0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

cuối cùng kích OK.

Một phần của tài liệu HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW 2000 (Trang 35 -40 )

Sau khi thư mục được chia sẻ thì trín biểu tượng của thư mục đó có hình

Chương 6:

HỆ ĐIÍU HĂNH WINDOWS 2000

1. CHIA SẺ TĂI NGUYÍN VĂ QUYÍN TRUY NHẬP Chia sẻ tăi nguyín Chia sẻ tăi nguyín

*) Quyín truy cập ở cấp độ Share _

Đôi với thư mục đê được chia sẻ vđn đí lă cho phĩp những người sử dụng

hoặc nhóm năo trín mạng được phĩp truy cập vă quyín truy cập

(Permission) của câc user vă group đó ở mức độ năo đôi với thư mục đó. - ở cấp độ Share có câc quyín truy cập sau: l

+ Full control: Nếu user hoặc group được trao quyín truy cập năy thì có thể

thực hiện tắt cả mọi công việc trín câc tập tin vă folder trong Share đang xĩt.

+ Change: Nếu user hoặc group được trao quyín truy cập năy có thể đọc vă

thi hănh, cũng như thay đổi vă xoâ câc tập tin vă folder trong Share đang

xĩt.

+ Read: Nếu user hoặc group được trao quyín truy cập năy thì chỉ có thí đọc

vă thi hănh câc tập tin vă folder trong Share đang xĩt. vă thi hănh câc tập tin vă folder trong Share đang xĩt.

Chương 6:

HỆ ĐIÍU HĂNH WINDOWS 2000

1. CHIA SẺ TĂI NGUYÍN VĂ QUYÍN TRUY NHẬP

Chia sẻ tăi nguyín

Câc quyín truy cập mở rộng:

+ Travese Folder/execute File: Travese Folder (đi qua folder) chỉ âp dụng

đối với folder. execute File cho phĩp thi hănh câc tập tin (.exe, .com, hoặc

một kiểu tập tin khả thi khâc).

+ List Folder/Read Data: List folder cho phĩp xem câc tập tin vă folder bín

trong một folder. Read Data cho phĩp xem nội dung của một tập tin.

+ Read attributes: Cho phĩp nhìn thđy câc thuộc tính cơ bản cơ bản của tập

tin như: Read-Only, Hidden, System, Archive.

+ Read Extended Attributes: Cho phĩp xem câc thuộc tính mở rộng của tập

tin.

+ Create Files/Write Data: Cho phĩp đặt câc tập tin mới bín trong folder đang xet (có thể sao chĩp, di dời từ folder khâc tới). Write Data thì cho phĩp ghi đỉ lín dữ liệu hiện có bín trong một tập tin nhưng nó không cho

Chương 6:

HỆ ĐIÍU HĂNH WINDOWS 2000


1. CHIA SẺ TĂI NGUYÍN VĂ QUYÍN TRUY NHẬP Chia sẻ tăi nguyín Chia sẻ tăi nguyín

Câc quyín truy cập mở rộng:

+ Create Folders/Append Data: Create cho phĩp tao ra câc folder bín trong folder đang xĩt. Append Data cho phĩp đưa thím dữ liệu văo cuỗi tập tin hiện có nhưng không thay đổi dữ liệu đê có lúc trước bín trong tập tin đó. + Write Attributes: Cho phĩp thay đổi câc thuộc tính cơ bản của tập tin.

+ Write Extended Attibutes: Cho phĩp thay đổi câc thuộc tính mở rộng của

tập tin.

+ Delete Subfolders and Files: Cho phĩp xoâ bỏ câc folder con bă câc tập tin, cho dù không có quyín truy cập Delete trín folder con hoặc tập tin đó. + Read Permissions: Cho phĩp xem tất cả câc Permission NTFS có liín kết

với một tập tin hoặc folder nhưng không thể thay đổi permission năo cả.

+ Change Permissions: Cho phĩp thay đổi câc Permission được ấn định

cho một file hoặc folder.

1.

Chương 6:

MẠNG KHÔNG DẦY

KHÂI NIỆM

Mạng không dđy (Wireless Nefwork) lă 1 trong kĩ thuật nỗi mạng tiín tiễn

nhất hiện nay, có khả năng thực hiện kết nỗi ở mọi nơi, mọi thời điểm mă không cđn sử dụng câc thiết bị kết nỗi cồng kềnh, phức tạp như trước

không cđn sử dụng câc thiết bị kết nỗi cồng kềnh, phức tạp như trước

đđy. WiFi tín gọi đđy đủ Wireless Fidelity, lă 1 trong những phương tiện

kết nỗi mạng không dđy, mạng nội bộ vă mạng Internet mới nhất, thuận tiện nhất. WiFi cung cấp khả năng kết nỗi mạng ở mọi thời điểm, mọi nơi,

tiện nhất. WiFi cung cấp khả năng kết nỗi mạng ở mọi thời điểm, mọi nơi,

trong văn phòng, nhă xưởng, từ nhă, hay phòng khâch, ở khâch sạn,

ngoăi đường, sđn bay, bệnh viện, nhă ga, cafe Internet, trường học,...

thông qua điểm truy cập. WiFi còn ứng dụng đề nối mạng LAN Ethernet

vă kết nối tất cả thiết bị văn phòng như PC, mây in, mây tính xâch tay,

Chương 6:

MẠNG KHÔNG DẦY

1. KHÂI NIỆM

Wireless Networking for Office/SME

Internet

SIM ADSI Rnuter

SIMC 24-pnerL Swich BMIGTd01BRA

SMIC-EZ1024DT


SMIC 11/22/4dMbhps _ SMG 11Mbps

Wireless Azbess Paini iralass Aocass Paini

3455WW 2655W

⁄.-

Một phần của tài liệu HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW 2000 (Trang 35 -40 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×