0

Phân tích cung - cầu và giá cả thị trường của gạo giai đoạn 2016 — 2021 Thực trạng cung cầu và giá cả của gạo giai đoạn 2016 — 2021

21 6 0
  • Phân tích cung - cầu và giá cả thị trường của gạo giai đoạn 2016 — 2021 Thực trạng cung cầu và giá cả của gạo giai đoạn 2016 — 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:27

0080/0610... ................... A, Chương I: Cơ sở lý luận về cầu, cung và giá cả....................c.o.c...2..:.... 5 3 1.Lýthuyếtvềcầu.......2.S21.2.1.E.11..1.n..1.n..n.1...---dyn5 1.1. Khái niệm:. 222 222211111 tc22022E tt tt Hee 1.2.LuậtcẦu:.- s21212121212121212121211H ga 1.3. Các công cụ biểu diễn cầu..........5.S.T..TH.2.n.H..H......--r-ên 5 1.4.Cácyếutốtácđộngđếncầu:.........2.S.n.2............-ườn5 2.Lýthuyếtvềcung.- SE.t11212t1re1n.6 2.1.Kháiniệm:. ..--L2.2221121122111211121221122112111121112111121Heo6 ;”6Ẵrìco a 6 2.3. Các công cụ biểu diễn cung:.......2..ST..E.22.2..2.......r.e. 6 2.4. Các yếu tố tác động đến cung.........S.52.T..EỰ.EE.n.2.n.H..H....er.ag 7 § 3. Thị trường và giá cả thị trường.......c.2..2.11.22.11.22.22.22.2.......e 7 3.1. Thị trường:.-.- L1 2112112112212 115151 11121111211 11k Hee Ha 7 KV vi00/01... 4. Cân bằng cung cầu. 1.SE E122 221121212121 121 ngay § 5.Mốiquanhệgiữacung,cầuvàgiácả:.....................se ray9 B. Chương II: Thực trạng cung cầu và giá cả của gạo giai đoạn 2016 — 2021....9 1. Tổng quan về cung - cầu và giá cả thị trường của gạo giai đoạn................... 9 7/20... "1. 2. Thực trạng cung — cầu của gạo giai đoạn 2016 — 2021......................s..e.-. 10 7... PIN)... 3. Các yếu tố tác động đến cung — cầu của gạo giai đoạn 2016- 2021............ 12 3.1. Các yếu tố tác động đến cung của gạo..........-.S...H.......ư.ờn 12 3.2. Các yếu tố tác động đến cầu của gạo.........-.-.S.H....H.e....ườ.n 14 4. Biến động giá gạo giai đoạn 2016 — 2021...........52.2.2.n...g.....r-e- 16 C.ChươngIII:Mộtsốđềxuấtkiếnnghị.........5.2..SE.TS.t.E.2.2......xe17 Một sô đề xuât, giải pháp:.........0.0.0.221.12.211.2.211.222.2.1..2.g.r...re 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA MARKETING (QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU) BÀI THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ VI MÔ Đề tài: Phân tích cung - cầu giá thị trường gạo giai đoạn 2016 — 2021 Giảng viên: Vũ Ngọc Tú Nhóm thực hiện: Lớp HP: Nhóm 2169MIE0111 Năm học: 2021- 2022 Danh sách thành viên Bảng phân cơng Nhóm ST Họ tên Mã sinh viên | Lớp hành T Nhiệm vụ Đánh giá 21 Lê Thị Ngọc 21D220159 K57T2_ | Lời mở đầu + Cơ sở Diệp lý luận 22 | Trần Thị Huyền | 21D220109 | Diệu 23 | A KS57TI | Một số đề xuất, kiến nghị + Lời kết luận A VũMinhĐức | 21D220110 | K57TI | Các yếu tố tác động A đến cung — cầu 24 Vũ Thị Nhật 21D220160 KS7I2 Dung | Nhóm trưởng + Lập A dàn + Word 25 | Trần Minh Dũng | 21D220161 KS7I2 PowerPoint A 26 | Phạm Đức Dương | 20D120154 KS6C3 Thư Ký + Thực A trạng 27 | Hà Hương Giang | 21D220111 | K57TI 28 K57T2 Nguyễn Thị Hương Giang 21D220162 | Cung - cầu Thuyết trình | Tổng quan cung cầu + Giá gạo từ A A 2016- 2021 30 | Vũ Hương Giang | 21D220026 | KS7II | Phân tích thực trạng cung - cầu A LỜI MỞ ĐẦU Thế giới ngày phát triển, chất lượng sống ngày cảng nâng cao, mà nhu cầu người ngày tăng Ngoài nhu cầu sinh hoạt ngày, người cịn có nhu câu vui chơi, giải trí, giáo dục, tình u thương Tuy vậy, ăn, mặc, nhu cầu để người tồn phát triển Lương thực, thực phâm nhu cầu thiết yếu sống cá nhân Nó khơng đáp ứng đói người mà cịn mang lại cho ta cảm giác thỏa mãn vui vẻ Gạo thực phẩm vậy, phần không thê thiếu bữa ăn nhiều người Đặc biệt châu Á, gạo phần chế độ ăn uống họ cung cấp hầu hết nhu cầu chất dinh dưỡng cho thê Việt Nam biết đến đất nước có nơng nghiệp lâu đời Từ nước thiếu lương thực năm chiến tranh, nay, nông nghiệp nước ta không sản xuất lượng lớn lương thực đáp ứng nhu cầu nước mà vươn lên mạnh xuất khâu trở thành nước xuất khâu gạo đứng thứ hai giới Bên cạnh ngành sản xuất nông nghiệp Việt Nam, có tầm quan trọng lớn việc phát triển kinh tế nước ta đáp ứng nhu cầu lương thực nước Việc xuất gạo tạo tiền đề để nước ta bước vào giai đoạn phát triên Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa Ngày nay, lúa gạo Việt Nam có mặt 50 nước vùng lãnh thô Tuy nhiên, năm gần đây, thị trường gạo Việt Nam quan tâm giá cả, tình hình cung ứng có nhiều biễn động với việc đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bối cảnh địch bệnh Covid — 19 ảnh hưởng tới hoạt động xuất khâu nói chung xuất gạo nói riêng Những tác động ảnh hưởng đến việc phát triên kinh tế nước nhà lý