0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (27 trang)

Tín hiệu báo CCS (Common Channel Supervisory: giám sát kênh chung)

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ ADSL (Trang 26 -27 )

Trong các mạng dựa trên tiêu chuẩn châu Âu thì báo hiệu giám sát được truyền tải giữa bộ voice gateway và tổng đài nội hạt được thực hiện bằng các thông điệp gởi từ kênh báo hiệu chung. Nguyên tắc là mở rộng các kênh báo hiệu giám sát giữa tổng đài nội hạt và bộ voice gateway đến thiết bị truy xuất tích hợp IAD. Thật không may là điều này không đơn giản như vậy, vì tất cả báo hiệu giám sát giữa tổng đài nội hạt và bộ voice gateway đều được truyền trên một kênh duy nhất và được tách ra để phân phối cho các thiết bị truy xuất tích hợp IAD khác nhau được bộ voice gateway phục vụ.

Một phương pháp khác trong môi trường tiêu chuẩn châu Âu là chuyển đổi các thông điệp báo hiệu giám sát trong bộ voice gateway và truyền qua các bit ABCD đến thiết bị truy xuất tích hợp IAD. Trong phân tích ở trên về CAS đã chỉ ra rằng báo hiệu bằng các bit ABCD từ tổng đài không tương ứng hoàn toàn với các thông điệp báo hiệu kênh chung tiêu chuẩn về phía khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại có thể tương ứng các thông điệp kênh chung từ tổng đài sang các bit ABCD. Vì vậy, các hệ thống VoDSL dùng báo hiệu CAS giữa bộ voice gateway và các thiết bị truy xuất tích hợp có thể đáp ứng được nhu cầu của cả thị trường Bắc Mỹ và châu Âu mà không có các đặc tính báo hiệu đặc biệt.

4.6.8 Quản lý mạng

Với quan điểm quản lý, có thể xem mạng VoDSL là một dạng DLC phân bố. Điều này có nghĩa rộng ra là có thể theo các quản lý thực tế đã tồn tại với các bộ DLC. Tuy

nhiên, mạng thông tin gói kết nối gateway của VoDSL với các thiết bị truy xuất tích hợp IAD ở CPE đã đem lại nhiều thách thức cho việc đạt được một giải pháp quản lý.

DLC là các phần tử mạng “network elements” và được quản lý bởi “hêä thống quản lý phần tử “(“element management system”: EMS). Trong trường hợp của VoDSL, một EMS liên lạc với nhiều bộ voice gateway và cung cấp hỗ trợ ứng dụng cho việc cấu hình, dự trữ và thu thập cảnh báo. EMS lâàn lượt liên hệ với một “hệ thống quản lý mạng” (“network management system”: NMS) có liên hệ với các ứng dụng EMS hỗ trợ các lĩnh vực khác của mạng thuê bao DSL bao gồm cả các DSLAM và các chuyển mạch ATM.

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ ADSL (Trang 26 -27 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×