0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

được truyền đi theo phương ngang D cú cỏc phần tử của mụi trường dao động vuụng gúc với phương truyền súng.

Một phần của tài liệu NGONGIOVOHINH.1264@GMAIL.COM (Trang 80 -80 )

vuụng gúc với phương truyền súng.

Câu 123 : Tại hai điểm A và B trờn mặt chất lỏng cỏch nhau 15 cm cú hai nguồn phỏt súng kết hợp dao động theo phương trỡnh: u1 = Acos(40πt); u2 = Acos(40πt + π). Tốc độ truyền súng trờn mặt chất lỏng

v = 40 (cm/s). Gọi E, F là hai điểm trờn đoạn AB sao cho AE = EF = FB. Tỡm số điờ̉m mặt chṍt lỏng đứng yờn trờn đoạn EF.

A. 7 B. 4

C. 6 D. 5

Câu 124 : Haiđiểm M, N gần nhau nhất trờn một phương truyền súng, súng tại N trễ pha hơn so với M là π/3. Với bước súng làλ =120 cm. Phỏt biểu nào sau đõy là đỳng

A. súng truyền từ N đến M, khoảng cỏch NM = 40cm. B. súng truyền từ N đến M, khoảng cỏch NM = 20cm. = 40cm. B. súng truyền từ N đến M, khoảng cỏch NM = 20cm. C. súng truyền từ M đến N, khoảng cỏch MN = 40cm. D. súng truyền từ M đến N, khoảng cỏch MN = 20cm.

phương thẳng đứng với phương trỡnh: u1 = 5cos( 100πt) (mm) ; u2 = 5cos(100πt + π/2) (mm). Vận tốc truyền súng trờn mặt chất lỏng là 2 m/s. Coi biờn độ súng khụng đổi trong quỏ trỡnh truyền súng. Số điểm trờn đoạn O1O2 dao động với biờn độ cực đại là

A. 23 B. 25

C. 26 D. 24

Câu 126 : Hai nguồn kết hợp đồng pha A, B cỏch nhau 50mm dao động theo phương trỡnh u = A0cos(200πt) (mm). Xột về một phớa đường trung trực của AB ta thấy võn bậc K đi qua điểm M cú MA – MB = 12(mm) và võn bậc (K + 3) cựng loại võn bậc K đi qua N cú NA – NB = 36(mm). Tốc độ súng là

A. 1,6m/s B. 24m/s

C. 0,8m/s D. 48m/s

Câu 127 : Chọn cõu đỳng. Súng cơ học là:

A. những dao động lan truyền trong một mụi

trường .

B. sự lan toả vật chất trong khụng gian.

Một phần của tài liệu NGONGIOVOHINH.1264@GMAIL.COM (Trang 80 -80 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×