thuyết hành vi người tiêu dùng Dựa vào tầm quan trọng gạo đời sông người dân phát triển kinh tế Việt Nam, việc tìm hiều thị trường cung - cầu giá sản phẩm gạo điều cần thiết, lý nhóm chúng em định lựa chọn đề tài: Phân tích cung cầu giá mặt hàng gạo giai đoạn 2016 — 2021 Nội dung tiêu luận nhóm chúng em trình bảy chương bao gồm: Chương I: Cơ sở lý luận cầu, cung giá Chương II: Thực trạng cung cầu giá gạo giai đoạn 2016 — 2021 Chương III: Một số đề xuất kiến nghị Tuy nhiên, kinh nghiệm kiến thức tích lũy cịn hạn chế, tiêu luận nhóm chúng em có sai sót, chúng em hy vọng thầy bạn góp ý sửa chữa Nhóm MỤC LỤC 0080/0610 A, Chương I: Cơ sở lý luận cầu, cung giá co c2: Lý thuyết cầu S212 E11 1n 1n n1 dyn 1.1 Khái niệm: 1.2 Luật cẦu: .- - 222 222211111 tc22022E tt tt Hee s21 212 12121 212 121212121 1H ườc ga 1.3 Các công cụ biểu diễn cầu . ST TH 2n HH rên 1.4 Các yếu tố tác động đến cầu: 2S n2 ườn Lý thuyết cung .- t1 121211 t ren 2.1 Khái niệm: L2 22211211221 1121 1121221 12211211112 1112111121 Heo ;”6Ẵ rì a co SE 2.3 Các công cụ biểu diễn cung: ST E222 re 2.4 Các yếu tố tác động đến cung S5 2T EỰ EEn 2n HH erag Thị trường giá thị trường c2 1122112222222 e 3.1 Thị trường: .KV vi L1 2112112112212 115151 11121111211 11k Hee Ha 00/01 Cân cung cầu SE E122 221121212121 121 § Mối quan hệ cung, cầu giá cả: se § ray B Chương II: Thực trạng cung cầu giá gạo giai đoạn 2016 — 2021 Tổng quan cung - cầu giá thị trường gạo giai đoạn "1 7/20 Thực trạng cung — cầu gạo giai đoạn 2016 — 2021 .- se 10 PIN) 10 Các yếu tố tác động đến cung — cầu gạo giai đoạn 2016- 2021 12 3.1 Các yếu tố tác động đến cung gạo - SH ườn 12 3.2 Các yếu tố tác động đến cầu gạo SH He ườn 14 Biến động giá gạo giai đoạn 2016 — 2021 -52 22 ng re 16 C Chương III: Một số đề xuất kiến nghị 52 SETS.tE 22 xe 17 Một sô đề xuât, giải pháp: 00 221122112 211222 212gr re 17 A Chương I: Cơ sở lý luận cầu, cung giá Lý thuyết cầu 1.1 Khái niệm: - Cầu (D) phản ánh lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua muốn mua có khả mua mức giá khác giai đoạn định giả định yêu tô khác không đổi 1.2 Luật cầu: - Nội dung quy luật: Giả định u tố khác khơng đổi, giá hàng hóa hay dịch vụ tăng lên làm cho lượng cầu hàng hóa hay dịch vụ giảm ngược lại - Giữa giá lượng cầu có mối quan hệ tỷ lệ nghịch: P tăng => Q›ngiảm P giảm => Q› tăng 1.3 Các công cụ biểu diễn cầu 1.3.1 Biểu cầu: Là bảng số lượng hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng sẵn sàng có khả mua thời gian định 1.3.2 Hàm cầu: Dạng phương trình tuyến tính: Q› = a - bP Hàm cầu ngược: P = - Qp 1.3.3 Đà thị đường câu: Đường cẩu: đường biêu diễn quan hệ lượng cầu giá Các điểm nằm đường cầu cho biết lượng cầu người mua mức giá định Theo quy ước, trục tung biểu thị giá cả, trục hoành biểu thị sản lượng ta xây dựng đường cầu D 1.4 Các yếu tố tác động đến cầu: e SỐ lượng người mua: Thị trường có số lượng người tiêu dùng lớn cầu cảng tăng ngược lại e Thị hiếu, sở thích: Khi biên khác không đôi, thị hiểu người tiêu dùng hàng hóa hay dịch vụ tăng dẫn đến cầu tăng ngược lại e Thu nhập: Thu nhập định khả mua người tiêu dùng - Hàng hóa thơng thường: Khi tất u tố khác không đổi, thu nhập tăng khiến cho cầu cao loại hàng hóa - Hàng hóa thứ cấp: Khi yêu tổ khác không đôi, số loại hàng hóa dịch vụ mà thu nhập tăng làm giảm cầu ngược lại e Giá hàng hóa có liên quan: - Hàng hóa thay thế: Là loại hàng hóa cơng dụng thay giá mặt hàng thay đơi - Hàng hóa bơ sung: Là hàng hóa kèm nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng ® Các sách phủ: - Đánh thuế vào người tiêu dùng cầu giảm - Trợ cấp người tiêu dùng cầu tăng e Kỳ vọng giá - Kỳ vọng người tiêu dùng giá tương lai loại hàng hóa có thê làm thay đổi định mua hàng thời điểm e Kỳ vọng thu nhập: - Nếu người tiêu dùng kỳ vọng thu nhập họ tăng tương lai, cầu piảm xuống e Cúc yếu tô khác: Sự thay đổi cầu hàng hóa, dịch vụ cịn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên thời tiết, khí hậu , mơi trường tự nhiên hay yếu tố mà dự đoán trước Lý thuyết cung 2.1 Khái niệm: - Cung (S) phản ánh lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người bán mong muốn có khả bán mức giá khác giai đoạn định (giả định yếu tố khác không đổi) 2.2 Luật cung: - Nội dung quy luật: Giả định yêu tố khác không đổi, giá hàng hóa hay dịch vụ tăng lên làm cho lượng cung hàng hóa tăng lên ngược lại - Giữa giá lượng cung có mối quan hệ tỷ lệ thuận: P tăng => Q‹ tăng P giảm => Q; giảm 2.3 Các công cụ biểu diễn cung: 2.3.1 Biểu cung: Là bảng mô tả số lượng hàng hóa dịch vụ mà người bán sẵn sàng bán có khả bán mức