0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIấU TỔNG QUÁT

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HÀ NỘI (Trang 25 -25 )

Cụng ty Cổ phần Cơ điện Hà Nội chuyờn sản xuất cỏc chi tiết mỏy điện làm bằng gang đỳc. Sản phẩm chớnh là thõn, vỏ, nắp của động cơ điện cỏc loại, mỏy biến ỏp…và gia cụng cỏc chi tiết mỏy khỏc bằng kim loại theo đơn đặt hàng cho cỏc Cụng ty Cơ điện thuộc Tổng Cụng ty Thiết Bị Kỹ Thuật Điện - Bộ Cụng Nghiệp, bao gồm cỏc Cụng ty thành viờn như là: Cụng ty Chế Tạo Điện Cơ, Cụng ty Chế Tạo Mỏy Điện Việt Nam - Hungary.

Trước khi đi vào phõn tớch hiệu quả kinh doanh của Cụng ty, ta xem xột bảng kết quả kinh doanh và bỏo cỏo tài chớnh trong 2 năm vừa qua.

Bảng 2.2.1.a Bảng bỏo cỏo kết quả kinh doanh năm 2003 -2004

Chỉ tiờu Mó số Năm 2003 Năm 2004 Tăng / giảm Tỷ lệ

Tổng doanh thu 01 7.328.657.756 8.113.871.087 785.213.331 10,71% * Cỏc khoản giảm trừ 03 13.203.012 7.444.650 (5.758.362) -43,61% - Triết khấu thương mại 04 11.350.000 6.190.000 (5.160.000) -45,46%

- Giảm giỏ hàng bỏn 05 - - -

- Hàng bỏn bị trả lại 06 1.853.012 1.254.650 (598.362) -32,29%

- Thuế TTĐB, XK phải nộp 07 - - -

1. Doanh thu thuần 10 7.315.454.744 8.106.426.437 790.971.693 10,81%

2. Giỏ vốn hàng bỏn 11 6.302.645.670 7.163.736.783 861.091.113 13,66%

3. Lợi nhuận gộp 20 1.012.809.074 942.689.654 (70.119.420) -6,92%4. Doanh thu hoạt động tài chớnh 21 7.332.528 3.055.220 (4.277.308) -58,33% 4. Doanh thu hoạt động tài chớnh 21 7.332.528 3.055.220 (4.277.308) -58,33% 5. Chi phớ tài chớnh 22 56.573.736 37.715.824 (18.857.912) -33,33% trong đú: lói vay phải trả 23 56.573.736 37.715.824 (18.857.912) -33,33%

6. Chi phớ bỏn hàng 24 10.127.000 12.152.400 2.025.400 20,00%

7. Chi phớ QL doanh nghiệp 25 715.539.940 751.316.937 35.776.997 5,00%

8. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 237.900.926 144.559.713 (93.341.213) -39,24%

9. Thu nhập khỏc 31 - - -

10. Chi phớ khỏc 32 - - -

11. Lợi nhuận khỏc 40 - 12.000.000 12.000.000

12. Tổng lợi nhuận trước thuế 50 237.900.926 156.559.713 (81.341.213) -34,19%13. Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 - 21.918.360 21.918.360 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 - 21.918.360 21.918.360

14. Lợi nhuận sau thuế 60 237.900.926 134.641.353 (103.259.572) -43,40%

Nhận xột: doanh thu năm 2004 tăng 10,71% so với năm 2003 tương đương với 785,213,33 đ, như vậy phản ỏnh quy mụ của doanh nghiệp tăng, tuy nhiờn giỏ vốn hàng bỏn lại tăng với 13,66% cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu, nú làm ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận, đến cỏc chỉ tiờu hiệu quả khỏc của Cụng ty.

Tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty trong hai năm 2003, 2004

Bảng 2.2.1.b Bảng cõn đối kế toỏn ngày 31/12/2003

CHỈ TIấU Mã số Số đầu kỳ Số cuối kỳ TÀI SẢN

A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 100 2.832.219.162 3.089.797.733I. TIỀN 110 366.680.011 400.028.035 I. TIỀN 110 366.680.011 400.028.035

1. Tiền mặt tại quỹ 111 94.769.595 103.388.496

2. Tiền gửi ngõn hàng 112 244.410.416 296.639.539

3. Tiền đang chuyển 113 27,500,000

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HÀ NỘI (Trang 25 -25 )

×