0

CÓ thể trình bày lại ký hiệu này bằng cách Click Customize và chọn các ký hiệu cần thay đổi trong khung Bullets Chracter hoặc click Bullet trong hộp

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN (Trang 25-27 )

hiệu cần thay đổi trong khung Bullets Chracter hoặc click Bullet trong hộp thoại

Customize Bulleted Lít để chọn các ký hiệu khác

- - Để quy định màu, kích cỡ ... cho các ký hiệu , Click vào Font

B. Chọn Numbered : để chèn số tự động vào đầu mỗi đoạn văn bản . Chọn None để hủy bỏ định dạng

Trong đó :

- _ Restart numberring: đánh lại từ số đầu tiên

- _ Conftinue previous list : tiếp tục đánh số dựa vào các số đã đánh trước đó .

Ngoài ra có thể chọn Customize để thay đổi : Trong đó ;

Number format : định dạng số

Font : quy định lại kích thước và màu cho sỐ

Number style : quy định lại dạng đánh số

Start at : quy đính số bắt đầu

Number postion : quy định vị trí đánh số .

Hộp thoại xuất hiện như sau :

(Li#tönniiZeE P¬41uLiiririhiezre dÍ

RlLirnlaer farrnaE

| 1. | | FrriL... |

EliirnEiestr sEw le:

1,2, 3,... ¬i =EarE aE; 1

lLurnEier EiasiElcari

'LeFt ~ | jxlicra=rl 3E: .a,63 cm =: |

TZ+z<E E=asiElmri

'Tah =mar- ä[Eer :

.1.Z27 cm zỉ Irndent at: 127cm Ê.

Frewieuw 1. -- -. | k | | ‹=aricel |

Sau đó chỉ cần Click vào Ok để chấp nhận định dạng .

® Ta lưu ý : Có thể thực hiện nhanh các thao tác định dạng Bullets and

numberring

Bằng cách click vào biểu tượng '=. để định dạng hay biểu tượng '=.

để định dạng Bullets.

VII.. Tạo chữ hoa đầu dòng . 1.chọn ký tự cần tạo Drop Cap

2. vào Format \ Dorp Cap . Xuất hiện hộp thoại Drop Cap .

lÌnnn Lan

- - Trong khung Position ( vị trí Drop Cap )

Chọn None : là dạng bình thường E

Dropped : văn bản bao quanh kí tự Drop Cap = =_-

Cniir

In Margin : văn bản nằm bên phải của kí tự Drop

Cap.

Font : Định dạng kiểu chữ cho kí tự Drop Cap —————

L_+_ |Í cm |

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN (Trang 25 -27 )