0

Vận dụng quan điểm trong triết học mác lê nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở việt nam

21 0 0
  • Vận dụng quan điểm trong triết học mác   lê nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 14:56

Tiểu luận triết học A PHẦN MỞ ĐẦU Xã hội loài người tồn tại, phát triển trải qua hình thái kinh tế ln gắn liền với hoạt động lao động sản xuất cải vật chất Hay sản xuất cải vật chất tảng đời sống xã hội Nếu ngừng lao động sản xuất cải vật chất sống tồn cầu bị huỷ diệt.Bên cạnh sản xuất vật chất cịn tảng hình thành tất quan hệ xã hội đời sống tinh thần cuả hội Qua ta thấy tầm quan to lơn kinh tế sụ tồn phát triển xã hội kinh tế chinh kết trình lao động sản suất cải ,vật chất Không vượt khỏi quy luật khach quan, kinh tế nước ta nên tảng cho tồn phát triển đất nước ta Tháng 12 năm 1986, đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam họp đề đường lối đổi kinh tế Đó chuyển sang kinh tế thị trường có quản lí nhà nước Hơn 10 năm qua, việc chuyển đổi kinh tế vấn đề quan tâm hàng đầu xã hội Chính lý mà em định chọn đề tài cho tiểu luận này: " Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lê Nin để phân tích q trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường Việt Nam " HV: Phạm Ngọc Sơn Tiểu luận triết học B PHẦN NỘI DUNG Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊ NIN Triết học Mác- Lênin trở thành sở lý luận cho khoa học khác kim lam cho hoạt động tích cực xã hội Những quy luật mà triết học Mác-Lê nin phát hiện, giúp người nhận thức đắn giới khách quan Từ tích cực lao động cải tạo giới nhằm mục đích phục vụ cho sống người Và tồn phát triển giới phức tạp vượt qua quy luật khách quan chủ nghĩa Mác Những quan điểm chủ nghĩa Mác- Lê nin đưa chứng minh thông qua hoạt động sản xuất vật chất toàn giới HV: Phạm Ngọc Sơn Tiểu luận triết họcđặt triết xét học MácLê nin Nội dung quan điểm là:đó “mối Khi người xem vật hoạt động phải tìm ragóp liên hệ vốn có củalà đánh giá vai trò mối liên hệ Từ thấy rõ tất mặt, đánh giá yếu tố, thuộc tính khác nhau” Thật vậy, muốn xem xét, góc độ vật cần xem xét cách toàn diện liên hệ Quan điểm phép vật biện chứng, thống chứng Chính hữu quan điểm giới quan vật phần phương to lớn khắc pháp phục luận biện chế hạn trước cách nhìn nhận, đánh giá vật mở đường cho giá đánh đắn kể hội từ đời Sựhọc v.v Từ đắn phép vật biện chứng chứng minh việc người vận dụng nónhanh vào thực tiễn dụng Vận quan điểm vào hoạt động lao động sản xuất hoạt động tếchínhtrịtriển văn hố nghiên cứu khoa đóvà đẩy sựkinh phát mặt đời sống xã HV: Phạm Ngọc Sơn II KHÁI NIỆM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG “ Một kinh tế mà vấn đề thị trường định xem kinh tế thị trường” (Giáo trình: Kinh tế trị Mác- Lê nin (Tập 2) Cơ chế thị trường hiểu chế tự điều tiết kinh tế hàng hoá tác động quy luật kinh tế vốn có Cơ chế giải ba vấn đề tổ chức kinh tế là: gì? nào? cho ai? chế thị trường bao gồm nhân tố cung- cầu giá thị trường III.VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LÊ NIN VÀO HOẠT ĐỘNG Mọi hệ thống kinh tế điều tổ chức cách hay cách khác để huy động tối đa nguồn lực xã hội sử dụng có hiệu nguồn lực nhằm sản xuất hàng hoá để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội Chính vậy, vấn đề hoạt động kinh tế làm để áp dụng nguồn lực