0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Theo dõi hốt đoơng cụa heơ thông.

Một phần của tài liệu CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ADMIN (Trang 35 -38 )

Tieơn ích syslog. Syslog là tieơn ích cụa Unix cho phép ghi nhaơn lái moơt cách taơp trung và

chuaơn (giữa các Unix) hốt đoơng cụa heơ thông các dịch vú và thođng báo cụa kernel. Thođng qua syslog, ta có theơ:

• Xem thođng báo loêi khi khởi đoơng moơt chương trình dịch vú, qua đó có theơ sửa đoơi lái câu hình cho thích hợp

• Xem xét lái những gì đã xạy ra, dịch vú nào đã khởi đoơng lái, những ai đã thực hieơn kêt nôi tái thời đieơm nào ...

• Viêt chương trình dịch vú và gửi đên syslog các thođng báo nhaỉm ghi lái hốt đoơng cụa chương trình cụa mình.

Đeơ thực hieơn các chức naíng keơ tređn, syslog có moơt tiên trình server syslogd thường được khởi đoơng cùng với heơ thông. Chương trình syslogd này đĩc taơp tin câu hình /etc/syslog.conf đeơ xác định phại ghi lái những gì và ở đađu. Ta thử coi /etc/syslog.conf (mĩi user đeău có theơ đĩc taơp tin này)

[tnminh@backup X11]$ cat /etc/syslog.conf # Log all kernel messages to the console. # Logging much else clutters up the screen.

#kern.* /dev/console # Log anything (except mail) of level info or higher.

# Don't log private authentication messages!

*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages # The authpriv file has restricted access.

authpriv.* /var/log/secure # Log all the mail messages in one place.

mail.* /var/log/maillog # Log cron stuff

cron.* /var/log/cron # Everybody gets emergency messages, plus log them on another

# machine.

*.emerg * # Save mail and news errors of level err and higher in a # special file.

uucp,news.crit /var/log/spooler # Save boot messages also to boot.log

local7.* /var/log/boot.log # Receive log from center router

local0.* /var/log/router [tnminh@backup X11]$

Hai khái nieơm caăn biêt đeơ hieơu taơp tin này là facility và priority. Facility chính là danh sách các dịch vú có theơ log. Priority bieơu thị câp đoơ nghieđm trĩng cụa thođng báo. Cú pháp trong taơp tin /etc/syslog là facility.priority. Coơt beđn phại xác định địa chư ghi log. /etc/log/maillog là taơp tin ghi lái thođng báo cụa mail.*; dâu “*” ám chư thođng báo sẽ được hieơn ra ở tât cạ các màn hình cụa các user; @máy_khác cho phép gửi thođng báo tới syslogd cụa máy khác; |

chương_trình_xử_lý cho phép gửi thođng báo qua pipe “|” tới chương_trình_xử_lý...

Syslog facilities:

Name Facility

Kern Kernel

User Regular user processes

Mail Mail system

Lpr Line printer system

auth Authorization system, or programs that ask for user names and passwords (login, su, getty, ftpd, etc.)

daemon Other system daemons

news News subsystem

uucp UUCP subsystem

local0... local7

Reserved for site-specific use

mark A timestamp facility that sends out a message every 20 minutes

syslog Priorities

Priority Meaning

emerg Emergency condition, such as an imminent system crash, usually broadcast to all users

Alert Condition that should be corrected immediately, such as a corrupted system database Crit Critical condition, such as a hardware error

Err Ordinary error warning Warning

notice Condition that is not an error, but possibly should be handled in a special way Info Informational message

Name Facility

Kern Kernel

User Regular user processes

None Do not send messages from the indicated facility to the selected file. For example, specifying *.debug;mail.none sends all messages except mail messages to the selected file.

