0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

70. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M c B H N i

thầy đặng  đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4

thầy đặng đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4

... A 4a B 8a 3 C 8a D 4a 3 HT Trang 5/6 - Mó thi A PN Cõu1 A Cõu11 C Cõu21 A Cõu31 B Cõu41 A Cõu2 C Cõu12 C Cõu22 A Cõu32 D Cõu42 A Cõu3 D Cõu13 B Cõu23 D Cõu33 C Cõu43 B Cõu4 C Cõu 14 D Cõu 24 A ... Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ba im A(5; 3; -1), B (2; 3; -4) v C (1; 2; 0) Taim D i xng C quang thng AB l? A (6; -5; 4) B (-5; 6; 4) C ( 4; 6; -5) D (6; 4; 5) Cõu 24: Trong khụng gian vi ... D Cõu 24 A Cõu 34 B Cõu 44 B Cõu5 D Cõu15 A Cõu25 B Cõu35 C Cõu45 D Cõu6 B Cõu16 C Cõu26 C Cõu36 A Cõu46 A Cõu7 D Cõu17 C Cõu27 D Cõu37 B Cõu47 C Cõu8 A Cõu18 B Cõu28 A Cõu38 D Cõu48 C Cõu9 A Cõu19...
 • 6
 • 344
 • 1
ĐỀ THI TH THPT Quốc Gia năm 2015

ĐỀ THI TH THPT Quốc Gia năm 2015

... 0,448 lít khí (ở đktc) ngừng điện phân Th tích dung dịch HNO3 0,1M tối thi u cần dùng để trung hoà dung dịch thu sau điện phân (coi th tích dung dịch thay đổi không đáng kể) A 300 ml B 150 ... lượng .Th y phân m gam X môi trường axit thu 12,3 gam tetrapeptit , 3,78 tripeptit 78 gam A .Gia trị m là: A.78,78 gam B 149 gam C.143,45 gam D.159 gam Câu 11: Th y hân hoàn toàn mol pentapeptit A th y ... tác dụng với H2 không khí tạo th nh dạng rắn khó sử dụng C phần dầu, mỡ bị th y phân tạo th nh xà phòng có hại cho sức khỏe D phần dầu, mỡ bị oxi hóa th y phân th nh chất có hại cho sức khỏe...
 • 9
 • 378
 • 0
L P TRÌNH H TH NG NHÚNGBÙI QU C B OVi ñi u khi n 8051BM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM21.Vi ñi u khi n 8051BM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM3Ph n m mKEIL PROTEUSBM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM42.C u trúc b nh pdf

L P TRÌNH H TH NG NHÚNGBÙI QU C B OVi ñi u khi n 8051BM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM21.Vi ñi u khi n 8051BM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM3Ph n m mKEIL PROTEUSBM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM42.C u trúc b nh pdf

... Vi ñi u n 8051 BM K Thu t ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM Ph n m m KEIL PROTEUS BM K Thu t ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM C < /b> u tr c < /b> b nh c < /b> a 8051 BM K Thu t ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM BM K Thu t ði ... ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM C < /b> u tr c < /b> b nh c < /b> a 8051 8051 c< /b> v ng < /b> nh ri ng < /b> bi t (b nh chư ng < /b> tr nh, < /b> b nh d li u trong, b nh d li u ngoài) M i v ng < /b> nh ñư c < /b> truy c < /b> p < /b> b ng < /b> c< /b> u l < /b> nh kh c < /b> Khi khai b o ... (D ng < /b> b ng < /b> tra ñ l < /b> y m ño n) BM K Thu t ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM 29 Giao ti p < /b> switch Switch nh ng < /b> phư ng < /b> ph p < /b> giao ti p < /b> c < /b> a h < /b> th < /b> ng < /b> nh ng < /b> C< /b> c < /b> contact khí s b “rung” ñ ng < /b> ho c < /b> m BM K Thu t...
 • 21
 • 485
 • 0
Đề ôn thị TH THPT- Vô cơ -Đề 3

Đề ôn thị TH THPT- Vô cơ -Đề 3

... Pb(NO3)2 th y dd xuất vết màu đen Không khí bị nhiễm bẩn khí : A SO2 B NO2 C Cl2 D H2S Câu 38 Sự tạo th nh th ch nhũ hang động núi đá vôi giải th ch phản ứng: A CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 B ... C 3, 36lít D 2.24lít Câu 31 Các hợp chất dãy có tính lưỡng tính? A Cr(OH )3 ; Fe(OH)2 ; Mg(OH)2 B Cr(OH )3 ; Zn(OH)2 ; Mg(OH)2 C Cr(OH )3 ; Fe(OH)2 ; Pb(OH)2 D Cr(OH )3 ; Al(OH )3 ; Zn(OH)2 Câu 32 ... CO t 3FeO + 10HNO3 -> 3Fe(NO3 )3 + NO + 5H2O → Fe + CO2 Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất: A có tính khử B có tính bazơ C có tính oxi hóa D vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Câu 37 Dẫn không...
 • 2
 • 203
 • 0
Đề ôn thị TH THPT- Vô cơ -Đề 4

Đề ôn thị TH THPT- Vô cơ -Đề 4

... loại quặng nêu A 92% B 40 % C 84% D 50% Câu 35 Nguyên tắc luyện th p từ gang A Dùng O2 oxi hóa tạp chất Si, P, S, Mn… gang để thu th p B Tăng th m hàm lượng cacbon gang để thu th p C Dùng CaO CaCO3 ... 8,3 gam B 9 ,4 gam C 16,6 gam D 11 gam Câu 26: Hòa tan 6,96g Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư thu 0,2 24 lít NxOy(đktc) Khí NxOy có công th c là: A NO2 B N2O3 C N2O D NO Câu 27: Cặp chất không xảy phản ... Khi cho Fe phản ứng với axit H 2SO4 loãng sinh A Fe2(SO4)3 khí H2 B FeSO4 khí SO2 C Fe2(SO4)3 khí SO2 D FeSO4 khí H2 Câu 21: Các kim loại sau bảo vệ môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit?...
 • 3
 • 422
 • 0
Đề ôn thị TH THPT- Vô cơ -Đề 5

Đề ôn thị TH THPT- Vô cơ -Đề 5

... dư thoát 8,96 lít khí (đktc) Tính m? A 5, 4g B 5, 6g C 11,0g D 22,0g Câu 29: Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt CO nhiệt độ cao Sau phản ứng khối lượng khí tăng th m 4,8 gam Công th c oxit sắt công ... không tác dụng với kim loại ? A.Ag B Fe C Cu D Zn Câu 35 Hòa tan hết 1,08g hỗn hợp Cr Fe dung dịch HCl loãng, nóng thu 448 ml (đktc) Lượng crom có hỗn hợp : ( Cr = 52 ; Fe = 56 ) A 0 ,56 0g B 0 ,52 0g ... C 0,065g D 1,015g Câu 36 Cho 0,04 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 th y thoát khí NO Khi phản ứng hoàn toàn khối lượng muối thu ( Fe = 56 ; N = 14 ; O = 16) A 9,68g B 3,60g C 5, 40g...
 • 2
 • 172
 • 0
ÔN THI TH THPT TOÁN 12 2011

ÔN THI TH THPT TOÁN 12 2011

... LIỆU ƠN TẬP THI TN THPT 2010- 2011 -15 - -TÀI LIỆU ƠN TẬP THI TN THPT 2010- 2011 -16 - CHƯƠNG III : NGUN HÀM- TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG I TĨM TẮT KIẾN TH C : A.Ngun ... -TÀI LIỆU ƠN TẬP THI TN THPT 2010- 2011 -24 - -TÀI LIỆU ƠN TẬP THI TN THPT 2010- 2011 -25 - CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC I TĨM TẮT KIẾN TH C : Số phức  Số phức ... hai đường -TÀI LIỆU ƠN TẬP THI TN THPT 2010- 2011 -3 - b) Bài tốn 2: Dùng đồ th (C) biện luận theo tham số m số nghiệm phương trình: ta th c sau: + Biến đổi phương trình...
 • 43
 • 171
 • 0
thi th THPT Ng Quy n

thi th THPT Ng Quy n

... http://thiquocgia.vn/ Thi Quốc Gia thu hút 20.000 th sinh đ ng th nh vi n ng y với đề cung cấp độc quy n NXB Giáo Dục, với : ✔ Đề thi bám sát với cấu trúc đề thi th c 2017 ✔ Các kỳ thi th di n li n tục từ th ng ... tục từ th ng đ n th ng ✔ Biết kết sau thi, có đáp n giải th ch đáp n chi tiết ✔ Có xếp h ng, so sánh điểm với th sinh khác ✔ QUÀ T NG dành cho b n thi đạt điểm cao Song song với kỳ thi tới, ... Nh n th m tài liệu mi n phí : Tài liệu sưu tầm : Luy n thi THPT Quốc gia m n To n LIKE page để n luy n hiệu nhé! Và nh n th m nhiều tài liệu hay nha Thi th mi n phí : http://thiquocgia.vn/...
 • 23
 • 107
 • 0
Chuyên đề ôn thi TN THPT môn tiếng an h

