+000; Chiều dài: 4.000 m" Căn vào lực thực tế Nhà thầu: Công ty ĐTXD & PTKT Phần thứ hai đặc điểm kỹ thuật công trình Hợp đồng số: SP3-0708-2/4; Gói thầu số (2/4); TØnh lé: TL thuéc .; Mà đờng số: .; lý trình từ km + 000 đến km 8+000; Chiều dài: 4.000m Phạm vi xây dựng: Đờng tỉnh lộ 321 (TL321) thuộc huyện Tỉnh Điểm đầu (km4+000) thuộc địa phận Điểm cuối (km8+000) thuộc địa phận xà Qui mô xây dựng: Cấp đờng đạt tiêu chuẩn cấp V miền núi (TCVN 4054-2005) Vận tốc thiết kế = 30 km/h Bán kính đờng cong nằm tối thiểu: Rmin=30m (Rcc=15m) Độ dốc dọc tối đa Imax=10% Chiều rộng đờng Bn=6,5m Chiều rộng mặt đờng Bm=3,5m ChiÒu réng lÒ gia cè BlÒgc = (2 x 1)m = 2m ChiỊu réng lỊ ®Êt BlỊ = (2x0,5)m = 1m Cờng độ mặt đờng Eyc 980daN/cm2 Tải trọng thiết kế công trình: H30 - XB80 Tần suất thiết kế P=4% đờng, cầu nhỏ, cống Phần thứ ba Biện pháp thi công xây dựng công trình A - Biện pháp đảm bảo chất lợng I - Lập kế hoạch thi công - Khái quát chung: - Nhà thầu lập kế hoạch tác nghiệp điều độ sản xuất đảm bảo điều hoà sản xuất thi công, thờng xuyên nắm tình hình, kiểm tra phối hợp hoạt động phận thi công - Trong công tác lập kế hoạch, Nhà thầu đặc biệt ý vấn đề sau: - Cung cấp kịp thời đồng lực lợng lao động, máy móc thiết bị vật t - Để năm tình hình kịp thời kiểm tra tiến độ xây dựng, tình hình thực giai đoạn thi công xây lắp cần phải áp dụng hệ thống báo cáo nhanh tất tổ chức đơn vị tam gia thi công, lập kế hoạch làm việc cho ngày, tuần, tháng, tổng thể - Lịch làm việc công trờng: - Giao nhận nhiệm vụ thi công ngày cho tổ sản xuất theo phiÕu giao viÖc Ngêi nhËn viÖc cã thêi gian qua đêm nghiên cứu tính toán thực công việc đợc giao để đạt chất lợng hiệu - C¸n bé kü thuËt theo dâi, gi¸m s¸t chÊt lợng, tiến độ làm thủ tục cần thiết khác nh: tính toán khối lợng thực hiện, ký phiếu giao việc, nghiệm thu theo quy định hành - Đánh giá khối lợng, chất lợng, công việc thực ngày tổ đợc giao phụ trách để cã c¬ së hiƯu chØnh thùc hiƯn nhiƯm vơ - Nghiên cứu đề xuất phơng án tổ chức thi công cho ngày - Thành phần tham gia: Ban huy công trình, cán có liên quan khác, đội, tổ (Giai đoạn quan trọng mời đại diện Ban quản lý dự án tham gia cán t vấn giám sát) 2.1 - Lịch làm việc tuần: Tổ chức giao ban tuần (Cuối tuần) để giải vấn đề sau: - Đánh giá kết thực theo kế hoạch thi công ngày tuần - Lập thống tiến độ thi công với thời gian tuần - Thảo luận, đề xuất thống yêu cầu cho tuần nhân lực, vật t, tiền vốn, thiết bị vấn đề khác ảnh hởng đến việc thực thi công công trình - Thành phần: Đại diện Chủ đầu t, T vấn giám sát, Nhà thầu, T vấn thiết kế (nếu cần) 2.2 - Lịch làm việc tháng: - Tổ chức giao ban tháng vào cuối tháng (không bỏ giao ban tuần) để giải vấn đề: - Báo cáo Nhà thầu với Chủ đầu t toàn diễn biến công trờng tháng, có đánh giá sơ kết thực tháng theo điều kiện hợp đồng, tiến độ thi công vấn đề tồn phải giải từ thống nhÊt cđa cc häp th¸ng tríc - B¸o c¸o kÕ hoạch thi công Nhà thầu tháng - Chủ đầu t đa yêu cầu kÕt ln cho viƯc triĨn khai thùc hiƯn kÕ ho¹ch tháng thông qua báo cáo phân tích, góp ý thành viên giao ban II- Lập hệ thống quản lý chất lợng - Nhà thầu doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm xây lắp công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp thoát nớc, công trình thuỷ lợi, công trình điện cao hạ thế, công trình xây dựng Dận dụng Công nghiệp, Chúng có: + Đội ngũ cán dày dặn kinh nghiệm, có lực tổ chức thi công + Đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề + Thiết bị thi công kiểm tra chất lợng công trình đại + Có lực dồi tài - Chúng đà thi công nhiều công trình có tính chất tơng vấn đề chất lợng đợc đa lên vị trí hàng đầu Chúng có quy trình giám sát chặt chẽ nhằm quản lý chất lợng xây lắp công trình đa biện pháp sau đây: - Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, điều tra thực tế trạng công trình yếu tố trị, xà hội, an ninh, quốc phòng để lập biện pháp thi công chi tiết cho vị trí thi công - Căn hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công Ban huy công trờng phối hợp với phòng kỹ thuật Công ty kiểm tra lại văn bản, vẽ phát nh÷ng sai sãt vỊ kiÕn tróc, kÕt cÊu nỊn mãng để báo cáo kiến nghị với Chủ đầu t Thiết kế cho ý kiến giải - Căn vào yêu cầu kỹ thuật thiết kế đề ra, vào tiêu chuẩn chất lợng xây dựng Việt Nam (TCVN), loại vật liệu sử dụng cho công trình biện pháp kỹ thuật thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam - Biện pháp thi công phải đảm bảo an toàn cho khu dân c công trình xung quanh Đảm bảo vệ sinh môi trờng an toàn lao động, phòng chống cháy nổ - Biện pháp tổ chức thi công phải đảm bảo hợp lý mang tính khoa học để đảm bảo tiến độ công việc không đợc chồng chéo, bố trí nhân lực hợp lý phù hợp với trình độ công nhân - Biện pháp tổ chức thi công hoàn thiện, phải đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ kiến trúc đảm bảo chất lợng Sau xác định tiêu chuẩn chất lợng TCVN Ban huy công trình phòng kỹ thuật công ty lập biện pháp thi công chi tiết Biện pháp đợc trình nên chủ đầu t, sau dùng để thi công công trình - Bố trí kỹ s thi công giám sát thi công chi tiết công việc để đảm bảo việc thi công nh thiết kế - Nhà thầu đảm bảo chất lợng công trình theo thiết kế tất khối lợng công tác liên quan tới công trình, độ xác kích thớc hình học, vật liệu xây dựng hoàn thiện công trình, chất lợng cấu kiện sản xuất gia công sẵn - Toàn chất lợng công việc đợc đảm bảo chứng nhà sản xuất, chứng thí nghiệm, chứng chØ nghiƯm thu HƯ thèng tỉ chøc kiĨm tra chất lợng công trờng Nhằm thực công tác kiểm tra chất lợng công trình, hạng mục đợc thi công công trờng cách khách quan, xác, bảo đảm chất lợng yêu cầu thiết kế Nhà thầu tiến hành công tác kiểm tra làm hai phận 1.1 Bộ phận kiểm tra chất lợng Công ty: Thành phần gồm có: - Kỹ s kiểm tra chất lợng phòng kỹ thuật Công ty Thẩm quyền trách nhiệm phận nh sau: - Quan hệ với Chủ đầu t để thống lại lần cuối tiêu chuẩn chất lợng, nguồn gốc, quy cách loại vật liệu, hạng mục thi công - Giúp đỡ ban huy công trờng công tác kiểm tra chất lợng loại vật liệu nh: xi măng, chủng loại thép, chủng loại cát, đá v.v - Xác định trình Chủ đầu t c¸c chøng chØ, ngn gèc, quy c¸ch … cđa loại vật liệu - Cùng ban huy công trờng kiểm tra công tác cốp pha, gia công thép, đổ bê tông, xây, trớc mời Chủ đầu t nghiệm thu 1.2 Bộ phận kiểm tra chất lợng công trờng: - Chất lợng công trình thành lao động phấn đấu công tác kiểm tra chất lợng sản phẩm ngời công nhân đến phận Ban huy công trờng, nên thành phần kiểm tra chất lợng c«ng trêng gåm cã: - ChØ huy trëng c«ng trêng: chịu trách nhiệm quản lý toàn công tác thi công, vật t, nhân sự, liên hệ với Chủ đầu t thiết kế để nắm bắt kịp thời thay đổi yêu cầu thiết kế - Kỹ s chuyên trách KCS: chịu trách nhiệm kiểm tra tiêu chuẩn chất lợng vật t sản phÈm c«ng trêng, gióp chØ huy trëng c«ng trêng vỊ chất lợng công trình - Kỹ s phụ trách hạng mục: hớng dẫn giám sát hạng mục phụ trách thi công theo vẽ biện pháp thi công đà đợc Chủ đầu t phê