0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Chèn biểu đồ

Một phần của tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL 2003 (Trang 27 -28 )

* Công dụng: Biểu đồ là đối tượng hình ảnh để biểu diễn các giá trị số của một bảng số liệu một cách trực quan, thuận lợi cho việc so sánh đánh giá.

* Thực hiện: Một biểu đồ được chèn dựa trên bảng số liệu có sẵn thường được thực hiện theo các bước với sự trợ giúp của chương trình.

1. Chèn biểu đồ

- Bôi đen bảng Dl (bôi đen cả tiêu đề hàng và tiêu đề cột)

- Insert\ Chart hoặc kích lên nút lệnh Chart wizard ( )trên thanh lệnh chuẩn Standard  Xuất hiện hộp thoại Chart type (H20): Chọn kiểu

biểu đồ

+ Tại Chart Type: Kích chọn nhóm biểu đồ + Tại Chart sub- type: Chọn biểu đồ cần dùng

Next

 Xuất hiện hộp thoại Chart Source Data (H21) Tại hộp thoại này thường ta không phải khai báo. Tuy nhiên nếu dòng địa chỉ tại Data range không khớp với với vùng bảng Dl đã chọn ta có thể xoá và khoanh chọn lại từ bảng Dl.

Next

 Xuât hiện hộp thoại Chart Options (H22): Khai báo các tuỳ chọn với biểu đồ (tuỳ loại biểu đồ mà có thể có 3 hoặc 6 thẻ lệnh):

+ Titles: Tên biểu đồ và tên các trục toạ độ + Axes: Tuỳ chọn ẩn/ hiện các trục toạ độ (biểu đồ cột)

+ Gridlines: Tuỳ chọn ẩn/ hiện các đường gióng giá trị (với biểu đồ cột)

+ Legend: Tuỳ chọn ẩn/ hiện khung ghi chú + Data Labels: Tuỳ chọn ẩn/ hiện các giá trị hoặc tên nhãn của giá trị trên biểu đồ

+ Data Table: Tuỳ chọn ẩn hiện bảng số liệu kèm theo biểu đồ.

H20. Hộp thoại chọn kiểu biểu đồ

H21. Hộp thoại chọn lại nguồn Dl

H24. Hộp lệnh khai báo mầu nền đưòng viền

Tên hộp thoại T.ư với vùng Dl ta khai báo định dạng

Vùng lệnh khai báo đường viền

Vùng lệnh khai báo mầu nền

Next

 Xuất hiện hộp thoại Chart Location (H23): Chọn vị trí đặt biểu đồ trên bảng tính:

As new sheet: Đặt biểu đồ trên bảng tính mới  As object in: Đặt biểu đồ trên bảng tính hiện tại

Finish

Một phần của tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL 2003 (Trang 27 -28 )

×