0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Tìm khoảng tin cậy cho phương sa

Một phần của tài liệu ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Trang 27 -37 )

Giả sử X , nhưng chưa biết . Nếu đã biết, ta dùng công thức

trong đó n = kích thước mẫu, ,

và không âm thỏa ,

Đặc biệt:

 Nếu chọn , thì ta có khoảng tin cậy đối xứng

 Nếu chọn , thì ta có khoảng tin cậy bên phải

.

 Nếu chọn , thì ta có khoảng tin cậy bên trái

Ví dụ

Mức hao phí nguyên liệu ở một cơ sở sản xuất là bnn có phân phối chuẩn với trung bình là 20g. Để ước lượng sự phân tán của mức hao phí này, người ta cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm và thu được kết quả sau

Hao phí nguyên liệu (g) 19,5 20,0 20,5

Số sản phẩm tương ứng 5 18 2

Giải

Ta tính được .

Với 0,90, ta có .

, .

Vì vậy, ước lượng của mức độ phân tán là

Nếu chưa biết, ta dùng công thức

trong đó n = kích thước mẫu, và không âm thỏa .

Đặc biệt:

 Nếu chọn , thì ta có khoảng tin cậy đối xứng

 Nếu chọn , thì ta có khoảng tin cậy bên phải

.

 Nếu chọn , thì ta có khoảng tin cậy bên trái

Ví dụ

Mức hao phí nguyên liệu ở một cơ sở sản xuất là bnn có phân phối chuẩn. Để ước lượng sự phân tán của mức hao phí này, người ta cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm và thu được kết quả sau

Hao phí nguyên liệu (g) 19,5 20,0 20,5

Số sản phẩm tương ứng 5 18 2

Giải

Ta tính được .

Với 0,90, ta có .

, .

Vì vậy, ước lượng của mức độ phân tán là

Một phần của tài liệu ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Trang 27 -37 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×