duyệt Kiểm tra chịu trách nhiệm chất lợng vật t hạng mục phạm vi phụ trách - Đội trởng: nhận nhiệm vụ, công tác từ Kỹ s phụ trách thi công, phân công thực công tác đợc giao, kiểm tra phần việc phụ trách, báo cáo khối lợng chất lợng thực cho Kỹ s KCS Kỹ s phụ trách - Tổ trởng: Kiểm tra đôn đốc chịu trách nhiệm chất lợng sản phẩm tổ làm 2- Hệ thống tổ chức kiểm tra chất lợng phòng thí nghiệm - Để đảm bảo tính độc lập, khách quan, công tác kiểm tra chất lợng chủng loại vật t bao gồm thí nghiệm sau đây: - Phân tích lý cát, đá, đất - Cờng độ kÐo, nÐn cđa cèt thÐp - Cêng ®é kÐo, nÐn mẫu thử bê tông ngày, 28 ngày - Các thí nghiệm kiểm tra khác Chủ đầu t Đợc thực quan có đủ t cách pháp nhân thực III - Thí nghiệm kiểm tra vật liệu, vật t, thiết bị, công nghệ - Tất chủng loại vật t, vật liệu thiết bị lắp đặt phục vụ thi công mà Nhà thầu cung cấp để xây dựng công trình đợc thực nghiêm nghặt theo quy trình kiểm tra chất lợng Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 Chính phủ 1- Quy trình kiểm tra phê chuẩn vật t - Bộ phận cán kỹ thuật lập tiến độ thi công, tính toán nhu cầu vật t, vật liệu cần thiết cung cấp để thi công công trình theo tiến độ gửi cho bé phËn vËt t cung cÊp - Toµn bé số vật t cung cấp đợc kiểm tra tiêu lý phóng thí nghiệm trớc cho thi công Mọi vật t vật liệu, thiết bị đa vào sử dụng cho công trình mới, có nguồn gốc lý lịch xuất xứ rõ ràng bảo đảm kỹ thuật, chất lợng nh hồ sơ mời thầu có chứng thí nghiệm ,mẫu chào hàng trớc đa vào sử dụng đợc Chủ đầu t chấp nhận Cung ứng vật t đệ trình mẫu vật t yêu cầu Đến Kỹ s kiểm tra, xem xét chất lợng Chấp thuận Cho phép mua vật t đà đợc chấp thuận Đa đến công trình với giấy chứng nhận phù hợp với việc thử mẫu nhà máy cung cấp Nhà thầu Kỹ s kiểm tra chất lợng chứng nhận Đa vào sử dụng Chất lợng vật liệu đa vào công trình: a- Cốt thép: Thỏa mÃn yêu cầu thiết kế dùng thép Thái Nguyên xuất thép liên doanh bề mặt phải sạch, bùn đất, dầu mỡ, sơn dính bám, vẩy sắt, không sứt sẹo Gia công lắp đặt nghiệm thu tuân thủ theo TCVN 4453 - 87; TCVN 4453 - 95 tiªu chuÈn kÕt cÊu bê tông bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4091 - 95 tiêu chuẩn thép cho bê tông TCVN 8874 - 91 b- Xi măng: Dùng xi măng PC30 Bút Sơn Bỉm Sơn có cờng độ tơng đơng đáp ứng yêu cầu Chủ đầu t Không dùng xi măng lu kho 25 ngày Tuân thủ theo TCVN 2682 - 92 Xi măng Pooc lang TCVN - 139 - 91 Phơng pháp thử xi măng c- Đá dăm: Dùng đá qua sàng Mèo gù, Mỏ đá Hoa Ban xà Phúc Khánh huyện Yên Lập, có cờng độ tơng đơng đáp ứng yêu cầu Chủ đầu t Ngoài việc bảo quản đá trớc đa vào thi công đợc rửa đồng ý Chủ đầu t Tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN-1771-87 tiêu chuẩn đá dăm dùng xây dựng d - Cát vàng : Sử dụng cát vàng Sông lô Ngoài việc bảo quản đợc sàng để lọc sỏi sạn, tạp chất hữu đợc đồng ý Chủ đầu t đa vào sử dụng Tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 1770 - 86 tiêu chuẩn cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật e Nớc thi công: Là nguồn nớc đà qua kiểm nghiệm đợc đồng ý Chủ đầu t - Tuân thủ theo tiªu chn TCVN 4560 - 87 níc dïng cho bª tông vữa g Bê tông: Bê tông trộn máy trộn 350 lít trờng Tuân theo quy ph¹m TCVN 4453 - 87 ; TCVN 5540 - 91 Tiêu chuẩn hỗn hợp bê tông h - Vữa xây: Sử dụng vữa trộn máy mác thiết kế cho loại, không sử dụng vữa XM Tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4314 - 86 tiêu chuẩn vữa xây dựng TCVN 4459 - 87 hớng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng i- Khối xây: Phải đặc chắc, mặt xây phải ngang bằng, xây phải căng dây để mặt tờng phẳng Tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 4085 - 85 "Kết cấu gạch đá - Qui phạm thi công nghiệm thu" IV - Lập tiến độ thi công kiểm tra thực thi công 1- Kiểm tra thực biện pháp thi công: - Thực nghiêm chỉnh yêu cầu kỹ thuật thi công Hồ sơ mời thầu Chủ đầu t - Tuân theo Hồ sơ thiết kế quy định Chủ đầu t đề - Hàng tháng có kế hoạch thực khối lợng, kế hoạch tài - Mọi thay đổi thiết kế trình thi công phải có trí Chủ đầu t quan thiết kế, phải đợc thể văn 2- Kiểm tra thực tiến độ thi công: - Cân đối bố trí hợp lý máy móc thiết bị nhân lực thi công tr ờng quan đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ đề - Có tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình - Thống tiến độ thi công tuần, tháng với Chủ đầu t để thực V- Lập nhât ký thi công xây dựng công trình: - Nhật ký công trình đợc Nhà thầu lập theo quy định hành Nhà nớc - Nhật ký công trình thành phần công việc phục vụ công tác nghiệm thu - Sau kết thúc công việc nhgiệm thu đối tợng công việc Cán kỹ thuật thi công phải ghi chép phản ánh chi tiết tình hình cụ thể nh: Công viƯc, ngêi, thêi tiÕt, vËt t, thiÕt bÞ sư dụng công trình mời cán Kỹ thuật A ký xác nhận hàng ngày - Trong trình thi công ban ngành chức có liên quan đến dự án có thẩm quyền nêu ý kiến vào nhật ký thi công VI- Kiểm tra an toàn lao động & Vệ sinh môi trờng công trình - Nhà thầu đà bố trí phận chuyên trách có nhiệm vụ đôn đốc kiểm tra xử lý chỗ công trình Hàng ngày thêi gian giao ca, giê lµm viƯc, ci giê lao động Bộ phận thờng xuyên nhắc nhở công nhân vấn đề an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trờng phòng chống cháy nổ Ngoài hết làm việc hành phận phải đảm nhận công việc nh hành - Bộ phận chịu trách nhiệm trớc Giám đốc vấn đề xảy công trờng có cố công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trờng, phòng chống cháy nổ VII - Quy trình nghiệm thu Để quản lý tốt chất lợng công trình, Nhà thầu thực theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 Chính phủ Nhà thầu phải lập vẽ hoàn công theo điều 27 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, hoàn thành nộp cho chủ đầu t Bản vẽ hoàn công, tài liệu hớng dẫn quy trình vận hành lắp đặt (Nếu có) vào ngày đà quy định dự liệu hợp đồng - Bất kỳ chuyển tiếp công việc phải đợc nghiệm thu nội lập phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi Ban quản lý tríc 24h vµ cã kÕt ln cđa T vÊn giám sát phần việc trớc - Phiếu yêu cầu nghiệm thu đợc gửi đến cho T vấn giám s¸t tríc 24h nghiƯm thu C¸c bíc nghiƯm thu đợc tiến hành nh sau: + Bớc 1- Nghiệm thu nội bộ: Cán kỹ thuật Công ty nghiệm thu công việc cần nghiệm thu với kỹ s thi công tự đánh giá đợc tiến hµnh nghiƯm thu bíc + Bíc 2- LËp phiÕu yêu cầu nghiệm thu: Gửi đến chủ đầu t đề nghị đợc nghiệm thu công việc cần nghiệm thu Nhà thầu phải đa xác thời gian địa điểm yêu cầu nghiệm thu + Bớc - Nghiệm thu công việc xây dựng (Giai đoạn thi công xây dựng): Giữa nhà thầu Chủ đầu t: Thành phần gồm kỹ s thi công, cán kỹ thuật nhà thầu với cán thành viên giám sát chủ đầu t phân công Trình tự bớc hoàn công: - Hoàn công phần hoàn công tổng thể Xong công việc tiến hành lập hoàn công công việc Khi T vấn giám sát nghiệm thu trình hoàn công đà lập - Việc hoàn công nhà thầu thực phải đợc T vấn giám sát theo dõi kiểm tra - Các vẽ hoàn công đợc thực máy vi tính rõ ràng, đẹp - Số lợng vẽ hoàn công nộp theo yêu cầu Chủ đầu t Nhà thầu thực nghiêm chỉnh Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 quản lý chất lợng công trình xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Chính phủ việc quản lý dự án đầu t xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 Chính chủ việc sửa đổi bổ xung số điều nghị định 16/2005/NĐCP tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm sau: - TCVN 5637 - 1991 Quản lý chất lợng xây lắp công trình xây dựng Nguyên tắc - 14TCVN 4091-1985 Nghiệm thu công trình xây dựng - 26TCVN 5640 - 1991 Bàn giao công trình xây dựng Nguyên tắc - 28TCVN 5672 - 1992 HƯ thèng tµi liƯu thiết kế xây dựng Hồ sơ thi công Yêu cầu chung - Ngoài phải tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hành Nhà nớc, tiêu chuẩn ngành khác có liên quan - Trên công trình Nhà thầu chuẩn bị tài liệu liên quan cụ thể: + Hồ sơ thiết kế đà đợc phê duyệt + Nhật ký thi công + Biên nghiệm thu nội + Phiếu yêu cầu nghiệm thu + Biên nghiệm thu công việc (Giai đoạn, thiết bị & vật liệu ) + Các thiết bị phục vụ cho công tác nghiệm thu: Máy tính, thớc loại, máy thuỷ bình, máy kinh vĩ, Các tài liệu văn có liên đến gói thầu VIII - Báo cáo tiến độ, chất lợng, khối lợng, ATLĐ VSMT - Lập khối lợng, tiến độ thi công, chi tiết cho công việc có xác nhận T vấn giám sát đăng ký với Chủ đầu t sở vào tổng tiến độ dự án - Báo cáo khối lợng, tiến độ, chất lợng công việc đà thực có xác nhận T vấn giám sát đợc so với khối lợng tiến độ đà đăng ký, Báo cáo tình hình an ninh trật tự, an toàn lao động vệ sinh môi tr ờng thực đợc tuần B - Các giải pháp kỹ thuật: I - Giải pháp tổ chức thi công 1- Xây dựng công trình phụ trợ phục vụ công tác thi công: - Để có điều kiện thuận lợi cho việc thi công trờng, đồng thời chỗ làm việc cán bộ, công nhân Chúng dự kiến liên hệ với nhân dân quyền địa phơng thuê khu nhà, đất có diện tích lớn Vị trí nằm khoảng km5 + 00 -:- Km6 + 000, bố trí gồm nhà làm việc, nhà công nhân, xởng sản xuất, gia công khí, bÃi tập kết vật liệu loại, sân bÃi tập kết trang thiết bị, xe máy phục vụ thi công - Thiết bị thi công - Kế hoạch sử dụng thiết bị đợc xây dựng theo phơng án tổ chức công trờng, tiến độ thi công khả huy động thiết bị Nhà thầu - Kế hoạch ®iỊu ®éng cung øng thiÕt bÞ ®ång bé ®đ vỊ số lợng chủng loại nh đảm bảo tính khoa học phát huy đợc tối đa công suất thiết bị trình thi công, yêu cầu giảm chi phí máy thiết bị, giảm giá thành công trình - Thiết bị đợc điều động theo biểu đồ cung ứng thiết bị xe máy - Thiết bị thi công đợc bố trí phù hợp hạng mục xây dùng - Cung cÊp vËt t: a - C¬ së lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t - KÕ hoạch cung ứng vật t đợc xây dựng theo phơng án tổ chức thi công, tiến độ thi công công đoạn khả cung ứng vật t nhà thầu - Kế hoạch cung ứng vật t đảm bảo đồng bộ, hợp lý không ảnh hởng đến tiến độ thi công, không tồn đọng lâu ảnh hởng đến chất lợng vật liệu nh giảm hiệu vốn đầu t b - Tiến độ cung cấp vật t: - Khảo sát tiến hành ký kết hợp đồng mua bán vật t, hợp đồng ghi rõ chủng loại, số lợng, tiến độ cung ứng Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc chủ vật t cung ứng theo tiến độ thoả thuận - Tập kết dự trữ lợng vật t công trình đề phòng bất trắc trình cung ứng vật t c - Quản lý chất lợng vật t: - Chất lợng vật t đợc quản lý theo yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu Nhà thầu xây dựng hệ thống quản lý thí nghiệm chất lợng vật t, đảm bảo chất lợng vật t theo tiêu chuẩn đợc quy định Tiến độ thi công: a Căn lập tiến độ thi công Căn vào yêu cầu tiến độ thi công Chủ đầu t hồ sơ mời thầu Thời gian thi công gói thầu Nhà thầu thực công trình tối đa 240 ngày Căn vào khối lợng công tác chủ yếu Căn vào lực cung ứng vật t, thiết bị xe máy nhân lực nh tiền vốn Nhà thầu Căn vào công đoạn thi công theo phơng án tổ chức thi công b Tiến độ thi công Nhà thầu lập biểu tiến độ thi công sau: - Tiến độ thi công tổng thể gói thầu - Tiến độ thi công chi tiết hạng mục Từ tiến độ có tiến độ lĩnh vực sau: - Tiến ®é cung øng nh©n lùc - TiÕn ®é cung øng thiết bị xe máy thi công - Giải pháp ®Èy nhanh tiÕn dé - ¸p dơng mét sè biƯn pháp sau để rút ngắn thời gian thi công + Làm tốt công tác chuẩn bị: huy động nhân lực, thiết bị, vật t triển khai nhanh công đoạn thi công + Tổ chức thi công khoa học, hợp lý + Sử dụng hiệu tối đa công suất thiết bị thi công II - biện pháp kỹ thuật thi công 1- Công tác chuẩn bị: a- Công tác tiêu nớc bề mặt - nớc ngầm - Trớc tiến hành thi công đờng đào, làm hệ thống tiêu nớc hệ thống cống rÃnh chung để không cho chảy vào đào công trình - Tiết diện độ rộng rÃnh tiêu nớc đảm bảo tiêu thoát nhanh cống rÃnh chung b - Định vị công trình: - Sau nhận bàn giao mặt thi công, đơn vị thi công truyền mốc phụ cần thiết phục vụ cho việc thi công Những cọc mốc đợc dẫn phạm vi ảnh hởng xe máy thi công Cọc mốc phụ đợc bảo vệ chu đáo - Yêu cầu công tác định vị dựng khuôn xác định đợc vị trí tim đờng - Sử dụng máy trắc đạc để định vị công trình Đơn vị bố trí phận trắc đạc công trình thờng trực công trờng để theo dõi kiểm tra tim cọc trình thi công - Huy động giải thể: - Công việc bao gồm phần việc sau: - Đặc biệt quan tâm đặc biệt đầm việc đầm lèn cách hoàn hảo hai bên sờn ống phải đảm bảo việc lấp lại đợc thực đồng hai phía ống cống với toàn chiều dài yêu cầu Trừ có chấp thuận khác Kỹ s, không đợc phép vận hành thiết bị làm đất loại nặng phạm vi 1,5m tính từ cống mà chiều dày lấp lại cha tối thiểu phần t đờng kính cống nhng trờng hợp đợc phép nhỏ 50cm Các thiết bị loại nhẹ đợc phép hoạt động phạm vi nói sau đà đắp đợc chiều dày tối thiểu 30cm phía đỉnh ống cống - Vật liệu dùng để lấp lại theo với yêu cầu vật liệu chọn lọc mục"đắp thông thờng" nhà thầu đà trình bày * Đào lắp đặt cống, hố ga, hố thu nớc, tờng đầu: - Hố móng đào độ sâu yêu cầu toàn bề mặt móng đợc làm phẳng đầm chặt Tất vật liệu mềm không phù hợp đào bỏ thay vật liệu thích hợp đợc đầm chặt toàn * Nối dài cống cũ: - Việc nối dài ống cống Vị trí cống đợc định "đợc nối dài" đợc thẩm tra theo nh quy định kỹ thuật Các mối nối đợc kỹ s kiểm tra cách cẩn thận mối nối bị vỡ đợc gắn lại Việc nối dài ống cống đợc thực theo phơng pháp đà đợc vẽ Sau nối xong thực việc lấp lại nh đà đợc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật 17 - Xây đá vữa xi măng 7.1- Mô tả: - Công việc bao gồm việc thi công kết cấu xây đá xây gạch cho rÃnh thoát nớc, rÃnh xây vữa, tờng đầu cống, tờng chắn bảo vệ mái ta luy 17.2 - Vật liệu: a- Đá xây: - Đá xây cứng, chắc, vật liệu tự nhiên vết nứt, rạn ảnh hởng khác Đá có hình thức chất lợng nh đợc quy định vẽ theo quy định khác - Đá có tỷ trọng không nhỏ 2,4 độ thấm nớc không vợt 5% - Trớc chở đá đến trờng, Nhà thầu đợc chấp thuận nguồn vật liệu trình mẫu ®¸ cho Kü s xem xÐt thư nghiƯm nÕu thÊy cần thiết Mẫu đá với quy định để sử dụng cho công trình kích thớc nhỏ 15 cm Các loại đá sử dụng cho công trình có chất lợng với mẫu đệ trình - Đá xây không tròn cạnh, không bị phong hoá, tất loại đá bị phong hoá