giá khác khoảng thời gian định Biểu cung phản ánh mối quan hệ giá khối lượng hàng hóa cung ứng (lượng cung), mơi quan hệ tỷ lệ thuận 2.3.2 Hàm cung: - Hàm cung dạng tuyến tính có dạng: ; = a + bP - Hàm cung ngược: P = - + Q; 2.3.3 Đà thị đường cung: Đường cung: đường gồm tất điểm phản ánh mối quan hệ giá khối lượng hàng hóa dịch vụ cung ứng yếu tô khác giữ nguyên 2.4 Các yếu tố tác động đến cung e Số lượng người bán: nhiều người bán lượng hàng hóa bán cảng nhiều, lượng cung tăng lên ngược lại e Tiến công nghệ: công nghệ tiên tiến, đại giúp cho suất tăng cao sản xuất nhiều hàng hóa hơn, lượng cung hàng hóa tăng lên e Giá yếu tơ đầu vào (chỉ phí sản xuất): Giá yêu tô đầu vào (tiền nguyên — vật liệu, tiền thuê vốn, tiền thuê đất đai ) ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất ảnh hưởng đến lượng cung hàng hóa - Khi giá yếu tố đầu vào giảm, chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận tăng, doanh nghiệp cung nhiều hàng hóa - Khi giá yếu tố đầu vào tăng chi phí sản xuất tăng lợi nhuận giảm, doanh nghiệp cung hàng hóa e_ Chính sách phủ: sách thuê, trợ cấp ø- Giá hàng hóa có liên quan sản xuẤt: - Hàng hóa thay thế: Khi tăng giá hàng hóa này, lượng cung hàng hóa tăng lên, cung hàng hóa thay giảm - Hàng hóa bơ sung: Khi tăng giá hàng hóa này, lượng cung hàng hóa tăng lên cung hàng hóa bồ sung tăng lên ©_ Kỳ vọng giá cả: - Nếu kỳ vọng giá tăng tương lai, cung có thê giảm xuống - Và ngược lại, kỳ vọng giá giảm tương lai, cung có thê tăng lên e Các yếu tố khác: điều kiện thời tiết khí hậu, mơi trường kinh doanh yếu tố kìm hãm thúc việc sản xuất kinh doanh Thị trường giá thị trường: 3.1 Thị trường: 3.1.1 Khái niệm: Là chế người mua người bán tương tác với đề xác định giá sản lượng 3.1.2 Phân loại thị trường: e Theo mức độ cạnh tranh: - Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Thị trường có nhiều người mua người bán trao đổi loại sản phẩm đồng nhất, thông tin thị trường người bán, người mua nắm rõ họ khơng có quyền định đến mức sản lượng hàng hóa trao đổi thị trường - Thị trường độc quyên túy: Thị trường có người mua vả nhiều người bán có người bán nhiều người mua - Thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo: Các doanh nghiệp phân phối sản xuất có đủ sức mạnh lực để có thê chi phối giá sản phẩm Bao gồm cạnh tranh độc quyền độc quyên tập đoàn e Theo đối tượng hàng hóa trao đổi: Phân chia loại hàng hóa hay dịch vụ trao đổi e Theo phạm vi địa lý: Thị trường địa phương, thị trường nước, thị trường quốc tế, 3.2 Giá thị trường: - Mỗi quan hệ thị trường quan hệ cung - cầu hàng - tiền biêu thông qua giá cả, mối quan hệ thay đổi tác động đến giá thị trường Giá hàng hóa phản ánh lợi ích kinh tế, tiêu chuẩn để doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng sản xuất kinh doanh Cân băng cung cầu: - Cân cung cầu trạng thái thị trường mà lượng cung với lượng cầu Là trạng thái lý tưởng thị trường - Mức người mua muốn mua người bán muốn bán theo ý họ gọi mức giá cân Mức giá cân không xác định cá nhân riêng lẻ mà hình thành hoạt động tập thể tồn Hđ8Ười mua người bán - Sự thay đổi trạng thái cân cung cầu > Thay đổi cầu: Khi cầu tăng cung không đổi => Giá cân lượng cân tăng Khi cầu giảm, cung không đổi = Giá cân lượng cân giảm > Thay đổi cung: Khi cung tăng, cầu không đôi=> Giá cân giảm lượng cân tăng Khi cung giảm, cầu không đổi = Giá cân tăng lượng cân giảm > Thay đổi cung cầu: có trường hợp xảy ra: Cung tăng - cầu giảm Cung giảm - cầu tăng Cung tăng - cầu tăng Cung giảm - cầu giảm Mối quan hệ cung, cầu giá cả: e_ Cung > Cầu = Giá giảm e_ Cung < Cầu = Giá tăng e_ Cung = Cầu = Giá biến động B Chương II: Thực trạng cung cầu giá gạo giai đoạn 2016 —- 2021 Tổng quan cung - cầu giá thị trường gạo giai đoạn 2016 — 2021 - Đã từ lâu, lúa trồng đóng vai trị chiến lược an ninh lương thực Việt Nam Nước ta lên từ nên văn minh lúa nước, sản xuất øạo nhân tố định liên quan đến kinh tế quốc gia Theo Cục thống kê, từ năm 1989 đến 1993, Việt Nam bước trở thành nước xuất khâu gạo lớn thứ giới với bình quân xuất đạt 1.6 triệu tấn, đạt mức triệu năm 1994-1995, sau đạt ngưỡng triệu năm - Qua năm từ 2016-2021, thị trường lúa gạo Việt Nam nhiều biến động Do thiên tai, sâu bệnh nên suất thu hoạch sản lượng nước ta bị giảm nhiều đặc biệt năm 2016 Ở thị trường xuất khâu, nhìn chung có phát triển mạnh, có năm 2016, gặp bắt lợi thị trường Trung Quốc thiên tai nên sản lượng giảm nhẹ, làm giảm nguồn thu ngoại tệ nước ta Nhưng nhờ rút kinh nghiệm từ năm 2016, thị trường gạo nước ta có bước tăng trưởng vượt bậc năm Hiện nay, Việt Nam