0
Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

Nguyễn Thị Đông

Một phần của tài liệu THUẾ GTGT (Trang 27 -28 )

Kiểm toán tài chính. Chủ biên: GS.TS: Nguyễn Quang Quynh. Lý thuyết hạch toán, kế toán. Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Đông. Tạp chí kế toán.

Tạp chí nghiên cứu và trao đổi.

Tạp chí kinh tế và phát triển.

Tạp chí thơng mại và pháp luật

10. Các thông t— Nghị định của Quốc Hội, Chính phủ bạn hành 1T. Tạp chí thị trờng tài chính tiên tệ

12. Và các tài hiệu khác.

27

MỤC LỤC

trang

[80/0801 n0 3Ö}Ầ}Ý..4... Ị

5008100011221 —... 2

Phần I. Lý luận chung về thuế CŒTŒTT:...-- 2 + 2+2 #22 #++*E+#E+#E+z#E+zzs+zx2 2 1.Khái quát chung về thuế CTŒTT:...--- 2 2+ +2 + +2 #++EE++£E++E£z+e+zeezezzse 2

1.Khái quát chung về thuế CTŒTT:...--- 2 2+ +2 + +2 #++EE++£E++E£z+e+zeezezzse 2

1.1.Khái niệm về thuế CTCTT::...--- 2+2 + +2 #2 #£+E# €2 E+zzE£ xxx zsee 2

1.2.Cơ sở ra đời của thuế CŸTTCÏT::...-- - <5 5 331 9E ng ng ng re 2 1.3.Đặc trng của thuế TC ]':...-- -- G5 1 31118323131 1111183 11118821111 g1 re 4 1.4.Đối tợng nộp thuế CŸT T:...-- - <5 <5 3331833114155. 5 1.5.Đối tợng chịu thuế CŸTTT:...- -- --- 5522138 *253333E3EEE51EEE E1. rre 5 1.6. Phơng pháp tính thuế CŒTTT:... --- << 3£ +22 ++*EEE+eEE+eseeerseeerseere 6

"s10 0i 09:0: ... ..ÔỎ 9

"W8 0n aäšš5... 9 2.2.Hạch toán thuế TT theo phơng pháp khấu trừ:... ---- - -- -«- 10 2.3.Hạch toán thuế TT theo phơng pháp trực tiếp :...---- --- «5: 14 3.Hình thức sổ kế toán và chứng từ sử dụng:...---- «+55 << s+sscse<zsc+ 15

SWPh©6i ii 6i, 27a ắ...Ỏ. 15

Một phần của tài liệu THUẾ GTGT (Trang 27 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×