0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

BỘ ĐỊNH TUYẾN (ROUTER ):

Một phần của tài liệu HUONG DAN CAI DAT BOOT ROOM 2 .DOC (Trang 26 -27 )

D. CẦU NỐI (BRIDGE)

E. BỘ ĐỊNH TUYẾN (ROUTER ):

Bộ định tuyến là một thiết bị thông minh hơn hẳn cầu nối vì nó còn có thể thực hiện các giải thuật các đường đi tối ưu ( theo chỉ tiêu nàop đó). Nói cách khác, bộ định tuyến tương tự như một cầu nối “ siêu thông minh” cho các mạng thực sự lớn.

Cầu nối chứa địa chỉ của tất cả các máy tính ởi hai bên cầu và có thể gửi các thông điệp theo đúng địa chỉ. Nhưng các bộ định tuyến còn biết nhiều hơn phạm vi trong mạng, một bộ đinh tuyến không những chỉ biết các đị chỉ của tất cả các máy tính

mà còn biết các cầu nối và các bộ định tuyến khác ở trên mạng và có thể quyết định lộ trình có hiệu quả nhất cho mỗi thông điệp.

Các bộ định tuyến cũng được dùng để nối các mạng cách xa nhau về mặt địa lý qua các bộ điều chế modem mà không thể thực hiện điều này bằng cầu nối.

Về mặt kỹ thuật phân biệt giữa cầu nối và bộ định tuyến: cấu nối hoạt động ở lớp điều khiển truy cập môi trường MAC (Media Access Control) hay lớp liên kết dữ liệu. Trong khi đó bộ định tuyến hoạt động ớ lớp mạng.

Như vậy, cầu nối có chức năng tương ứng với hai lớp thấp ( lớp vật lý, lớp liên kết dữ liệu) của mô hình OSI, trong khi các bộ định tuyến hoạt động ở lớp mạng của ,ô hình OSI. Bộ định tuyến cho phép nối các kiểu mạng khác nhau thanh liên mạng. Chức năng của bộ định tuyến đòi hỏi phải hiểu một giao thức nào đó trước khi thực hiện việc chọn đườnh cho giao thức đó. các bộ đinh tuyến do vậy sẽ phụ thuộc vào giao thức của các mạng được nối kết.

Một phần của tài liệu HUONG DAN CAI DAT BOOT ROOM 2 .DOC (Trang 26 -27 )

×