tổ chức sản xuất tốt nhất, việc phân phối hàng hoá sản xúât phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội Theo quy luật trung tồn lĩnh vực kinh tế biện chứng là: kinh tế ln địi hỏi nhà hoạt động kinh tế phải tuân theo nguyên tắc toàn diện phát triển lịch sử cụ thể vấn đề sản suất sản xuất gì, sản xuất cho sản xuất Tức hoạt động cho hiệu kinh tế đem lại lớn Vậy làm để đáp ứng yêu cầu Ta biết, lý luận triết học Mác-Lênin chưa đời có hoạt động kinh tế chưa nắm bắt quy luật khách quan giới nên hoạt động kinh tế mò mẫm bị quy luật tự nhiên chi phối dẫn đến suất lao động đạt không cao Từ triết học MácLênin đời Các quan điểm đắn chở thành sử lý luận làm kim nam cho lĩnh vực hoạt đông kinh tế Các nhà hoạt động kinh tế giới áp dụng quan điểm triết học Mác-Lênin phép vật biện chứng vào thực tiễn hoạt động Nhờ có quan điểmnày,họ nắm bắt quy luật khách quan giới tự nhiên Từ làm chủ quy luật biến quy luật từ chỗ chi phối hoạt động kinh tế đến chỗ bị hoạt động kinh tế chi phối Lúc quy luật kinh tế lại trở thành yếu tố phục vụ người Việc vận dụng vào tổ chức quản lý kinh tế gồm số nhuyên lý sau: Một là: kinh tế khơng có kiện trạng thái cô lập tách rời với kiện khác Hai là: Các thị trường hàng hố cụ thể khơng tồn trạng thái cô lập tách rời Do cần phân loại, đánh giá mối liên hệ điều chỉnh cho kinh tế hướng Ba : Bản thân kinh tế không tồn trạng thái cô lập mà mối quan hệ quy định lẫn lĩnh vực kinh tế-chính trịngoại giao- khoa học cơng nghệ Vậy kiện kinh tế tồn biểu với tư cách mối quan hệ với kiện khác Như hình thành, phát triển kinh tế hàng hoá tất yếu phát triển xã hội Đến ta khẳng định quan điểm triết học Mác-Lê nin hồn tồn đắn vai trị to lớn lĩnh vực hoạt động kinh tế người ,đặc biệt vai trị phát huy tích cực kinh tế thị trường Chương II VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM I CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THI TRƯỜNG l Một số nét bật kinh tế nước ta trước chuyển sang kinh tế thị trường Sau năm 1975 vừa trải qua hai chiến tranh chống Pháp va chống Mỹ kinh tế nưóc ta bị tàn phá nặng nềvề sở hạ tầng Kinh tế đất nước chủ yếu dựa vào nông nghiệp nông nghiệp lại nghèo nàn lạc hậu Hình ảnh “con trâu trước, cày sau” đặc biệt phương thức “hợp tác hoá, tập thể hoá” tạo nên sức ỳ trì trệ lớn.Việc phân phối lao động theo hiệu “Làm theo lực hưởng theo nhu cầu”dẫn đến ỷ lại người lao động mà không quan tâm đến suất lao động Bên cạnh nông nghiệp nghèo nàn,lạc hậu nghành nghề hoạt động yếu kém,thiếu thốn sở vật chất,về tảng khoa học khơng thể làm tiền đề cho phát triển kinh tế, hạn chế rõ sản phẩm phân phối tem phiếu Nền kinh tế đất nước cộng thêm chế quản lý tập trung,quan liêu,bao cấp mà đất nước ta viện trợ Liên Xô nước XHCN cũ,cấm vậnkinh tế,đặc biệt lệnh cấm vận kinh tế Mĩ Chính vậy, giai đoạn 1975-1985 kinh tế nước ta chậm phát triển Những mâu thẫu nội từ kinh tế nước ta đòi hỏi phải đổi kinh tế để thoát khỏi khủng hoảng thúc đẩy yếu tố hàng hố phát triển 2-Chính sách đổi kinh tế Đảng nhà nước ta Tháng năm 1986 Đại hội toàn quốc lần thứ Đảng cộng sản Việt Nam tự phê phán nghiêm túc đề đổi toàn diện xã hội.