0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Thành tựu và nguyên nhân

Một phần của tài liệu CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2005.DOC (Trang 27 -34 )

2.2.1. Thành tựu.

2.2.1.1. Trong những năm đổi mới 1991-2000

Các ngành kinh tế quốc dân đã có sự chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng và tốc độ phát triển của công nghiệpvà dịch vụ, giảm tỷ trọng của nông nghiệp (Biểu 12) nhưng giá trị sản lượng nông nghiệp vẫn tăng lên, tổng sản phẩm nông nghiệp năm 1996 so với 1991 tăng 26%, bình quân mỗi năm tăng 4,8%, năm 1998 tăng 3,5%.

2.2.1.2. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành:

Được thực hiện gắn liền với sự phát triển các ngành theo hướng đa dạng hoá, dần hình thành ngành trọng điểm mũi nhọn.

* Nông nghiệp có bước chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, xoá dần tình trạng độc canh cây lương thực, do đó tăng hiệu quả sử dụng đất và lao động nông nghiệp. Một kết quả đáng ghi nhận trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn là đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung, chuyên canh với quy mô lớn như: cà phê ở Tây Nguyên, cây ăn quả ở Nam Bộ và miền núi phía Bắc, mía ở duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có một số sản phẩm đã đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế như: cà phê, cao su, hạt điều. Sản lượng cà phê nhân năm 1988 mới có 31, 3 ngàn tấn đến năm 1996 lên tới 252 ngàn tấn và năm 1997 đạt 315 ngàn tấn, gấp 10 lần năm 1998. Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 1996 đạt 248 ngàn tấn, tạo hơn nửa tỷ đô la, đứng vị trí

thứ hai sau gạo, trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Trong hơn 10 năm qua, cao su tự nhiên đã có bước phát triển vượt bậc cả về diện tích và sản lượng. Năm 1987 cả nước có 203 ngàn ha với 51, 7 ngàn tấn mủ kh ô, trong đó xuất khẩu 110 ngàn tấn. Cây điều nổi lên đứng thứ 3 trên thế giới sau ấn Độ, Braxin về diện tích sản lượng và khả năng chế biến, xếp thứ hai về số lượng xuất khẩu, đưa ngành sản xuất điều nước ta lên ngang hàng với các quốc gia sản xuất, xuất khẩu điều lớn trên thế giới, năm 1996 lên tới 250 ngàn đô la, đứng thứ tư trong xuất khẩu nông sản (sau lúa gạo,cao su, cà phê). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, nên sản lượng xuất khẩu của cà phê, gạo... giảm và giá của các mặt hàng này cũng giảm mạnh.

Xét trong nội bộ ngành nông nghiệp ta thấy rằng, trong những năm gần đây tỷ trọng ngành nông nghiệp (bao gồm có lâm và ngư nghiệp) tuy có giảm song tốc độ còn chậm và đến nay vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo so với ngành thuỷ sản. Năm 1998 tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 22,5%, thuỷ sản chiếm 3,2% trong cơ cấu GDP (Biểu 3).

* Công nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, bước đầu khai thác lợi thế, tạo ra được một số sản phẩm xuất khẩu khối lượng lớn, chất lượng tăng dần như: dầu thô, khoáng sản, may mặc... Trong thời gian gần đây trong nội bộ ngành công nghiệp thì các ngành nhỏ đã có sự tăng trưởng khá cao, chẳng hạn năm 1997 ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 13,2%, năm 1998 là 14,1%, các ngành còn lại như: công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối khí đốt, năm 1998 có mức tăng trưởng tương ứng là: 11% và 12,3%. Qua số liệu ở bảng 13 ta thấy trong nội bộ ngành công nghiệp thì ngành công nghiệp chế biến là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 1998 ngành này chiếm 17,3% GDP. Như vậy ngành công nghiệp đã bước đầu hình thành và phát triển nhanh một số ngành thị trường có nhu cầu và đất nước có nguồn lợi để hình thành và phát triển một số ngành mũi nhon.

