0
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 123 Hiệu lực thi hành

Một phần của tài liệu PHÁP LỆNH XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 2002.DOC (Trang 28 -30 )

Điều 123. Hiệu lực thi hành

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002.

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995.

Những quy định về xử lý vi phạm hành chính trước đây trái với Pháp lệnh này đều bị bãi bỏ. Trong trường hợp luật có quy định khác thì áp dụng theo quy định của luật.

Điều 124. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

Các văn bản liên quan:

1.Quyết định số 210/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 2004 về Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 20-01-2004 về hợp nhất Đội Quản lý trật tự đô thị và Đội Thi hành quyết định hành chính thành Đội Quản lý trật tự đô thị quận-huyện và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận-huyện và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường- xã, thị trấn.

3.Quyết định số 240/2004/QĐ-UB ngày 21-10-2004 về bổ sung hành vi vi phạm hành chính áp dụng xử phạt theo Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

4.Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 11-03-2003 về ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của

5.Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 27-06-2003 về quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trong việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính về quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

6.Quyết định số 106/2003/QĐ-UB ngày 27-06-2003 về áp dụng một số biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

7.Quyết định số 532/2000/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Cạn về việc xử lý vi phạm hành chính

8.Nghị định số 31/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội

9.Nghị định số 44/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

10.Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về xử lý vi phạm hành chính

11.Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

12.Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

13.Quyết định 1766/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu xung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

14.Thông tư 25/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

15.Thông tư 47/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

16.Thông tư 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số

100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

17.Nghị định 139/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

18.Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

19.Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

20.Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

21.Quyết định số 1212/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do các địa phương ban hành

22.Nghị định số 51/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

23.Thông tư số 47/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số

124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

24.Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

25.Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý và giải quyết tái hoà nhập cộng đồng cấp thành phố

26.Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin

27.Thông tư số 05/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

28.Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ nội dung trái pháp luật của Chỉ thị số 08/2006/CT-UB, ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 24 tháng 12 năm 2005 và Công điện số 373/TTg-NC, ngày 05 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông

29.Nghị định số 62/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

30.Thông tư số 03/2006/TT-BBCVT của Bộ bưu chính, viễn thông về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

31.Nghị định của chính phủ số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

32.Nghị định số 73/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

33.Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Lao động,thương binh và Xã Hội - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

34.Nghị định số 81/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

35.Nghị định số 76/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Một phần của tài liệu PHÁP LỆNH XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 2002.DOC (Trang 28 -30 )

×