0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Chương trình chạy và cho kết quả x=

Một phần của tài liệu NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẰNG JAVA (Trang 42 -45 )

. Chọn câu phát biểu đúng

b. Chương trình chạy và cho kết quả x=

c. Chương trình chạy và cho kết quả x = 15 d. Chương trình chạy và cho kết quả x = 3 55. Chọn phát biểu đúng cho chương trình sau: ]: class HasStaHc

2:

3. Dprivafe staHc 1m x = 100; 4

2; public stafic votd main(String argsị ])

Ố : í

7: HasStatic hsl = new HasStafic();

ỗ hsÏl.x++;

ọ, HasStatic hs2 = new HasStafic();

10: hs2.x++;

TÌĨ: hsl = new HasStafic();

T12: hsÏl.x++;

15: }

16: }

a. Chương trình chạy và cho kết quả x = 102 b. Chương trình chạy và cho kết quả x = 103 c. Chương trình chạy và cho kết quả x = 104 d. Tất cả các câu trên đều sai

56. Cho đoạn mã sau: - Class SuperDuper -Í

s} void aMethod(){} - Class Sub extends SuperDuper -Í

W

Hãy chọn từ khóa chỉ phạm vi hợp lệ đứng trước aMethodQ ở dòng 8

default protected public

Tắt cả các câu trên đều đúng void aMethod(){} \`© %®œ ii Ấứœ + ÓG› ) >m®c8®

Đoạn mã sau dùng cho 2 câu hỏi tiếp theo - package abcdđe;

- DHbhc class Birdf

protected stafic Im† referneceCoumI = 0; public Bird(){referenceCount++;} protected void fÏy(){... }

sfafic In† getReƒCoun1(){return referenceCoMm1;}

¬»ì) Sứ + SG; 2 mằ s}

57. Chọn phát biểu đúng cho lớp Bird trên và lớp Parrot sau: 193

- package abcdđe;

- Class Parrot extends abcde.Brrdf pubiic votd fly()Í

7

pubiic in† getReƒCounf(){


retun reƒferenceCOM"I; ` ®œ * ii —ẤCœ + G9; : } 10: }

a.. Lỗi biên dịch ở dòng 4 tập tin Parrot.java vì phương thức flyQ là protected trong lớp cha và lớp Bird và Parrot nằm trong cùng package

b.. Lỗi biên dịch ở dòng 4 tập tin Parrot.java vì phương thức flyQ là protected trong lớp cha và public trong lớp con. c.. Lỗi biên dịch ở dòng 7 tập tin Parrot.java vì phương thức getRefCountQ) là static trong lớp cha.

d._ Chương trình biên dịch thành công nhưng sẽ phát sinh Exception khi chạy nếu phương thức fly(Q của lớp Parrot không được gọi

58. Chọn phát biểu đúng cho lớp Bird trên và lớp Nightingale Sau:

] : package SIngers; 2:

3; class Nightingale extends abcde.Birdf 4 Nightingale(){ refernceCount++;j} 3z

6 : public stafic votd main(String argsị[ l)Í

Z7: System.ouft.prin1(“Before: “ + refernceCoMH1); ổ Nightingale florence = new Nightingadle(); 9; Sysfem.oUt.prIn1(“After: “ + refernceCOMHI);

10: Jlorence.fiy();

a. Kết quả trên màn hình là: Before: 0 After: 2

b._ Kết quả trên màn hình là: Before: 0 After: l

c. Lỗi biên dịch ở dòng 4 của lớp Nightingale vì không thể overidde thành viên static

d. Lỗi biên dịch ở dòng 10 của lớp NÑightingale vì phương thức flyQ là protected trong lớp cha.

59. Chọn phát biêu đúng

Một phần của tài liệu NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẰNG JAVA (Trang 42 -45 )

×