* Các ngành dịch vụ bước đầu đã có sự phát triển đa dạng chất lượng được nâng cao từng bước:

- Các loại dịch vụ liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế như: dịch vụ sản xuất, nhập khẩu và dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải, dịch vụ bưu chính viễn thông đã có mức tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong nội bộ ngành dịch vụ (bảng 13). Đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành dịch vụ và thương mại tăng từ 8,3% năm 1991 lên 10,9% năm 1995 và 8,5% năm 1997. Và trong nháng năm gần đây đã xuất hiện thêm loại hình dịch vụ mới đó là dịch vụ làm thuê gia đình, loại hình hoạt động này tuy mới xuất hiện nhưng cũng đã có sự phát triển mạnh và đóng góp và GDP năm 1998 là 0,2%. Tuy nhiên Nhà nước cũng cần có các biện pháp để kiểm soát loại hình hoạt

động này nhằm bảo đảm lợi ích cho người lao động cũng như tránh các tiêu cực xảy ra.

Tóm lại, qua các số liệu và sự phân tích ở trên chúng ta đều có thể thấy được trong những năm qua trong nội bộ từng ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đã bắt đầu xuất hiện những ngành có mức tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn bước đầu hình thành nên những ngành trọng điểm mũi nhọn trong nền kinh tế ở Việt Nam.

Bảng 14: Tăng trưởng và cơ cấu GDP thời kỳ 1995-1998 (đơn vị: %)

Tăng trưởng kinh tế Cơ cấu kinh tế 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998

GDP (nghìn tỷ đồng) 195,6 213,8 231,3 244,7 228,9 272 313,6 361,5

Tỷ lệ tăng (%) 9,5 9,3 8,2 5,8 100 100 100 100

Khu vực I 5 4,4 4,3 3,5 27,2 27,8 25,8 25,8

- Nông nghiệp & L.nghiệp 4,4 4,4 4,7 3,4 24,3 24,2 22,5 22,5 - Thuỷ sản 8,2 4,1 1 4,3 2,9 3,6 3,2 3,2 Khu vực II 13,3 14,5 12,6 8,6 28,8 29,7 32,1 32,6 - CN khai thác mỏ 13,5 13,6 13,2 14,1 4,8 5,6 6,3 6,7 - CN chế biên 13,6 13,6 12,8 11 15 15,2 16,5 17,3 - SX & PP điện khí đốt 18,5 17,8 14,7 12,3 2,2 2,4 2,7 2,9 - Xây dựng 12,7 16,1 11,3 -1 6,9 6,5 6,5 5,8 Khu vực III 10 8,8 7,1 4,9 44,1 42,5 42,2 41,7

- Thương nghiệp và S. Chữa 11,3 9,7 6,9 4,4 16,4 15,9 15,6 15,5 - Khách sạn, nhà hàng 10,1 10,2 7 4,5 3,8 3,6 3,6 3,4 - Vận tải, kho bãi, thông tin9,7 7,4 8,9 4 4 3,8 4 3,9 - Tài chính & tín dụng 14,2 11,4 4,3 4,4 2 1,9 1,7 1,7 - Hoạt động KHCN 7,8 6,8 3,4 5,4 0,6 0,6 0,6 0,6 - KD TS và DV tư vấn 6,6 6,2 7,1 5 5,4 5 4,9 4,9 -QLNN,ANQP, B.Đảm XH 8,9 7 4 3 3,6 3,5 3,3 3,3

- Giáo dục và đào tạo 7,3 8 7,1 6,9 3,6 3,6 3,6 3,7

- Y tế và hoạt động cứu trợ

- Hoạt động văn hoá - TT 7,6 8,3 9,9 7,9 0,6 0,6 0,6 0,6 -Hoạt động Đảng, đoàn thể 8 14,8 23,3 19,3 0,1 0,1 0,1 0,2 - Hoạt động phục vụ 9,1 11,7 15,6 8,6 2,2 2,3 2,5 2,4 - HĐ làm thuê gia đinh 6,2 9,4 5,1 5,9 0,2 0,2 0,2 0,2

Nguồn: Niên giám thống kê. 2.2.1.3. Cơ cấu kinh tế ngành đã chuyển dịch dần theo hướng hướng vào xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu.