bị vứt bỏ - Hoạt động mỏ đá việc vận chuyển đá tới vị trí sử dụng đợc tổ chức để đảm bảo cho có đủ đá trớc xây dựng Có kho dự trữ loại đá quy định trờng để đảm bảo công việc xây đá liên tục suốt trình xây dựng - Đá giữ không bị bẩn, dính dầu, tạp chất khác có ảnh hởng đến độ dính kết vữa mặt đá lộ b - Vữa: - Vữa bao gồm cát vàng xi măng Các loại vữa sử dụng cho loại kết cấu phận kết cấu khác M100 nh đợc vẽ c - Sản xuất đá xây: - Tổng quát: Đá không đợc lồi lõm đễ dễ xây có hình dạng theo với yêu cầu loại kết cấu đá xây Khi thiết kế không đa kích cỡ đá, đá đáp ứng tiêu chuẩn kích cỡ, bề mặt để xây kết cấu có hình dạng, tính chất chung nh đợc quy định vẽ Độ dày lớp, thay đổi giảm từ đáy lên đến đỉnh tờng - Có lớp đá xây ngang để nối lớp đá tờng, trừ có quy định khác vẽ thiết kế, đá xây ngang đợc yêu cầu độ dài không đợc nhỏ chiều rộng đáy viên đá xây dọc lớn kề cộng thêm 30cm, trừ kích cỡ vợt chiều rộng tờng trờng hợp chiều dài viên đá lát ngang cỡ với chiều dày tờng - Bề mặt đá hoàn thiện: Đá đợc dùng cho xây dựng rÃnh dọc hệ thống thoát nớc hình chữ nhật dọc hai bên đờng khu vực đô thị đá xây tinh, lát mặt không đợc vênh 6mm - Đá dùng để xây tờng chắn đá xây thô lát mặt không đợc vênh 13mm - Hình dạng kích cỡ khối đá: Kích cỡ trừ đợc quy định khác vẽ, viên đá có độ dày không nhỏ 200mm độ rộng không nhỏ 1,5 lần độ dày - Hình dạng: Đá tơng đối vuông cạnh điểm nối, đáy bề mặt Đá đợc lựa, đá vuông cạnh phẳng đợc dùng để xây góc chân tờng - Cần sửa đổi hình dạng đá trớc xây, lại đà xây không đợc điều d - Yêu cầu thi công: Trộn vữa: Vữa trộn tay máy, tuỳ theo yêu cầu Kỹ s Trogn chuẩn bị trộn vữa tay, cát khô xi măng đợc trộn kỹ thùng kín tới hỗn hợp đạt tới mầu sắc đồng Sau đổ nớc vào với khôi8s lợng cho tạo đợc khối vữa dẻo Vữa trộn máy đợc trộn máy trộn đợc chấp thuận Trong thời gian không dới phút không 10 phút Vữa đợc sử dụng khoảng thời gian tiếng rỡi sau trộn trớc mẻ cuối bắt đầu e - Xây đá: - Công việc xây đá đợc thực ngời lÃnh nghề Khi xây vữa móng đà đợc chuẩn bị, phẳng, vững vuông góc bậc vuông góc với mặt tờng đợc kỹ s chấp thuận trớc đặt đá xây Khi xây đá móng đà xây bề mặt móng đá xây tới ẩm bÃo hoà nớc trớc trải vữa - Đá đợc rửa ngâm bÃo hoà nớc trớc xây để xây đợc tới ẩm Tất đá đợc xây với vữa tơi Các mạch vữa đầy đá đợc đặt cẩn thận trớc vữa cứng Không đợc để mảnh đá vụn móng - Đá xây không ném nên, trợt rơi tờng đập xuống, bảo đảm không đập đá đà xây dùng thiết bị đa đá lên chỗ cần xây để không gây xô lệch khối đá đà xây - Xây đá rÃnh thoát nớc đợc xây thẳng theo quy định vẽ Trogn trờng hợp xây tờng chắn lớp đá cần xây xo le hớng, hình dạng phù hợp với mặt cắt ngang đờng - Mạch thẳng đứng lớp đá xây cách mạch cạng noá 15cm Các mạch đá đầu đợc chèn vữa đầy đủ có độ dày trung bình nh sau: - Đá xây tinh mạch vữa không đợc lớn 15mm - Đá xây thô mạch vữa không lớn 25mm Chiều cao móng tờng xây thô không đợc xây chiều cao đá, cao cần xây thành bậc Miết mạch: Cần miết tất mạch trớc vữa đáy mạch đông cứng Tại chỗ khôgn thể miết nh bình thờng đợc cần cào vữa sâu khoảng 50mm vào mạch đá trớc miết mạch Trogn miết mạch không để vữa từ đáy mạch tràn nhoe nhoét lên bề mặt đá - Trong thời gian xây đá, khôgn đợc miết mạch ngày, sau cần đổ nớc vào mạch trớc trét vữa Cần dụng cụ miết mạch đà đợc chấp thuận để trét vữa cho đẹp Trờng hợp đợc giữ ẩm miết mạch cần bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời giữ ẩm ngày sau xây - Sau miết mạch xong vữa đá đông cứng cần giữ cho tờng xây đẹp 18 - Thiết bị giao thông: 18.1- Mô tả: Công việc bao gồm cung cấp, bố trí lắp đặt thiết bị giao thông, thay bổ sung thiết bị nh biển báo đờng bộ, cọc tiêu, dải phân cách hộ lan, cột số, cọc tiêu Công tác lắp đặt thiết bị giao thông bao gồm tất công tác đào, làm móng, lấp lại, tất công việc tơng ứng Quy định kỹ thuật Các tiêu chuẩn tham khảo: M69-70 Sơn nhôm M70-85 Sơn dầu màu trắng sơn dầu có hợp chất mầu hỗn M247-81 hợp M248-90 hạt thuỷ tinh dùng cho sơn kẻ mặt đờng M268-84 Sơn trắng vàng trộn sẵn M309-90 Các biển phản quang cho điều khiển giao thông M310-90 Sơn nhanh khô không phai vàng trắng M31-90 Sơn cầu màu xạm/không có chì Cromat M312-90 Sơn đen cho cầu kêt cấu gỗ/ chì Sơn lót oxit sắt đỏ/ chì, Cromat 18.2 - VËt liƯu: a - Kho chøa s¬n - Toàn sơn đợc bảo quản theo với dẫn nhà sản xuất theo điều khoản quy định kỹ thuật - Toàn sơn đợc dùng trớc thời hạn sử dụng nhà sản xuất quy định để đảm bảo chất lợng sơn b - Biển báo đờng bộ: - Tấm biển báo tôn phẳng cứng có chiều dày tối thiểu 2mm khác nh đợc vẽ theo ỷue cầu Kỹ s Những đợc gia công trớc sử dụng làm biển báo giao thông Kích thớc, màu sắc, ký hiệu biển báo đờng thuân thủ theo TCVN 22TCN-237-01 c - Các khung biển tăng cờng Khung biển báo gia cờng đợc làm đoạn thép mạ kẽm nóng khác đợc vẽ theo dẫn Kỹ s Các gia cờng đợc sư dơng kÝch thíc cđa biĨn lín h¬n 1m d - Cột biển báo: Cột biển báo đợc làm ống thép, đợc mạ kẽm nóng có đờng kÝnh tèi thiĨu 80mm vµ cã chiỊu dµy tèi thiểu 3mm khác nh đợc vẽ theo dẫn Kỹ s Cột bao gồm phận lắp ráp nắp đậy.Tất đầu hở đợc đậy kín chống nớc chui vào Kích thớc, màu sắc cột biển báo tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam 22 TCN-237-01 e - Cét c©y sè: Cét c©y sè b»ng bê tông tuân thủ theo chi tiết đợc vẽ TCVN 22TCN-237-01 Công tác bê tông cốt thép tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật đợc Nhà thầu trình bày mục f - Các đinh ốc, đai ốc, bu lông, vòng đệm Các đinh ốc, đai ốc, bu lông, vòng đệm dùng cho cột biển báo đợc làm hợp kim nhôm thép không gỉ, dùng cho hộ lan, rải phân cách đợc dùng loại mạ kẽm 18.3 Yêu cầu thi công: * Đặt cột, biển báo, hộ lan: Số lợng, kiểu loại vị trí biển báo đờng bộ, cọc tiêu, cột số, mốc lộ giới cacd đoạn hộ lan đợc quy định nh vẽ dẫn phê chuẩn Kỹ s Các cột số điểm liệu tham khảo quan trọng khôgn đợc di chuyển chúng, trừ bắt buộc di chuyển để thuận lợi cho công việc Trờng hợp di chuyển cột số chúng đợc di chun sang ngang sang mét bªn tÝnh tõ tim đờng với khoảng cách đủ để tạo khoảng trống cần thiết cho thi công Không đợc di chuyển theo chiều dọc đờng, trừ có kho khăn mà di chuyển theo chiều ngang Tất cột số mà đà di chuyển đợc ghi lại cách rõ ràng xác tất vị trí cũ cột số tài liệu ghi chép dự án Các cột số đợc đặt vị trí đà đợc ghi lại chi tiết vẽ Mốc lộ giới đợc lắp đặt cách xác với cự ly 100m dọc theo hai bên phạm vi hành lang bảo vệ điểm đờng cong điểm tiếp tuyến đoạn đờng cong khác nh đợc vẽ Từng cột đợc đặt xác, vững vị trí cao độ đà đợc quy định Đặc biệt thực công việc bê tông có liên quan Việc thi công sản xuất lắp đặt cột theo nh vẽ bao gồm biển cảnh báo phản quang sơn kẻ cột nh đợc yêu cầu Từng cọc mốc, vật chuẩn cột đợc đặt xác vững vị trí cao độ đạt yêu cầu Trong trình đúc cọc mốc, không đợc dỡ bỏ ván khuôn bê tông cha đông cứng Loại bỏ cọc mốc sai lệch Bề mặt cọc mốc đà hoàn thành đồng nhất, phẳng lỗi, vết nứt, mép bị sứt mẻ Khôgn đợc vận chuyển mốc đúc sẵn công trình nh bê tông cha đợc bảo dỡng 19 - Biện pháp trắc đạc: Công tác trắc đạc đóng vai trò quan trọng thi công, phải tiến hành thờng xuyên Công tác trắc đạc đợc nhà thầu tổ chức từ bắt đầu tiến hành thi công công trình tổ trắc đạc công trình Để thiết lập trì số liệu trắc đạc công trình cách xác, tổ tiếp tục nhận mốc giới cao độ chuẩn Chủ đầu t bàn giao (có biên giao nhận) sau tổ có trách nhiệm bảo vệ mốc giới đảm bảo không chuyển vị trí theo phơng Thiết lập hệ thống mốc cho công trình theo tiêu chuẩn TCNV 4447-1987 Các hệ mốc đợc bố trí cac vị trí thuận lợi an toàn không bị ảnh hởng yếu tố thi công Hệ mốc đợc trì suốt thời gian thi công Máy trăc đạc phục vụ công trình phải đợc trung tâm đo lờng kiêm định hiệu chỉnh xác Phơng pháp truyền dẫn tim trục dùng phơng pháp toạ độ vuông góc kết hợp với tạo độ cực Đo chiều dài trục dùng thớc thép đà đợc kiểm định với sai 1/25000 Căn vào mốc giới, cao độ chuẩn để thành lập hệ trục cho công trình, lập hệ cao độ trình xác định cao độ cho công trình Căn vào vẽ thiết kế để thành lập trục công trình cách: trục công trình đợc xác định điểm tim, cốt Các điểm đợc thiết lập cho việc sử dụng dễ dàng, xác ảnh hởng đến việc thi công Trong qua trình thi công Nhà thầu dựa hệ trục cao độ để thi công theo yêu cầu bên mời thầu thiết kế mời thầu Côgn tác trắc đạc đợc theo dõi thờng xuyên ghi chép đầy đủ Các số liệu đợc thôgn báo cho Chủ đầu t III - Nguồn chÊt lỵng cung cÊp vËt t 1- Ngn vËt t - Xi măng Bút Sơn, Bỉm Sơn loại xi măng có tiêu chuẩn tơng đơng đợc lấy đại lý công ty địa bàn tỉnh Phú Thọ - Thép Thái Nguyên thép có tiêu chuẩn tơng đơng đợc lấy đại lý thép Thái Nguyên bàn tỉnh Phú Thọ - Các loại đá, cấp phối đá dăm lấy mỏ đá địa bàn huyện Yên Lập địa bàn huyện lân cận - Đất đắp lấy mỏ đất huyện Yên Lập địa bàn huyện lân cận - Cát vàng Sông Lô, mua bÃi tập kết vật liệu địa phơng - Nhựa thấm mua Công ty Tranmexco, Hà Nội - Các vật liệu khác mua địa bàn công trình thi công -Chất lợng vật t: Vật liệu đa vào côgn trình đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu đợc Kỹ s chấp thuận Nhà thầu đa vật liệu vào công trình để sử dụng IV - biện pháp đảm bảo chất lợng xây lắp 1- Công tác kỹ thuật trờng Nhà thầu thực côgn tác khảo sát thi công thờng xuyên bao gồm công việc cụ thể khảo sát chi tiết thêm địa hình để công tác lên ga cắm cọc đợc xác phù hợp với yêu cầu thiết kế Kỹ s đáp ứng việc đo đạc sau cho công tác toán Côgn tác khảo sát thi công thờng xuyên gồm tất cô ng việc thí nghiệm trờng phòng thí nghiệm nhắm đảm bảo chất lợng nh tay nghề công nhân phải phù hợp với tất yêu cầu đợc quy định Quy định kỹ thuật Tất số liệu công tác khảo sát đợc ghi chép sổ tay khảo sát trờng chuẩn, không ghi chép vào giấy rời Lý trình cột km hữu đợc kiểm tra xác định, khoảng cách xác cột km kề vị trí cột theo lý trình dự án Trogn trờng hợp naog, không đợc di chuyển cột Km hữu suốt giai đoạn thực dự án trừ thật cần thiết cho công việc thực dự án nơi việc đo đạc khối lợng để toán yêu cầu cần có khối lợng vật liệu đợc xác định khác biệt trăc dọc sau thi công trắc dọc đờng cũ Nhà thầu thực tất công tác khảo sát địc hình cần thiết cho đủ chi tiết để đảm bảo khối lợng thi công đợc tính toán xác Những hạng mục cần phải đo đạc bao gồm công việc đào đắp, mở rộng, ổn định đào đắp, xây dựng rÃnh mới, sửa chữa rÃnh, vai đờng lề đờng Công tác khảo sát thờng xuyen Nhà thầu công việc đo đạc khối lợng không đo đạc kích thớc máy thuỷ bình, kinh vĩ, thớc dây mà bao gồm khoan lõi đo chiều dày mặt đờng, kiểm tra lớp đắp khoan lún, quản lý phiếu cân xe, xác định tỷ trọng bê tông nhựa hàm lợng nhựa trờng nh phòng thí nghiệm tất phơng tiện đo đạc khối lợng khác Kỹ s hớng dẫn - Công tác lên ga cắm cọc phần đờng khôi phục, mốc bê tông với khoảng cách 1000m cọc gỗ đợc nối với hệ thống lý trình đờng cũ, công trình công cộng cấu trúc vĩnh cửu với khoảng cách 10m đợc Kỹ s bàn giao cho Nhà thẩutớc bắt đầu công tác khảo sát trờng Các số liệu theo phơng pháp ngang mốc đợc Kỹ s bàn giao cho Nhà thầu Số liệu trắc ngang tuyến đủ để cắm cọc thiết lập hệ thống tim thiết kế đờng cách xác Trong trờng hợp cần thiết phải có điều chỉnh nhỏ hớng tuyến hay trắc dọc đoạn ngắn để tăng cờng an toàn giao thông điểm đen tai nạn, Kỹ s xác định đoạn đờng đó, thiết ké điều chỉnh hớng tuyến trăc dọc theo yêu cầu hớng dẫn nhà thầu lập thiết kế, điểm khống chế tạm thời cách thích hợp số liệu liên quan khác để tiến hành chỉnh tuyến Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo vệ cọc mốc phải khôi phục chúng h hỏng, nguyên nhân gây Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa Nhà thầu phải dự trù kinh phí để bảo vệ cột mốc bổ sung cần thiÕt cho viƯc thùc hiƯn c«ng viƯc NÕu Kü s thấy cần thiết Nhà thầu khảo sát lắp đặt bổ sung mốc cao độ cố định vị trí chắn dọc theo chiều dài Dự án để thuận tiện cho việc thiết kế, khảo sát cao độ mặt đờng, lên ga cắm cọc, lập hồ sơ hoàn công đo đạc tính toán khối lợng sua Các mốc cao độ cố định đợc đặt mặt đất vị trí không bị di dời Nhà thầu cắm cọc thi công cần thiết để thiết lập xác hớng tuyến, cao độ cho công tác xây dựng khôi phục, kết cấu thoát nớc, rÃnh tất hạng mục khác, phù hợp với thiết kế chi tiết đảm bảo cho Kỹ s chấp nhận trớc triển khai xây dựng Nếu kỹ s đa sửa đổi hớng cao độ tuyến trớc sau lên ga cắm cọc, Kỹ s hớng dẫn chi tiết cho nhà thầu để thực sửa đổi Nhà thầu phải chỉnh lại côgn tác lên ga cắm cọc để đạt đợc chấp nhận Những nơi yêu cầu phải đo đạc toán khối lợng Nhà thầu phải lấy số liệu mặt cắt ngang mặt đất tự nhiên với khoảng cách 50m nhỏ theo dẫn Kỹ s Bản vẽ đợc vẽ giấy có tỷ lệ, cỡ khuôn đợc Kỹ s chấp nhận Những vẽ trắc ngang bao gồm đờng đỏ thiết kế đợc lập từ chi tiết thiết kế Nhà thầu phải trình vẽ trắc dọc thiết kế gốc để kỹ s chấp nhận sửa đổi trả lại cho Nhà thầu Nhà thầu cung cấp cho Kỹ s tất máy móc, nhân lực, công nhân vật liệu cần thiết mà Kỹ s yêu cầu để kiểm tra việc lên ga cắm cọc công việc có liên quan - Chuyên gia kỹ thuật trờng Nhà thầu cung cấpcán kỹ thuật có trình độ kinh nghiệm phù hợp để hớng dẫn, thực báo cáo tất kết khảo sát trờng đà đợc quy định tất thí nghiệm trờng nh phòng thí nghiệm Nhà thầu cung cấp cán kiểm tra chất lợng có trình độ để đảm nhận công viẹc quản lý chất lợng côgn trình Những cán quản lý chất lợng nhà thầu phải đợc Kỹ s chấp nhận Cán quản lý chất lợng Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra công việc Nhà thầu đảm bảo phù hợp công viẹc hợp đồng Trách nhiệm kiểm tra bao gồm công việc nh: kiểm tra ván khuôn bê tông, cốt thép Nhà thầu cử đội trởng quản lý giám sát chất lợng suốt thời gian thực hợp đồng Ngời có 10 năm kinh nghiệm công tác quản lý đảm bảo chât lợng có hai năm kinh nghiệm giám sát quản lý có cấp tổng hợp có kinh nghiệm huấn luyện đẻ Kỹ s chấp nhận Nhà thầu cung cấp cán kỹ thuật có trình độ kinh nghiệm phù hợp để hớng dẫn thực công việc chính, phụ bảo dỡng thờng xuyên đợc quy định tài liệu hợp đồng - Kiểm soát chất lợng tay nghề * Chơng trình kiểm soát chất lợng: - Nhà thầu nộp chơng