0
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán bộ quản lý

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM.DOC (Trang 29 -30 )

II. Mấy biện pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch của Tổng công ty

4. Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán bộ quản lý

Tổng công ty chủ động nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán bộ quản lý để thực hiện tốt công việc đợc giao .

Lao động là yếu tố quyết định trong quá trình sản xuất đặc biệt là lao động quản lý. Các nhà t bản đã thấy rõ tiềm năng lao động của con ngời là vô tận, nó đã và đang đem lại lợi ích to lớn. Chính vì thế họ đã không ngừng từng bớc tìm mọi biện pháp để gây dựng và khai thác triệt để lợi thế này.

Lao động quản lý là lao động chất xám mà lợi ích của nó mang lại cao gấp nhiều lần lao động bình thờng. Ngày nay khi nền kinh tế thị trờng phát triển trên khắp thế giới thì đội ngũ lao động này đóng vai trò chủ chốt nó quyết định cho sự thất bại hay thành công của chính doanh nghiệp.

Để nâng cao công tác kế hoạch thì yếu tố con ngời là quyết định.Vì vậy, Tổng công ty phải có biện pháp gắn quyền lợi với trách nhiệm của ngời làm kế hoạch, có những hình thức thởng phạt cụ thể, khuyến khích vật chất cho những ngời có trách nhiệm và thi hành kỷ luật đối với những ngời thiếu trách nhiệm gây ảnh hởng đến sự phát triển của Tổng công ty .

Việc thờng xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, các lớp đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ năng lực cán bộ quản lý đặc biệt là cán bộ Phòng kế hoạch là hết sức cần thiết cả hiện tại và tơng lai. Tổ chức cho cán bộ trẻ có đủ năng lực trình độ đi học sau đại học tại một số nớc có nền công nhiệp

phát triển nh Nhật, Mỹ, Hàn quốc...từng bớc trẻ hoá đội ngũ quản lý và xây dựng kế hoạch nhằm xây dựng có quy mô lớn xứng đáng là doanh nghiệp đi đầu trong ngành Chè Việt Nam .

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM.DOC (Trang 29 -30 )

×