Trong những năm đổi mới vừa qua nền kinh tế Việt Nam vẫn mang nặng tính chất hướng nội, thay thế nhập khẩu nhưng về mặt chủ trương và biện pháp thực hiện đã coi trọng hướng vào xuất khẩu. Từ năm 1991 đến năm 1995 bình quân kim ngạch xuất khẩu đạt 16, 9 tỷ USD. Năm 1998 kim ngạch xuất khẩu đạt 9, 3 tỷ USD. Năm 1999 xuất khẩu đạt 11, 523 tỷ USD vượt kế hoạch 15,2% và tăng 23,1% so với 1998.

Cơ cấu hàng xuất khẩu biến đổi theo hướng tăng chút ít tỷ lệ hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, hàng công nghệ và khoáng sản.

Tóm lại, cơ cấu kinh tế của Việt Nam trong những năm đổi mới vừa qua đã có sự chuyển dịch đúng hướng, đẩy nhanh hội nhập và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời phù hợp với quá trình phát triển, cụ thể là tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2.2.2. Nguyên nhân.

- Đảng và Nhà nước có chủ trương và các chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Đầu tư vào kinh tế tăng lên, trong đó đầu tư vào công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, một số công trình lớn đã phát huy tác dụng. Tỷ lệ đầu tư vào công nghiệp như sau: năm 1990 là 37,84%, năm 1991 là 41,18%, năm 1992 là 48,14%, năm 1993 là 54,99%, năm 1994 là 37,17%, năm 1995 là 30,58%, năm 1996 là 40,8%, năm 1997 là 39,01% (Nguồn: niên giám thống kê).

- Thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài, quy mô vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 15% GDP năm 1991 lên 27% GDP năm 1995. Nhiều ngành có tỷ trọng đầu tư trực tiếp nước ngoài cao là: Công nghiệp 62% tổng giá trị sản xuất, chiếm 25,1% trong tổng giá trị năm 1996. Tiếp đến là ngành kinh doanh khách sạn: 13,7%, kinh doanh bất động sản: 10,9%, vận tải và thông tin liên lạc: 5,3% tổng số vốn. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn năm

1988-1998 là 35, 4 tỷ USD với 2200 dự án chiếm 33% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội.

2.3. Đánh giá

2.3.1. Những tồn tại.

- Sự chuyển dịch cơ cấu giáa ba nhóm ngành lớn và trong nội bộ từng nhóm ngành tuy đúng hướng nhưng diễn ra vẫn còn chậm. Cho đến nay, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP của nền kinh tế còn cao (25,8% năm 1999) với cơ cấu cho 3 nhóm ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ là: 33,5%, 25,8% và 40,7% và với tốc độ tăng trưởng tương ứng của 3 nhóm ngành là 6,5%; 5,8% và 2,3% thì còn lâu nước ta mới có thể tiến đến mục tiêu trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

Nhìn một cách tổng quát, nước ta hiện nay cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp. Cho đến nay, khu vực nông thôn và nông nghiệp (bao gồm cả bộ phận lao động trong công nghiệp nông thôn và dịch vụ phi nông nghiệp) vẫn chiếm khoảng 80% dân số và 72% lực lượng lao động xã hội. Sự ổn định đời sống sản xuất của đất nước còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính ở khu vực đã làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại (năm 1995: 9,54%, năm 1996: 9,34%, năm 1997: 8,155, năm 1998: 5,8% và năm 1999: 4,5%).

- Trong lĩnh vực nguồn lực yếu tố vốn quá được chú trọng đôi khi đến mức lạm dụng, trong khi lao động, vốn được coi là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội, lại chưa được coi trọng đúng mức.