xuất khâu gạo sang 79 nước vùng lãnh thổ giới Năm 2017 2018 có tăng trưởng vượt bậc lượng xuất khâu giá cả, giá gạo loại mức cao, nhiều loại gạo tăng mạnh Năm 2018 đánh dâu bước chuyên biến mạnh mẽ chất lượng giá trị Nhu cầu gạo Việt Nam lại giảm vào năm 2019, lượng xuất tăng giá lại giảm mạnh Theo Tổng cục Thống kê, tiêu dùng lương thực, thực phẩm qua số liệu cho thấy xu hướng rõ ràng hộ gia đình giảm dần việc tiêu thụ tinh bột Điều thúc Việt Nam cần tăng chất lượng gạo giá thành, đồng thời tìm kiếm thị trường xuất khâu Trong hai năm 2020 2021, trước diễn biến phức tạp thời tiết tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ dịch bệnh COVID-19 bùng phát tồn cầu khiến cho ngành nơng nghiệp nói chung sản xuất lúa gạo nói riêng phải đối mặt với khơng khó khăn thách thức Tuy nhiên, nhờ chủ động phương án ứng phó phù hợp, nỗ lực tái cầu nông nghiệp nên sản xuất lúa gạo Việt Nam đạt kết tích cực, đánh dấu năm với nhiều thắng lợi Thực trạng cung — cầu gạo giai đoạn 2016 — 2021 2.1 Thực trạng Tông cung 2016 2017 2018 2019 2020 28,1 2875 |2947 |28,7 27.4 28.45 0.3 2839 226 5.70 450 2907 0.4 |2825 221 6,15 502 |283 0.4 |2784 215 6.34 4407 27 0.4 |217435 212 6.15 |499 Tông sản lượng | 27.8 Nhập khâu 0.3 Tông câu 27,58 Tiêu thụ 22.7 Xuất khâu 4.88 Giá 435 «+ Giá gạo: USD/tắn + 2021 hết Q3 20.63 4.57 529 Sản lượng: Triệu Bảng thống kê số liệu cung cầu giá gạo giai đoạn 2016 — 2021 Nhận xét: - Năm 2016 năm u ám thị trường xuất Đạo nước ta với lượng gạo xuất khâu đạt mức thấp từ 2009-2021 với 4.88 triệu tương ứng 435 USD/tấn Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sản xuất lúa năm 2016 sụt giảm diện tích suất so với năm 2015, đặc biệt khu vực phía Nam Diện tích gieo trồng lúa đạt 7.8 triệu ha, giảm 0.5%; suất ước đạt 56 tạ/ha, giảm 2,8%, mức giảm suất mạnh so với bình quân hàng năm - Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ 2016, „ăm 2017 2018 với lượng cầu tăng cao, có tăng trưởng lượng xuất lẫn giá (28.39 28.25 triệu tương ứng), cao giai đoạn 2016 - quý năm 2021 Đặc biệt năm 2018, giá gạo trung bình 502 USD/tấn, đạt mức cao giai đoạn năm khảo sát Theo chuyên gia doanh nghiệp, xuất gạo năm tăng trưởng mạnh chủ yếu tác động biến đổi khí hậu khiến nguồn cung gạo số nước giảm, qua đó, làm tăng nhu cầu nhập khâu gạo từ thị trường tiêu thụ Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc Đặc biệt, việc mở rộng xuất khâu gạo tới thị trường Bangladesh, Irad góp phần đưa xuất khâu gạo Việt Nam tăng mạnh vượt kỳ vọng năm 10 - Năm 2019 nhu cầu tiêu thụ giảm, giá gạo giảm 61.3 USD/ (giảm 12.2% giá trị) so với năm 2018 Bộ NN&PTNT cho nhu cầu gạo Việt Nam giảm dần quốc gia khác cấu lại nông nghiệp để nâng cao khả tự cung cấp đáp ứng phần nhu cầu lương thực nội địa Đồng thời, Việt Nam gặp khó khăn việc tìm kiếm đối tác nhập => Việt Nam nên nâng cao chất lượng giá gạo xuất khâu, đồng thời tìm kiếm thị trường tiềm - Năm 2020, bị ảnh hưởng đại dịch Covid 19 năm thuận lợi ngành gạo nước ta với 6,l5 triệu sạo xuất khâu, giảm 33% khối lượng tăng ~ 13,23% giá trị giá gạo phục hồi trở lại tăng đến 499 USD/tấn Tuy nhiên dịch bệnh thời tiết, sản lượng giảm mạnh 27,4 triệu tân giai đoạn từ 2016 — 2021 - Tuy đạt 4.57 triệu xuất khâu gwý đầu năm 2021 (giảm ~25,7% khối lượng so với 2020) giá trung bình đạt 529 USD/ (tăng ~6% giá so với 2020), giai đoạn cuối năm có tín hiệu đáng mừng với giá lượng xuất khâu đề phục vụ nhu cầu TẾt - Nhìn chung lượng gạo ø,hập Việt Nam giai đoạn 2016 — 2021 khơng có nhiều biến động mức thấp 0,3 - 0.4 Là đất nước với ngành nông nghiệp mũi nhọn, tông sản lượng gạo Việt Nam mức cao Tuy nhiên năm gần đây, tổng sản lượng gạo giảm mạnh chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Dự báo đến hết năm 2021, tổng sản lượng gạo Việt Nam đạt 27,1 tấn, thấp năm trở lại (cao 2020 0,1 tấn) (dự báo USDA) - Mức gạo tiêu thụ Việt Nam ngày giảm, tính từ đầu giai đoạn đến Trong mức tiêu thụ gạo năm 2020 đạt 21,2 tấn, giảm 6,6% so với đầu kỳ (2016) Trong đó, mức tiêu thụ gạo toàn giới liên tục tăng, dẫn đến lượng gạo xuất khâu tăng mạnh Do đó, tổng cầu gạo tăng mức tiêu thụ nước ngảy giảm - Trong thu nhập ngày tăng, lượng gạo tiêu thụ nước tính đầu người ngày giảm, theo kết khảo sát mức sống dân cư năm 2020 Tổng cục Thống kê vừa ban hành Dù thu nhập có tăng giai đoạn từ 20102020 lượng gạo tiêu thụ đầu người bình quân nước giảm mạnh - Theo Tổng cục Thống kê tiêu dùng lương thực, thực phâm với số liệu cho thấy xu hướng rõ ràng hộ gia đình giảm dần việc tiêu thụ tỉnh bột Cụ thể, lượng gạo tiêu thụ bình quân người/tháng giảm