0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Điều khiển TIRISTO

Một phần của tài liệu THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHO CÂN BẰNG ĐỊNH LƯƠNG.DOC (Trang 36 -37 )

Tiristo chỉ mở cho dòng điện chạy qua khi có điện áp dơng đặt trên anốt và có xung áp dơng đặt vào cực điều khiển. Sau khi Tiristo đã mở thì xung điều khiển không còn tác dụng gì nữa, dòng điện chạy qua Tiristo do thông số của mạch quyết định.

Mạch điều khiển có các chức năng sau:

− Điều chỉnh đợc vị trí xung điều khiển trong phạm vi nửa chu kỳ dơng của điện áp đặt trên anôt- catôt Tiristo.

− Tạo ra đợc các xung đủ điều kiện mở đợc Tiristo, (xung điều khiển thờng có biên độ từ 2 đến 10 vôn, độ rộng xung t- x=20ữ100 đối với thiết bị chỉnh lu, tx ≤10 đối với thiết bị biến đổi tần số cao ).

Độ rộng xung đợc xác định theo biểu thức

Trong đó :Idt-dòng duy trì của Tiristo.

di/dt-tốc độ tăng trởng của của dòng tải.

Cấu trúc của mạch điều khiển một Tiristo đợc trình bày trên sơ đồ . Ucm: Là điện áp điều khiển, điện áp một chiều .

Ur: Là điện áp đồng bộ, điện áp xoay chiều hoặc biến thể của nó, đồng bộ với điện áp của anôt-catốt của Tiristo.

Hiệu điện áp Ucm - Ur đợc đa vào khâu so sánh 1, làm việc nh một trigơ lật trạng thái, ở đầu ra của nó ta nhận đợc một chuỗi xung dạng sin chữ nhật .

Khâu 2 là điện áp hài một trạng thái ổn định . Khâu 3 là khâu khuếch đại xung.

Khâu 4 là biến áp xung .

Bằng cách tác động vào Ucm , có thể diều chỉnh đợc vị trí xung điều khiển, cũng tức là điều chỉnh góc ∝.

tx

dt

di

di =

/

Một phần của tài liệu THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHO CÂN BẰNG ĐỊNH LƯƠNG.DOC (Trang 36 -37 )

×