0
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

Các bước xây dựng một chương trình đồ hoạ:

Một phần của tài liệu MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN ĐỆ QUY.DOC (Trang 43 -45 )

I. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình_Cshap:

5. Các bước xây dựng một chương trình đồ hoạ:

Ban đầu chúng ta cần cài bộ cài Visual Studio .NET để bắt đầu thực hiện việc thiết kế.

Chúng ta sẽ viết các chương trình hiển thị ở chế độ đồ hoạ với chương trình trên Window Appication. Chúng ta đang nghiên cứu về đồ hoạ trong .NET vì thế chúng ta sẽ thực hiện các bước xây dựng một ứng dụng trên Windows với Visual Studio .NET. Sau đây là các bước tạo một ứng dụng Window.

B1: Chạy Visual Studio .NET

B2: Tạo ra một dự án mới :

o Chọn File/ New/ Project.

o Trong mục Project Types chọn Visual C# project.

o Trong Templates chọn Windows Application .Viết tên và đường dẫn rồi nhấn OK.Thấy một form hiện

B3: Thiết kế giao diện trên form: Có 2 cách thiết kế:

- C1: Bạn thiết kế trực tiếp trên form với việc sử dụng các control như các textbox,button,label... và sử dụng các thuộc tính trong bảng Properties bên phải màn hình thiết kế.

Để lấy được bảng thuộc tính này ta kích chuột phải vào form rồi kích Properties.

Cách này tuy nhanh nhưng không thực hiện được các chức năng hay các sự kiện của form do bảng thuộc tính không hỗ trợ.

- C2: Thiết kế bằng cách viết Code(View Code).

Một số sự kiện thiết kế trên form không thực hiện được vì vậy bạn phải viết sự kiện cho nó.

Bạn kích chuột phải vào form và chọn View Code và bắt đầu viết các sự kiện cho form.

Cách này tuy hơi chậm nhưng ta có thể thực hiện hoàn chỉnh tạo một form bằng việc viêt Code.

B4: Dịch và chạy chương trình:

Nhấn Ctrl + F5 để dịch chương trình và sửa các lỗi trên form.

Nhấn F5 để chạy chương trình.

II. Thiết kế thuật toán mô phỏng Đệ Quy:

1. Tổng quan về hệ thống: 2. Bài toán tháp Hà Nội:

3. Bài toán 8 quân hậu: 4. Giả mã hệ thống:

5. Khó khăn và thuận lợi khi thiết kết từng thuật toán:

Một phần của tài liệu MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN ĐỆ QUY.DOC (Trang 43 -45 )

×