Chú ý nêu ta log moơt priority thì ta sẽ log toàn boơ priorities có đoơ nghieđm trĩng cao hơn. Ví dú nêu trong /etc/syslog có mail.info thì tât cạ mail.notice hay mail.emerg đeău được log. Với moơt máy chụ baơn roơn, taơp tin log phình to rât nhanh và chúng ta đứng trước moơt bài toán là đoăng thời phại giữ log lađu nhât có theơ được đeơ đeă phòng sự cô và xóa log đeơ có khođng gian đĩa cho máy hốt đoơng. Logrotate là moơt tieơn ích giúp cho nhà quạn trị xoay vòng (rotate), nén (compact) và gửi mail thođng tin log. Logrotate đĩc taơp tin câu hình /etc/logrotate.conf đeơ biêt chu kỳ quay vòng và các thođng tin khác. Ví dú sau

# sample logrotate configuration file errors sysadmin@my.org compress /var/log/messages { rotate 5 weekly postrotate

/sbin/killall -HUP syslogd endscript

}

cho thây taơp tin /var/log/message được lưu và quay vòng 5 tuaăn. Leơnh /sbin/killall –HUP

syslogd cho phép khởi táo lái taơp tin /var/log/message vì taơp tin cũ đã bị đoơi tin và nén. X. Cài đaịt RedHat Linux. RedHat là moơt Linux distributor phoơ biên nhât hieơn nay.

RedHat lựa chĩn phieđn bạn kernel cụa Linux và các chương trình dịch vú khác đóng thành các gói (taơp tin có phaăn mở roơng .rpm) và lưu vào moơt hoaịc hai đĩa CDROM. Phieđn bạn cuôi cùng cụa Redhat Linux hieơn nay là 7.1 với kernel 2.4.2-2. Các đĩa CDROM cụa RedHat đeău có theơ dùng đeơ boot máy và đieău này làm đơn giạn rât nhieău quá trình cài đaịt RedHat Linux. Có theơ mieđu tạ sơ lược các bước caăn phại qua khi cài đaịt RedHat Linux là

1. sửa câu hình máy đeơ boot từ oơ CDROM

2. Đaịt đĩa sô 1 cụa RedHat Linux vào oơ CDROM và khởi đoơng lái máy 3. Lựa chĩn moơt phươngpháp cài đaịt, ví dú text

4. lựa chĩn kieơu cài đaịt , server hay trám làm vieơc hay custom 5. Chia lái oơ đĩa cứng

6. lực chĩn các gói sẽ cài đaịt

7. đeơ cho chương trình cài đaịt Linux tự làm vieơc

8. thực hieơn moơt sô câu hình nêu có yeđu caău hieơn thị tređn màn hình.

Sau khi Linux được cài xong, ta có theơ theđm bớt các gói (package) vào/ra heơ thông thođng qua tieơn ích rpm (Redhat Package Manager). Các gói cụa RedHat thường naỉm trong thư múc RPMS cụa CDROM. Đeơ cài moơt gói X, ta dùng leơnh

rpm -i [install-options] <package_file>+

Các taơp tin cụa gói X sẽ được rpm đaịt vào các vị trí quy định đạm bạo cho sự hốt đoơng cụa dịch vú X. Trong moơt sô trường hợp chúng ta muôn cài “đè” leđn gói đã cài trước và có trúc traịc. Khi đó option --force cho phép thay gói cũ baỉng gói mới.

Leơnh

rpm -e <package_name>+

cho phép xóa moơt gói đã cài đaịt. Ngoài ra rpm còn cho phép xem xét tính toàn vén cụa moơt chương trình, nađng câp moơt dịch vú, lieơt keđ các taơp tin trong moơt gói hoaịc chư ra gói chức moơt taơp tin ... Đađy là moơt cođng cú rât mánh cho phép quạn trị moơt máy Linux. Bán đĩc có theơ đĩc manpage cụa rpm đeơ biêt theđm.

Một phần của tài liệu CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ADMIN (Trang 35 -38 )

×