0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Tổ chức các yếu tố vật chất kỹ thuật và lực lợng bán để bán buôn hàng hoá

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING CHO BÁN BUÔN THÉP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THÉP HN.DOC.DOC (Trang 29 -30 )

hàng hoá

5.1. Tổ chức các yếu tố vật chất kỹ thuật

Cơ sở vật chất- kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ bán buôn hàng hoá tại công ty thơng mại bao gồm: hệ thống mặt bằng, hệ thống nhà kho, cửa hàng bán lẻ, trạm bán buôn, phơng tiện vận tải và các thiết bị bán hàng. Đây là yếu tố có ngay từ ban đầu khi thành lập công ty để đảm bảo việc bán buôn. Nhng để năng cao hiệu quả trong bán buôn công ty cũng phải tiến hành tổ chức chúng thật hợp lý, khai thác triệt để các phơng tiện vận tải, nhà kho và các thiết bị bán hàng...để giảm bớt chi phí trong bán hàng, nâng cao khả năng cạnh cho công ty.

Tổ chức mạng lới bán buôn

Việc phân bổ mạng lới này phải theo nguyên tắc phù hợp với phơng hớng vận động của hàng hoá, phù hợp với các chế độ hạch toán kinh tế thì mới phục vụ tốt mạng lới bán lẻ và tiết kiệm trong khâu vận động hàng hoá. Nh vậy mạng lới bán buôn phải đợc bố trí ở các khu vực kinh tế bao gồm cả khu vực sản xuất, khu vực tiêu dùng gắn chúng lại bằng mạng lới giao thông thuận tiện, tức là các cơ sở mạng lới bán buôn đợc bố trí ở những nơi thích hợp nhất trên đờng vận động hàng hoá từ sản xuất tới tiêu dùng.

5.2. Tổ chức lực lợng bán hàng

Tổ chức lực lợng bán hàng là toàn bộ các chức vụ có nghiệp vụ khách hàng, tiếp nhận đơn hàng, tìm hiểu tác động tới khách hàng mục tiêu, luôn sáng tạo ra các cách thức phục vụ khách hàng.

(1) Xác định mục tiêu của lực lợng bán hàng

(2) Chiến lợc của lực lợng bán hàng (3) Mạng lới bán hàng

(4) Quy mô lực lợng bán hàng (5) Thù lao của lực lợng bán hàng

(6) Chiêu mộ và tuyển chọn các đại diện bán hàng (7) Huấn luyện lực lợng bán hàng

(8) Chỉ đạo đại diện bán hàng

(9) Động viên các đại diện bán hàng (10)Huấn luyện nghề nghiệp bán hàng (11)Nghệ thuật thơng thuyết

(12)Nghệ thuật tạo dựng quan hệ

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ MARKETING CHO BÁN BUÔN THÉP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THÉP HN.DOC.DOC (Trang 29 -30 )

×