dần qua năm, từ 9.7kp/người/tháng năm 2010 xuống 8,1 kg/người/tháng năm 2018 cịn 7,6 kg/người/tháng năm 2020 I1 - Thói quen ăn uống cho thấy hộ gia đình sống vùng nông thôn thường tiêu thụ nhiều gạo so với hộ gia đình thành thị Cụ thể, nhóm người nông thôn tiêu thụ 8.5 kg pạo/người/tháng so với 6,1 kg/người/tháng nhóm người sống khu vực thị - Trong đó, hộ gia đình thuộc nhóm nghèo có lượng gạo tiêu thụ cao so với hộ gia đình thuộc nhóm giả Cụ thể, nhóm (nhóm người có thu nhập thấp nhóm khảo sát) tiêu thụ kg gạo/người/tháng so với mức 6,6 kg/người/tháng nhóm (nhóm người có thu nhập cao nhất) Các yếu tổ tác động đến cung — cầu gạo giai đoạn 2016- 2021 3.1 Các yếu tố tác động đến cung gạo Khoa học kỹ thuật: Được ứng dụng sản xuất lúa øạo diện rộng - Ngành nơng nghiệp địa phương khuyến khích bà nông dân bước áp dụng giới hóa, giới hóa đồng từ khâu làm đất, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản chế biến nông sản - Tạo giống lúa đạt suất, chất lượng cao - Mở rộng phát triển tập trung vùng thâm canh lúa nước - Điển hình cho ứng dụng KHKT sản xuất tỉnh Thanh Hóa Năm 2020 diện tích trồng lúa, giảm 6.760 ha, song suất đạt cao, nên sản lượng lúa năm đạt 1.36 triệu Lúa bị sâu bệnh: đẻ nhánh nhiều; bơng chắc, trĩu hạt, suất lúa đạt 59 tạ/ha, tăng 0,1/ha so với năm 2019 Toàn tỉnh phát triên vùng sản xuất lúa hàng hóa, tập trung thâm canh suất, chất lượng lên tới 158.158 ha/năm Đối với công tác chọn, tạo, ứng dụng giống lúa tiên kỹ thuật, tỉnh chọn tạo thành công 10 giống lúa, phục tráng giống lúa nếp hạt cau, nếp câm bổ sung vào cầu giống lúa chủ lực *®> Kết quả, KHKT mang lại lợi ích rõ rệt suất, tổng sản lượng lúa thu hoạch tăng diện tích trồng lúa giảm so với kì năm trước (đây mạnh thâm canh) Chính sách Chính Phú: Chính phủ chung tay giúp sức với nhà nơng doanh nghiệp việc đưa sách khuyến khích mạnh phát triển lúa gạo Điền hình là: - Chính phủ có nhiều sách hÕ #rợ rín dụng ngành lúa gạo như: + Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thôn theo Nghị định 55/2015NĐ-CP ngày 9/6/2015; Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 sửa đổi, bô sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP 12 + Cho vay khuyến khích phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo Nghị số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017, - Về sách lãi suất, Ngân hàng Nhà nước(NHNN) quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên (trong có lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thôn, bao gồm ngành lúa gạo) thấp so với lãi suất cho vay lĩnh vực thông thường khác, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng (hiện 4,5% / năm) - NHNN có sách cho vay ngoại tệ, đề hỗ trợ doanh nghiệp xuất khâu nói chung ngành xuất khâu gạo nói riêng việc giảm phí vay vốn - NHNN tơ chức nhiều hội nghị kết nối ngân hàng-doanh nghiệp Các tơ chức tín dụng hưởng ứng, thực đạo Thống đốc NHNN mạnh hỗ trợ cho số doanh nghiệp xuất khâu lúa gạo gặp khó khăn quan hệ tín dụng câu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tăng hạn mức tín dụng, tăng cường cho vay khơng có tải sản bảo đảm sở đánh giá khả tải tín nhiệm khách hàng Các yếu tơ đầu vào: Ơng Lê Thanh Tùng phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), cho biết giá thành sản xuất lúa mức cao dẫn tới lợi nhuận người trồng lúa hạn chế Trong đó, chi phí phân bón chiếm tỉ lệ 21-24% tơng chi phí sản xuất; chi phí thuốc bảo vệ thực vật 15-17%; chi phí giống 9-10% Mặt khác, giá thu mua lúa tươi giảm so với kỳ năm trước 500-800 đồng/kg Đây yêu tố đầu vào cần phải kiêm soát để giảm gánh nặng cho nông dân Các yếu tố khác: nhân tô tự nhiên - Đát Lượng đất trồng lúa giảm hạn hán, xâm nhập mặn phèn chua, chun đổi đất nơng nghiệp sang mơ hình mang lại hiệu cao đo thị hóa, cơng nghiệp hóa, đại hóa - Nước: Nhân tơ quan trọng phát triển ngành nông nghiệp lúa nước Tuy nhiên mùa lũ thừa nước, mùa khơ thiếu nước hay tình trạng thiếu nước vùng xâm nhập mặn Đồng Sông Cửu Long Vấn đề ô nhiễm nguồn nước nông thôn lạm dụng chế phâm hóa học gây nên tác nhân gây hại Vì cần có biện pháp để chủ động nguôn nước phục vụ sản xuât nông nghiệp 13 - Sẩu, dịch bệnh: Do diễn biến thất thường thời tiết, nằm khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa tạo điều kiện thuận lợi cho sâu dịch bệnh sinh sôi phát triển Nếu không phát xử lý kịp thời gây ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng 3.2 Các yếu tố tác động đến cầu gạo ©_ Số lượng người tiêu dùng (Quy mô thị trường) - Thế giới: Hàng năm, lượng gạo Việt Nam xuất chiếm khoảng 15% tông lượng