trình kiểm soát chất lợng để Kỹ s duyệt vòng 30 phút tính theo lịch kể từ nhận đợc thôgn báo khởi công Chơng trình kiểm soát chất lợng phải đầy đủ thủ tục dẫn báo cáo để đảm bảo phù hợp yêu càu hợp đồng Chơng trình bao gồm côgn tác kiểm toán nội định kỳ Nhà thầu quản lý Việc không đồng ý Kỹ s không sở để Nhà thầu láy lý chậm trễ Nhân sự: Nhà thầu trình Kỹ s tên trình độ cấp cán quản lý giám sát thực công trình Lập danh sách tổ chức bên ví dụ nh phòng thí nghiệm Chơng trình kiểm soát chất lợng bao gồm sơ đồ tổ chức rõ mối quan hệ bên Các thủ tục rà soát đệ trình: Thủ tục rà soát mẫu, chứng trình nộp khác phù hợp với hợp đồng Phân bổ nhiệm vụ cho cá nhân phần quy định kỹ thuật, biểu phân nhiệm cán bộ, phòng thí nghiệm sÏ thùc hiƯn thÝ nghiƯm hiƯn trêng cịng nh c¸n bộ, phòng thí nghiệm kiểm tra thực nhà máy nêu đợc yêu cầu Lích thí nghiệm: Lích thí nghiệm sở cho kế hoạch thi công theo trình tự phần quy định kỹ thuật, phải loại thí nghiệm thực hiện, tên cán chịu trách nhiệm thí nghiệm cho phần công việc biểu thời gian cho thí nghiệm * Họp bàn kiểm soát chất lợng: - Trớc trình nộp chơng trình kiêm soát chất lợng trớc bắt đầu xây dựng Nhà thầu họp bàn với Kỹ s để thảo luận hệ thống chất lợng Mục đích họp hai bê thông hiểu lẫn tất chi tiết liên quan đến hệ thống quản lý chất lợng bao gồm mẫu biểu sử dụng làm văn cho hệ thống quản lý chất lợng Cuộc họp lập kế hoạch cho họp kiểm tra chất lợng tuần tuần lần sau thống thủ tục trình nộp, báo cáo hàng ngày tài liệu ghi chép khác.Đại diện kiểm soát chất lợng phải ghi chép tất họp kiểm soát chất lợng phải gửi biên họp cho Kỹ s vòng ngày sau họp * Công việc chuẩn bị trớc chấp nhận chơng trình kiểm soát chất lợng Trớc chơng trình kiểm soát chất lợng đợc chấp nhận, Nhà thầu triển khai công việc xây dựng bao gồm việc khảo sát vị trí trang thiết bị tạm thời, huy động văn phòng nhà thầu, huy động máy móc thiết bị chuẩn bị mặt lắp đặt thiết bị, dụng cụ nhng không bao gồm công tác khảo sát cho việc xây dựng vĩnh cửu hay thợc công việc mang tính vĩnh cửu * Thay đổi chơng trình kiểm tra chất lợng: Bất thay đổi Chơng trình kiểm soát chất lợng phải đệ trình Kỹ s xem xét chấp nhận, đệ trình rõ tất phần kế hoạch bị ảnh hởng thay đổi dự kién phải xác định rõ ngày khung thời gian thực * Trình nộp: - Nhà thầu xác nhận rà soát tất trình nộp để đảm bảo phù hợp với quy định vẽ hợp đồng Bản tất trình nộp với hoạt động Nhà thầu sau đợc gửi cho Kỹ s vòng ngày - Tình trạng nộp xác nhận thí nghiệm: hạng mục để đa vào dự án phải đợc đánh dấu xác định rõ ràng mục đích sử dụng Nhà thầu trì công trờng ghi tình trạng nộp kiểm tra chất lợng cập nhật hàng ngày đợc tình trạng tất trình nộp đợc hợp đồng - Mẫu vật liệu: + Nhà thầu tự rà soát chấp nhận tất mẫu vật liệu thiết bị dự kiến đa vào dự án Các mẫu đợc xác định nh mục đích sử dụng việc chuyển giao phải đợc nhà thầu xác nhận th thôgn báo mẫu phù hợp với quy định kỹ thuật vẽ hợp đồng + Kỹ s chấp nhận mẫu: Những nơi quy định kỹ thuật yêu cầu riêng biệt, Nhà thầu trình nộp mẫu vật liệu thiết bị đẻ Kü s chÊp nhËn - Chøng chØ phï hỵp nhà chế tạo: Nhà thầu trình xác nhận nhà chế tạo hạng mục yêu cầu quy định Kỹ thuật Các chứng in sẵn không đợc chấp nhận Tất chứng xác nhận phải có gốc.Xác nhận ghi ten hạng mục phug hợp thiết bị, vật liệu, quy định, tiêu chuẩn tài liệu khác quy định để kiểm soát chất lợng hạng mục Tất chứng phải ngêi cã thÈm qun chÝnh thøc cđa nhµ chÕ tạo ký Các báo cáo thí nghiệm: Trớc giao vật liệu thiết bị, báo cáo tất thí nghiệm đợc liệt kê phần kỹ thuật phải đợc trình nộp chấp nhận Thí nghiệm phải đợc thực phòng thí nghiệm thoả mÃn yêu cầu quy định tài liệu Các báo cáo kiểm tra phải bao gồm xác nhận nhà sản xuất chứng nhận vật liệu, thiết bị dự kiến cung cấp chủng loại, chất lợng nhÃn mác nh đà kiểm tra * Thí nghiệm: - Nhà thầu chịu trách nhiệm tất thí nghiệm quy định hợp đồng - Kỹ s chấp nhận phòng thí nghiệm trừ kiểm tra nhà máy, tất thí nghiệm, lấy mẫu trờng phải đợc thực phòng thí nghiệm dịch vụ bao gồm công tác đất, bê tông nhựa, bê tông xi măng - Kiểm nghiệm nhà máy: trừ đợc quy đinh khác, Nhà thầu phải chuẩn bị nhà máy chúng đợc yêu cầu hợp đồng Bản đợc công chứng báo cáo thí nghiệm vật liệu đa vào công trình đợc chấp nhận với điều kiện nhà chế tạo đại lý, phòng thí nghiệm đợc Kü s chÊp nhËn cho thÊy vËt liƯu tho¶ m·n quy định, thí nghiệm chứng nhận đạt yêu cầu nói - Kết thí nghiệm: Kết thí nghiệm phải đợc trích dẫn yêu cầu hợp đồng, phơng pháp thí nghiệm phân tích đợc dùng, kết thực tê bao gồm nhận xét hạng mụcđợc thí nghiệm phân tích so với quy định kỹ thuật Bìa vẽ dợc đóng dấu to, rõ ràng với chữ màu đỏ Tất báo cáo thí nghiệm đợc đại diện có thẩm quyền phòng thí nghiệm ký xác nhận Nhà thầu gứi báo cáo, xác nhận tài liệu khác đà đợc ký cho Kỹ s - Hoàn thành công trình: Trớc nghiệm thu cuối ucngf, Nhà thầu nộp chứng đợc Kỹ s chất lợng đại diện cho Kỹ s ký xác nhận tất hạng mục đà đợc kiểm tra tất hạng mục đà hoàn thiện, phù hợp với quy định vẽ hợp đồng * Các tiêu chuẩn: - Nhà thầu cung cấp có sẵn trờng tài liệu hành tiêu chuẩn thí nghiệm ASTM, AASHTO Việt Nam thời điểm thi công áp dụng cho tất hạng mục côgn trình đợc quy định trờng hợp * biểu mẫu báo cáo Nhà thầu trình nộp báo cáo kiểm tra chất lợng hàng ngày cho Kỹ s, báo cáo xác nhận đợc rõ: Phân phối vật liệu, điều kiện thời tiết, hạng mục đà hoàn thành, thí nghiệm đà thực hiện, kết thí nghiệm giám sát, khuyết tật đợc phát hiện, nguyên nhân loại bỏ, kiến nghị biện pháp sửa chữa khắc phục v an toàn sức khoẻ thi công Nhà thầu thực hoạt động thi công theo cách thức an toàn có trách nhiệm Nhà thầu đảm bảo quan sát viên ®· quen víi kü tht s¬ cøu, cung cÊp thc mem sơ cứu biết rõ vị trí sở khám bệnh trạm y tế gần Kỹ s có quyền dừng bất cứa hoạt động đợc xác định không an toàn Nhà thầu tổ chức Ýt nhÊt bi nãi chun tuyen trun gi¸o dơc cho cán côgn nhân xây dựng công trờng nhà thầu, dân c vùng ảnh hởng Dự án bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn HIV, AIDS suốt giai đoạn thi công bao gồm nhng không giới hạn công việc sau: - Mời cán địa phơng nói chuyện - Căng băng rôn, dán panô áp phích, tuyên truyền cổ động, in phát tờ rơi, thuê loa đài mua phát bao cao su vi - tiêu chuẩn môi trờng Các điều khoản chung: - Nhà thầu tuân theo tất điều luật, quy định giấy phép địa phơng, khu vực quốc gia Việt nam cần có để xây dựng Dự án đờng giao thông Những văn bao gồm, nhng không giới hạn thủ tục quy định tác động môi trờng xà hội cụ thể, biện pháp giảm nhẹ, khuyến nghị ADB đợc chuẩn bị cho việc kiểm tra môi trờng ban đầu (IEE) tóm tắt (SIEE) bao gồm thay ®ỉi nµo sau ®ã cã sù xem xÐt cđa UB môi trờng quốc gia (NEA) trực thuộc Bộ tài nguyên môi trờng (MORE) sở tài nguyên môi trờng (DORE) - Nhà thầu ràng buộc định hớng đạo NEA DORE định Giấy chứng nhận an toàn môi trờng: Nhà thầu giữ giấy chứng nhận môi trờng NEA, MORE, DORE, chủ tịch HĐND tỉnh ban hành tất địa điểm - Giấy chứng nhận đợc cung cấp cho bên liên quan kể công