0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (49 trang)

Thiết kế giao diện

Một phần của tài liệu XO SO KIEN THIET.PDF (Trang 38 -48 )

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 txtTenDaiLy TextBox - Hiển thị tên đại lý ứng với dòng được chọn trong danh sách đại lý - Cho phép nhập tên đại lý để thêm xóa sửa đại lý.

2 lstDaiLy ListView - Hiển thị danh sách đại lý 3 cboLoaiVe ComboBox - Hiển thị danh sách các loại vé 4 txtSoLuongVe TextBox - Hiển thị số lượng vé

5 btnMuiTenLen Button - Cho phép thêm loại vé, số lượng vé vào trong danh sách vé 6 btnMuiTenXuong Button - Cho phép xóa vé trong danh

sách vé

7 lstVe ListView - Hiển thì danh sách các loại vé

đã được đăng ký tương ứng với đại lý được chọn trong danh sách đại lý.

8 btnThem Button - Cho phép thêm đai lý

9 btnXoa Button - Cho phép xóa đại lý

10 btnSua Button - Cho phép sửa thông tin đại lý

11 btnThoat Button - Đóng form

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 cboLoaiVe ComboBox - Hiển thị danh sách các loại vé 2 txtTenLoaiVe TextBox - Hiển thị tên loại vé tương ứng

với mã loại vé được chọn.

3 txtSoSerie TextBox - Cho phép nhập số serie

4 cboDotPhatHanh ComboBox - Hiển thì đợt phát hành của loại vé cần dò

5 btnDo Button - Dò xem vé số có số serie đó có

trúng không

6 btnThoat Button - Đóng form

7 txtKetQua TextBox - Hiển thị kết quả dò được với thông tin vé cần dò được nhập

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 cboDotPhatHanh ComboBox - Hiển thì đợt phát hành

2 lstVe ListView - Hiển thì danh sách các loại vé

đã được đăng ký tương ứng với đại lý được chọn trong danh sách đại lý.

3 lstGiaiThuong ListView - Hiển thì danh sách giải thưởng tương ứng với từng loại vé trong đợt phát hành

4 txtSoSerie TextBox - Cho phép nhập số serie

5 btnCapNhat Button - Cho phép cập nhật số serie tương ứng với giải thưởng trong danh sách.

6 btnIn Button - In danh sách kết quả xổ số cho

đợt phát hành được chọn trong cboDotPhatHanh

7 btnDoXoSo Button - Dò kết quả xổ số

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 dtNgayPhatHanh DateTimePicker - Cho phép chọn ngày phát hành để lập đợt phát hành 2 lstDotPhatHanh ListView - Hiển thì danh sách các loại

vé đã được đăng ký tương ứng với đại lý được chọn trong danh sách đại lý.

3 lstVe ListView - Hiển thì danh sách các loại

vé đã được đăng ký tương ứng với đại lý được chọn trong danh sách đại lý.

4 btnLapDotPhatHanh Button - Lập đợt phát hành mới với ngày phát hành tương ứng

5 btnXoa Button - Xóa đợt phát hành

6 btnSua Button - Sửa đợt phát hành

7 btnPhanPhoi Button - Xem màn hình phân phối vé

8 btnThoat Button - Thoát

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 cboDotPhatHanh ComboBox - Hiển thì đợt phát hành

2 cboMaCongTy ListView - Hiển thì danh sách các loại vé đã được đăng ký tương ứng với đại lý được chọn trong danh sách đại lý.

3 lstVe ListView - Hiển thì danh sách các loại vé

đã được đăng ký tương ứng với đại lý được chọn trong danh sách đại lý.

4 cboLoaiVe ComboBox - Hiển thị danh sách các loại vé 5 txtSoLuongVe TextBox - Hiển thị số lượng vé

6 btnMuiTenLen Button - Cho phép thêm loại vé, số lượng vé vào trong danh sách vé 7 btnMuiTenXuong Button - Cho phép xóa vé trong danh

8 lstVe ListView - Hiển thì danh sách các loại vé đã được đăng ký tương ứng với đại lý được chọn trong danh sách đại lý.