gạo xuất toàn giới, quốc gia thứ xuất khâu gạo Hạt gạo Việt có mặt 150 nước vùng lãnh thơ Thị trường xuất khâu châu Á, đó, Trung Quốc Philippines hai thị trường xuất khâu gạo Cùng với việc nâng cao chất lượng hạt gạo mình, Việt Nam hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe thị trường khó tính EU, Hàn Quốc, Hoa Kì Khơng thê năm gần đây, Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại với nhiều quốc gia mang tầm chiến lược Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA): Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Hiệp định Thương mại tự Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ailen (UKVFTA) tạo điều kiện cho gạo Việt Nam bút phá - Trong nước: “Người Việt ngày ăn gạo” Dù thu nhập người dân Việt Nam có tăng giai đoạn 2016-2021, song lượng gạo tiêu thụ đầu người bình quân nước giảm mạnh Theo Tông Cục Thống Kê, cho thấy hộ gia đình sống vùng nơng thơn thường tiêu thụ nhiều gạo so với hộ gia đình thành thị Song hai có xu hướng giảm dần việc tiêu thụ tính bột bữa ăn, thay vào lượng tiêu dùng mặt hàng thịt, trứng, sữa, hải sản, mặt hàng bô sung dinh dưỡng ngày tăng e_ Giá hàng hóa có liên quan (giá gạo nước xuất khẩu) 14 Thời Giá gạo trắng 5% (S/MT) gian | pakistan | ẤnĐộ | ViệtNam 06/2016 Giá gạo trắng 15% (S/MT) lu “10 385 574 “10 Pakistan | ViệtNam | TháiLan 586 565 Giá gạo trắng 25% (S/MT) Paktsta 408 ẤnĐộ | ViệtNam 348 360 mm 345 395 02/2017 590 579 555 582 580 547 3498 527 549 3540 5° 04/2018 %20 %410 “#55 35 598 “2% “25 580 380 %412 “25 02/2019 08/2020 358 “5 362 375 348 186 502 s92 352 “35 341 “76 395 477 326 398 357 345 35 “65 395 “75 08/2020 “25 360 570 “g1 “14 “80 476 397 356 s28 “14 10/2020 TI/2020 “05 385 s59 350 580 505 “61 “79 396 376 “70 “95 ^sB “82 s59 347 350 3ã0 456 “81 “.5 “60 12/2020 01/2021 02/2021 “2ã “42 451 358 580 395 +98 520 520 512 550 552 “1ã “55 “41 “88 506 510 “94 512 S54 “10 “z5 “t2 350 340 367 470 “91 495 “gã 5I B55 * Bảng so sánh giá gạo xuất khâu Việt Nam với nước xuất gạo khác Theo số liệu thông kê Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy giá gạo xuất khâu Việt Nam giai đoạn từ tháng 6/2016 đến tháng 2/2021 thấp giá gạo Thái Lan từ tháng 4/2018 đến tháng 2/2021 thường cao giá gạo Ấn Độ Pakistan Nguyên nhân tình trạng nguồn cung sạo Việt Nam bị hạn chế giai đoạn ø1ao mùa cước phí vận tải tăng, nguồn cung gạo Thái Lan dự báo gia tăng nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi Giá 8ạo cao so với nước xuất gạo hàng đầu giới khác bất lợi Việt Nam số bạn hàng Trung Quốc bắt đầu chuyên hướng sang nhập khâu ạo có giá rẻ từ nước xuất khâu gạo khác Nhân tổ khác: (Covid 19) - Theo nhận định chuyên gia, xuất khâu gạo Việt Nam nhận nhiều hội kép, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh giới, làm nhu cầu lương thực, thực phâm nhiều quốc gia tăng cao Điều dẫn đến dự báo nhu cầu dự trữ gạo nước tăng lên, nhu Phillippines, Malaysia, cầu Trung mua Quốc, lúa gạo Ghana, thị trường Papua New Guinea lớn Kê Bangladesh nước sản xuất gạo lớn thứ giới, song lên trở thành nước nhập gạo lớn sau đợt mưa lũ lớn liên tiếp gây tơn thất mùa màng đồng thời chịu sóng lây nhiễm dịch Covid-19, phải kéo dài thời gian phong tỏa - Trong đó, Trung Quốc- nước có dân số đông tiêu thụ gạo lớn giới, khống chế dịch Covid-19, hoạt động giao thương đưa gạo sang Trung Quốc sơi động 15 Bên cạnh đó, đối thủ cạnh tranh xuất khâu gạo với Việt Nam lâm vào tình khó Ấn Độ - nước xuất khâu gạo lớn giới gặp phải khó khăn xuất khâu gạo đồng Rupee yêu sóng dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại gây khủng hoảng rộng xã hội, tác động lên logistics, từ xay xát tới vận chuyên gạo cảng Trong đó, Việt Nam kiêm soát tốt dịch bệnh nguồn cung dồi nên có điệu kiện thuận lợi để mạnh xuất Đạo => Đây vừa hội vừa thách thức ngành xuất khâu gạo Việt Nam - Ngoài xuất khâu, lượng tiêu thụ gạo giảm thị giãn cách xã hội phòng chống dịch, người dân thường lựa chọn mặt hàng bổ sung nhiều dinh dưỡng nhứ thịt, trứng sữa thay vào sản phẩm chứa tinh bột gạo Biến động giá gạo giai đoạn 2016 — 2021 e Năm 2016: Năm 2016 xem năm u ám ngành lúa gạo Việt Nam với xuất khâu gạo trì trệ kéo theo giá lúa, gạo giảm - Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sản xuất lúa năm 2016 sụt giảm diện tích suất so với năm 2015, đặc biệt khu vực phía Nam Diện tích gieo trồng lúa đạt 7.8 triệu ha, giảm 0,5%: suất ước đạt 56 tạ/ha, giảm 2.8% - mức giảm suất mạnh so với bình quân hàng năm; sản lượng ước đạt 27,8 triệu tấn, giảm 3,3% so năm 2015 - Đặc biệt, khối lượng gạo xuất khâu năm ước đạt 4.88 