0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới?

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới?

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới?

... nghiệp.Nhiệm vụ trung tâm của cách mạng nước ta trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không qua chế độ bản chủ nghĩa là phải xây dựng sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, ... luỹ ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế…có năng lực nội sinh về khoa học công nghệ; bảo đảm an ninh lương thực, an toàn năng lượng, tài chính, môi trường Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ... thành nền kinh tế công nghiệp văn minh. Thực chất của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là chuyển toàn bộ nền sản xuất xã hội từ lao động thủ công là chính sang lao động với phương tiện phương pháp...
 • 2
 • 8,857
 • 47
Trình bày nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo và sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Hồ Chí Minh.

Trình bày nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh.

... bày nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh. Đáp án :Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách ... đối với các dân tộc, góp phần hình thành nên các QG dân tộc bản. - Khi CNTB chuyển sang giai đoạn ĐQCN chính nó đã trở thành kẻ áp bức bóc lột các dân tộc khác một cách dã man tàn ... cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp của dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền bảo vệ chính quyền”.- Phương châm...
 • 3
 • 34,400
 • 462
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay

... Câu 2: Trình bày nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay. ... cách mạng” (tức là cách mạng dân chủ sản) “Thổ địa cách mạng” (tức là cách mạng ruộng đất) để đi tời xã hội cộng sản .Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải ... giành giữ cho được độc lập.1.3 Độc lập dân tộc trong hòa bình chân chính+ Hồ Chí Minh luôn giơ cao ngọn cờ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền quốc gia.+ Hồ Chí MInh là hiện thân của...
 • 2
 • 30,876
 • 390
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

NỘI DUNG BẢN CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

... Pháp, Mỹ,giành độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc ngàynay.II. NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẠI ĐOÀN KẾTHỒ CHÍ MINH Chương 2:NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ ... địa chủ bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạngthì phải lợi dụng, ít ra cũng làm cho họ đứng trung lập…” tưởng đại đoànkết dân tộc của Hồ Chí Minh đã được Người kiên trì giữ vững, ... CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾTI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA ĐẠIĐOÀN KẾT TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết địnhthành công của...
 • 11
 • 1,953
 • 1
nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội

nội dung bản của tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội

... các tưởng khác thắng lợi của cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã khẳng định: “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng ... theo tưởng Hồ Chí Minh. 1a. Xác định tăng cường vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn bộ quá trình cách mạng.b. Xây dựng phát huy vai trò nhà nước của ... xã hội được thực hiện một cách đúng đắn:- Xây dựng một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ: đây là tưởng bản , xuyên suốt của HCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhà...
 • 13
 • 6,441
 • 13
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh

... Câu 5: Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới? Đáp án:1. Nguồn gốc hình thành a, Truyền thống đạo đức của dân ... mới.Trong tưởng Hồ Chí Minh, có 4 chuẩn mực đạo đức cách bản. - Trung với nước, hiếu với dân: Đây là chuẩn mực đạo đức nền tảng, điều chỉnh hành vi giữa cá nhân với cộng đồng. Trung, hiếu là các ... là thói đạo đức giả của những g/c bóc lột trong lịch sử, phải xây dựng 1 nền đạo đức mới về chất so với nền đạo đức trước đó.- Để xây dựng đạo đức mới cho con người, HCM nhấn mạnh phương pháp nêu...
 • 3
 • 5,192
 • 68
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề nào

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề nào

... Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề nào?Trả lời :Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản của cách mạng Việt ... yêu của quần chúng nhân dân.Như vậy, tưởng Hồ Chí Minh nội dung rất phong phú, toàn diện sâu sắc về những vấn đề rất bản của cách mạng Việt Nam, đã đang soi đường cho thắng lợi của ... "giặc nội xâm" rất nguy hiểm.5. tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.Vận dụng sáng tạo tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin về bạo lực cách mạng, Hồ Chí Minh...
 • 3
 • 16,301
 • 105
Các nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh

... GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU; KHÁI NIỆM VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1 Đối ng phương pháp nghiên cứu a. Vị trí môn học Môn tưởng Hồ ... TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC - tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc chiếm một vị trí quan trọng trong tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm 5 nội dung bản sau: ... Thế Hinh. Nội dung bản của môn học tưởng Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Lý luận Chính trị Hà Nội - 2005 LỜI NÓI ĐẦU. Hiện nay việc nghiên cứu, quán triệt vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đã trở...
 • 42
 • 1,601
 • 2
Báo cáo

Báo cáo " Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người - nội dung bản trong tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật" docx

... triển tưởng chính trị - pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”, Bản yêu sách gửi hội vạn quốc”… Đó là tưởng chính trị - pháp lí dân tộc, dân chủ. tưởng ... công nhân toàn thể nhân dân lao động. Thấm nhuần tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: Nhà nước cách mạng phải bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân mục ... tin ng vào chế độ của mình, trước thế giới, Quốc hội do nhân dân bầu ra có một giá trị pháp lí không ai có thể phủ nhận được”.(7) Người trực tiếp chỉ đạo Chính phủ xây dựng Hiến pháp và...
 • 5
 • 1,099
 • 0
Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức bản theo tưởng Hồ Chí Minh vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

... trung thành mẫu mực suốt đời phục sự nhân dân, xây dựng chế độ xã hội mới. 2. Một số chuẩn mực đạo đức bản theo t tởng Hồ Chí Minh Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đạo đức mang bản chất giai ... Một số chuẩn mực đạo đức bản theo t tởng Hồ Chí Minh. Chơng II: Thực trạng về vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên Hải quan. Vận dụng t tởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho ... 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức bản theo t tởng Hồ Chí Minh vận dụng t tởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng...
 • 32
 • 4,249
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đạo đức các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mớiphân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hộitrình bày nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc chỉ ra sự sáng tạo và sự phát triển của chủ nghĩa máclênin và của hồ chí minhtrình bày nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về con đường biện pháp quá độ lên cnxh ở vnmột số nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 19541975câu 11 3 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về con người nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về nhà nướcnội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới vào xây dựng văn hoá dân tộc1 cơ sở khách quan và những luận điểm cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộcđồng chí hãy trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hộihay phan tich nhung noi dung co ban cua tu tuong ho chi minhmột số nội dung cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh về cán bộnguồn gốc cơ bản của tư tưởng hồ chí minhquan điểm cơ bản của tư tưởng hồ chí minhvị trí vai trò của tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