9 btnThem Button - Cho phép thêm công ty đối tác

vào đợt phát hành để nhận vé số từ công ty đó phân phối

10 btnXoa Button - Cho phép xóa công ty

11 btnThoat Button - Đóng form

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 cboMaDaiLy ComboBox - Hiển thì danh sách các đại lý 2 lstCongNo ListView - Hiển thì danh sách các công nợ

của đại lý tương ứng với cboMaDaiLy

3 lstPhieuThu ListView - Hiển thị danh sách các phiếu thu ứng với công nợ được chọn bên lstCongNo

4 btnXemTatCa Button - Xem tất cả các công nợ của đại lý

5 btnXemConNo Button - Xem các công nợ của đại lý vẫn chưa thanh toán, các công nợ đã thanh toán hết thì không cần hiển thị

6 btnPhieuThu Button - Hiển thì form phiếu thu

7 btnThoat Button - Thoát khỏi form

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 cboDotPhatHanh ComboBox - Hiển thì danh sách các đợt phát hành

2 lstĐaiLy ListView - Hiển thì danh sách các đại lý 3 txtSoVePPKeHoach TextBox - Hiển thị giá trị tương ứng với

dòng được chọn trong danh sách vé phân phối

- Nhập để cập nhật lại giá trị của số lượng vé phân phối theo kế hoạch

4 txtSoVePPThucTe TextBox - Hiển thị giá trị tương ứng với dòng được chọn trong danh sách vé phân phối

- Nhập để cập nhật lại giá trị của số lượng vé phân phối theo thực tế

5 txtSoVeTraLai TextBox - Hiển thị giá trị tương ứng với dòng được chọn trong danh sách vé phân phối

- Nhập để cập nhật lại giá trị của số lượng vé trả lại

6 btnIn Button - In danh sách vé cần phân phối

theo đợt phát hành

7 btnCapNhat Button - Cập nhật lại các giá trị của txtSoVePPKeHoach,

txtSoVePPThucTe,

txtSoVeTraLai tương ứng với dòng được chọn trong danh sách

8 lstVePhanPhoi ListView - Danh sách vé được phân phối ứng với từng đại lý đươc chọn trong danh sách đại lý

STT Tên Control Loại Control Chức năng

phát hành

2 dtNgayChi DateTimePicker - Cho phép nhập ngày chi

3 txtLyDo Textbox - Cho phép nhập lý do chi

4 txtSoTien Textbox - Cho phép nhập số tiền

5 btnLapPhieu Button - Lập phiếu chi tuơng ứng với các giá trị nhập

6 btnThoat Button - Thoát khỏi form

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 cboMaCongNo ComboBox - Hiển thì danh sách các công nợ

2 dtNgayThu DateTimePicker - Cho phép nhập ngày thu 3 txtSoTienDangNo Textbox - Hiển thị số tiền đang nợ còn lại

tương ứng với Mã công nơ 4 txtSoTienThu Textbox - Cho phép nhập số tiền thu 5 txtSoTienConNo Textbox - Hiển thị số tiền nợ còn lại sau

khi đã ghi số tiền thu (bằng txtSoTienDangNo –

txtSoTienThu)

6 btnLạpPhieu Button - Lập phiếu thu

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 cboDotPhatHanh ComboBox - Hiển thì danh sách các đợt phát hành

2 lstCongNo ComboBox - Hiển thì danh sách các đại lý và nợ của đại lý trong đợt phát hành tương ứng

3 lstPhieuThu ListView - Hiển thị danh sách các phiếu thu tương ứng với các công nợ của đại lý được chọn trong lstDaiLy

4 btnXemNoTruoc Button - Xem các công nợ trước tương ứng với đại lý được chọn trong lstCongNo (Hiển thị form Nợ đai lý)

5 btnPhieuThu Button - Hiển thị form Phiếu thu với mã công nợ đươc chọn trong lstCongNo

STT Tên Control Loại Control Chức năng

1 txtTenDaiLy Textbox Cho phép nhập tên đại lý

2 cboLoaiVe ComboBox Cho phép nhập loại vé

3 txtSoLuongVe Textbox Cho phép nhập số lượng vé

4 lstDaiLy Listbox Hiển thị danh sách các đai lý

tương ứng với tra cứu

5 btnTraCuu Button Thực hiện tra cứu

6 btnThoat Button Thoát

Một phần của tài liệu XO SO KIEN THIET.PDF (Trang 38 -48 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×