chứng đợc yêu cầu Việc phát tác động môi trờng khác: Nhà thầu thông báo cho Chủ đầu t ngời đại diện đợc uỷ quyền tác động môi trờng việc xây dựng nâng cấp đờng nói mà không đợc đề cập báo cáo IEE, SIEE, không đợc cập nhật báo cáo khác Chủ đầu t cung cấp, trờng hợp nh Nhà thầu tuân theo ch ỉ dẫn thực tất biện pháp giảm nhẹ NEA, DOR đề nghị nh - - Chủ đầu t dẫn nhằm giảm thiểu ảnh hởng tiêu cực môi trờng suốt thời gian sử dụng Giảm thiểu lợng bụi: Nhà thầu thờng xuyên phun nớc làm ẩm khu vực xây dựng trì tình trạng thời tiết khô nhằm giảm lợng bụi - Những phiền hà tiếng ồn chấn động: Tiếng ồn gây việc xây dựng công trình nâng cấp đờng theo dự án, việc chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng dụng cụ khác không lớn mức tối đa cho phép NEA hay DORE tiêu chuẩn VN quy định Nhà thầu thực biện pháp cần thiết để giảm thiểu tiếng ồn khu vực gần địa điểm xây dựng cách áp dụng biện pháp âm sẵn có Nhà thầu thực biện pháp chuẩn Việt Nam chấn động tiếng ồn cho tiêu chuẩn chấn động tiếng ồn - Bảo tồn thực vật: Nhà thầu bảo vệ loại cây, thực vật tồn gần công trình phải sử dụng biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại loại thực vật đâu Sau nhà thầu hoàn thành công trình xây dựng, số thực vật đợc khôi phục nguyên trạng tới mức độ đợc Chủ đầu t hoăch đại diện đợc uỷ quyền chấp nhận Những chất gây nguy hiểm cho sức khoẻ: Việc sử dụng loại thuốc diệt cỏ hoá chất hoạt động khác phải tuân thủ nghiêm ngặt theo dẫn nhà sản xuất Kỹ s thông báo trớc ngày trớc sử dụng loại thuốc diệt cỏ hoá chất độc hại mà nhà thầu kiến nghị Nhà thầu giữ cập nhật đăng ký loại thuốc diệt cỏ loại hoá chất độc hại khác đợc sử dụng côgn trờng Bản đăng ký bao gồm tên thơng mại đặc điểm tính chất vật lý, thành phần hoá học, thông tin mức độ nguy hại cho an toàn sức khoẻ, cách sử dụng phơng pháp bảo quản an toàn, biện pháp cấp cứu sơ cấp cứu sản phẩm Việc xử lý chất thải rắn chất thải khác: Tất chất thải phát sinh từ trình xây dựng liên quan đến trình hoạt động khu tạm dành cho công nhân phải đợc xử lý theo cách đợc Chủ đầu t ngời uỷ quyền chấp nhận có cố vấn quan DORE cấp tỉnh Các tiêu chuẩn ban hành theo quy định luật Việt nam đợc dăng công báo bảo vệ bảo vệ môi trờng phải tuân thủ cách nghiêm ngặt Tất loại chất thải phát sinh từ dự án đợc xử lý theo cách đợc DORE quan có thẩm quyền chấp nhận Tất loại xe máy móc đợc sử dụng trình thi công công trình thờng đợc bảo vệ thờng kỳ để chắn mức độ chất gây ô nhiễm phù hợp với yêu cầu có theo pháp luật hành kiểm soát ô nhiễm Việc bảo trì đảm bảo không gây ô nhiễm Các thùng rác đợc cung cấp cho khu vực tạm, đợc đổ thờng xuyên đợc sử lý cách vệ sinh Các trạm xây dựng thờng đợc đặt xa khu dân c dễ bị tác động, phải cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp chăm sóc sức khoẻ hợp lý cho công nhân Các hệ thống nớc thải vệ sinh ô nhiễm: Tất khu tạm dành cho công nhân đợc xây dựng trì cho khôgn làm ô nhiễm nguồn nớc uống tắm rửa, nấu nớng Hệ thống thu nhặt rác thải đợc thiết kế, vận hành trì cho không ô nhiễm không khí, đất nớc không gây nguy hiểm cho công nhân dân c sống gần Hệ thống cống dành cho xây dựng lán trại đợc thiết kế xây dựng vận hành đồng cho việc nguy hại cho sức khoẻ, việc ô nhiễm không khí, đất nguồn nớc gần khôgn xẩy Việc tuân thủ quy định pháp luật hành phải đợc giám sát nghiêm ngặt Các trạm xây dựng: Các trạm xây dựng đợc đặt xa khu dân c dễ bị tác động, việc chăm sóc sức khoẻ cấn thiết phơng tiện sơ cứu khẩn cấp đợc cung cấp cho lực lợng lao động nh phần xây dựng trạm Khi xây dựng trạm cần thuê c dân địa phơng để bổ sung lao động cho công việc nh nấu ăn, dọn dẹp nhằm trì mối quan hệ tốt đẹp cộng đồng xung quanh Các khu vực khảo cổ: Nhà thầu thực biện pháp cần thiết nghiêm chủnh tuân theo quy định Bộ văn hoá thông tin Sở văn hoá thôgn tin thực hoạt động xây dựng khu gần khu khảo cổ - Đờng giao thông đờng ven, lối vào khu dân c: Vào ban ngày phơng tiện dụng cụ làm việc vị trí gần đờng lại có điểm nhô rộng bình thờng có biển báo màu đỏ bột đợc gắn lên điểm cuối đầu nhô Vào ban đêm tất dụng cụ vật cản tơng tự đợc rỡ bỏ khỏi đờng bình thờng dành cho xe cộ để cung cấp khoảng trống phía 6m tối thiểu 1,2m Các phơng tiện dụng cụ khoảng 6m đờng dành cho xe cộ bình thờng đợc chiếu sáng không đèn chiếu sáng màu vàng đợc treo từ điểm có vật cản gần tới giao thông đèn vàng điểm cuối vật cản mặt xa kể từ đờng giao thông Những điều khoản lu trữ, vận chuyển, bàn giao, khai thác vật liệu xây dựng: - Nhà thầu có giấy phép cần thiết cho tất hoạt động khai thác dới đất từ nhà quản lý có thẩm quyền họ không coá giấy phép từ Chủ đầu t, đại diện đợc uye quyền hay quan thơng mại hành khác - Nhà thầu đợc Sở giao thông côgn cho phép vận chuyển vật liệu hàng hoá bao gồm hàng hoá có trọng l ợng nặng Việc vận chuyển hàng hoắnngj phải đợc thực vào không cao điểm Nhà thầu tham vấn Sở giao thông để xem lúc khôgn cao điểm - Nhà thầu mở lớp đào tạo cho tài xế chuyên chở vật liệu xây dựng phơng pháp thía độ lái xe an toàn nhằm giảm thiểu nguy ô nhiễm không khí tiếng ồn Nhà thầu u tiên sử dụng khu nhiên liệu sẵn có Nhà thầu trả cho việc chi phí bảo dỡng sử dụng - Nhà thầu tránh sử dụng lô đất làm danh lam thắng cảnh di tích lịch sử để khai thác kim loại Nhà thầu có đánh giá tốc độ tình trạng dòng nớc chảy bề mặt khu khai thác Sự nhanh lên hay chậm đicủa dòng nớc bề mặt thay đổi địa hình đờng dốc, bề mặt đất đợc xem xét khu vực nh -Nhà thầu tránh khu vực dành riêng cho sdự án thuỷ lợi thoát nớc để khai thác nguyên vật liệu Nếu nh khôgn thể tránh Nhà thầu triển khai nghiên cứu cụ địa điểm để xác định ảnh hởng việc khai thác dự án cấp thoát nớc thuỷ lợi vùng -Nhà thầu tránh chọn địa điểm khai thác đất đá gần khu dân c nguồn nớc uống nhằm giảm thiểu nguy với sức khoẻ cộng đồng - Nhà thầu chuẩn bị giữ biên độ sâu hố khai thác, thay đổi sờn dốc, thay đổi nguồn nớc đà cã, sù thay ®ỉi vỊ che phđ hay bÊt kú đặc điểm quan trọng có liên quan tới khu vực khai thác khái thác kim loại thích hợp - Nhà thầu có kế hoạch chi tiết cho việc khai thác đất khu khai thác nhằm tránh sụt lở bất ngờ chỗ đất cao có liên quan tới khu đất gần việc làm tránh tầng nớc ngầm Néu khu vực khai thác đà đợc sử dụng tới mức đợc ghi nhận khu vực đợc nâng cấp - Nhà thầu đảm bảo ổn định sờn dốc trình khai thác, dọn dẹp địa điểm, hoạt động đào lấp có liên quan đến thay đổi bề mặt đất sờn dốc tự nhiên Nhà thầu làm đẹp khu vực khai thác để tránh xói mòn đất cách mức Nhà thầu kiểm tra khu vực khai thác để chắn độ ổn địng sờn dốc đợc trì mức độ không gây nguy hiểm cho ngời tài sản trợt lở sụt dốc sau việc khai thác đà hoàn thành cách trì sờn dốc cách an toàn cách xây dựng hệ thống thoát nớc tốt - Vấn đề an toàn cho công nhân Nhà thầu cố gắng không thực hoạt động đào bới sâu vào ngày ma Nếu có cần kíp Nhà thầu có trách nhiệm thực biện pháp đề phòng nhằm đảm bảo ổn định an toàn sờn dốc nhằm ngăn tai nạn sói mòn sờn dốc bất ngờ trời ma - Nhà thầu khia thác vật liệu thô từ nơi