0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

hớng phát triển của đề tài

Một phần của tài liệu HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA.DOC (Trang 44 -47 )

Hệ thống quản lý bệnh nhân sau khi đợc phân tích thiết kế và đợc cài đặt hoàn thiện sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý chứng từ sổ sách về bệnh nhân tại bệnh viện. Song nhất thiết cần phải có sự quản lý song song giữa bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện.

Nếu chơng trình đợc cài đặt trên môi trờng mạng hay có một trang web của bệnh viện trên mạng internet để giúp cho ngời thân của bệnh nhân có thể theo dõi quá trình điều trị của ngời nhà mình mà không nhất thiết phải đến bệnh viện. Điều quan trong hơn nữa là đối với những bệnh nhân phải chuyển bệnh viện (ví dụ bệnh nhân phải chuyển từ Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh), trong những trờng hợp cấp bách nh vậy không thể đem theo hồ sơ bệnh án ngay đợc khi đó tại nơi bệnh nhân đợc chuyển đến có thể truy cập đến trang web mà bệnh nhân đến từ đó, xem thông tin về bệnh nhân và đa ra phơng án điều trị hữu hiệu nhất. Ngoài ra đối với những trờng hợp khó các bác sĩ có thể hội chuẩn ngay trên mạng (mạng liên bệnh viện).

Tài liệu tham khảo

[1]. Phạm Hữu Khang(Chủ biên)

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 tập 1,2,3

[2]. Nguyễn Văn Hoàng và nhóm tác giả Elicom

Tự học Microsoft SQL Server 7.0

ứng dụng

Microsoft SQL Server 7.0

[4]. TS Đỗ Trung Tuấn

Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu

[5]. PTS Nguyễn Tiến (Dũng chủ biên) biên dịch Trần Thế San - Vũ Hữu Tờng

Kỹ Năng Lập Trình Visual Basic 6.0

[6]. Cát Văn Thành - Hạnh Nguyên

Những bài thực hành cơ sở dữ liệu Visual Basic căn bản

[7]. Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6.0

[8]. ThS.Nguyễn Hữu Trọng

Bài giảng cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

[9]. Trần Thành Trai

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý

[10]. Nguyễn Đình Tê

Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic trong 21 ngày tập 1,2,3

[11]. Nguyễn Văn Ba

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Mục lục

Trang

Lời nói đầu ... 1

Chơng I: Giới Thiệu Nội Dung Đề Tài... 2

I. Giới thiệu hệ thống... 2

3 Tổ chức của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa ... 2

3. Những yêu cầu cần giải quyết ... 3

4. Hớng phát triển của hệ thống quản lý bệnh nhân hiện nay. ... 4

III. Hớng thực thi đề tài ... 4

Chơng II. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt hệ thống ... 5

I. Giới thiệu chung về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL Server 2000 ...5

I.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? ...5

I.2 Giới thiệu chung về SQL Server 2000 ...5

1. Các thành phần của SQL Server 2000. ...6

2. Các đối tợng cơ sở dữ liệu ...6

3. Giới thiệu một số đối tợng cơ sở dữ liệu SQL Server ...8

4. Kiểu dữ liệu - Data Type ...9

5. Một số phát biểu cơ bản của T-SQL ...9

6. Khái niệm về đối tợng trong SQL và cách tạo đối tợng trong SQL Server 2000 ...10

II. giới thiệu về Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu trong Visual Basic 6.0. ...14

II.1 Giới thiệu chung về Visua Basic ...14

II.2 ADO là gì ?...14

II.3 Các thuộc tính đặc biệt của đối tợng ADO ...15

Chơng III. Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống ...16

I. Phân tích hệ thống về chức năng ...16

I.1Biểu đồ phân cấp chức năng ...16

1. Biểu đồ phân cấp chức năng là gì ? ...16

2. Đặc điểm của biểu đồ phân cấp chức năng: ...16

I.2 Biểu đồ luồng dữ liệu ...17

1. Biểu đồ luồng dữ liệu là gì ? ...17

2. Kỹ thuật phân mức ...17

II. Phân tích hệ thống về dữ liệu ...21

II.1 Mô hình thực thể/liên kết ...21

1. Khái niêm mô hình thực thể/liên kết ...21

2. Các loại mô hình E/A ...21

II.2. Mô hình quan hệ ...24

1. Khái niệm ...24

3. Các lợc đồ quan hệ của hệ thống ...24

4. Danh Sách Các Bảng ...25

Chơng IV. Thực hiện Cài đặt hệ thống ...34

i. cách kết nối dữ liệu ...34

II. các phơng thức đối tợng ADODb ...34

III. Một số modul chính của chơng trình ...35

Iv một số form chính của chơng trình ...40

chơng V. kết luận và đề xuất ý kiến ...44

I. Kết luận ...44

ii. hạn chế của chơng trình ...44

III. hớng phát triển của đề tài ...44

Một phần của tài liệu HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA.DOC (Trang 44 -47 )

×