Chuyên đề ôn thi TN THPT môn tiếng an h

... hot day that I cant anything A It is a hot day so that I cant anything B Such a hot day is it that I cant anything Ti liu ụn thi tt nghip THPT mụn Ting Anh C What a hot day it is so I cant anything ... For things which DEFINING RE CLAUSES Subject For person Who/ that Which Whose/ of which Object Whom/ who/that possessive whose For things Which/ that Which/ that Whose/ of which So sỏnh s khỏc ... - An đợc dùng trớc từ bắt đầu h nhng h - Không dùng mạo từ a, an, the cụm từ nh: at Ti liu ụn thi tt nghip THPT mụn Ting Anh không đợc phát âm: an hour, an honour But: a house, a hotel II THE...
 • 85
 • 394
 • 0
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Gia Lai môn Hóa lớp 9 năm học 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Gia Lai môn Hóa lớp 9 năm học 2014 - 2015

... - HẾT ( Cho biết: H = 1; C = 12; O =16; S = 32; Cl = 35,5; Al = 27; Fe = 56; Zn = 65; Ca = 40; Li =7; Na = 23, N =14; K= 39; Cu = 64; Ba = 137; Ag = 108 ) Lưu ý: Thí sinh không ... sinh không sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học Được sử dụng máy tính cầm tay Họ tên thí sinh: ……………………………………; SBD:……….; Phòng thi: ……… …… Chữ ký giám thị 1: …………………………; Chữ ký giám ... Nguyễn Đình Hành – THCS Chu Văn An, Đăk Pơ, Gia Lai Câu VI (2,5 điểm): Chia 78,4 gam hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 thành hai phần Phần thứ tác dụng...
 • 2
 • 1,358
 • 0
Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh

Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh

... She had been in London (Ann nhà gọi điện thoại cô Cô Luân đôn.) Bài tập Tiếng Anh BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TRONG TIẾNG ANH I Put the verb in brackets in the Past Simple or Past Perfect: ... Bài tập Tiếng Anh  Yesterday, I went out after I had finished my homework (Hôm qua, chơi sau làm xong tập. ) Hành động xảy điều kiện tiên cho hành động ... We found that somebody had broken into the flat Tối qua nhà, phát có đột nhập vào nhà Bài tập Tiếng Anh Karen didn’t want to come to the cinema with us because she had already seen the film Karen...
 • 5
 • 642
 • 0
Th c tr ng xu t kh u h ng gi y d p Vi t Nam v o th tr ng EU

Th c tr ng xu t kh u h ng gi y d p Vi t Nam v o th tr ng EU

... xu t Đ y mạnh xu t h ng gi y d p Vi t Nam phù h p v i đi u kiện nư c ta theo xu h ng ph t triển chung khu v c gi i Trong h th ng th tr ng xu t h ng gi y d p Vi t Nam, th tr ng Eu th tr ng ... đi u kiện giao d ch, thao t c ch ng t c n thi t quan h giao d ch kinh doanh C nhi u phư ng th c giao d ch kh c như: giao d ch th ng th ng, giao d ch qua kh u trung gian, giao d ch h i chợ triển ... 6.5 Thuê phư ng tiện v n chuyển Doanh nghi p xu t tự thuê phư ng tiện v n chuyển u th c cho c ng ty u th c thuê t u Vi c lựa chọn thuê phư ng tiện v n chuyển nà, phư ng tiện v n chuyển v o ba...
 • 67
 • 145
 • 0
Ôn thi THPT quốc gia 2017 môn toán đạo hàm

Ôn thi THPT quốc gia 2017 môn toán đạo hàm

... 3 Công thức tính đạo hàm VD1: Tính đạo hàm Giải VD2: Tính đạo hàm Giải C1: C2: VD3: Tính đạo hàm Giải...
 • 6
 • 607
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM