0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

SQL Server 6.5 :

Một phần của tài liệu TRUY NHẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG VISUAL BASIC.DOC (Trang 40 -47 )

V/ Giới thiệu Oracle Server 8.0 và SQL Server 6.5 1/ Oracle 8

2/ SQL Server 6.5 :

Cách cài đặt

 Microsoft SQL 6.5 đòi hỏi phải được cài đặt server trên một máy WinNT và giao tiếp với các client qua giao thức TCP/IP và tất cả các giao thức chuẩn giao tiếp trên mạng của Microsoft.

 Các tool client kèm theo có thể cài đặt trên Windows NT hay

Windows 9x. Bộ cài đặt của Sql server 6.5 chỉ khoảng 62 Mb. Sau khi cài đặt xong dung lượng đĩa cứng mất khoảng 138 Mb.

Cách kết nối

 Để kết nối đến SQL Server , dùng các công cụ trên Tool “ Microsoft SQL Server 6.5 Utilities “ kèm theo.

 Trên Tool này, sử dụng “ SQL Client Configuration Utility ” để thiết lập các thông số kết nối:

• Trong Net Library : thường dùng chuẩn TCP/IP

 Server : điền địa chỉ IP của SQL Server

 DLLName : thường chọn TCP/IP sockets

 Connection String : tên của Databases

 Sau đó có thể dùng các công cụ như : ISQL_w hay SQL Enterprise Manager…. Để kết nối và thưc hiện các thao tác trên SQL Server và các thông số cần thiết khi kết nối đến SQL Server :

• SQL Server Name

• Login ID

• Password

 Sql server cho phép tạo cơ sở dữ liệu trên cơ sở các thiết bị (device), thực chất là những tập tin ‘.dat’ lưu trong thư mục MSSQl, dựa trên kích thước cho phép của device này ta có thể tạo một hay nhiều cơ sở dữ liệu, một CSDL bao gồm các bảng (tables), các view… và được cấp quyền cho một hay nhiều nhóm, user.

 Ban đầu, sau khi cài đặt thì chỉ có một người quản lý (administrator) với tên định danh (user ID) là ‘sa ‘ và không có password. Sau đó dựa trên account này có thể tạo ra nhiều người dùng (user) khác.

 Thông tin hệ thống của Sql server 6.5 được lưu trong những bảng có tên bắt đầu bằng ‘sys’ . Chẳng hạn bảng sysobjects chứa rất nhiều thông tin, để lấy tên các bảng ta có thể select trong sysdatabases, hay syslogins chưá thông tin về user name, password (đã mã hóa ) …

Sự phân quyền trên SQL Server

Các lệnh phân quyền không phải là một đối tượng xác định. Chỉ có system administrator (SA) hay database owner (DBO) mới có thể phân quyền.

Create DB :User có thể tạo ra một cơ sở dữ liệu. Sự phân quyền chỉ được công nhận bởi SA và quản trị cơ sở dữ liệu

(master database).

Create Table :User có thể tạo ra một table. Create View : User có thể tạo ra một view.

Create SP : User có thể tạo ra một stored procedure cho database.

Create Default :User có thể tạo ra một mặc định. (Giá trị mặc định là có

thể thêm vào một cột nếu user không chắc nhập vào).

Create Rule :User có thể tạo ra một rule. (Một rule cho phép user định nghĩa kiểu dữ liệu .

Dump DB :User có thể back up cơ sở dữ kiệu. Dump Trans :User có thể dump the transaction log.

Người quản trị (database owner) và owners of database objects có thể dùng câu lệnh GRANT và REVOKE để cấp quyền hay hủy bỏ quyền trên một cơ sở dữ liệu. Sự phân quyền được áp dụng cho các user, các group, hay group public.

Khi thêm một user, có thể xác định group mà user sẽ thuộc về . Một group là tập hợp các user và có chung cách phân quyền đối với các users khác. Mặc định, User thuộc về các group sau : built-in group, called public.

Một user có thể tạo ra một database, các đối tượng database (chẳng hạn một table hay một view) tương thích với database của DBO và có đầy đủ đặc quyền cho database đó. Các phân quyền là mặc định đối với một owner của một table và không thể nhường lại cho một user khác :

• Alter Table, Create Index, Drop Index, Create Trigger, Drop Trigger, Drop Table, Truncate Table, Update Statistics

Quyền xóa có thể áp dụng cho các đối tượng : table, view, index, stored procedure, rule.

Database objects là các tables, indexes, views, defaults, triggers, rules, và procedures. User tạo ra một database object được gọi là database object owner và có tất cả các quyền trên data object đó. Database object owner có thể tạo ra một đối tượng(object) và cấp quyền cho các user khác sử dụng đối tượng(object) đó. Ngay cả

database owner cũng không thể sử dụng một đối tượng (object) trừ khi được object owner cấp quyền. Tuy nhiên có thể xem database owner và system administrator (SA) như các users. Không tồn tại lệnh chuyển nhượng quuyền sở hữu giữa các đối tượng. Nếu một database object owner bị loại bỏ khỏi một database,thì đối tượng được sở hữu cũng bị loại bỏ.

Database owner có đầy đủ các quyền trong database của nó và có thể phân quyền cho các user khác đối với các database đó.

• Drop Database, Grant And Revoke statement permissions, Load Database, Load Transaction, Setuser.

Database owners có thể cấp các quyền sau cho các user khác :

• Create Default, Create Procedure, Create Rule, Create Table, Create View, Dump Database, Dump Transaction.

Bảng tóm tắt Statement System Admin DB Owner Object Owner

Public Yes No N/A

Alter Table Y Y X Y Y X Y Alter Database Y X Y Y Y Y Y Begin Transaction Y Y Y X Y Y X Transaction Y Y Y X Y Y X Create Database X Y Y Y X Y Y

Create Default Y X Y Y X Y Y Create Index Y Y X Y Y X Y Create Procedure Y X Y Y X Y Y Create Rule Y X Y Y X Y Y Create Table Y X Y Y X Y Y Create Trigger Y Y X Y Y X Y Create View Y X Y Y X Y Y Delete Y Y X Y X Y Y Dump Database Y X Y Y X Y Y Dump Transaction Y X Y Y X Y Y Execute (5) Y Y X Y X Y Y Grant Y X Y Y Y X Y GRANT On Object Y Y X Y Y X Y Insert Y Y X Y X Y Y Kill X Y Y Y Y X Y Load database Y X Y Y Y X Y Load Transaction Y X Y Y Y X Y Revoke Y X Y Y Y X Y Revoke On Object Y Y X Y Y X Y Select Y Y X Y X Y Y Set Y Y Y X Y Y X Setuser Y X Y Y Y X Y Truncate Y Y X Y Y X Y

Table

Update Y Y X Y X Y Y

X : không cho phép. Y : cho phép.

Một phần của tài liệu TRUY NHẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG VISUAL BASIC.DOC (Trang 40 -47 )

×