Điều đáng nói ở đây là sự bất cập về trình độ của lực lượng lao động xã hội so với yêu cầu của sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Chúng ta thường coi sức lao động với giá thấp ở nước ta là một lợi thế để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng trong điều kiện tiến bộ khoa học - kỹ thuật ngày nay, nhiều ngành công nghiệp có hàm lượng vốn và công nghệ ngày càng cao, đòi hỏi lao động phải được trang bị tốt về trình độ và phong cách làm việc. Bởi vậy, trong khi lao động nông nghiệp tiếp tục dư thừa thì vẫn thiếu những người lao động có khả năng làm việc tốt trong các ngành công nghiệp và dịch vụ theo tiêu chuẩn công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chịu tác động của cơ chế thị trường với lợi ích trước mắt là chủ yếu, mà thiếu các chiến lược và quy hoạch có luận cứ khoa học và tính khả thi.

- Chưa hình thành rõ các ngành trọng điểm và mũi nhọn. Ngay khái niệm về ngành trọng điểm và ngành mũi nhọn chưa có sự thống nhất và sự lựa chọn ngành mũi nhọn vẫn chưa cụ thể.

- Công nghiệp chế biến còn nhỏ bé. Công nghiệp chế biến bao gồm: chế biến nông, lâm, hải sản, chế biến kim loại, sản xuất hoá chất, khoảng sản ở trình độ thấp, nhỏ bé chưa phát triển. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, nguyên liệu thô chiếm 70%, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là: dầu thô, gạo, cà phê hạt, cao su nguyên liệu, hàng thuỷ sản sơ chế và hàng dệt may gia công.

Công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử, tỷ lệ nội địa hoá còn thấp (10%) công nghiệp sản xuất thép đi từ quặng còn ít.

- Công nghiệp nông thôn còn nhỏ bé, phát triển trong tình trạng bế tắc. Tỷ trọng lao động hoạt động trong công nghiệp nông thôn chiếm khoảng 9,5% -11% giá trị tổng sản lượng các ngành sản xuất.

- Chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm yếu, do vậy khả năng tăng trưởng kém và hậu quả tất yếu là cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và kém hiệu quả.

- Một đặc điểm và đồng thời cũng là một yếu kém trong thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta thời gian qua là xuất phát điểm của sự chuyển dịch rất thấp, thực chất còn ở giai đoạn sơ khai của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, song tư tưởng nóng vội muốn lợi dụng ưu thế của nước đi sau để đốt cháy giai đoạn làm cho bức tranh chuyển dịch cơ cấu nước ta có phần hỗn tạp, pha trộn.

2.3.2. Nguyên nhân.

- Trình độ và tích chất phát triển công nghiệp còn thấp so với thế giới và khu vực. Ví dụ: chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng theo đầu người (đơn vị TOE /capitan) của Việt Nam so với một số nước đã chỉ rõ năm 1993, Brunây: 1,97, Malaixia: 0,96, Xingapo 0,95, Thái Lan 0,25, Việt Nam 0,08 (năm 1996 Việt Nam 0,11).

- Thiếu chiến lược và quy hoạch cụ thể có đủ luận chứng kinh tế kỹ thuật có tính khả thi làm cơ sở cho định hướng phát triển.

- Cơ cấu ngành chưa có sự kết hợp chặt chẽ theo mục tiêu thống nhất với cơ cấu theo thành phần. Ngoài ra, tính tự phát trong phát triển kinh tế còn nặng nề.

- Do nguồn lực tài chính hạn hẹp và sự phân bố thiếu hợp lý của nguồn lực này làm cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa rõ nét và hợp lý để hình thành lên các ngành trọng điểm mũi nhon.

Tóm lại, trực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta thời gian qua tuy đã đạt được các thành tựu, góp phần tạo đà tăng trưởng kinh tế nhanh và tương đối ổn định. Song cũng phát sinh nhiều vấn đề cần được tiếp tục tháo gỡ, nhất là trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế.

Một phần của tài liệu CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2005.DOC (Trang 27 -34 )

×