0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (46 trang)

Chú ýở các mode, tuỳ vào tình huống cụ thể mà câu lệnh ? tại các vị trí sẽ hiển

Một phần của tài liệu CẤU HÌNH IPSEC/VPN TRÊN THIẾT BỊ CISCO (Trang 31 -33 )

thị lên các câu lệnh có thể có ở cùng mức. Ký hiệu ? cũng có thê sử dụng ở giữa câu lệnh để xem các tuỳ chọn phức tạp của câu lệnh. Example 4-2 hiền thị cách sử dụng câu lệnh ? với từng mode

- VD: Using Context-Sensitive Help Router>? Router>?

Exec commands:

.ự

aGcess-profle Apply user-proflile to Iaterface

clear Neset funcHonS

- Bước tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn sử dụng câu lệnh thay đối mode, xem cấu hình hệ thông và câu hình password. Màn hình CLI của một router 3640 đang chạy hệ điêu

hành C1isco IOS được hiến thị.

- Bước 1: Vào enable mode bằng cách gõ enable và nhắn phím Enter Router> cnable

NÑOUtcr#

- Bước 2: Đề xem phiên bản của hệ điều hành IOS đang chạy, gõ lệnh show version

Roufer# show version

Cisco mernefwork Cperating Svsterrt Sofiware

TÓNS (n) 360 Soltware (C3640-Í[S»-MI), Version 12.210), RELEASE SOPTWARE (c2)

Copvrigh( (c) 1986-2002 by Cisco 5vsterns, le, Compnled Mion 06-Mlay-02 23:23 by pwade

tbmage text-base: Ôx6Ö0005930, dati-base: Ủxö1Q2000Ö

ROM: Svstem Bootstrap, Version [Í,1(20)AÁA2, BAR UY ÍM:PLOYMERNT RELEASE SOFRTWARE

(c1)

Roufter uptữime 1s 47 mìinutes

3ysfem returned to ROAMI by reload

3ysfem Hmaee ñe 1s "siotf0;c3640-is-mz.122-10.b1mn”

cisco 364Ô (144 70Ô) processor (revision ÖxQÖ) wunh 942051%/4096& bytes oŸ TDOMOYV,

K47 CPU at TODAIhz, trnplementabBon 33, Rev Í.Ô

Bridemeg software,

ÀÄ.25 sofiware, Version 3.8.0,

Superi,A Ÿ soltlware (copyrigh( Í990 by Mlertdian Technolosy Corp),

Š EtherneWifiEtE 502.3 Immterface(s) 1 Nerial nefwork tmerface(s}

ĐIVAM conliguralton 1s 64 bús wide wWHÑh parHy đdisabied, 125 bvles GŸ non-vOolaHle COnÍ1gur8HOn €TROFV,

3192K byfes OẼ processor board 5vstem flash (ead/WTHe)

16384 hytes GỀ rocessor board PCMCIA SiotO flash (Read/WrHe) Configuralon reptster 1s Ủx2002

- Từ màn hình hiền thị trên cho ta thấy, router này đang chạy hệ điều hành Cisco IOS phiên bản 12.2(10) và bản sao của nó được lưu trong thẻ nhớ Flash PCMCIA trong

slot Ö

- Bước 3: Tiếp theo, cầu hình tên router thành IOS. Vào configuration mode băng cách gõ lệnh configure terminal

Roufer# canfgeure termmmal

Enfer confiiguraHon conunands, one per line, End with CN T12,

Router(config)# osiname IÓẫ5 JOS(confie)t

Một phần của tài liệu CẤU HÌNH IPSEC/VPN TRÊN THIẾT BỊ CISCO (Trang 31 -33 )

×