0
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

Giải pháp chính trong kinh doanh

Một phần của tài liệu TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN.DOC (Trang 25 -29 )

- Thực hiện nguyên tắc tổ chức quản trị điều hành dân chủ, kỷ cơng, hiệu quả theo sát mục tiêu định hớng phát triển kinh doanh của NHNo & PTNT Việt Nam.

- Luôn coi trọng công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức phát huy năng lực sở tr- ờng của công nhân viên chức, đào tạo và đào tạo lại cán bộ để nâng cao trình độ nghiệp vụ thích ứng với cơ chế thị trờng, chuẩn bị kỹ năng tiếp cận với công nghệ mới, đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới kinh doanh và nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng, chuẩn bị nguồn lực cho những hoạt động lớn hơn năm tới.

- Làm tốt công tác tiếp thị, phận loại và thẩm định khách hàng, tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lới hoạt động để mở rộng khách hàng, đảm bảo nguyên tắc kinh doanh an toàn và hiệu quả.

- Triển khai các giải pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, đẩy mạnh hoạt động công nghệ và trang bị kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, mở rộng thị phần kinh doanh.

- Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh, phát huy thành tích của ngân hàng trong sạch, vững mạnh trong những năm qua.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua khen thởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt kế hoạch và các quý, 6 tháng, năm và thành tích đột xuất.

- Tăng cờng năng lực hoạt động của công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, chỉnh sửa kịp thời các sai sót sau thanh tra, kiểm tra.

3. Kiến nghị

- Về hạn mức tín dụng : đối với hạn mức tín dụng vợt quá phán quyết của chi nhánh, đề nghị TW cho phép chi nhánh đợc thực hiện hạn mức tín dụng chung (cả d nợ ngắn + trung dài hạn) vì nếu trình TW từng dự án riêng rẽ sẽ ảnh hởng về mặt tiền gửi trong cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác.

- Về công nghệ thanh toán : đề nghị TTCNTT triển khai một số phần mềm ứng dụng trong giao dịch trực tiếp nh nối mạng với kho bạc Nhà nớc, các chơng trình gửi tiền, hệ thống ứng dụng tiền gửi một nơi lĩnh một nơi.

- NHNo & PTNT Việt Nam cần có quy chế u đãi về ngoại tệ đối với các doanh nghiệp trong định mức thuộc Tổng công ty 90 – 91.

đề cơng sơ bộ

Để thực hiện mục đích CNH-HĐH, các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó vốn trung và dài hạn là rất cần thiết . Cùng với cổ phần hoá các doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trờng tài chính thì tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng đợc xem là nguồn vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp. Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ là một chi nhánh ngân hàng quốc doanh nằm trong địa bàn Hà Nội nên cũng không nằm ngoài hớng phát triển chung đó. Từ khi thành lập (tháng 3-1997) đến nay, khách hàng của NHNo&PTNT Láng Hạ chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nớc nên hoạt động tín dụng của ngân hàng chủ yếu là cho vay trung và dài hạn (chiếm trên 80% tổng d nợ). Để hoạt động này thực hiện đợc tốt, ổn định, phát triển bền vững, ngân hàng cần phải có chính sách thích hợp để quản lý chất lợng tín dụng trung và dài hạn.

Xuất phát từ yêu cầu đó em xin chọn đề tài " Quản lý chất lợng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Láng Hạ" làm đề tài nghiên cứu nhằm đáp

ứng đòi hỏi thiết thực của thực tiễn, đồng thời giúp em hiểu thêm về một phần trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng hiện nay.

Em xin đề xuất đề cơng sơ bộ nh sau:

Chơng I: Tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế.

1. Hoạt động của ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế.

- Hoạt động huy động vốn

- Hoạt động trung gian

2. Tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế.

- Khái niệm

- Đặc điểm

- Mục đích, đối tợng, điều kiện cho vay trung và dài hạn

- Vai trò của tín dụng trung và dài hạn

- Chất lợng tín dụng trung và dài hạn: các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hởng

Chơng II: Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ

1. Giới thiệu chung về NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ

2. Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ: - Hoạt động thực tế

-Đánh giá hiệu quả hoạt động

-Tồn tại và nguyên nhân

Một phần của tài liệu TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN.DOC (Trang 25 -29 )

×