0
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

KIẾN BẢN THÂN.

Một phần của tài liệu LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC (Trang 27 -27 )

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đờng tất yếu duy nhất để đa nóc ta từ một nớc kém phát triển đạt đợc những thành tựu to lớn cả những mặt kinh tế cũng nh xã hội nhng để thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, chúng ta phải biết tận dụng các nguồn lực sắn có trong nớc cũng nh nớc ngoài. Một trong những nguồn lực đó là nguồn nhân lực, con ngời không những chỉ có vai trò về sự vận đồng và phát triển của xã hội mà trong điều kiện nay, con ngời là nguồn lực

cho quá trình đối mới đất nóc. Sự phát triển vợt bậc về mặt trí tuệ. Đồng thời trí

tuệ còn giúp con ngời khám phá ra khoa học kỹ thuật giúp con ngời phát triển lực lợng sản xuất từ giản đơn đến phức tạp để từ đó biến con ngời từ lạc hậu sang văn minh nh neày nay. Còn đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá con ngời là nguồn lực chủ thể quan trọng trong suốt quá trình tiến hành. Bởi tiềm năng con ngời với trí tuệ và lao động định hớng, trí tuệ đó đã và đang là sản phẩm quý giá nhất của nguồn lực, quyết định sự tiến bộ của mỗi quốc gia.

Làm thế nào để nhanh chóng tạo ra sự thay đổi căn bản về chất lợng trong

nguồn lực con ngời? Để giải quyết vấn đề này cần phải có hàng loạt các giải pháp thích ứng nhằm phát huy tốt yếu tố con ngời. Với bản thân là sinh viên đang ngồi trên phế nhà trờng bản thân tôi cũng có hai ý kiến cơ bản mà đã đợc các nhà kinh tế; các nhà lý luận đúc kết từ trớc tới, nhằm nâng cao trình độ nhận thức và phát huy tối đa nguồn lực con ngời thì cần phải đề cập hia vấn đề khi tiến hành công

nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thứ nhất: Quan tâm đúng mức tới nhu cầu và lợi ích của ngời lao động trong sản xuất cũng nh trong hoạt động xã hội, con ngời luôn luôn bị kích thích, bị thôi thúc bởi hàng loạt các động lực ở nóc ta hiện nay, nền kinh tế tuy đã thoát khỏi khủng hoảng và bớc vào thời kỳ phát triển mới, nhng đời sống vật chất của ngời lao động còn khó khăn, do đó cần có sự quan tâm đúng mức tới nhu cầu và lợi ích của ngời lao động mà trớc hết là lợi ích kinh tế. Trớc đây chúng ta đã có lúc chúng ta năng về kêu gọi nhân dân “ thắt Ing buộc bụng” để xây dựng chủ nghĩa xã hội mà ít chú ý đến lợi ích kinh tế của họ cho nên ở chừng mực nhất định, chúng ta

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

chăng những đã không kích thích ngời lao động, hăng say sản xuất, mà còn có khi ngợc lại, làm cho họ quay Ing lại với sản xuất chúng ta đã quên rằng nhu cầu thiết thực trớc mắt bảo đảm sự tồn tại của ngời lao động chính là những động lực to lớn thúc đẩy lợi ích, kinh tế cho ngời lao động làm một khâu rất quan trọng tạo ra động lực phát huy tính năng động.

Thứ hai: Xây dựng môi trờng xã hội, tạo điều kiện để phát huy yếu tố con ng- ời. Con ngời là chủ thể, đồng thời con ngời cũng là sản phẩm của sự vận động xã hội, của chế độ xã hội. Vì vậy muốn phát huy đợc yếu tố con ngời cần phải có môi trờng thích ứng. Việc giải phóng lực lợng sản xuất đợc thực hiện trớc tiên và chủ yếu nhất là ở khâu xoá bỏ những cơ chế đã và đang kìm hãm tính tích cực chủ động sáng tạo của ngời lao động, do đó xây dựng môi trờng là tiềm đề cho xây dựng con ngời mới tỏng công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc.

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

KẾT LUẬN

Chủ nghĩa xã hội do con ngời, vì con ngời. Do vậy hình thành mối quan hệ đúng đắn về con ngời về vai trò của con ngời trong sự phát triển xã hội nói chung trong xã hội, xã hội chủ nghĩa nói riêng là một ván đề không thể thiếu đợc của thế giới quan Mác - Lênin.

Con ngời là khái niệm chỉ những cá thể ngời nh một chỉnh thể, trong sự thống

nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội của nó.

Nếu chỉ dừng lại ở một số trớc tính sinh học của con ngời thì không thể giải thích đợc bản chất của con ngời, con ngời là một thực thể đặc biệt hoạt động có ý thức, có khả năng sáng tạo cho mình. Từ tự nhiên và chính trong quá trình hoạt động đó những quan hệ xã hội đợc hình thành có tác động mạnh mẽ tới sự hình thành nhân cách, bản chất con ngời Mác viết “Con ngời là tổng hoà của những quan hệ xã hội”.

Con ngời là chủ thể lịch sử, sáng tạo và lịch sử. Trong CMXHCN con ngời là yếu tố quyết định vừa là điểm xuất phát vừa là mục đích của một chính sách kinh tế - xã hội xây dựng xã hội chủ nghĩa là xây dựng xã hội chủ nghĩa là xây dựng một xã hội mà ở đó có đủ những điều kiện vật chất và tinh thần.

Việt Nam đã làm đợc điều đó hay cha; cho tới nay tuy chúng ta đã đạt đợc những thành tựu đáng kể nhng đời sống vật chất tinh thần của đại đa số, ngời dân còn thiếu. Do vậy lý luận chủ nghĩa Mác Lênin nói chung và quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin về con ngời là kim chỉ nam để hớng đất nớc ta cần pahi đi đâu, làm øì và làm nh thế nào, để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nớc, có nh vậy chúng ta mới vợt qua đợc cái ngống của nghèo nàn và lạc

hậu...

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

Một phần của tài liệu LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC (Trang 27 -27 )

×