Đặc biệt đổi mặt kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường đồng thời cho thấy rõ nhận thức.Không thể tách rời mục tiêu kinh tế xã hội khởi mục tiêu kinh tế sách kinh tế xã hội ,cácyếu tố xã hội xem sức mạnh nội sinh.Mà sức mạnh nội sinh khơng nên xem mục tiêu xã hội tuỳ thuộc vào thành tựu kinh tế,ngược lại phải thấy rõ mối tương tác biện chứng mục tiêu xã hội mục tiêu kinh tế.Nói đến mục tiêu xã hội,chính nói tới người, lợi ích người cộng đồng xã hội.Con người vừa nguồn lực quan trọng vưa đối tượng hướng tới hành vi kinh tế Người ta ngày thấy rõ kinh tế học gắn bó mật thiết với xã hội học.Trên ý nghĩ đó,Đảng ta có su hướng cho sách kinh tế tức sách xã hội lĩnh vực kinh tế Đương nhiên, làm điều khơng dễ.Bởi lẽ quyền người hướng tới quyền kinh tế nhất,quền trị quyền định quyền xã hội quyền cao nhận thức cách đích thực ,các thành phần kinh tế điều suất phát từ thực tế xã hội vận hành theo quy luận nó.Cần nhớ lời khuyên Mác: “một xã hội phát quy luận tự nhiên vận động nó,cũng khơng thể nhẩy qua giai đoạn tự nhiên hay dùng sắc lệnh để xố bỏ giai đoạn đó.Nhưng rút ngắn làm xoa dịu bớt đau ” Qua Đảng ta rút học đau đớn chủ nghĩa ý chí “muốn đốt cháy dai đoạn,khơng tính đến tình hình nước ta”.Phải làm ? Phải đổi tư duy, đổi giải pháp chiến lược tình chiến lược lâu dài nhằm giải phóng sức sản xuất Biện chứng vật sinh sản biện chứng tư ngược lại _đẽo chân vừa giày.Tự phải tự tạo sức mạnh cho mình,phải tự tháo gỡ ách tắc tư duy.Một lần xin cầu viện đến Mác “yêu cầu từ bỏ tình cảnh yêu cầu từ bỏ tình cảnh cần có ảo tưởng”Trên ý nghĩ nghị Đảng rõ: “Vận dụng chế thị trường đòi hỏi phải nâng cao lực quản lý vĩ mô Nhà nước,đồng thời xác lập ctự chủ đơn vị sản xuất kinh doanh,nhằm phát huy tác động tích cực to lớn đơi với ngăn chặn hạn chế vàkhắc phục mặt tiêu cực thị trường.Nhà nước quản lýthị trường pháp luận,cơ chế,kế hoạnh,các công cụ đòn bẩy kinh tếvà nguồn lực khu vực kinh tế nhà nước” (*).Tại kinh tế thị trường lại phải có quản lý nhà nước Chúng ta biết, chế hoạt động kinh tế thị trường phức tạp bỏi bị chi phối hàng loạt quy luận kinh tế đan xen chằng chịt.Cơ chế thị trường với ưu điểm: Kích thích hoạt động chủ thể kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế Từ làm cho kinh tế động huy động nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế.Sự cạnh tranh kinh tế thị trường phải áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất để từ nâng cao suất lao động Lịch sử phát triển sản xuất chứng minh :Cơ chế thị trường chế điêu tiết kinh tế hàng hố đạt hiệu cao.Song khơng phải hồn hảo mà vốn có khuyết tật,đặc biệt mặt xã hội Có thể kể số khuyết tật kinh tế thị trường lạm dụng tài nguyên xã hội, gây ô nhiễm môi trường,đặc biệt gây tệ nạn xã hội làm tổn hại đến truyền thống đạo đức dân tộc Đảng nhà nước ta nhận thức rõ điều đó.Trên sở lý luận thực tiễn,bằng biện pháp áp dụng quan điểm triết học Mác-Lênin,đã xem xét chế thị trường cách tổng thể,nhìn nhận góc độ,đánh giá ưu điểm,nhược điểm,từ thành tựu đến nhữngthiếu sót kinh tế thị trường.Đặc biệt Đảng vàNhà nước ta đặt KT thị trường vào hoàn cảnh Việt Nam nhận thức so sánh mất,nắm vững chất kinh tế thị trường với đầy đủ yếu tố thuộc tính Do vậy,trong quan điểm Đảng ta thực xây dựng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu: “Dân giầu-Nước mạnh-Xã hội công bằng-Văn minh” Cơ chế thị trường theo định hướng định hưóng xã hội chủ nghĩa hay chế thị trường chủ nghĩa xã hội có đặc trưng sau Trước hết, Trong kinh tế thị trường CNXH sở hữuquốc doanh tập thể phải vai trị chủ thể (định lượng)và chủ đạo(định tính).