đợc chínha quyền địa phơng ủng hộ Nhà thầu không khai thác m ỏ đá lộ thiên0 gây hố làm nớc ma bị đọng làm sinh muỗi gây ảnh hởng đến sức khoẻ nhân dân quanh vùng - Nhà thầu không nghiền đá khu vực đợc định đợc cho phép Chủ đầu t ngời có thẩm quyền - Nhà thầu đảm bảo đờng đống phế thải lại vật liệu xây dựng, cục đất sau hoàn thành côgn trình - Nhà thầu chuyên chở tất vật liệu đến đổ khu vực đổ rác hợp lý cho nguyên vật liệu sót lại khôgn gây ảnh hởng cho hệ thực vật cạn dới nớc khu vực lân cận - Nhà thầu ngăn chặn nguy hại sức khoẻ ngơuì môi trờng chuyên chở vật liệu cách phủ kín nguyên vật liệu phun nớc vào nguyên vật liệu che khô Những điều khoản khôi phục dọn dẹp khu vực xây dựng: - Nhà thầu lên kế hoạch cách cẩn thận công việc công trờng xây dựng mợn mặt bằng, khai thác đất đá công việc thờng kỳ khác - Nhà thầu phải khôi phục lại bề mặt bị quét trở lại tình trạng cũ - Nhà thầu có hoạt động cần thiết để giảm sói mòn khu vực đồi trọc cách tiến hành hoạt động nh dọn dẹp, cắt lấp khia thác thời điểm không ma - Nhà thầu đào ao quy mô lớn để cung cấp nớc cho việc chăm sóc Tất công việc đợc thực cho tổn hại đến hệ thực vật động vật đợc giảm tới mức tối thiểu có đợc Những điều khoản đào đắp: - Nhà thầu phải ngăn chặn tốc độ xói mòn bề mặt dù thấp hay cao khu vực đà đợc cắt lấp Njhà thầu phải coi việc phủ xanh biện pháp để ngăn chặn tốc độ xói mòn Nếu tình hình không cho phép sử dụng phơng pháp giải pháp kỹ thuật nh máy móc chặn nhân tạo, máy thoát nớc hỗ trợ đợc sử dụng - Nhà thầu phải bảo quản máy khu vực cắt, lấp khu đất mợn nơi thay đổi địa hình việc phủ xanh cần thiết đợc thực để giảm thiểu độ thấm nớc bề mặt - Nhà thầu khôgn đợc cất giữ vật liệu xay dựng gần chỗ hồ tự nhiên nhân tạo mà giảm chắn hồ nhà thầu có hạot động kể ngắn hạn dài hạn để sửa chữa - Nhà thầu coá biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu mức độ bụi vùng lân cận xí nghiệp trồng chề khu canh tác khác Nhà thầu phải đảm bảo phòng có biện pháp phòng bụi từ hoạt động vận chuyển đất hoạt động khác khu vực nông nghiệp - Nhằm ngăn chặn sói mòn nhứng khu khai thác, nhà thầu phải cung cấp tờng để ngăn chặn khu cần thiết Nhà thầu xem xét biện pháp khác nh be bờ để chắn bùn nơi cần thiết Những điều khoản bề mặt mặt bằng: - Nhà thầu có biện pháp thích hợp để hạn ché gây hại bụi gây nơi xây dựng Tới ớt đờng định kỳ khu vực xây dựng, bảo dỡng máy móc thiết bị điều kiện làm việc tốt, rửa làm phơng tiện vận chuyển cách thờng xuyên có phông che phủ chắn bụi khu vực xây dựng Giới hạn tốc độ xe chuyên chở vật liệu xây dựng Nhà thầu phải hạn chế mức Các trạm trộn bê tông nhựa nóng trạm trộn vật liệu phải đợc xây dựng xa khu dân c 500m Trạm trộn bê tông nhựa nóng phải lắp máy hút bụi để ga hút phù hợp với yêu cầu quy định kiểm soát bốc Tất hoạt động xí nghiệp tuên theo quy định bảo vệ môi trờng Những quy định việc đổ chất thải: - Nhà thầu trả chi phí cho nhứng khu đổ vật liệu phải bảo đảm trì cống thoát nớc - Nhà thầu khôgn bịt mảnh vụn vật liệu hay nhứng vật khác gần cống thoát nớc Nhà thầu có hành động thoả đáng ngăn chặn việc xói mòn chôn cất vật liệu cống thoát nớc - Trong suốt trình xây dựng Nhà thầu trì thờng xuyên máy móc, thiết bị để ngăn chặn việc đổ dầu Nhà thầu có hành động thoả đáng để ngăn chặn việc đổ dầu chất bùn đất gây hại nhiễm vào nguồn nớc - Nhà thầu mang tất chất thải rắn khỏi khu vực xây dựng khu dân c đến nơi hợp lý hay tham vấn DORO hay quan quản lý chất thải rắn Những quy định thoát nớc thuỷ lợi: - Nhà thầu có biện pháp cần thiết để tránh, giảm thiểu tổn hại tới môi trờng tràn, làm lệch dòng nớc, sử dụng máy móc làm chặn dòng nớc qúa trình thực nâng cấp đờng - Trong trình triển khia công trình Nhà thầu tránh làm chệch thay đổi đờng thoát nớc tự nhiên Nếu khôgn thể sau biện pháp cần thiết đợc thực để nắn lại hay phục hối nguyên trạng Nhà thầu có trách nhiệm tham vấn DORE, lÃnh đạo địa phơngvà c dân để định hớng dòng nớc cần phục hồi có cho pphép địa phơng - Trogn trình triểnmkhai công trình Nhà thầu có hành động cần thiết để tránh làm ô nhiễm sông, suối kênh thoát nớc trình xây dựng vật liệu xây dựng xói mòn đất khu vực đà đợc khôi phục Nhà thầu có hành động cần thiết để tránh làm ô nhiễm sông, suối kênh thoát nớc trình xây dựng vật liệu xây dựng xói mòn đất khu vực đà đợc khôi phục, nhà thầu cung cấp nớc cách đầy đủ thông đờng ngầm máy chặn nớc - Nhà thầu có biện pháp cần thiết để giảm thiểu xói mòn bị gây việc sử lại đờng thoát nớc tự nhiên, tập trung tầng nớc việc giới thiệu mô hình thoát nớc, nơi thoát nớc đợc kiểm soát từ khu vực tập trung giới thiệu biện pháp chống xói mòn bao gồm quy định phủ xanh Dòng chảy nớc ngầm vùng trồng lúa thấp khu vực đất có than bùn nhẹ không bị công trình công trình tạm thời liên quan đến công trình xây dựng làm tắc nghẽn Trong trờng hợp tơng tự nh Nhà thầu di chuyển dòng chảy mạch nớc ngầm cách đổ đá cấp phối lắp kè dới vị trí đợc xác định thông qua thiết kế - Để không vi phạm điều khoản hợp đồng pháp luật đất đai nh việc thực nghĩa vụ Nhà thầu thực phòng ngừa hợp lý có liên quan đến sông, suối, luồng lạch, mơng máng, kênh lạch, hồ ngăn ngừa, lắng bùn, xói mòn bờ, ô nhiễm nguồn nớc làm ảnh hởng bất lợi đến chất lợng hình thức công trình gây thơng tích làm chết động thực vật liên quan đến nguồn nớc bao gồm việc tràn nớc nhằm ngăn ngừa trở ngài tắc nghẽn việc cung cấp nguồn nớc Ô nhiễm nguồn nớc ảnh hởng bất lợi đến chất lợng nớc Sự ảnh hởng nhựa đờng đến vị trí có cối theo tiêu chuẩn cho phép Chủ đầu t Trên nội dung Nhà thầu trình bày trớc hội đồng xét thầu biện pháp tổ chức thi công: "Gói thÇu sè: TØnh lé thuéc tỉnh Mà đờng số ; Lý trình từ Km4+000 đến km8+000; chiều dài l~4.000m Với lực coá, đội ngũ cán công nhân viên có trình độ kinh nghiệm thi công nhiểu năm qua cộng với hỗ trợ tich cực Chủ đầu t, nhân dân quyền địa phơng Ngân hàng cung cấp tín dụng Nhà thầu đáp ứng đợc yêu cầu về: Nguồn vốn để thi công, lực cán công nhân viên, lực máy thiết bị thi công, đảm bảo yêu cầu tiến dộ, đảm bảo yêu cầu chất lợng kỹ thuật mỹ thuật công trình Tiến độ thi công: Toàn công việc Nhà thầu dự kiến thi công bàn giao côgn trình yêu cầu kỹ thuật đà đệ trình phần trên, sau 210 ngày kể từ ngày có định khởi công xây dựng công trình ... thi công chi tiết Biện pháp đợc trình nên chủ đầu t, sau dùng để thi công công trình - Bố trí kỹ s thi công giám sát thi công chi tiết công việc để đảm bảo việc thi công nh thi? ??t kế - Nhà thầu... thi công + Làm tốt công tác chuẩn bị: huy động nhân lực, thi? ??t bị, vật t triển khai nhanh công đoạn thi công + Tổ chức thi công khoa học, hợp lý + Sử dụng hiệu tối đa công suất thi? ??t bị thi công. .. hữu có liên quan c - Lối cho thi? ??t bị Nhà thầu: - Nhà thầu bố trí thi công hợp lý để trình thi công cho phép máy móc, thi? ??t bị thi công, vật liệu, nhân công thuộc nhà thầu khác thi công công
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công đường nhựa có bản vẽ, Biện pháp thi công đường nhựa có bản vẽ