triệu giá trị 2.2 tỷ USD, giảm 25,8% khối lượng giảm 21,2% giá trị so với năm 2015 Đây mức giảm kỷ lục vòng 10 năm qua, tụt xa so với mục tiêu năm 2016 xuất khâu 5,65 triệu tắn *> Tuy giá bình quân giá gạo tháng xuất khâu năm 2016 tăng song lượng xuất giảm nên nguồn ngoại tệ đem lại giảm mạnh, không đạt mức mục tiêu đề e Năm 2017: Trái lại so với dự báo từ cuối năm 2016, sản xuất lúa øạo năm 2017 có nhiều khả quan đầy hứa hẹn tương lai Theo số liệu công bố hải quan, xuất gạo năm 2017 đạt 5.79 triệu tắn, trị giá 2,62 tỷ 16 USD, tăng 20.4% số lượng 3,45% giá trị so với năm 2016 Giá gạo loại mức cao, nhiều loại gạo tăng mạnh *® Với thành cơng đầy mong đợi năm 2017 mở niềm hy vọng năm 2018 tích cực e Năm 2018 Theo Cục Chế biến Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn), năm 2018, xuất khâu gạo Việt Nam đạt khoảng 6,15 triệu tấn, kim ngạch xuất khâu đạt 3,15 tỷ USD, tăng 6,2% lượng 11,5% giá trị so với năm 2017 Điều với dự kiến từ cuối năm 2017 thị trường giá gạo Việt Nam Có thời điểm, giá gạo xuất khâu Việt Nam cao đối thủ cạnh tranh Thái-lan, Pa-ki-xtan từ 50 USD đến 100 USD/tấn, kéo theo kim ngạch xuất tăng trưởng ấn tượng >> Nếu giữ vững phong độ áp dụng thêm cách sách mở rộng năm tới, gạo Việt Nam khăng định vị trí khơng thê thay thể thị trường quốc tê e Năm 2019 Theo thống kê sơ Bộ NN&PTNT, tháng 12, khối lượng gạo xuất khâu ước đạt 474.000 với giá trị đạt 214 triệu USD Lũy kế năm 2019, khối lượng xuất khâu ước đạt 6,34 triệu 2,79 tỉ USD, tăng 3,9% khối lượng giảm 12,2% giá trị so với kỳ năm 2018 Theo Tổng cục Hải quan cho biết, giá gạo xuất khâu bình quân 2019 đạt 430 - 460 USD/tán, thấp ba năm trở lại e_ Năm 2/020 Đầu vụ mắt mùa thời tiết, cuối vụ lại bị hạn hán khiến sản lượng giảm 2%, song giá gạo xuất khâu tăng 13% mức tăng tốt lịch sử xuất khâu gạo Việt Nam Tổng khối lượng giá trị xuất khâu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu 3,07 tỉ USD, giảm 3% khối lượng tăng 13,23% giá trị so với năm 2019 => Dự báo triển vọng ngành gạo năm 2021, CTCK Rồng Việt (VDSC) cho nhiều khả có dịch chuyển sang sản xuất gạo “chuyên nghiệp” Trong đó, nhiều hội đến từ thị trường đòi hỏi chất lượng cao e_ Năm 2021 (Tính đến hết quý 3) 17 Ba quý đầu năm, xuất khâu gạo nước đạt 4.57 triệu tấn, trị giá 2.389 tỷ USD, giảm 9.5% lượng giảm 2.4% giá trị so với kỳ năm trước Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), với việc tăng xuất khâu trở lại, tín hiệu đáng mừng ngày gần đây, giá gạo xuất khâu Việt Nam tiếp tục cải thiện Giá gạo 5% xuất Việt Nam tăng lên 428 - 432 USD/tấn ngày cuối tháng tiếp tục tăng nhẹ ngày đầu tháng 10 *® Dự báo tháng cuối năm, thị trường gạo có nhiều tiềm tăng cao số lượng xuất khâu giá để phục vụ nhu cầu gần Tết C Chương III: Một số đề xuất kiến nghị Một số đề xuất, giải pháp: Đầu tư cho hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất Do sức cạnh tranh lúa gạo, hệ thống cần phải trang bị đại, đồng bộ, đảm bảo Cơ sở hạ tầng cần trọng khâu sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản việc lắp đặt, sử dụng máy móc mới, công suất cao, chế tạo, lắp ráp mua sắm thiết bị thu hoạch lúa để tăng giới hóa thu hoạch vùng trồng lúa quy mô lớn Tăng cường công tác xúc tiễn thương mại, quảng bá sản phâm, phát triên thị trường: tập trung củng cố thị trường tập trung truyền thống trọng điểm; tích cực mở rộng phát triển thị trường mới, thị trường tiềm năng: tăng cường kí kết hiệp định song phương, đa phương để giải tiêu thụ cho người dân, thúc chuyển dịch cấu mặt hàng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị, thương hiệu gạo Việt Bộ Công Thương ban hành công văn, định nhằm dự trữ, bình ổn giá gạo trước diễn biến dịch Covid 19, đảm bảo thương nhân, doanh nghiệp thực nghiêm văn bản, nghị quyết, ngăn chặn đầu tích trữ, nâng p1á cao so với quy định Có chế khun khích, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu chọn lọc, lai tạo giống lúa suất, chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu thị trường Chú trọng phát triên giống lúa cho sản phâm gạo trắng chất lượng cao, øạo thơm, gạo hạt tròn, gạo nếp số giống lúa đặc sản vùng miễn, loại bỏ việc canh tác giống lúa chất lượng không hiệu Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, bảo quản lúa gạo, giảm tôn thất sau thu hoạch 18 e_ Quản lý chặt chẽ yêu tô đầu vào, đầu loại hàng hóa vật tư nơng nghiệp (về giá, chất lượng ) để hạn chế tình trạng hàng giả, hàng chất lượng lưu thông, mua bán thị trường gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất thu nhập nông dân e_ Hướng dẫn, hỗ trợ thương nhân kinh doanh xuất khâu gạo áp dụng mô hình quản lý chất lượng, an tồn thực phâm tô chức sản xuất; nâng cao lực công tác thị trường marketing quốc tế; nâng cao lực đàm phán ký kết, thực hợp đồng xử lý tranh chấp thương mại quốc tế e© Áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý, xử lý vôi trước làm đất, bón phân, tưới nước cân đối lần với mật độ thích hợp sinh trưởng phát triển lúa Bên cạnh đó, tuyên chọn lai tạo giống chống chịu mặn, xác định loại trồng có khả chịu mặn khác phù hợp với giai đoạn cải tạo đất vùng canh tác với hệ thống canh tác khác đề gia tăng suất lúa gạo KẾT LUẬN Như vậy, giai đoạn 2016-2021, thị trường gạo có biến động khơng ngừng Nhìn chung, thị trường gạo giới có biến động nhẹ, thị trường gạo Việt Nam có bước phát triên lớn, khối lượng xuất khâu Việt Nam tăng đủ có bị ảnh hưởng nhẹ đại dịch Covid 19 — vừa hội vừa thách thức Việt Nam Điều cho thấy khả huy động sản lượng gạo cho xuất nước ta ngày nâng cao Hơn chất lượng sạo xuất khâu nước ta quan tâm nhiều từ lựa chọn giống đầu tư thiết bị chế biến Những dẫn chứng cho thấy ngành gạo đóng góp lớn vào GDP đất nước bước bước vững nâng cao vị thê thị trường giới Cũng vậy, đề tài phân tích cung cầu giá lúa gạo quan trọng để đánh giá phát triển ngành gạo Việt đồng thời đưa biện pháp sách nhằm khắc phục khuyết điểm sản xuất, bảo quản để có thê đưa loại gạo chất lượng cao hơn, đáp ứng cầu đa dạng ngày cảng cao thị trường nước thê giới, góp phần vào cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong tiêu luận này, trình độ kiến thức, kĩ hạn hẹp tiêu luận khoa học chúng em nên cịn nhiều sai sót, hạn chê Vì vậy, nhóm em kính mong nhận đóng góp ý kiến giúp đỡ đạo từ giảng viên 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình mơn Kinh tế Vi mô trường Đại học Thương mại - Một sô báo nguôn tham khảo khác: + Ngành lúa gạo Việt Nam năm 2016 u ám cảnh báo tương lai Báo VOV https://vov.vn/kinh-te/nganh-lua-gao-vIet-nam-nam-20 l6-u-am-va-canh-bao- tuong- lai Thị trường lúa gạo 2017 triển vọng 2018, tạp chí lúa gạo Việt https:/Avww.luagaoviet.com/thi-truong-lua-gao-20 L7-va-trien-vong-2018mot-nam-nhIn-lai Xuất khâu sạo biến chuyển mạnh mẽ, báo Nhân dân https:/nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/xuat-khau-gao-chuyen-bien-manh-ve-chatluong-va-g1a-tri Báo cáo thị trường gạo năm 2019 https:/bv.com.vn/dŒN low Báo cáo thị trường gạo năm 2020 https:/bv.com.vn/fPgDNIJ Báo cáo thị trường gạo quy III năm 2021 https:/by.com.vn/k9hAcK Ứng dụng KHKT sản xuất lúa gạo, báo Thanh Hóa https:/by.com.vn/JehbUd Tháo gỡ khó khăn cho ngành lúa gạo vùng ĐBSCL, báo Chính phủ http:/baochinhphu.vn/Chinh-sach-va-cuoc-song/Thao-go-kho-khan-chonganh-lua-sao-vung-DBSCL/444264.vøp Cạnh tranh Thái Lan Việt Nam thị trường Trung Quốc, báo Công thương http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/canh-tranh-g1ua-thai-lan-va-vIet-namtren-thi-truong-øao-trung-quoc-82725.hữm Chiến lược, sách xuất khảo gạo Việt Nam http:/v1oItorg.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/xuat-khau-gao-vIet-nam co-hoiva-thach-thuc-4396.4050.htm] Kiểm sốt chi phí đầu vào Chính phủ, báo Thanh niên Một số báo: thanhhoa.vn, tuoi tre.vn, bao chinh phu.vn, cdn.vietnambiz, vovy.vn, nhandan.vn, luagaovIet.vn 20 + Sưu tầm tổng hợp phần thực trạng cung cầu : báo cáo thị trường gạo vietnambiz, luagaoviet, thiruonpluagao, nhandan.vn 21 ... https://vov.vn/kinh-te/nganh-lua-gao-vIet-nam-nam-20 l6-u-am-va-canh-bao- tuong- lai Thị trường lúa gạo 2017 triển vọng 2018, tạp chí lúa gạo Việt https:/Avww.luagaoviet.com/thi-truong-lua-gao-20 L7-va-trien-vong-2018mot-nam-nhIn-lai... http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/canh-tranh-g1ua-thai-lan-va-vIet-namtren-thi-truong-øao-trung-quoc-82725.hữm Chiến lược, sách xuất khảo gạo Việt Nam http:/v1oItorg.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/xuat-khau-gao-vIet-nam co-hoiva-thach-thuc-4396.4050.htm]... http:/baochinhphu.vn/Chinh-sach-va-cuoc-song/Thao-go-kho-khan-chonganh-lua-sao-vung-DBSCL/444264.vøp Cạnh tranh Thái Lan Việt Nam thị trường Trung Quốc, báo Công thương http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/canh-tranh-g1ua-thai-lan-va-vIet-namtren-thi-truong-øao-trung-quoc-82725.hữm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cung - cầu và giá cả thị trường của gạo giai đoạn 2016 — 2021 Thực trạng cung cầu và giá cả của gạo giai đoạn 2016 — 2021, Phân tích cung - cầu và giá cả thị trường của gạo giai đoạn 2016 — 2021 Thực trạng cung cầu và giá cả của gạo giai đoạn 2016 — 2021

Từ khóa liên quan