0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Đối tợng và phơng pháp tính giá thành sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY GIẦY HN.DOC (Trang 34 -35 )

tính giá thành sản phẩm Trong các doanh nghiệp sản xuất

I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.1. Chi phí sản xuất 1. Chi phí sản xuất

1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1.2. Phân loại chi phí sản xuất

2.Giá thành sản phẩm.

2.1.Khái niệm về giá thành sản phẩm: 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: II. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ.

1. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất

1.1 Khái niệm đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuât 1.2 Cơ sở để xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí

1.3.Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên.

1.4. Kê toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ.

2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.

2.1 Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính.

2.2 Đánh giá sản phẩm làm dở theo sản lợng hoàn thành tơng đơng

2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí sản xuất định mức.

III. Đối tợng và phơng pháp tính giá thành sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất. sản xuất.

2. Phơng pháp tính giá thành sản phẩm:

2.1. Phơng pháp tính giá thành giản đơn. 2.2.Phơng pháp giá thành phân bớc:

2.3 Phơng pháp loại trừ chi phí sản xuất phụ: 2.4 Phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 2.4 Phơng pháp tính giá thành theo hệ số

2.5 Phơng pháp tính giá thành theo phơng pháp tỉ lệ 2.6 Phơng pháp tính giá thành theo định:

Chơng II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy hànội

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY GIẦY HN.DOC (Trang 34 -35 )

×