0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (39 trang)

trường xã hội khác là phát triển một cơ chế quản lý môi trường rộng (EMS) để chỉ đạo các

Một phần của tài liệu TAI-LIEU-HUONG-DAN-THUC-TE-VE-QUAN-LY-TOT-CAC-VAN-DE-MOI-TRUONG-VA-XA-HOI-TRONG-KINH-DOANH-KHACH-SAN.PDF (Trang 30 -30 )

quyết định. Bằng cách đưa ra một phương pháp có hệ thống nhằm kết hợp mối quan tâm về

môi trường, xã hội vào các hoạt động kinh doanh, cơ chế EMS có thể giúp cho một doanh

nghiệp đánh giá, quản lý và hạn chế tác động của nó. Tên gọi cũ của cơ chế này là cơ chế quản lý môi trường, nhưng nó có thê được dùng để hướng dẫn các hoạt động môi trường và xã hội. Chìa khoá để cơ chế này thành công là tận đụng được sự hỗ trợ tối đa , đóng góp và tham gia của mọi người liên quan: nhân viên, du khách, đối tác doanh nghiêp và các cộng đồng địa phương. Sự quyếttâm tham gia của nhân viên phải đến từ mọi nơi trong tô chức , chứ không phải đừng lại ở cấp quản lý. Giáo dục cho du khách là một phần quan trọng của cơ chế EMS,

nhiều việc làm như tắt điện và tắc các vật đụng dùng điện khác, dùng ít nước, và tránh dùng

các sản phẩm địa phương không bèn vững đòi hỏi sự phối hợp tích cực của du khách. Vì sao tôi quan tâm ?

e_ Cơ chế EMS có thê giúp cho khách sạn và công ty tránh được lập lại các nỗ lực liên kết các

hoạt động môi trường và xã hội vào hoạt động kkinh doanh của mình một cách hệ thống. e Tổ chức các hoạt động xã hội trong cơ chế EMS có thể giúp tận dụng hiệu quả nguồn lực

của công ty.

e_ Cơ chế EMS cho phép công ty giám sát, đánh giá các thành công và thất bại của các vẫn đề môi trừơng và xã hội.

e_ Cơ chế EMS độc lập và công khai có thể cuồn hút nhân lực, du khách, đối tác, và cộng

đồng địa phương

Tôi có thể làm gì?

e _ Bồ nhiệm một đội đặc trách bao gồm nhân viên từ mợi phòng ban, và mọi cấp đề phát thảo,

Một phần của tài liệu TAI-LIEU-HUONG-DAN-THUC-TE-VE-QUAN-LY-TOT-CAC-VAN-DE-MOI-TRUONG-VA-XA-HOI-TRONG-KINH-DOANH-KHACH-SAN.PDF (Trang 30 -30 )

×