0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH DẤU

Một phần của tài liệu GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ QOS TRONG MPLS (Trang 28 -29 )

- Ví dụ trong mạng bao gồm hai lớp dịch vụ: “nỗ lực tối đa” và “đỘ ưu tiên”

3.2 PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH DẤU

QoS là khả năng cung cấp các mức xử lý khác nhau hướng đến các lớp lưu lƯỢng riêng. Trước khi các Ứng dụng hay các kỹ thuật QoS được áp dụng, lưu lượng phải được nhận biết và sắp xếp vào trong các lớp khác nhau. Thiết bị mạng sử dụng sự phân loại để nhận biết lưu lƯỢng theo các lớp riêng biệt. Sau khi lưu lượng mạng

được sắp xếp, việc đánh dấu được thực hiện bằng cách gắn thẻ cho các gói riêng biệt

chúng di chuyển thông qua mạng. 1. Phân loại:

- Phân loại được thực hiện để nhận dạng lưu lƯợng và phân chia lưu lương thành các lớp khác nhau. Để phân loại gói, ta dùng bộ mô tả lưu lượng để phân chia các gói trong phạm vi các nhóm riêng biệt để định nghĩa các gói đó. Một số bộ mô tả đặc trưng dùng để phân loại gói bao gỒm: bỘ giao tiếp ngõ vào, độ Ưu tiên IP (IP

Precedence), DSCP, địa chỉ nguồn hay địa chỉ đích và các Ứng dụng. Sau khi gói đã được định danh, chúng có khả năng đƯỢc tiến hành các chức năng QoS trên mạng.

- Với việc sử dụng phân loại gói, nhà quản trị mạng có thể phân vùng lưu lượng

mạng thành nhiều mức ưu tiên hay nhiều lớp dịch vụ. Khi bộ đặc tả lưu lượng được

sử dụng để phân loại, lưu lượng nguồn đồng ý tham gia để thoả thuận các giới hạn và

mạng sẽ thỰc hiện các giới

hạn đó với việc đảm bảo vế chất lượng dịch vụ. Các kỹ thuật chất lượng dịch vụ khác như giám sát lưu lượng, nắn dạng lưu lượng và kỹ thuật hàng đợi sử dụng bộ mô tả lưu lượng để đảm bảo giỮ đúng thoả thuận. Việc phân loại nên được đặt ở

biên mạng.

2. Đánh dấu:

- Hoạt động đánh dấu cho phép các thiết bị mạng phân loại gói hay khung (frame) dựa vào bộ mô tả lưu lượng đặc trưng. Một số bộ mô tả lưu lượng được sử dụng để đánh dấu gói như: lớp dịch vụ (CoS), DSCP, độ Ưu tiên IP, nhóm QoS, chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Việc đánh dấu được sử dụng để thiết lập thông tin trong tiêu đề

gói lớp 2 hay lớp 3.

- Việc đánh dấu gói hay khung cùng với việc phân loại cho phép thiết bị mạng dễ dàng phân biệt các gói hay khung đã được đánh dấu. Đánh dấu là yếu tố hỮUu dụng vì

nó cho phép thiết bị mạng dễ dàng nhận dạng các gói hay khung theo các lớp đặc

trưng. Khi đó kỹ thuật QoS có thể ứng dụng tương thích để đảm bảo sự đúng đắn với

các chính sách quản trị QoS.

Một phần của tài liệu GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ QOS TRONG MPLS (Trang 28 -29 )

×