Đặc trưng phân biệt kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Mặt khác,phải khuyến khích kinh tế cá thể,tiểu chủ tư nhân nghành nghề.Nhà nước can thiệp có biểu tiêu cực.Chính mà kinh tế thị trường nước ta phải đặt lãnh đạo Đảng cộng sản Để áp dụng vào thực kinh tế thị trường CNXH Đảng nhà nước ta đề số biện pháp sau: đảm bảo ổn định trị xã hội cần thiết lập hệ thống pháp luật nhiệm vụ lâu dài.Bởi xã hội ổn định thể chế trị tảng để phát triển kinh tế, mà xã hôi muốn đảm bảo cơng phải có quản lý nhà nước hệ thống pháp luật khiến cho người yên tâm lao động hoạt động kinh tế II- NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG DƯỚI Sự QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM * Những mục tiêu, thành tựu -hạn chế biện pháp khắc phục Nhờ chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng 10 năm thực đổi kinh tế nước ta đạt thành tựu to lởntong tất nghành, thành phần kinh tế Về nông nghiệp:Từ nông nghiệp nghèo nàn,lạc hậu nơng nghiệp nước ta có nhiều đổi Sự nghiệp cơng nghiệp hố -hiện đại hố đưa máy móc vào sản xuất nơng nghiệp giải phóng sức lao động người dân.Việc áp dụng khoa học kỹ thuật,đưa phân bón, thuốc trừ sâu, giống lúa mới, kỹ thuật canh tác vào sản xuất nâng cao suất lao động Sản lượng nông nghiệp đáp ứng nhu cầu người dân mà dư thừa để xuất khẩu.Thành tựu to lơn phải kể đến nước ta đứng thứ giới xuất gạo về công nghiệp: Từ công nghiệp nhỏ bé, cơng nghiệp đóng vai trị to lớn kinh tế đất nước Nhiều nhà máy lớn với thiết bị máy móc đại xây dựng phát triển mạnh.Nếu trước có nghành cơng nghiệp khai khống, đóng tầu, dệt may phát triển thêm nghành công nghiệp nghành; chế tạo máy, chế biến thực phẩm,công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng, công nghiệp điện tử đặc biệt nhà máy chế biến dầu thô Dung Quất - Quảng Ngãi, nhà máy lọc dầu vào loại lớn khu vực Đông Nam Ngành du lịch dịch vụ năm gần đem lại phát triển thu nhập lớn cho kinh tế nước ta Các khu du lịch tiếng, di tích lịch sử bảo tồn, tơn tạo hàng năm thu hút lượng du khách lớn nước quốc tế Ngành giao thông vận tải đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh tế Hệ thống cầu đường nâng cấp sửa chữa nhiều Xây dựng nhiều tuyến đường cầu phà, đảm bảo lưu thơng nhanh chóng ,phù hợp với tốc độ vận động kinh tế thị trường, phát triển giao thông đường mà giao thông đường thuỷ, đường hàng không phát triển đáng kể Trong thương nghiệp: năm gần mở rộng quan hệ kinh tế Đặc biệt nước khu vực Đông Nam Luật đầu tư nước với điểm tạo điều kiện cho phía đầu tư ngày thu hợp đồng kinh tế quan trọng Thật đáng mừng với số 1644 dự án đầu tư cấp giấy phép với tổng số vốn 21,8 tỷ USD tính từ năm 19961998 Bên cạnh việc đạo đổi phát triển kinh tế Đảng nhà nước ta khơng qn tính khách quan, tính vật kinh tế Đảng ln đặt kinh tế vào trung tâm so sánh với hoạt động khác.