0

Màn hình thay đổi qui đinh (Màn hình Admin)

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - QUẢN LÝ KHÁCH SẠN.DOC (Trang 39-45 )

VI. XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG

2 Màn hình thay đổi qui đinh (Màn hình Admin)

MÀN HÌNH NHÀ QUẢN TRỊ Thêm Loai phòng

Nhập Tên Loại Phòng Muốn Thêm

Giá Tiền Tương ứng với Loại phòng vừa thêm

Thay đổi các hệ số

Đặt Số Khách Tối Đa trong phòng :

Thay đổi tỉ lê Loai Khách

Chọn Loại Khách Tỉ lệ: ĐỒNG Ý BỎ QUA 4 5 6 8 7 9 10 1 2 3 Danh sách các biên cố: STT Biến Cố Xử Lý Các Biến Cố 1 Người dùng nhập vào Tên 2 3 4 5

8 9

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH...1

I. MAN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH...1

1 Màn hình chính của chương trình: ...1

2 Danh sách các biến cố:...1

II. XÉT YÊU CẦU LẬP DANH MỤC PHÒNG...2

1 Thiêt kế dữ liệu với tính đúng đắn...2

2.1.1.1 Biểu mẫu liên quan...2

2.1.1.2 Sơ đô luồng dữ liệu...3

2.1.1.3 Các thuộc tính mới...3

2.1.1.4 Sơ đồ lớp...4

2.1.1.5 Thuộc tính trừu tượng...4

2.1.1.6 Sơ đồ logic...4

2 thiêt kế dữ liệu với tính tiến hoá...4

2.1. Qui định liên quan...4

2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu...4

2.3. Các thuộc tính mới...4

2.4. Sơ đồ lớp...5

2.5. Các thuộc tính trừu tượng...5

2.6. Sơ đồ logic...5

3 Thiết Kế màn hình lập danh mục phòng...6

3.3. Thiết kế màn hình Xoá phòng...8

3.4. Danh sách các biến cố...8

III. XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN KHÁCH (LẬP PHIẾU THUÊ PHÒNG)...9

1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn...9

1.1. Biểu mẫu liên quan...9

1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu...10

1.3. Các thuộc tính mới...11

1.4. Sơ đồ lớp...12

1.5. Các thuộc tính trừu tượng...12

1.6. Sơ đồ logic...12

2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá...13

2.1. Qui định liên quan...13

2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu...13

2.3. Các thuộc tính mới ...13

2.4. Sơ đồ lớp...13

2.5. Các thuộc tính trừu tượng...13

2.6. Sơ đồ logic...14

3 Thiết kế giao diện cho yêu câu tiếp nhận khách...15

IV. XÉT YÊU CẦU TRA CỨU PHÒNG...17

1 Thiết kế dữ liệu với tính dúng đắn...17

1.1. Biểu mẫu liên quan...17

1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu...18

1.3. Các thuộc tính mới...18

1.4. Sơ đồ lớp...19

1.6. Sơ đô logic...19

2 Thiết kế dao diện cho yêu cầu tra cứu phòng...20

2.1. Màn hình tra cứu theo thời gian (tab tra cứu theo thời gain)...20

2.2. Màn hình tra cứu theo Loại phòng (tab tra cứu theo loại phòng). .22 2.3. Màn hình tra cứu theo phòng (tab tra cứu theo phòng)...23

V. XÉT YÊU CÂU LẬP HOÁ ĐƠN...25

1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn...25

1.1. Biểu mẫu liên quan...25

1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu...26

1.3. Các thuộc tính mới...26

1.4. Sơ đồ lớp...27

1.5. Các thuộc tính trừu tượng...27

1.6. Sơ đồ logic...27

2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá...28

2.1. Qui đinh liên quan...28

2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu...28

2.3. Các thuộc tính mới...28

2.4. Sơ đồ lớp...29

2.5. Các thuộc tính trừư tượng...29

2.6. Sơ đồ logic...30

3 Thiết kế màn hình cho yêu câu lập hóa đơn...30

VI. XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG...30

1 Thiết kế dữ liệu với tinh đúng đắn...30

1.4. Sơ đồ lớp...32

1.5. Các thuộc tính trừu tượng...33

1.6. Sơ đồ logic...33

2 Thiêt kế màn hình cho yêu cầu lập báo cáo tháng...33

VII. XÉT YÊU CẦU THAY ĐỔI QUI ĐINH...35

1 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá...35

1.1. Qui định liên quan...35

1.2. Sơ đô luồng dữ liệu...35

1.3. Các thuộc tính mới...36

1.4. Sơ đồ lớp...36

1.5. Các thuộc tính trừu tượng...36

1.6. Sơ đồ logic...37

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - QUẢN LÝ KHÁCH SẠN.DOC (Trang 39 -45 )