0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Nêu được thiết bị thường dùng phổ biến nhất (0.5 điểm)

Một phần của tài liệu ĐỀ THI MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH (Trang 32 -33 )

- 3 Byte cao nhất sử dụng làm địa chỉ mạng, l byte còn lại được sử dụng làm địa &hỉ máy

Nêu được thiết bị thường dùng phổ biến nhất (0.5 điểm)

Card mạng : Bởi vì các chức năng của mạng Ethernet chỉ liên quan đến tầng một và tầng hai trong mô hình tham khảo OSL, cho nên chúng thông thường được cài đặt trong Card giao tiếp mạng (NIC-Network Interface Card) được căm vào bản mạch chính (motherboard) của máy tính

Câu 4: (2,5 điểm)

RADIUS là gì? Mô tả quá trình hoạt động của Radius Server. Quá trình nhận thực và câp quyên khi sử dụng Radius Server đê xác thực kết nôi cho truy cập từ xa.

# RADIUS là một giao thức làm việc theo mô hình client/server. RADIUS cung cấp dịch vụ xác thực và tính cước cho mạng truy nhập gián tiếp. Radius client là một máy chủ truy cập tiếp nhận các yêu cầu xác thực từ người dùng từ xa và chuyển các yêu câu này tới

Radius server. Radius server nhận các yêu cầu kết nối của người dùng xác thực và sau đó trả vê các thông tin câu hình cân thiệt cho Radius client đê chuyên dịch vụ tới người sử dụng. (0.5 điêm)

* Quá trình hoạt động được mô tả như sau: (1,0 điểm)

Bước 1: Người sử dụng từ xa khởi tạo quá trình xác thực PPP tới máy chủ truy cập Bước 2: Máy chủ truy cập yêu cầu người dùng cung cấp thông tin về username và password băng các giao thức PAP hoặc CHAP.

Bước 3: Người dùng từ xa phúc đáp và gửi thông tin username và password tới máy chủ truy cập.

Bước 4: Máy chủ truy cập (Radius client) gửi chuyển tiếp các thông tin username và password đã được mã hóa tới RadIus server

Bước 5: Radius server trả lời với các thông tin chập nhận hay từ chối. Radius client thực hiện theo các dịch vụ và các thông sô dịch vụ đi cùng với các phúc đáp châp nhận hay từ chôi từ Radius server

* Quá trình nhận thực và cấp quyền như sau: (1,0 điểm)

Khi Radius server nhận yêu cầu truy cập từ Radius client, Radius server tìm kiếm trong cơ sở đữ liệu các thông tin về yêu câu này. Nếu username không có trong cơ sở dữ liệu này thì hoặc một profile mặc định được chuyển hoặc một thông báo từ chối truy cập được chuyên tới Radius client.

Trong RADIUS nhận thực và cấp quyền đi đôi với nhau, nêu username có trong cơ sở dữ liệu và password được xác nhận là đúng thì Radius server gửi trả về thông báo truy cập được chấp nhận, thông báo này bao gồm một danh sách các cặp đặc tính- giá trị mô tả các thông số được sử dụng cho phiên làm việc. Các thông số điển hình bao gồm: kiêu dịch vụ, kiểu giao thức, địa chỉ gán cho người dùng (động hoặc tĩnh), danh sách truy cập được áp dụng hay một định tuyến tĩnh được cài đặt trong băng định tuyến của máy chủ truy cập. Thông tin cấu hình trong Radius server sẽ xác định những gì sẽ được cài đặt trên máy chủ truy cập.

Câu 5: (2,0 điểm)

Một phần của tài liệu ĐỀ THI MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH (Trang 32 -33 )

×