0

Nghiên cứu sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng trong máng sóng mô hình vật lý

8 7 0
  • Nghiên cứu sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng trong máng sóng mô hình vật lý

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:38

Thí nghiệm mô hình vật lý máng sóng đã được thực hiện một cách công phu với 60 kịch bản sóng ngẫu nhiên kết hợp mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng (TSD) khác nhau nhằm đánh giá ảnh hưởng của TSD đến lưu lượng sóng tràn qua công trình. Kiểm nghiệm phương pháp tường biển hỗn hợp với Rc/Hm0 BÀI BÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SÓNG TRÀN QUA MẶT CẮT TƯỜNG BIỂN CÓ KẾT CẤU RỖNG TRONG MÁNG SÓNG MƠ HÌNH VẬT LÝ Phan Đình Tuấn1, Trần Đình Hịa1 Tóm tắt: Thí nghiệm mơ hình vật lý máng sóng thực cách công phu với 60 kịch sóng ngẫu nhiên kết hợp mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng (TSD) khác nhằm đánh giá ảnh hưởng TSD đến lưu lượng sóng tràn qua cơng trình Kiểm nghiệm phương pháp tường biển hỗn hợp với Rc/Hm0 3x104) nhằm hạn chế ảnh hưởng lực nhớt tất thí nghiệm Chế tạo mơ hình thí nghiệm Mơ hình mặt cắt tường biển có kết cấu TSD KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 143 tham số thí nghiệm lựa chọn tỷ lệ mơ hình 1/10 Mơ hình chế tạo cấu kiện bãi đảm bảo điều kiện tỷ lệ theo tiêu chuẩn Froude Đối với cấu kiện tiêu sóng bê tơng có độ nhám thực tế n = 0,016, tỷ lệ mơ hình m = 0,0097, chế tạo sử dụng kính hữu có độ nhám tương đương 0,0097 ÷ 0,01 Kết cấu TSD chế tạo cao 23,5cm với ba tỷ lệ độ rỗng bề mặt khác độ dốc mái phía biển 1/3 Bãi biển phía trước đê có chiều dài bãi 190m từ chân cơng trình biển theo độ dốc 0,4% (độ dốc trung bình bãi đồng sơng Cửu Long) Bãi trước đê có độ nhám thực tế n=0,023÷0,03, theo tỷ lệ mơ hình m=0,0139÷0,0182 chế tạo bãi phía trước dùng vữa xi măng cát trát nhẵn Bố trí thiết bị đo Mục tiêu bố trí thiết bị thí nghiệm đạt số liệu lưu lượng tràn trung bình thống số sóng trước cơng trình Đo lưu lượng tràn, bố trí máng thu nước tràn thiết kế thu toàn nước tràn qua đỉnh cơng trình đổ vào thùng chứa nước Tuy nhiên, nước thu sau sóng ổn định đến hết thời gian thử nghiệm Lưu lượng tràn trung bình xác định qua tổng lượng nước tràn qua cơng trình thời gian lấy mẫu Để thu tách sóng tới, sóng phản xạ, đầu đo sóng bố trí theo phương pháp tách sóng phản xạ Mansard and Funke (Hình 4) Khoảng cách đầu đo xác định nguyên lý Mansard and Funke Với L – chiều dài sóng nước sâu; X12 = L/10; L/6 < X13 < L/3 X13 ≠ L/5 X13 ≠ 3L/10; X12 ≠ n.Lp/2, với n=1,2…; X13 ≠ X12, với n=1,2…; Hình Sơ đồ bố trí thí nghiệm sóng tràn qua kết cấu TSD Kịch thí nghiệm Chương trình thí nghiệm thực với kết hợp trường hợp lỗ rỗng kết cấu TSD tham số sóng mực nước tóm tắt Bảng Các thí nghiệm thực trình tự từ biến đổi tham số lỗ rỗng  từ 10%, 15%, 20% để đánh giá ảnh hưởng lỗ rỗng thuận lợi Biên sóng tạo máy tạo sóng tuân theo phổ JONSWAP có chiều cao (H) là: 0,1m; 0,125m; 0,15m; chu kỳ đỉnh phổ (Tp) là: 1,3s; 1,7s 2,1s Tổng cộng có 60 thí nghiệm sóng ngẫu nhiên, thí nghiệm kéo dài 1000 sóng để tạo đầy đủ miền dao động tần số phổ mong muốn Chiều cao sóng lựa chọn tối thiểu 0,10 m để tạo số Reynolds đủ lớn (Re >3104) nhằm hạn chế ảnh hưởng lực nhớt tất thí nghiệm Sóng đến sóng phản xạ phân tách theo phương pháp Mansard Funke (1980), sử dụng đầu đo sóng đồng đặt phía trước cơng trình (Hình 4) Bảng Tổng hợp thơng số hình học thủy lực thí nghiệm Mặt cắt thí nghiệm Độ dốc mái Kết tiêu sóng rỗng (TSD) 1/3 Các thơng số sóng Hm0 (m) Tp (s) Dạng phổ 0,10 0,125 0,15 1,3 1,7 2,1 JONSWAP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CƠNG THỨC TƯỜNG BIỂN HỖN HỢP Phương pháp tính sóng tràn qua mặt cắt tường 144 Độ cao lưu không Rc (cm) 0,10 0,15 0,20 0,25 Độ rỗng (%) 10 15 20 biển có kết cấu TSD đến chưa nghiên cứu, nên hướng nghiên cứu ban đầu đánh giá phương pháp tính cho kết cấu tương đồng KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) có Xét mặt kết cấu điều kiện làm việc, TSD làm việc tường biển hỗn hợp chiều cao kết cấu lớn, tương tác trực tiếp với sóng ngăn nước bảo vệ phía sau cơng trình Sơ đồ đánh giá sóng tràn qua tường biển hỗn hợp với kết cấu TSD tương tự bỏ qua mặt cong có lỗ rỗng phía tiếp sóng Hình Như vậy, sử dụng số liệu thí nghiệm để xem xét khả áp q gH m3 d   1,   h 0,5  H m0 0, 0014   h sm 1,0    0,5 dụng công thức tường biển hỗn hợp cho tốn sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD Với kết thí nghiệm cho thấy sóng tương tác cơng trình bị vỡ Các cơng thức tính sóng tràn qua tường biển hỗn hợp sóng vỡ theo Van der Meer, JW, Bruce T (2014) nhắc lại sau: Trường hợp sóng vỡ, với Rc/Hm0  1,35  Rc     H m0  3 (2) Trường hợp sóng vỡ, với Rc/Hm0 < 1,35 q gH m0 d   1,   h 0,5  H m0 0, 011  h sm 1,0    0,5  R  exp  2, c  H m0   (3) Trong q lưu lượng sóng tràn trung bình Hm0 chiều cao sóng mô men không, d độ ngập nước thềm, h độ sâu nước chân cơng trình, Rc độ cao lưu khơng mực nước tính H m0 tốn, sm-1,0  độ dốc sóng Lưu ý 1,56Tm 1,0 Van der Meer, JW, Bruce T (2014) không kể đến ảnh hưởng lỗ rỗng bề mặt cong buồng kết cấu TSD Hình Sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD theo tường biển hỗn hợp Hình Định nghĩa tham số kết cấu điều kiện biên tính tốn sóng tràn qua tường biển hỗn hợp Để thống tham số hình học mặt cắt tường biển có kết cấu TSD quy định Hình Trong trường hợp có kết cấu TSD hệ số lỗ rỗng mặt cong  Độ ngập nước trước thềm độ ngập nước buồng kết cấu TSD Hình cho thấy kết thí nghiệm so sánh với tính toán theo phương pháp tường biển hỗn hợp Lưu ý tính tốn khơng xét tới ảnh hưởng độ rỗng bề mặt khác trường hợp độ ngập buồng d=0 Các số liệu thí nghiệm nghiên cứu phù hợp với phương pháp tính tường biển hỗn hợp trường hợp Rc/Hm0 < 1,35 Điều cho thấy sử dụng đường cong sóng tràn trung bình tường biển hỗn hợp Rc/Hm0 < 1,35 làm chuẩn mực để xây dựng phương pháp tính sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD Các kết so sánh cho thấy nhiều điểm thí KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 145 nghiệm có xu hướng lớn khơng phù hợp phương pháp tính tường biển hỗn hợp Rõ ràng so với tường đứng, mặt cong tiếp sóng tạo đà sóng leo tràn nhiều số trường hợp Và lỗ rỗng bề mặt tiếp sóng khác có xu tràn khác Chính vậy, cần phải xét tới ảnh hưởng cấu tạo mặt cong có lỗ rỗng bề mặt tính tốn sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD XÂY DỰNG CƠNG THỨC THỰC NGHIỆM TÍNH LƯU LƯỢNG TRÀN TRUNG BÌNH QUA MẶT CẮT TƯỜNG BIỂN CĨ KẾT CẤU TSD Sau xây dựng xác định công thức tính tốn sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD theo đường cong sóng tràn trung bình tường biển hỗn hợp Rc/Hm0 < 1,35 Các tham số tính sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD định nghĩa Hình Ở tham số ảnh hưởng tương tự tường biển hỗn hợp hai tham số quan trọng kết cấu TSD khác với tường biển hỗn hợp định nghĩa độ rỗng mặt tiếp sóng  độ ngập buồng d thay cho độ ngập thềm tường biển Với định hướng trên, lưu lượng tràn thứ nguyên hàm phụ thuộc vào độ cao lưu không tương đối Rc/Hm0, độ ngập tương đối d/h, độ dốc sóng tương đối Hm0/h.sm-1,0 tường biển hỗn hợp bổ sung thêm hệ số lỗ rỗng bề mặt  Từ kết đánh giá tham số ảnh hưởng tới sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD tác giả phân tích cơng bố (Phan Đình Tuấn, 2021) Biến đổi lưu lượng tràn tương đối so với độ rỗng hàm nghịch biến Tức lỗ rỗng bề mặt  tăng lưu lượng tràn tương đối q giảm Đây xu phù hợp cho tất Q*  g H 3m0 trường hợp biến đổi độ ngập, độ cao lưu khơng độ dốc sóng tương đối Mặt khác, với trường hợp mặt cong kết cấu TSD khơng đục lỗ ( = 0) có giá trị sóng tràn lớn nhất, cịn với trường hợp đục lỗ mặt cong hồn tồn 100% ( = 1) kết cấu lúc tường thẳng đứng sử dụng phương pháp tính tốn tường biển hỗn hợp để tính tốn Với giới hạn thí nghiệm thực hiện, hai giới hạn chưa thể tổng qt hóa cách xác, khơng thí nghiệm với trượng hợp  =  = Chính vậy, xét tới tham số tỷ lệ lỗ rỗng tác giả lựa chọn số (1) để đánh giá tương quan nghịch biến tỷ lệ lỗ rỗng bề mặt (= 10 %÷20%) với kết cấu TSD lưu lượng tràn Trên kết phân tích hàm tổng quát phân tích hồi quy xây dựng công thức thực nghiệm xác định lưu lượng tràn trung bình qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD sau: 0.5 q g.H 3m0 0.5  H m0   Rc  d   a.(1  ε).b   c   exp  d   h  H m0   h.S m1,0  (4) Trong đó: a, b, c, d hệ số kinh nghiệm xác định theo phương pháp hồi quy với số liệu thí nghiệm Các hệ số mũ xác định theo cơng thức tổng qt sóng tràn qua tường đứng Kết phân tích hồi quy nhiều biến cho 60 điểm số liệu thí nghiệm cho mặt cắt tường biển có kết cấu TSD thể Hình 146 Hình Sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) Để áp dụng phương pháp giá trị trung bình, phương trình (5) xác định từ số liệu đo đạc sử dụng để dự đốn so sánh với giá trị đo Độ tin cậy phương trình (5) cho σ(1,172) = 0,158 σ(2,162) = 0,249 0.5 q gH m3 0.5  H m0   Rc  d   1,172 1   1,563   0, 0092   exp  2,162   H m0  h   h sm 1,0  Đối với phương pháp thiết kế đánh giá, cần thiết phải tăng giá trị lưu lượng trung bình lên khoảng độ lệch chuẩn Do vậy, phương trình (6) áp dụng thiết kế (5) đánh giá độ an tồn với tính hiệu độ phân tán liên quan đến việc dự đốn đánh giá theo Hình 0.5 q gH m3 0.5  H m0   Rc  d   1,33 1   1, 563   0, 0092   exp  1,913   H m0  h   h sm 1,0  Để đánh giá độ tin cây, xác phương pháp hồi quy Một kết tính tốn so sánh lưu lượng tràn tính tốn lưu lượng tràn đo đạc thí nghiệm xây dựng Do kết hồi quy tính tốn theo phương pháp giá trị trung bình, nên so sánh kết thực đo với công thức (5) Đối với công thức (6), trình bày trên, phương pháp tính thiên an tồn nên kết tính xu hướng lớn thưc đo, điều không phản án xác hàm hồi quy Kết độ tương quan hai giá trị đạt kết khả quan R2= 0.86 (Hình 8) Hàm tương quan hàm tuyến tính y = 0,9639x gần hàm y=x Hình So sánh kết tính tốn cơng thức (5) số liệu đo thí nghiệm (6) Hai cơng thức thực nghiệm (5) (6) xây dựng liệu thí nghiệm mơ hình vật lý Chính vậy, phạm vi áp dụng phụ thuộc điều kiện thí nghiệm sau: tỷ lệ lỗ rỗng bề mặt TSD =10%÷20%, độ cao lưu khơng tương đối Rc/Hm0 =0,7÷2,57; độ ngập nước tương đối d/h=0÷0,45 KẾT LUẬN Kết đánh giá khả áp dụng tường biển hỗn hợp (Van der Meer, JW, Bruce T., 2014) chưa thật đầy đủ để tính tốn sóng tràn qua mặt cắt tường biển có TSD Tuy nhiên, từ phương pháp ứng với trường hợp Rc/Hm0 < 1,35, đường cong lý thuyết sóng tràn trung bình phù hợp làm chuẩn mực để xây dựng phương pháp tính sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD Sử dụng đường cong lý thuyết xét tới tham số ảnh hưởng độ cao lưu không tương đối RC/Hm0, độ ngập tương đối d/h, độ dốc sóng tương đối Hm0/h.sm-1,0 hệ số lỗ rỗng bề mặt  Tác giả xây dượng công thức thực nghiệm tính tốn sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD, công thức (5) công thức (6) Công thức xác định số liệu kịch thí nghiệm Chính tham số ảnh hưởng có chưa xét tới chưa KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 147 thí nghiệm mặt hạn chế Tác giả kiến nghị cần có nghiên cứu xem xét ảnh hưởng kết cấu khơng ngập phía trước kết cấu có với bề rộng xác định TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Đình Tuấn (2019) Thiết lập mơ hình thí nghiệm nghiên cứu sóng tràn qua đê biển có kết cấu hình trụ rỗng đỉnh đồng sông Cửu Long Tạp chí khoa học cơng nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam, số 55 ISSN:1859-4255, 08-2019, trang 37-42; Phan Đình Tuấn (2021) Đánh giá tham số ảnh hưởng tới sóng tràn qua mặt cắt đê biển có kết cấu hình trụ rỗng đỉnh mơ hình vật lý Tạp chí khoa học cơng nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam, số 64 ISSN:1859-4255, 02-2021, trang 26-32; Allsop, N.W.H, Besley, P., Madurini, L., (1995) Overtopping performance of vertical and composite breakwater, seawall and low reflection alternatives, the final MCS prọect workshop, Alderney, UK Claudio Franco and leopoldo Franco (1999), Overtopping formulas for caisson breakwaters with nonbreaking 3D waves J.Waterway, port, Coastal, Ocean Eng 1999.125:98-108 Franco (1994), "Wave overtopping on vertical and composite," Conf on Coastal Eng, vol Proc 24th Int, p 1030–1044 Mansard (1980), The measurement of incident and reflected spectra using a least square method, Proceedings of the 17th ICCE, ASCE 1, 154–172 Owen,M.W (1980), Design of seawalls allowing for wave overtopping, Report No.EX 924, HR Wallingford, United Kingdom Thompson, E F, H S Chen and L L Hadley (1996): Validation of numericalmodel for wind waves and swell in harbours Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 122,5 245-257 Van der Meer, JW, Bruce T (2014) Những hiểu biết vật lý cơng thức thiết kế sóng tràn cấu trúc dốc thẳng đứng J Waterway, Port, Coastal and Ocean Eng, ASCE, doi: 10.106 (ASCE) WW.1943-5460.0000221 Abstract: RESEARCH OF WAVE OVERTOPPING ON HOLLOW STRUCTURE IN PHYSICAL MODEL The wave trough physical model experiment has been elaborately performed with 60 random wave scenarios combining different structural seawall sections (TSD) to evaluate the influence of TSD on the overflow wave discharge through the structure Test the mixed seawall method with Rc/Hm0 < 1.35, for the theoretical curve to build the calculation method Based on the experimental results, the study proposed a method to calculate the overflow wave through the TSD, allowing to include the TSD structural parameters (chamber flooding (d), surface voids ()) Keywords: Hollow structure, wave dissipation, physical mode Ngày nhận bài: 30/9/2021 Ngày chấp nhận đăng: 08/11/2021 148 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) ... lỗ rỗng bề mặt cong buồng kết cấu TSD Hình Sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu TSD theo tường biển hỗn hợp Hình Định nghĩa tham số kết cấu điều kiện biên tính tốn sóng tràn qua tường biển. .. qt sóng tràn qua tường đứng Kết phân tích hồi quy nhiều biến cho 60 điểm số liệu thí nghiệm cho mặt cắt tường biển có kết cấu TSD thể Hình 146 Hình Sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu. .. Chính vậy, vấn đề nghiên cứu sóng tràn qua mặt cắt có kết cấu TSD đề xuất hướng nghiên cứu sóng tràn qua cơng trình biển Phục vụ cho tính tốn thiết kế mặt cắt tường biển có kết cấu TSD cần phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng trong máng sóng mô hình vật lý, Nghiên cứu sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng trong máng sóng mô hình vật lý