0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (41 trang)

Thứ hai Thứ hai : phát triển công nghiệp: phát triển công nghiệp

Một phần của tài liệu CÔNG NGHIÊP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (Trang 32 -35 )

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến lương

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến lương

thực- thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất

thực- thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất

khẩu, công nghiệp điện tử và công nghệ thông

khẩu, công nghiệp điện tử và công nghệ thông

tin.

tin.

Xây dựng có chọn lọc công nghiệp nặng trong

Xây dựng có chọn lọc công nghiệp nặng trong

những ngành trọng yếu có điều kiện.

Thứ ba Thứ ba : cải tạo, mở rộng, nâng cấp và xây dựng : cải tạo, mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất của nền mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất của nền

kinh tế. kinh tế.

Thứ tư Thứ tư : Phát triển nhanh du lịch và các ngành dịch : Phát triển nhanh du lịch và các ngành dịch vụ.

vụ.

Thứ năm Thứ năm : Phát triển hợp lý các vùng lãnh thổ.: Phát triển hợp lý các vùng lãnh thổ.

Tập trung thích đáng nguồn lực cho các vùng kinh tế Tập trung thích đáng nguồn lực cho các vùng kinh tế

trọng điểm sớm đưa lại hiệu quả kinh tế cao. trọng điểm sớm đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

Đẩy mạnh sự hợp tác giữa các vùng, lãnh thổ. Đẩy mạnh sự hợp tác giữa các vùng, lãnh thổ.

Phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng an Phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng an ninh ở các vùng miền núi, biên giới, đồng bào dân ninh ở các vùng miền núi, biên giới, đồng bào dân

tộc thiểu số. tộc thiểu số.

Thứ sáu

Thứ sáu : Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế : Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế

đối ngoại

đối ngoại

Tranh thủ những cơ hội và vượt qua những

Tranh thủ những cơ hội và vượt qua những

thách thức để đẩy nhanh quá trình CNH.

thách thức để đẩy nhanh quá trình CNH.

Đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện chiến lược CNH

Đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện chiến lược CNH


hướng về xuất khẩu.

hướng về xuất khẩu.

Thực hiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế

Thực hiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế

giới.

Một phần của tài liệu CÔNG NGHIÊP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (Trang 32 -35 )

×