Để tồn phát triển xã hội có đồng nghành, lĩnh vực đảm bảo phát triển vững vàng ,an toàn hiệu Ta biết, công xã hội đặc trưng xã hội mới, ước mơ khát vọng nhân dân, động lực thúc đẩy người vươn lên sống Muốn vậy, nhà lãnh đạo nước ta phải vạch đường lối đạo cho hoạt động diễn theo quy luật Một số giải pháp mà nhà nước ta thực là: bên cạnh việc phát triển KTTT sách đẩy mạnh KHKT, khuyến khích tài sáng chế, phát minh bảo vệ môi trường, chống buôn lậu làm hàng giả Xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo quyền bình đẳng cho doanh nghiệp, mà pháp luật phận kiến trúc thượng tầng, pháp luật nói chung pháp luật hành nói riêng có mối quan hệ biện chứng với kinh tế Đồng thời , kinh tế thị trường định diện pháp luật hành với quy định mới, định tồn nội dung tính chất chế điều chỉnh pháp luật hành tạo hành lang pháp lý đảm bảo tính quyền lực nhà nước đồng thời đảm bảo nguyên tắc tự do, dân chủ Vai trò pháp luật hành kinhtế thị trường thể mặt sau: Về cấu sở hữu;cơ chế kinh tế; Về xác định địa vị pháp lý hành quan nhà nước kinh tế thị trường; Về chế giải khiếu lại tố cáo công dân Như vậy, để quản lý xã hội pháp luật bối cảnh có chuyển đổi kinh tế xã hội, địi hỏi Nhà nước phải thường xuyên củng cố, hoàn thiện chế điều chỉnh pháp luật Quá trình cải cách kinh tế không thành công việc thúc đẩy kinh tế mà cịn mang lại lợi ích thiết thực cho tầng lớp dân cư Việt Nam Các mặt xã hội vài năm gần nâng cao cải thiện đặc biệt việc giáo dục đạt đưọc thành tựu đáng kể giai đoận phát triển Một số kết cho thấy rõ: năm 1989 tỷ lệ ghi danh sách cấp 97% đến năm 1995tỷ lệ 115%, tỷlệ ghi danh sách cấp năm1989 46,2%, đến năm 1995 tăng lên54,8%, tương ứng cấp tỷ lệ tăng 16,4% năm 1989, tăng 18,9%năm 1995 Số lượng trung học, dậy nghề đại học tăng đáng kể Đầu tư ngân sách cho giáo dục đàotạo tăng đáng kể Nếu năm 1990 đầu tư cho giáo dục chiếm 8,3% tổng chi ngân sách 1,83%GDP đến năm1994 chiếm tới 10,44% tổng chi ngân sách 2,7% GDP Dù có thành cơng nêu trên,song nghiệp giáo dục đào tạo ỏ Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn với nhiệm vụ nặng nề trước yêu cầu phát triển kinh tế Những cản ngại thách thức giáo dục đào tạo VN bao gồm:hiến pháp sách VN khuyến khích cơng dân có bình đẳng ngang hội học hành thực tế cịn bất bình đẳng hội học hành nam nữ, thành thị nông thôn, giàu nghèo; chất lượng nguồn lực lại chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; chất lượng đội ngũ giáo viên cấp thấp chưa đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục; đầu tư giáo dục hạn chế quản lý giáo dục-đào tạo bất cập phân cấp quản lý nguồn tài cho giáo dục- đào tạo Khơng phát triền kinh tế,giáo dục, hệ thống pháp luật mà cần phải coi trọng đến hệ thống quốc phòng Trong điều kiện địa hình dài hẹp dễ bị chia cắt nước ta ,nếu phát triển kinh tế tập trung vào số nghành, địa bàn thuận lợi mà nhà nước thiếu định hướng phát triển chiến lược, kế hoạnh, quy hoạnh tổng thể tạo phát triển thiếu cân đối nghành, vùng Từ trận bảo đảm kinh tế cho quốc phịng khơng bố chí hợp lý để tạo lực cộng hưởng thành phần kinh tế Mặc dù nhà nước độc lập, tự nhà nước phải củng cố quốc phịng tồn dân Cảnh giác với lực thù địch ln tìm cách chống phá cách mạng lật đổ chủ nghĩa xã hội VN không ngừng tuyên truyền giáo dục cách mạng cho nhân dân, xây dựng lòng tin cho nhân dân vào lãnh đạo sáng suốt Đảng quản lý có hiệu lực nhà nước Như tính chất bảo đảm quốc phòng kinh tế thị trường chở nên phức tạp, địi hỏi phải có kết hợp nhiều lực lượng từTrung ương đến sở, thông qua chế đảm bảo đồng bộ, hiệu lực hiệu Chuyển đổi sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước khơng hoạt động kinh tế bó hẹp nước mà cịn phải tham gia vào quan hệ kinh tế quốc tế Muốn làm điều ta phải xem xét, đánh giá cách kỹ lưỡng, tìm mối quan hệ vốn có đồng thời có phân loại, đánh giá vai trò cuả mối quan hệ để thấy rõ thuộc tính (ví dụ: xuất khẩu, nhập khẩu, vay vốn nước ) Những thành tựu kể kết to lớn năm chuyển sang kinh tế thị trường nước ta, tự hào điều song nhỏ bé so với phát triển giới Từ địi hỏi tồn Đảng toàn dân ta phải tiếp tục phát huy thời gian tới Việc chuyển sang kinh tế thị trường phải có nhà nước pháp quyền mạnh, thể chế trị cịn chưa hồn hảo, chưa thực công bằngXH Nạn tham nhũng,lợi dụng chức quyền làm sói mịn niềm tin nhân dân vào Đảng nhà nước Nạn thất nghiệp làm cho nhiều người khơng có việc làm dẫn đến nẩy sinh tệ nạn xã hội Vì Đảng ta cần vận dụng quan điểm, lý luận triết học MácLênin để khắc phục hạn chế nói Hiện Đảng nhà nước ta đề hàng loạt biện pháp thực nhằm định hướng cho kinh tế thị trường đạt kết cao mà đảm bảo công xã hội như: xã hội định rõ nội dung-mục tiêu bước trình chuyển sang kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội Phát huy đầy đủ vai trị địn bẩy kinh tế Nhanh chóng giải vấn đề việc làm xã hội Đẩy lùi tệ nạn, thực công hoạt động phát triển Ngày nay, KTTT chịu tác động tích cực nhà nước, Đảng đứng đầu Nhận thức rõ điều Đảng nhà nước ln bước xem xét,đánh giá kết đạt Đồng thời rút kinh nghiệm, phương hướng mục tiêu phát triển sau Để giải vấn đề quản lý kinh tế cần suất phát từ quan điểm sau: Cần phát triển đồng thành phần kinh tế, tuân thủ theo nguyên tắc tự giá bên cạnh coi trọng thị trừơng nông thôn lấy hoạt động xuất nhập làm đòn bẩy Khuyến khích phát triển nơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, áp dụng nguyên lý lợi quan hệ trao đổi quốc tế Tiếp tục đổi với quản lý nhà nước hệ thống pháp luật Đặc biệt trọng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế thu hút vốn đầu tư nước vào Việt Nam Hướng tới mục tiêu xã hội: “dân giàu - nước mạnh -xã hội cơng văn minh” Nói tóm lại thời gian tới Đảng nhà nước ta phải hoạt hoạt động cho đạt hiêụ cao mặt đời sống xã hội / C PHẦN KẾT LUẬN I- TÓM LƯỢC LẠI PHẦN NỘI DUNG Từ vấn đề nêu ta khẳng định : Việc vận dụng quan điểm triết học Mác- Lênin vào chuyển đổi sang kinh tế thị trường nước ta định sáng suốt Đảng Nhà nước Cơ sở lý luận chân lý chứng minh suốt trình phát triển xã hội Bên cạnh áp dụng vào Việt Nam lại lãnh đạo Đảng xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan Đặt điều kiện hồn cảnh đất nước từ có sách đổi phát triển phù hợp Hơn 10 năm qua lĩnh vực kinh tế đất nước đạt kết thành tựu to lớn, kinh tế tăng trưởng nhanh, xã hội ổn định vững bước lên Đời sống nhân dân cải thiệt đáng kể Tuy nhiên lòng chất kinh tế thị trường ví dao hai lưỡi, có khuyết tận riêng, khuyết tật biểu kinh tế Việt Nam Nhưng sách Đảng luôn đề để khắc phục hạn chế cách tốt Đồng thời, phương hướng đổi phát triển đặt tạo điều kiện cho phát triển ổn định kinh tế đất nước tương lai Trên số ý kiến phân tích q trình chuyển đổi sanh kinh tế thị trường Việt Nam mà em tiếp thu trình học tập tham khảo tài liệu II- Ý KIẾN CỦA BẢN THÂN Qua thời gian học tập trường em rút nhiều học bổ ích thực có thêm nhiều hiểu biết Trước cịn học phổ thơng em hiểu mơ hồ kinh tế thị trường nước ta Nhưng em hiểu rõ kinh tế thị trường ưu điểm nhược điểm Cũng nhờ học quan điểm triết học Mác- Lênin em có thêm vững vàng việc đánh giá, nhận xét việc sống Qua em hiểu vai trò lãnh đạo Đảng việc quản lý xã hội nhà nước Đảng ánh thái dương đường cho hoạt động nhà nước, Nhà nước bước theo đường Đảng vạch ra, đưa nước ta hội nhập vào xu phát triển chung giới Trong giai đoạn nay, đất nước ta đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hố- đại hố vơí chiến lược hướng xuất Nhưng đất nước ta cịn nhiều khó khăn mà khó khăn lớn tiềm lực kinh tế non yếu Chắc chắn tương lai Đảng Nhà nước ta có sách tốt để khắc phục hạn chế Bằng trình độ hiểu biết em tình hình kinh tế - trị -xã hội nước ta Em xin đưa ý kiến nhỏ riêng Đó là, em mong muốn Đảng nhà nước ta quan tâm đến hệ trẻ học viên chúng em Theo em nghĩ hệ trẻ lực lượng nòng cốt cho đất nước sau Vận mệnh đất nước tương lai chịu chi phối không nhỏ hệ trẻ Nếu hệ giáo dục - đào tạo tốt tiền đề cho đất nước phát triển ổn định Là sinh viên học tập rèn luyện trường Cao đẳng VHNT quân đội Em mong nhận quan tâm Đảng Nhà nước để chúng em có mơi trường học tập rèn luyện tốt hơn, mong đóng góp phần sức lực nhỏ bé vào nghiệp phát triển chung Đất nước Tuy em cố gắng vận dụng hiểu biết để hồn thành viết song khơng tránh khỏi thiếu sót điểm hạn chế Đây tiểu luận đầu tay, em mong thông cảm thầy giáo Hơn nữa, em mong thầy cho ý kiến đánh giá nhận xét để em viết tốt q trình học MỤC LỤC A I- B TÀI LIỆU THAM KHẢO C mác -Ph.Anghen Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1993 Tạp chí Triết học số: 3(91) Tháng năm 1996 ,1(101) tháng năm 1998 Văn kiện Đại hội đậi biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 1996, tr 97 Tạp chí phát triển kinh tế: Số 96 năm 1998 C Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn bài: “Kinh tế nhiều thành phần thời kỳ đổi nước ta” Tạp chí luật học: Số 72năm 1996 D Giảng viên trường ĐH Luật Hà Nội -“Vai trị pháp luật hành KTTT Việt Nam” Tạp chí phát triển kinh tế: Số 86 năm 1997 E PGS.PTS Nguyễn Thị Cành: “ Vấn đề giáo dục đào tạo kinh tế chuyển đổi Việt Nam.” Tạp chí công nghiệp số năm 1997 F Trung tá Ngô Minh Hoàng(Cử nhân kinh tế): “ Vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng kinh tế thị trường.” Tạp chí cộng sản số năm 1993 Tạp chí thị trường tài tiền tệ 6/1998 G GSTS Ngơ Đình Giao: “ Về q trình phát triển KTTT theo định hướng XHCN” Tiêu luận triêt học H TRIẾT HỌC MÁC-NIN I HV: Phạm Ngọc Sơn Đề tài: 21 ...Tiểu luận triết học B PHẦN NỘI DUNG Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊ NIN Triết học Mác- L? ?nin trở thành sở lý luận... không cao Từ triết học MácL? ?nin đời Các quan điểm đắn chở thành sử lý luận làm kim nam cho lĩnh vực hoạt đông kinh tế Các nhà hoạt động kinh tế giới áp dụng quan điểm triết học Mác- L? ?nin phép vật... đóvà đẩy s? ?kinh phát mặt đời sống xã HV: Phạm Ngọc Sơn II KHÁI NIỆM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG “ Một kinh tế mà vấn đề thị trường định xem kinh tế thị trường? ?? (Giáo trình: Kinh tế trị Mác- Lê nin (Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quan điểm trong triết học mác lê nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở việt nam , Vận dụng quan điểm trong triết học mác lê nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở việt nam