0
Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

Is = 1,0 In Xt = 0,05s

Một phần của tài liệu KHẢO SÁT THỰC TẾ TRẠM 110.15KV THỦ ĐỨC BẮC.DOC (Trang 25 -26 )

- I

inst

= 2,0 Is

- Đặc tuyến VI t = (13I ,51)s

1.3/ Rơle bảo vệ quá dòng chạm pha không hướng

50/51ABC :

Kiểu MCGG-82, nhà chế tạo GEC ALSTHOM .

Chỉ danh vận hành trên sơ đồ bảo vệ trạm là R.50/51ABC.

Là rơle quá dòng chạm pha được lắp đặt để bảo vệ dự phòng cho R.67ABC và bảo vệ cho máy biến thế 1T (và 2T).

vệ cho máy biến thế 1T (và 2T).

Nguồn tín hiệu điều khiển được lấy từ máy biến dòng 110KV (800/1A).

Kết cấu kỹ thuật của rơle MCGG-82 đã được trình bày ở trên. Kết cấu kỹ thuật của rơle MCGG-82 đã được trình bày ở trên. * Thông số đang chỉnh định của rơle 50/51ABC :

+ Dòng khởi động Is = 2,0 In

+ Bội số thời gian xt = 0,1s + Dòng tác động tức thời : Iinst = 3,0 Is + Đặc tuyến VI t =

)

1

(

5

,

13

I

s

Kiểu MCGG-82 , nhà chế tạo GEC ALSTHOM .

Chỉ danh vận hành trên sơ đồ bảo vệ trạm là R.50/51N.

Là rơle quá dòng chạm đất được lắp đặt để bảo vệ dự phòng cho R.67N và bảo vệ cho

vệ cho

máy biến thế 1T (và 2T).

Nguồn tín hiệu điều khiển được lấy từ điểm trung tính đấu Y của 03 cuộn dây máy

máy

biến dòng 110KV (800/1A).

Kết cấu kỹ thuật của rơle MCGG-82 đã được trình bày ở trên. * Thông số đang chỉnh định của rơle 50/51N :

+ Dòng khởi động Is = 1,0 In

+ Bội số thời gian xt = 0,1s + Dòng tác động tức thời : Iinst = 2,0 Is + Đặc tuyến VI t =

)

1

(

5

,

13

I

s

1. Bảo vệ đường dây phía 15 KV :

Để thực hiện bảo vệ cho đường dây 15KV, tại trạm Thủ Đức Bắc thiết kế các loại bảo vệ sau:

các loại bảo vệ sau:

+ Bảo vệ quá dòng chạm pha không hướng (50/51ABC).+ Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng (50/51N).

+ Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng (50/51N).

Toàn bộ các rơle bảo vệ phía 15 KV của trạm đều có cùng một kiểu PS431,do Hãng AEG chế tạo.

PS431,do Hãng AEG chế tạo.

* Rơle bảo vệ phía 15KV gồm có :

Bảo vệ thanh cái 15KV : R.50/51ABC ; R.50/51N (Bảo vệ riêng cho từng TC) Bảo vệ các phát tuyến : R.50/51ABC; R.50/51N (Bảo vệ riêng cho từng tuyến).

Bảo vệ các phát tuyến : R.50/51ABC; R.50/51N (Bảo vệ riêng cho từng tuyến).

* Thông số kỹ thuật của rơle PS-431:

- Trọng lượng : 3,4 kg.

Một phần của tài liệu KHẢO SÁT THỰC TẾ TRẠM 110.15KV THỦ ĐỨC BẮC.DOC (Trang 25 -26 )

×